Home

Verordening (EEG) nr. 1414/81 van de Commissie van 26 mei 1981 met betrekking tot de bepalingen voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag van bewaarkaas gedurende het melkprijsjaar 1981/1982

Verordening (EEG) nr. 1414/81 van de Commissie van 26 mei 1981 met betrekking tot de bepalingen voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag van bewaarkaas gedurende het melkprijsjaar 1981/1982

Verordening (EEG) nr. 1414/81 van de Commissie van 26 mei 1981 met betrekking tot de bepalingen voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag van bewaarkaas gedurende het melkprijsjaar 1981/1982

Publicatieblad Nr. L 141 van 27/05/1981 blz. 0034


++++

( 1 ) PB NR . L 148 VAN 28 . 6 . 1968 , BLZ . 13 .

( 2 ) PB NR . L 58 VAN 11 . 3 . 1971 , BLZ . 1 .

( 3 ) PB NR . L 129 VAN 24 . 5 . 1980 , BLZ . 5 .

VERORDENING ( EEG ) NR . 1414/81 VAN DE COMMISSIE VAN 26 MEI 1981 MET BETREKKING TOT DE BEPALINGEN VOOR DE TOEKENNING VAN STEUN VOOR DE PARTICULIERE OPSLAG VAN BEWAARKAAS GEDURENDE HET MELKPRIJSJAAR 1981/1982

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 804/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN ( 1 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ DE AKTE VAN TOETREDING VAN GRIEKENLAND , MET NAME OP ARTIKEL 9 , LID 3 , EN ARTIKEL 28 ,

OVERWEGENDE DAT IN VERORDENING ( EEG ) NR . 508/71 VAN DE RAAD ( 2 ) WORDT BEPAALD DAT KAN WORDEN BESLOTEN TOT HET VERLENEN VAN STEUN AAN DE PARTICULIERE OPSLAG VOOR BEPAALDE SOORTEN BEWAARKAAS INDIEN DOOR SEIZOENOPSLAG EEN ERNSTIG GEBREK AAN EVENWICHT OP DE MARKT KAN WORDEN OPGEHEVEN OF VERMINDERD ;

OVERWEGENDE DAT HET MET HET OOG OP DE ONTWIKKELING VAN DE PRIJZEN EN DE TOENAME VAN DE VOORRADEN EMMENTAL EN GRUYERE AANBEVELING VERDIENT TOT EEN DERGELIJKE OPSLAG OVER TE GAAN GEDURENDE DE KOMENDE MAANDEN ;

OVERWEGENDE DAT HET MET BETREKKING TOT DE UITVOERINGSBEPALINGEN VAN DEZE MAATREGEL DIENSTIG IS GROTENDEELS DE BEPALINGEN AAN TE HOUDEN DIE VOOR EEN ANALOGE MAATREGEL GEDURENDE DE VORIGE MELKPRIJSJAREN , IN HET BIJZONDER VOOR HET SEIZOEN 1980/1981 BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1264/80 VAN DE COMMISSIE ( 3 ) , WERDEN VASTGESTELD ;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE VERORDENING VERVATTE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET ADVIES VAN HET COMITE VAN BEHEER VOOR MELK EN ZUIVELPRODUKTEN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

ER WORDT STEUN VERLEEND VOOR DE PARTICULIERE OPSLAG VAN EMMENTAL EN GRUYERE , DIE IS VERVAARDIGD IN DE GEMEENSCHAP EN DIE AAN DE IN DE ARTIKELEN 2 EN 3 VASTGESTELDE VOORWAARDEN VOLDOET .

ARTIKEL 2

1 . DE OPSLAGOVEREENKOMST WORDT GESLOTEN INDIEN AAN DE VOLGENDE VOORWAARDEN IS VOLDAAN :

A ) DE PARTIJ KAAS , DIE VOORWERP IS VAN DE OVEREENKOMST , IS SAMENGESTELD UIT TEN MINSTE 5 TON ;

B ) OP DE KAZEN MOET , IN ONUITWISBARE LETTERS , DE AANDUIDING , IN VOORKOMEND GEVAL IN DE VORM VAN EEN NUMMER , VAN DE ONDERNEMING WAAR ZIJ WERDEN VERVAARDIGD , EN VAN DE DAG EN DE MAAND VAN VERVAARDIGING ZIJN AANGEBRACHT ;

C ) DE KAZEN WERDEN TEN MINSTE 10 DAGEN VOOR DE AANVANGSDATUM VAN DE IN DE OVEREENKOMST VERMELDE OPSLAG VERVAARDIGD ;

D ) DE KAZEN HEBBEN VOLDAAN AAN EEN KWALITEITSONDERZOEK WAARUIT IS GEBLEKEN DAT ZIJ VOLDOENDE WAARBORGEN BIEDEN OM NA HUN RIJPING TE KUNNEN WORDEN INGEDEELD :

