Home

Verordening (EEG) nr. 3133/81 van de Commissie van 29 oktober 1981 houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië

Verordening (EEG) nr. 3133/81 van de Commissie van 29 oktober 1981 houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië

Verordening (EEG) nr. 3133/81 van de Commissie van 29 oktober 1981 houdende wederinvoering van de heffing van douanerechten ten aanzien van derde landen voor bepaalde produkten van oorsprong uit Joegoslavië

Publicatieblad Nr. L 312 van 31/10/1981 blz. 0058


++++

( 1 ) PB NR . L 130 VAN 27 . 5 . 1980 , BLZ . 1 .

( 2 ) PB NR . L 367 VAN 31 . 12 . 1980 , BLZ . 43 .

VERORDENING ( EEG ) NR . 3133/81 VAN DE COMMISSIE VAN 29 OKTOBER 1981 HOUDENDE WEDERINVOERING VAN DE HEFFING VAN DOUANERECHTEN TEN AANZIEN VAN DERDE LANDEN VOOR BEPAALDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT JOEGOSLAVIE

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP DE INTERIMOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE SOCIALISTISCHE FEDERATIEVE REPUBLIEK JOEGOSLAVIE ( 1 ) , IN HET BIJZONDER OP PROTOCOL NR . 1 ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 3502/80 VAN DE RAAD VAN 22 DECEMBER 1980 TOT VASTSTELLING VAN MAXIMA EN INSTELLING VAN EEN COMMUNAUTAIR TOEZICHT OP DE INVOER VAN BEPAALDE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT JOEGOSLAVIE ( 2 ) , EN MET NAME OP ARTIKEL 1 ,

OVERWEGENDE DAT IN ARTIKEL 1 VAN HET VOORNOEMDE PROTOCOL WORDT BEPAALD DAT DE INVOER VAN DE HIERNA GENOEMDE PRODUKTEN TEGEN EEN VERLAAGD DOUANERECHT , VOLGENS ARTIKEL 2 VAN DE INTERIMOVEREENKOMST GEBONDEN IS AAN HET NAAST IEDER PRODUKT AANGEGEVEN JAARLIJKSE MAXIMUM , WAARBOVEN DE TEN OPZICHTE VAN DERDE LANDEN GELDENDE DOUANERECHTEN WEDEROM KUNNEN WORDEN INGESTELD :

( IN TON )

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF * OMSCHRIJVING * MAXIMUM

76.01 * RUW ALUMINIUM ; RESTEN EN AFVALLEN , VAN ALUMINIUM : * 1 750

* A . RUW ALUMINIUM *

OVERWEGENDE DAT DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN DEZE PRODUKTEN VAN OORSPRONG UIT JOEGOSLAVIE HET EERDER GENOEMDE MAXIMUM HEEFT BEREIKT ; DAT DE MARKTSITUATIE IN DE GEMEENSCHAP HET NOODZAKELIJK MAAKT DE DOUANERECHTEN VAN TOEPASSING TEN AANZIEN VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN UIT DERDE LANDEN WEDER IN TE STELLEN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

VAN 3 NOVEMBER TOT 31 DECEMBER 1981 WORDT DE HEFFING VAN DE DOUANERECHTEN TEN AANZIEN VAN DERDE LANDEN WEDERINGESTELD VOOR DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN DE NAVOLGENDE PRODUKTEN :

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF * OMSCHRIJVING * OORSPRONG

76.01 * RUW ALUMINIUM ; RESTEN EN AFVALLEN , VAN ALUMINIUM : * JOEGOSLAVIE

* A . RUW ALUMINIUM *

ARTIKEL 2

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DERDE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 29 OKTOBER 1981 .

VOOR DE COMMISSIE

KARL-HEINZ NARJES

LID VAN DE COMMISSIE