Home

Verordening (EEG) nr. 2768/81 van de Commissie van 24 september 1981 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1581/81 ten aanzien van de datum voor het indienen van de aanvragen voor premies voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand voor het verkoopseizoen 1981/1982

Verordening (EEG) nr. 2768/81 van de Commissie van 24 september 1981 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1581/81 ten aanzien van de datum voor het indienen van de aanvragen voor premies voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand voor het verkoopseizoen 1981/1982

Verordening (EEG) nr. 2768/81 van de Commissie van 24 september 1981 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1581/81 ten aanzien van de datum voor het indienen van de aanvragen voor premies voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand voor het verkoopseizoen 1981/1982

Publicatieblad Nr. L 270 van 25/09/1981 blz. 0028 - 0028


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 2768/81 VAN DE COMMISSIE

VAN 24 SEPTEMBER 1981

HOUDENDE AFWIJKING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1581/81 TEN AANZIEN VAN DE DATUM VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAGEN VOOR PREMIES VOOR HET AANHOUDEN VAN HET ZOOGKOEIENBESTAND VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1981/1982

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 1357/80 VAN DE RAAD VAN 5 JUNI 1980 TOT INSTELLING VAN EEN PREMIEREGELING VOOR HET AANHOUDEN VAN HET ZOOGKOEIENBESTAND ( 1 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1417/81 ( 2 ) , EN MET NAME OP ARTIKEL 6 ,

OVERWEGENDE DAT DE UITERSTE DATUM VOOR DE INDIENING VAN DE AANVRAGEN VOOR DE PREMIE VOOR HET AANHOUDEN VAN HET ZOOGKOEIENBESTAND BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 1581/81 VAN DE COMMISSIE ( 3 ) IS VASTGESTELD OP 30 SEPTEMBER ; DAT DEZE TERMIJN IN BEPAALDE LID-STATEN ONVOLDOENDE IS GEBLEKEN EN DERHALVE MOET WORDEN VERLENGD ;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE VERORDENING VERVATTE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET ADVIES VAN HET COMITE VAN BEHEER VOOR RUNDVLEES ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

IN AFWIJKING VAN ARTIKEL 1 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1581/81 , WORDT DE DATUM " 30 SEPTEMBER " IN HET GENOEMDE LID VOOR HET VERKOOPSEIZOEN 1981/1982 VERVANGEN DOOR DE DATUM " 15 OKTOBER " .

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

ZIJ IS VAN TOEPASSING MET INGANG VAN 1 OKTOBER 1981 .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 24 SEPTEMBER 1981 .

VOOR DE COMMISSIE

POUL DALSAGER

LID VAN DE COMMISSIE

( 1 ) PB NR . L 140 VAN 5 . 6 . 1980 , BLZ . 1 .

( 2 ) PB NR . L 142 VAN 28 . 5 . 1981 , BLZ . 4 .

( 3 ) PB NR . L 154 VAN 13 . 6 . 1981 , BLZ . 38 .