Home

Verordening (EEG) nr. 1418/81 van de Raad van 19 mei 1981 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 849/81 tot vaststelling voor 1981 van bepaalde maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, van toepassing op vaartuigen die de vlag van Noorwegen voeren

Verordening (EEG) nr. 1418/81 van de Raad van 19 mei 1981 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 849/81 tot vaststelling voor 1981 van bepaalde maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, van toepassing op vaartuigen die de vlag van Noorwegen voeren

Verordening (EEG) nr. 1418/81 van de Raad van 19 mei 1981 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 849/81 tot vaststelling voor 1981 van bepaalde maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden, van toepassing op vaartuigen die de vlag van Noorwegen voeren

Publicatieblad Nr. L 142 van 28/05/1981 blz. 0007


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 1418/81 VAN DE RAAD

VAN 19 MEI 1981

TOT WIJZIGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 849/81 TOT VASTSTELLING VOOR 1981 VAN BEPAALDE MAATREGELEN VOOR DE INSTANDHOUDING EN HET BEHEER VAN DE VISBESTANDEN , VAN TOEPASSING OP VAARTUIGEN DIE DE VLAG VAN NOORWEGEN VOEREN

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP ARTIKEL 103 ,

GEZIEN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE ,

OVERWEGENDE DAT DE NOORSE AUTORITEITEN GEVRAAGD HEBBEN DE HOEVEELHEID BLAUWE WIJTING IN 1981 TOEGEKEND AAN VAARTUIGEN DIE DE VLAG VAN NOORWEGEN VOEREN EN IN DE VISSERIJZONE VAN DE GEMEENSCHAP VISSEN TE VERHOGEN VAN HET IN VERORDENING ( EEG ) NR . 849/81 ( 1 ) BEDOELDE NIVEAU TOT 120 000 TON ;

OVERWEGENDE DAT HET IN HET BELANG VAN DE GEMEENSCHAP IS DIT VERZOEK IN TE WILLIGEN AANGEZIEN EEN VOLDOENDE HOEVEELHEID VAN DIT BESTAND VOORRADIG IS EN AANGEZIEN MAG VERWACHT WORDEN DAT MET DE BIJKOMENDE HOEVEELHEID BLAUWE WIJTING VOOR DE VAARTUIGEN DIE DE VLAG VAN NOORWEGEN VOEREN REKENING ZAL WORDEN GEHOUDEN TIJDENS HET OVERLEG OMTRENT EEN MOGELIJKE BIJKOMENDE TOEWIJZING IN 1981 VOOR VAARTUIGEN DIE DE VLAG VAN EEN LID-STAAT VAN DE GEMEENSCHAP VOEREN EN IN NOORSE WATEREN VISSEN ;

OVERWEGENDE DAT HET VISSERIJSEIZOEN VOOR BLAUWE WIJTING VAN BEPERKTE DUUR IS EN REEDS IS BEGONNEN ; DAT , TEN EINDE DE BETROKKEN VISSERS VAN DE EXTRA HOEVEELHEID GEBRUIK TE LATEN MAKEN , OP DE GRONDSLAG VAN ARTIKEL 103 VAN HET VERDRAG DE TUSSENTIJDSE MAATREGELEN DIENEN TE WORDEN VASTGESTELD OM DEZE VISSERIJACTIVITEIT TOE TE STAAN , ONDER VOORBEHOUD DAT ZIJ LATER WORDEN OPGENOMEN IN DE KRACHTENS ARTIKEL 43 VAN HET VERDRAG TE TREFFEN DEFINITIEVE REGELING ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

BIJLAGE I VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 849/81 WORDT VERVANGEN DOOR DE BIJLAGE BIJ DEZE VERORDENING .

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

ZIJ IS VAN TOEPASSING VAN 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 1981 .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 19 MEI 1981 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

D . F . VAN DER MEI

( 1 ) PB NR . L 87 VAN 1 . 4 . 1981 , BLZ . 8 .

