Home

Verordening (EEG) nr. 1950/81 van de Raad van 13 juli 1981 tot vaststelling van de prijzen in de sector granen voor het verkoopseizoen 1981/1982

Verordening (EEG) nr. 1950/81 van de Raad van 13 juli 1981 tot vaststelling van de prijzen in de sector granen voor het verkoopseizoen 1981/1982

Verordening (EEG) nr. 1950/81 van de Raad van 13 juli 1981 tot vaststelling van de prijzen in de sector granen voor het verkoopseizoen 1981/1982

Publicatieblad Nr. L 198 van 20/07/1981 blz. 0003


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 1950/81 VAN DE RAAD

VAN 13 JULI 1981

TOT VASTSTELLING VAN DE PRIJZEN IN DE SECTOR GRANEN VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1981/1982

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP ARTIKEL 43 ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 2727/75 VAN DE RAAD VAN 29 OKTOBER 1975 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR GRANEN ( 1 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1949/81 ( 2 ) , INZONDERHEID OP ARTIKEL 3 , LID 6 , ARTIKEL 4 EN ARTIKEL 8 , LID 2 ,

GEZIEN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE ( 3 ) ,

GEZIEN HET ADVIES VAN HET EUROPESE PARLEMENT ( 4 ) ,

GEZIEN HET ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE ( 5 ) ,

OVERWEGENDE DAT EEN OP MODERNE BEDRIJVEN AFGESTEMD MARKT - EN PRIJSBELEID HET BELANGRIJKSTE INSTRUMENT VAN HET INKOMENSBELEID IN DE LANDBOUW IS ; DAT EEN DERGELIJK BELEID SLECHTS VOLLEDIG TOT ZIJN RECHT KOMT ALS HET WORDT INGEPAST IN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID ALS GEHEEL , IN HET KADER WAARVAN EEN DYNAMISCH SOCIAAL-STRUCTUREEL BELEID WORDT GEVOERD EN DE CONCURRENTIEVOORSCHRIFTEN VAN HET VERDRAG WORDEN TOEGEPAST ;

OVERWEGENDE DAT DE INTERVENTIEPRIJZEN EN DE RICHTPRIJZEN VAN DE BELANGRIJKSTE GRAANSOORTEN , ALSMEDE DE REFERENTIEPRIJS VOOR ZACHTE BROODTARWE OP ZODANIGE WIJZE MOETEN WORDEN VASTGESTELD DAT HET EVENWICHT TUSSEN DE VERSCHILLENDE PRODUKTIES OP BASIS VAN DE REELE MARKTBEHOEFTEN WORDT BEVORDERD ;

OVERWEGENDE DAT , IN GEVAL VAN TOEPASSING VAN SPECIALE INTERVENTIEMAATREGELEN DIE BETREKKING HEBBEN OP ZACHTE TARWE DIE VOLDOET AAN DE MINIMUMVEREISTEN VOOR BROODBEREIDING , DE REFERENTIEPRIJS OP FORFAITAIRE WIJZE DIENT TE WORDEN VERLAAGD ;

OVERWEGENDE DAT HET , OM DE DOORSTROMING OP DE COMMUNAUTAIRE MARKT VOOR GERST EN MAIS TE WAARBORGEN , WENSELIJK LIJKT DE VERHOUDING VAN DE RELATIEVE GEBRUIKSWAARDEN ALS DIERVOEDER VAN DEZE BEIDE GRANEN AAN TE PASSEN ;

OVERWEGENDE DAT BEPAALD IS DAT DE REFERENTIEPRIJS VOOR ZACHTE TARWE DIENT TE WORDEN VASTGESTELD OP EEN MET DE GEMIDDELDE KWALITEIT VOOR DE BROODBEREIDING OVEREENKOMEND NIVEAU ; DAT BIJ DE BEREKENING VAN DEZE PRIJS REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET HET VERSCHIL TUSSEN DE OPBRENGST VAN DE PRODUKTIE VAN DEZE ZACHTE TARWE VAN GEMIDDELDE VOOR DE BROODBEREIDING GESCHIKTE KWALITEIT EN DE OPBRENGST VAN DE PRODUKTIE VAN NIET VOOR BROODBEREIDING GESCHIKTE ZACHTE TARWE , VOOR WELK VERSCHIL THANS EEN PERCENTAGE VAN 16,6 WORDT AANGEHOUDEN ;

OVERWEGENDE DAT DE INTERVENTIEPRIJS VOOR DURUM TARWE EN ROGGE EN DE REFERENTIEPRIJS VOOR ZACHTE TARWE VOOR GRIEKENLAND MOETEN WORDEN VASTGESTELD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 59 , LID 3 , SUB A ) , VAN DE TOETREDINGSAKTE VAN 1979 ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1981/1982 WORDEN DE PRIJZEN IN DE SECTOR GRANEN VASTGESTELD ALS VERMELD IN DE BIJLAGE .

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

ZIJ IS VAN TOEPASSING MET INGANG VAN 1 AUGUSTUS 1981 .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 13 JULI 1981 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

LORD CARRINGTON

( 1 ) PB NR . L 281 VAN 1 . 11 . 1975 , BLZ . 1 .

( 2 ) ZIE BLZ . 2 VAN DIT PUBLIKATIEBLAD .

( 3 ) PB NR . C 75 VAN 3 . 4 . 1981 , BLZ . 1 .

( 4 ) PB NR . C 90 VAN 21 . 4 . 1981 , BLZ . 101 .

( 5 ) PB NR . C 159 VAN 29 . 6 . 1981 , BLZ . 27 .

BIJLAGE

* ( ECU/TON ) *

ZACHTE TARWE**

GEMEENSCHAPPELIJKE UNIFORME INTERVENTIEPRIJS REFERENTIEPRIJS ( 1 ) : *165,23*

- EEG 9*192,72*

- GRIEKENLAND*182,44*

RICHTPRIJS*230,55*

ROGGE**

GEMEENSCHAPPELIJKE UNIFORME INTERVENTIEPRIJS**

- EEG 9*165,23 ( 2 ) *

- GRIEKENLAND*163,04*

RICHTPRIJS*210,00*

GERST**

GEMEENSCHAPPELIJKE UNIFORME INTERVENTIEPRIJS*165,23*

RICHTPRIJS*210,00*

MAIS**

GEMEENSCHAPPELIJKE UNIFORME INTERVENTIEPRIJS*165,23*

RICHTPRIJS*210,00*

DURUM TARWE**

UNIFORME INTERVENTIEPRIJS : **

- EEG 9*274,99*

- GRIEKENLAND*251,79*

RICHTPRIJS*311,48*

( 1 ) DEZE PRIJS WORDT MET 7,88 ECU/TON VERMINDERD IN GEVAL VAN TOEPASSING VAN SPECIALE INTERVENTIEMAATREGELEN OP HET NIVEAU VAN DE MINIMUMBAKKWALITEIT .

( 2 ) DEZE PRIJS WORDT VERHOOGD MER 3,97 ECU/TON ( ARTIKEL 3 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 2727/75 ) .