Home

Verordening (EEG) nr. 1857/81 van de Commissie van 2 juli 1981 tot wijziging van de invoermogelijkheden voor bepaalde textielprodukten van oorsprong uit Taiwan

Verordening (EEG) nr. 1857/81 van de Commissie van 2 juli 1981 tot wijziging van de invoermogelijkheden voor bepaalde textielprodukten van oorsprong uit Taiwan

Verordening (EEG) nr. 1857/81 van de Commissie van 2 juli 1981 tot wijziging van de invoermogelijkheden voor bepaalde textielprodukten van oorsprong uit Taiwan

Publicatieblad Nr. L 185 van 07/07/1981 blz. 0008


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 1857/81 VAN DE COMMISSIE

VAN 2 JULI 1981

TOT WIJZIGING VAN DE INVOERMOGELIJKHEDEN VOOR BEPAALDE TEXTIELPRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT TAIWAN

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 1023/70 VAN DE RAAD VAN 25 MEI 1970 HOUDENDE DE TOTSTANDBRENGING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN KWANTITATIEVE CONTINGENTEN ( 1 ) , INZONDERHEID OP DE ARTIKELEN 2 EN 11 ,

OVERWEGENDE DAT BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 3020/77 VAN DE COMMISSIE VAN 30 DECEMBER 1977 ( 2 ) VOOR BEPAALDE TEXTIELPRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT TAIWAN COMMUNAUTAIRE KWANTITATIEVE INVOERCONTINGENTEN ZIJN VASTGESTELD VOOR DE PERIODE VAN 1 JANUARI 1978 TOT EN MET 31 DECEMBER 1982 EN DAT DOOR DE RAAD TOT HANDHAVING VAN DEZE INVOERREGELING WERD BESLOTEN BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 255/78 ( 3 ) , IN AFWACHTING VAN DE INSTELLING VAN EEN DEFINITIEVE REGELING ;

OVERWEGENDE DAT DE BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 3020/77 VASTGESTELDE KWANTITATIEVE CONTINGENTEN LAATSTELIJK WERDEN AANGEPAST BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 681/81 VAN DE COMMISSIE ( 4 ) ;

OVERWEGENDE DAT HET , GEZIEN DE BEHOEFTEN VAN DE MARKT VAN DE GEMEENSCHAP , NOODZAKELIJK BLIJKT ENKELE VAN DE BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 681/81 VASTGESTELDE KWANTITATIEVE CONTINGENTEN TE VERHOGEN ;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE VERORDENING VERVATTE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET ADVIES VAN HET BIJ ARTIKEL 10 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1023/70 INGESTELDE COMITE VOOR CONTINGENTSBEHEER ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

DE BIJLAGE VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 681/81 WORDT , UITSLUITEND VOOR HET JAAR 1981 , GEWIJZIGD OVEREENKOMSTIG DE BIJLAGE VAN DEZE VERORDENING .

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DERDE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 2 JULI 1981 .

VOOR DE COMMISSIE

WILHELM HAFERKAMP

VICE-VOORZITTER

( 1 ) PB NR . L 124 VAN 8 . 6 . 1970 , BLZ . 1 .

( 2 ) PB NR . L 357 VAN 31 . 12 . 1977 , BLZ . 51 .

( 3 ) PB NR . L 39 VAN 9 . 2 . 1978 , BLZ . 1 .

( 4 ) PB NR . L 76 VAN 21 . 3 . 1981 , BLZ . 1 .