BIJLAGE

" BIJLAGE I

VANGSTQUOTA

SOORT*GEBIED WAARIN MAG WORDEN GEVIST*HOEVEELHEID ( TON ) *

MAKREEL*ICES IV EN SKAGERRAK ( 1)*6 000*

*ICES VIA ( 2 ) + VIID , E , F , H*20 000*

SPROT*ICES IV*71 000*

KABELJAUW*ICES IV*10 000*

SCHELVIS*ICES IV*6 000*

KOOLVIS*ICES IV EN SKAGERRAK ( 1)*20 000*

WIJTING*ICES IV*7 000*

SCHOL*ICES IV*500*

ZANDSPIERING , KEVER/BLAUWE WIJTING*ICES IV*50 000 ( 3 )*

BLAUWE WIJTING*ICES II , VIA ( 2 ) , VIB , VII ( 4 ) , XIV , VA*120 000*

BLAUWE LENG*ICES IV , VI , VII*1 000 ( 5 )*

LENG EN LOM*ICES IV , VI , VII*20 000 ( 5 ) ( 6 )*

HONDSHAAI*ICES IV , VI , VII*6 000 ( 7 )*

REUZENHAAI ( 8)*ICES IV , VI , VII*800 ( 7 )*

HARINGHAAI*ICES IV , VI , VII*1 000*

NOORSE GARNAAL*NAFO 1 ( 9)*1 000*

( PANDALUS BOREALIS ) *ICES XIV + VA*3 000 ( 10 )*

ZWARTE HEILBOT*NAFO 1*600 ( 11 )*

*ICES XIV + VA*600 ( 11 )*

ANDERE SOORTEN ( MET UITZONDERING VAN BIJVANGSTEN VAN HORSMAKREEL ) *ICES IV*5 000*

( 1 ) IN HET WESTEN BEGRENSD DOOR EEN LIJN VAN DE VUURTOREN VAN HANSTHOLM TOT DE VUURTOREN VAN LINDESNES EN IN HET ZUIDEN DOOR EEN LIJN VAN DE VUURTOREN VAN SKAGEN NAAR DE VUURTOREN VAN TISTLARNA EN VANDAAR NAAR DE DICHTST BIJ GELEGEN KUST VAN ZWEDEN .

( 2 ) TEN NOORDEN VAN 56 * 30' NOORDERBREEDTE .

( 3 ) WAARVAN DE HOEVEELHEID ZANDSPIERING NIET MEER MAG BEDRAGEN DAN 50 000 TON EN DE HOEVEELHEID KEVER EN BLAUWE WIJTING TE ZAMEN NIET MEER DAN 40 000 TON .

( 4 ) TEN WESTEN VAN 12 * WESTERLENGTE .

( 5 ) WAARVAN 20 % KABELJAUWBIJVANGSTEN PER VAARTUIG EN PER REIS ZIJN TOEGELATEN IN ICES-AFDELINGEN VI EN VII . DE TOTALE BIJVANGST MAG ECHTER NIET MEER BEDRAGEN DAN 1 000 TON WAARVAN HOOGSTENS 300 TON KABELJAUW .

( 6 ) WAARVAN DE HOEVEELHEID LENG NIET MEER MAG BEDRAGEN DAN 17 000 TON OF DE HOEVEELHEID LOM NIET MEER DAN 7 000 TON .

( 7 ) DIT QUOTUM IS EXCLUSIEF DE VANGSTEN IN DE GEBIEDEN ALS VERMELD IN BIJLAGE II .

( 8 ) REUZENHAAIELEVER .

( 9 ) TEN ZUIDEN VAN 68 * NOORDERBREEDTE .

( 10 ) UITSLUITEND VISSERIJ VOOR ONDERZOEKDOELEINDEN .

( 11 ) BIJVANGSTEN VAN HEILBOT MOGEN NIET MEER DAN 10 % BEDRAGEN . "