Home

Verordening (EEG) nr. 2069/81 van de Raad van 20 juli 1981 houdende vaststelling, voor het verkoopseizoen 1981/1982, van het bedrag van de steun voor de produktie van ananasconserven en van de minimumprijs die aan de ananasproducenten moet worden betaald

Verordening (EEG) nr. 2069/81 van de Raad van 20 juli 1981 houdende vaststelling, voor het verkoopseizoen 1981/1982, van het bedrag van de steun voor de produktie van ananasconserven en van de minimumprijs die aan de ananasproducenten moet worden betaald

Verordening (EEG) nr. 2069/81 van de Raad van 20 juli 1981 houdende vaststelling, voor het verkoopseizoen 1981/1982, van het bedrag van de steun voor de produktie van ananasconserven en van de minimumprijs die aan de ananasproducenten moet worden betaald

Publicatieblad Nr. L 203 van 23/07/1981 blz. 0007


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 2069/81 VAN DE RAAD

VAN 20 JULI 1981

HOUDENDE VASTSTELLING , VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1981/1982 , VAN HET BEDRAG VAN DE STEUN VOOR DE PRODUKTIE VAN ANANASCONSERVEN EN VAN DE MINIMUMPRIJS DIE AAN DE ANANASPRODUCENTEN MOET WORDEN BETAALD

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 525/77 VAN DE RAAD VAN 14 MAART 1977 TOT INSTELLING VAN EEN STEUNREGELING VOOR DE PRODUKTIE VAN ANANASCONSERVEN ( 1 ) , GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 2990/78 ( 2 ) , INZONDERHEID OP ARTIKEL 4 , LID 2 ,

GEZIEN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE ,

OVERWEGENDE DAT BIJ ARTIKEL 1 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 525/77 EEN STEUNREGELING IS INGESTELD VOOR DE PRODUKTIE VAN ANANASCONSERVEN , BEREID MET IN DE GEMEENSCHAP GEOOGSTE ANANASSEN ; DAT DEZE STEUN BEDOELD IS OM HET VERSCHIL TE COMPENSEREN TUSSEN DE COMMUNAUTAIRE AANBIEDINGSPRIJS VOOR ANANASCONSERVEN EN DE PRIJZEN DIE DE DERDE LANDEN TOEPASSEN ;

OVERWEGENDE DAT DEZE STEUN KRACHTENS ARTIKEL 3 VAN DE BOVENGENOEMDE VERORDENING SLECHTS WORDT TOEGEKEND WANNEER AAN DE PRODUCENTEN VAN VERSE ANANAS TEN MINSTE EEN MINIMUMPRIJS WORDT BETAALD ; DAT DEZE PRIJS ZODANIG MOET WORDEN VASTGESTELD DAT DE GENOEMDE PRODUCENTEN EEN BILLIJKE BELONING ONTVANGEN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1981/1982 WORDT HET IN ARTIKEL 1 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 525/77 BEDOELDE BEDRAG VAN DE STEUN VOOR DE PRODUKTIE VAN ANANASCONSERVEN VASTGESTELD OP 54,24 ECU PER 100 KILOGRAM INCLUSIEF ONMIDDELLIJKE VERPAKKING .

ARTIKEL 2

DE IN ARTIKEL 3 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 525/77 BEDOELDE MINIMUMPRIJS WORDT VOOR HET BOVENGENOEMDE VERKOOPSEIZOEN VASTGESTELD OP 23,73 ECU PER 100 KILOGRAM .

ARTIKEL 3

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

ZIJ IS VAN TOEPASSING MET INGANG VAN 1 JUNI 1981 .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 20 JULI 1981 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

P . WALKER

( 1 ) PB NR . L 73 VAN 21 . 3 . 1977 , BLZ . 46 .

( 2 ) PB NR . L 357 VAN 21 . 12 . 1978 , BLZ . 1 .