Home

Verordening (EEG) nr. 3235/81 van de Commissie van 12 november 1981 tot machtiging van het Verenigd Koninkrijk voor het wijnoogstjaar 1981/1982 een extra verhoging van het alcoholgehalte van bepaalde wijnen en van bepaalde voor de bereiding van wijn bestemde produkten toe te staan

Verordening (EEG) nr. 3235/81 van de Commissie van 12 november 1981 tot machtiging van het Verenigd Koninkrijk voor het wijnoogstjaar 1981/1982 een extra verhoging van het alcoholgehalte van bepaalde wijnen en van bepaalde voor de bereiding van wijn bestemde produkten toe te staan

Verordening (EEG) nr. 3235/81 van de Commissie van 12 november 1981 tot machtiging van het Verenigd Koninkrijk voor het wijnoogstjaar 1981/1982 een extra verhoging van het alcoholgehalte van bepaalde wijnen en van bepaalde voor de bereiding van wijn bestemde produkten toe te staan

Publicatieblad Nr. L 325 van 13/11/1981 blz. 0023


++++

( 1 ) PB NR . L 54 VAN 5 . 3 . 1979 , BLZ . 1 .

( 2 ) PB NR . L 360 VAN 31 . 12 . 1980 , BLZ . 18 .

( 3 ) PB NR . L 173 VAN 6 . 8 . 1970 , BLZ . 23 .

( 4 ) PB NR . L 69 VAN 15 . 3 . 1980 , BLZ . 33 .

VERORDENING ( EEG ) NR . 3235/81 VAN DE COMMISSIE VAN 12 NOVEMBER 1981 TOT MACHTIGING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VOOR HET WIJNOOGSTJAAR 1981/1982 EEN EXTRA VERHOGING VAN HET ALCOHOLGEHALTE VAN BEPAALDE WIJNEN EN VAN BEPAALDE VOOR DE BEREIDING VAN WIJN BESTEMDE PRODUKTEN TOE TE STAAN

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP ,

GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 337/79 VAN DE RAAD VAN 5 FEBRUARI 1979 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE WIJNMARKT ( 1 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 3456/80 ( 2 ) , EN MET NAME OP ARTIKEL 32 , LID 4 , EN OP ARTIKEL 65 ,

OVERWEGENDE DAT DE LID-STATEN KRACHTENS ARTIKEL 32 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 337/79 SLECHTS BINNEN BEPAALDE GRENZEN EEN VERHOGING VAN HET EFFECTIEVE OF POTENTIELE NATUURLIJKE ALCOHOLGEHALTE MOGEN TOESTAAN ;

OVERWEGENDE DAT WEGENS DE UITZONDERLIJK ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN TIJDENS HET JAAR 1981 IN DE WIJNBOUWGEBIEDEN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK , GEKENMERKT DOOR ABNORMAAL VEEL REGEN EN WEINIG ZON , DE BIJ ARTIKEL 32 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 337/79 VOOR DE VERHOGING VAN HET NATUURLIJKE ALCOHOLGEHALTE VASTGESTELDE GRENZEN IN TALRIJKE GEVALLEN DE BEREIDING VAN WIJNEN ZOALS DIE NORMAAL OP DE MARKT WORDEN GEVRAAGD , ONMOGELIJK MAKEN ; DAT HET , GEZIEN DEZE SITUATIE , DIENSTIG IS HET VERENIGD KONINKRIJK TE MACHTIGEN IN DE GETROFFEN GEBIEDEN EEN EXTRA VERHOGING VAN HET NATUURLIJKE ALCOHOLGEHALTE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 32 , LID 2 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 337/79 TOE TE STAAN ; DAT HET WENSELIJK IS TE BEPALEN DAT HET VERENIGD KONINKRIJK AAN DE COMMISSIE BEPAALDE GEGEVENS MEEDEELT DIE ZIJN INGEWONNEN KRACHTENS HET BEPAALDE IN VERORDENING ( EEG ) NR . 1594/70 VAN DE COMMISSIE ( 3 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 632/80 ( 4 ) ;

OVERWEGENDE DAT DE IN DEZE VERORDENING VERVATTE MAATREGELEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET ADVIES VAN HET COMITE VAN BEHEER VOOR WIJN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

HET VERENIGD KONINKRIJK WORDT VOOR HET WIJNOOGSTJAAR 1981/1982 GEMACHTIGD TOESTEMMING TE VERLENEN TOT DE EXTRA VERHOGING VAN HET IN ARTIKEL 32 , LID 2 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 337/79 VOOR WIJNBOUWZONE A VASTGESTELDE ALCOHOLGEHALTE , VOOR DE IN LID 1 , EERSTE ALINEA , VAN GENOEMD ARTIKEL 32 VERMELDE PRODUKTEN .

ARTIKEL 2

OP BASIS VAN DE IN ARTIKEL 36 , LID 1 , TWEEDE ALINEA , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 337/79 BEDOELDE AANMELDINGEN DIENT HET VERENIGD KONINKRIJK UITERLIJK OP 31 MEI 1982 AAN DE COMMISSIE DE HOEVEELHEDEN SUIKER , GECONCENTREERDE EN GERECTIFICEERDE GECONCENTREERDE DRUIVEMOST MEDE TE DELEN DIE ZIJN GEBRUIKT VOOR DE EXTRA VERHOGING VAN HET NATUURLIJKE ALCOHOLGEHALTE VAN DE IN ARTIKEL 1 BEDOELDE PRODUKTEN , UITGESPLITST NAAR GEOGRAFISCHE EENHEID IN DE ZIN VAN ARTIKEL 30 QUATER , LID 1 , TWEEDE ALINEA , SUB A ) , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 337/79 .

ARTIKEL 3

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP DE DAG VOLGENDE OP DIE VAN HAAR BEKENDMAKING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 12 NOVEMBER 1981 .

VOOR DE COMMISSIE

POUL DALSAGER

LID VAN DE COMMISSIE