Home

Verordening (EEG) nr. 3021/81 van de Raad van 19 oktober 1981 houdende aanpassing, in verband met de toetreding van Griekenland, van Verordening (EEG) nr. 1108/70 betreffende de invoering van een boekhouding van de uitgaven voor de wegen voor het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren

Verordening (EEG) nr. 3021/81 van de Raad van 19 oktober 1981 houdende aanpassing, in verband met de toetreding van Griekenland, van Verordening (EEG) nr. 1108/70 betreffende de invoering van een boekhouding van de uitgaven voor de wegen voor het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren

Verordening (EEG) nr. 3021/81 van de Raad van 19 oktober 1981 houdende aanpassing, in verband met de toetreding van Griekenland, van Verordening (EEG) nr. 1108/70 betreffende de invoering van een boekhouding van de uitgaven voor de wegen voor het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren

Publicatieblad Nr. L 302 van 23/10/1981 blz. 0008 - 0008
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 7 Deel 2 blz. 0191
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 07 Deel 3 blz. 0034
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 7 Deel 2 blz. 0191
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 07 Deel 3 blz. 0034


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3021/81 VAN DE RAAD

van 19 oktober 1981

houdende aanpassing, in verband met de toetreding van Griekenland, van Verordening (EEG) nr. 1108/70 betreffende de invoering van een boekhouding van de uitgaven voor de wegen voor het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 75,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Overwegende dat de Raad krachtens artikel 198, eerste alinea, van het Verdrag het Economisch en Sociaal Comité heeft geraadpleegd over het voorstel van de Commissie; dat het Comité zijn advies niet heeft kunnen uitbrengen binnen de door de Raad gestelde termijn; dat artikel 198, tweede alinea, van het Verdrag de Raad in staat stelt te handelen zonder het advies af te wachten; dat de Raad, gezien het belang van een snelle goedkeuring van de noodzakelijke wijzigingen, het nodig acht zich op deze mogelijkheid te beroepen;

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1108/70 (2), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1384/79 (3), dient te worden aangepast ten einde de bijlage daarvan ook te doen gelden voor het spoorwegnet van Griekenland,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage II van Verordening (EEG) nr. 1108/70 wordt onder punt »A.1. SPOORWEGEN - Hoofdnetten", na de vermelding betreffende de Bondsrepubliek Duitsland de volgende vermelding ingevoegd:

»Helleense Republiek

- »Organismós Sidirodrómon Elládos AE (OSE)".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 1981.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 19 oktober 1981.

Voor de Raad

De Voorzitter

P. WALKER

(1) PB nr. C 144 van 15. 6. 1981, blz. 36.

(2) PB nr. L 130 van 15. 6. 1970, blz. 4.

(3) PB nr. L 167 van 5. 7. 1979, blz. 1.