Home

Verordening (EEG) nr. 2037/81 van de Raad van 13 juli 1981 tot vaststelling van de steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1981/1982

Verordening (EEG) nr. 2037/81 van de Raad van 13 juli 1981 tot vaststelling van de steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1981/1982

Verordening (EEG) nr. 2037/81 van de Raad van 13 juli 1981 tot vaststelling van de steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1981/1982

Publicatieblad Nr. L 200 van 21/07/1981 blz. 0013 - 0013


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 2037/81 VAN DE RAAD

VAN 13 JULI 1981

TOT VASTSTELLING VAN DE STEUN VOOR ZIJDERUPSEN VOOR HET TEELTSEIZOEN 1981/1982

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP ARTIKEL 43 ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 845/72 VAN DE RAAD VAN 24 APRIL 1972 TOT VASTSTELLING VAN BIJZONDERE MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE ZIJDERUPSENTEELT ( 1 ) , INZONDERHEID OP ARTIKEL 2 , LID 3 ,

GEZIEN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE ( 2 ) ,

GEZIEN HET ADVIES VAN HET EUROPESE PARLEMENT ( 3 ) ,

GEZIEN HET ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE ( 4 ) ,

OVERWEGENDE DAT IN ARTIKEL 2 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 845/72 IS BEPAALD DAT HET STEUNBEDRAG VOOR IN DE GEMEENSCHAP GETEELDE ZIJDERUPSEN IEDER JAAR ZO MOET WORDEN VASTGESTELD , DAT HET ERTOE BIJDRAAGT DE ZIJDERUPSENTELERS EEN REDELIJK INKOMEN TE VERSCHAFFEN , GELET OP DE TOESTAND VAN DE MARKT VAN COCONS EN VAN RUWE ZIJDE , OP DE TE VERWACHTEN ONTWIKKELING DAARVAN EN OP DE INVOERPOLITIEK ;

OVERWEGENDE DAT IN ARTIKEL 68 VAN DE TOETREDINGSAKTE VAN 1979 DE CRITERIA ZIJN BEPAALD VOOR DE VASTSTELLING VAN HET STEUNBEDRAG VOOR ZIJDERUPSEN IN GRIEKENLAND ;

OVERWEGENDE DAT OP GROND VAN BOVENGENOEMDE CRITERIA HET STEUNBEDRAG MOET WORDEN VASTGESTELD OP ONDERSTAAND NIVEAU ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

HET IN ARTIKEL 2 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 845/72 BEDOELDE STEUNBEDRAG VOOR ZIJDERUPSEN WORDT VOOR HET TEELTSEIZOEN 1981/1982 VASTGESTELD , PER GEBRUIKTE DOOS EIEREN VAN ZIJDERUPSEN ,

- VOOR GRIEKENLAND : OP 64,03 ECU ,

- VOOR DE ANDERE LID-STATEN : OP 85 ECU .

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

ZIJ IS VAN TOEPASSING VANAF 1 APRIL 1981 .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 13 JULI 1981 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

LORD CARRINGTON

( 1 ) PB NR . L 100 VAN 27 . 4 . 1972 , BLZ . 1 .

( 2 ) PB NR . C 75 VAN 3 . 4 . 1981 , BLZ . 28 .

( 3 ) PB NR . C 90 VAN 21 . 4 . 1981 , BLZ . 101 .

( 4 ) PB NR . C 159 VAN 29 . 6 . 1981 , BLZ . 27 .