- IN KLASSE A IN FRANKRIJK ,

- IN " MARKENKAESE " OF " KLASSE FEIN " IN DUITSLAND ,

- ALS EERSTE KWALITEIT IN DENEMARKEN ;

E ) DE DEPOTHOUDER VERBINDT ZICH ERTOE :

- TIJDENS DE GEHELE DUUR VAN DE OPSLAG DE KAZEN TE BEWAREN IN RUIMTEN WAARVAN DE MAXIMUMTEMPERATUUR SUB F ) IS AANGEDUID ,

- TIJDENS DE DUUR VAN DE OVEREENKOMST DE SAMENSTELLING VAN DE PARTIJ , DIE ONDER CONTRACT STAAT , NIET TE WIJZIGEN ZONDER MACHTIGING VAN HET INTERVENTIEBUREAU ,

- EEN VOORRAADBOEKHOUDING TE VOEREN EN IEDERE WEEK HET INTERVENTIEBUREAU IN KENNIS TE STELLEN VAN DE INSLAG EN UITSLAG DIE GEDURENDE DE VERSTREKEN WEEK HEBBEN PLAATSGEVONDEN ;

F ) DE MAXIMUMTEMPERATUUR VAN DE OPSLAGRUIMTEN BEDRAAGT + 6 * C VOOR EMMENTAL EN + 10 * C VOOR GRUYERE-SOORTEN . DE LID-STATEN WORDEN GEMACHTIGD EEN TEMPERATUUR VAN TEN HOOGSTE + 10 * C TOE TE STAAN VOOR EMMENTAL IN HET GEVAL DAT DE KAAS DIE VOORWERP IS VAN DE OVEREENKOMST REEDS VAN TEVOREN IS GERIJPT .

2 . DE OVEREENKOMST KAN NIET WORDEN GESLOTEN VOOR DE INSLAG VAN DE KAAS .

ARTIKEL 3

1 . DE STEUN WORDT SLECHTS VERLEEND VOOR DE KAAS DIE IS INGESLAGEN GEDURENDE DE PERIODE VAN INSLAG . DEZE BEGINT OP 20 MEI 1981 EN EINDIGT UITERLIJK OP 30 SEPTEMBER VAN HETZELFDE JAAR .

2 . DE KAAS DIE VOORWERP IS VAN DE OPSLAG KAN SLECHTS WORDEN UITGESLAGEN GEDURENDE DE PERIODE VAN UITSLAG . DEZE BEGINT OP 1 OKTOBER 1981 EN EINDIGT OP 31 MAART VAN HET VOLGENDE JAAR .

ARTIKEL 4

1 . HET BEDRAG VAN DE STEUN WORDT VASTGESTELD OP 2,19 ECU PER TON EN PER DAG .

DE OMREKENING ERVAN IN NATIONALE MUNTEENHEID VINDT PLAATS MET BEHULP VAN DE KOERS DIE VAN TOEPASSING IS OP DE DAG VAN DE UITSLAG .

2 . DE AAN DE BEREKENING VAN DE STEUN TEN GRONDSLAG LIGGENDE PERIODE WORDT BEREKEND MET INGANG VAN DE DAG VAN INSLAG VAN DE PARTIJ KAAS DIE VOORWERP IS VAN DE OVEREENKOMST . WANNEER DE DUUR VAN DE OPSLAG MINDER DAN 90 DAGEN BEDRAAGT , WORDT GEEN ST VERLEEND . HET MAXIMUMBEDRAG VAN DE STEUN KAN NIET HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT OVEREENKOMT MET EEN OPSLAGDUUR VAN 180 DAGEN .

ARTIKEL 5

HET INTERVENTIEBUREAU TREFT DE NODIGE MAATREGELEN OM DE CONTROLE OP DE PARTIJEN DIE ONDER CONTRACT STAAN TE VERZEKEREN . HET BEPAALT MET NAME DAT EEN MERKTEKEN MOET WORDEN AANGEBRACHT OP DE KAZEN DIE VOORWERP ZIJN VAN DE OVEREENKOMST .

ARTIKEL 6

DE LID-STATEN DELEN AAN DE COMMISSIE UITERLIJK OP DE DINSDAG VAN IEDERE WEEK MEDE :

A ) DE HOEVEELHEDEN KAAS , WAARVOOR IN DE LOOP VAN DE VOORAFGAANDE WEEK OPSLAGOVEREENKOMSTEN ZIJN GESLOTEN ,

B ) EVENTUEEL DE HOEVEELHEDEN WAARVOOR DE IN ARTIKEL 2 , LID 1 , SUB E ) , TWEEDE STREEPJE , BEDOELDE MACHTIGING WERD VERLEEND .

ARTIKEL 7

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 26 MEI 1981 .

VOOR DE COMMISSIE

POUL DALSAGER

LID VAN DE COMMISSIE