Home

Verordening (EEG) nr. 3488/81 van de Commissie van 7 december 1981 tot vaststelling van enkele coëfficiënten voor in de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde granen

Verordening (EEG) nr. 3488/81 van de Commissie van 7 december 1981 tot vaststelling van enkele coëfficiënten voor in de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde granen

Verordening (EEG) nr. 3488/81 van de Commissie van 7 december 1981 tot vaststelling van enkele coëfficiënten voor in de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde granen

Publicatieblad Nr. L 352 van 08/12/1981 blz. 0019 - 0020
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 23 blz. 0209
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 23 blz. 0209


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3488/81 VAN DE COMMISSIE

van 7 december 1981

tot vaststelling van enkele coëfficiënten voor in de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1949/81 (2), en met name op artikel 16, lid 6,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1188/81 van de Raad van 28 april 1981 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van aangepaste restituties voor in de vorm van bepaalde alcoholhoudende dranken uitgevoerde granen en van de criteria voor de vaststelling van het restitutiebedrag, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3035/80 ten aanzien van bepaalde goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen (3), en met name op artikel 12,

Overwegende dat in artikel 9, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1188/81 is bepaald dat op verzoek van de belanghebbende een restitutie kan worden verleend voor granen die sedert 1 augustus 1973 onder controle zijn geplaatst;

Overwegende dat in artikel 3, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1188/81 is bepaald dat de hoeveelheden granen waarop de restitutie van toepassing is, de hoeveelheden granen zijn die onder controle zijn geplaatst en waarop een jaarlijks voor elke betrokken Lid-Staat vast te stellen coëfficiënt wordt toegepast; dat deze coëfficiënt de verhouding uitdrukt tussen de totale uitgevoerde hoeveelheden en de totale in de handel gebrachte hoeveelheden van de betrokken alcoholhoudende drank; dat aan de hand van de door de Lid-Staten ter uitvoering van artikel 15, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1842/81 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3487/81 (5), verstrekte gegevens de coëfficiënten voor de periodes van 1 augustus 1973 tot en met 31 juli 1981 moeten worden vastgesteld; dat in artikel 3, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1188/81 is bepaald dat de coëfficiënt naar gelang van de gebruikte granen gedifferentieerd kan worden;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3233/81 van de Commissie (6) voor elk van de bovenbedoelde tijdvakken een coëfficiënt is vastgesteld voor vermoute gerst die in het Verenigd Koninkrijk wordt gebruikt voor de bereiding van malt whisky; dat aan de hand van de aanvullende gegevens die onlangs aan de Commissie zijn medegedeeld, alle andere coëfficiënten voor dezelfde periodes dienen te worden vastgesteld;

Overwegende dat in artikel 3, lid 2, tweede streepje, van Verordening (EEG) nr. 1188/81 is bepaald dat de coëfficiënt wordt aangepast indien de te verwachten ontwikkeling van de uitvoer van de betrokken alcoholhoudende dranken van één van de betrokken Lid-Staten een tendens naar een aanzienlijke wijziging vertoont; dat dit moet worden beoordeeld over een voldoende lange referentieperiode, zodat geen rekening wordt gehouden met korte, niet significante schommelingen; dat een periode van 6 jaren voorafgaande aan het betrokken jaar, aan deze voorwaarde lijkt te voldoen; dat bovendien een jaarlijks verschil van minder dan 1 % tussen de respectieve ontwikkelingen van de uitvoer en van de totale in de handel gebrachte hoeveelheden niet kan worden beschouwd als een tendens naar een aanzienlijke wijziging;

Overwegende dat enkele coëfficiënten op deze wijze dienen te worden aangepast om rekening te houden met een stijgende tendens bij de uitvoer;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 1188/81 worden de in artikel 3 van die verordening bedoelde coëfficiënten voor granen die worden gebruikt:

- in het Verenigd Koninkrijk, voor de bereiding van grain whisky,

- in Ierland, voor de bereiding van Irish whiskey,

vastgesteld zoals aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 7 december 1981.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 198 van 20. 7. 1981, blz. 2.

(3) PB nr. L 121 van 5. 5. 1981, blz. 3.

(4) PB nr. L 183 van 3. 7. 1981, blz. 10.

(5) Zie blz. 18 van dit Publikatieblad.

(6) PB nr. L 325 van 13. 11. 1981, blz. 20.

BIJLAGE

1.2,4.5,7 // // // // // Coëfficiënten voor Ierland // Coëfficiënten voor het Verenigd Koninkrijk // // Coëfficiënt // Coëfficiënt 1.2.3.4.5.6 // // // // // // // Toepassingperiode // voor gerst die wordt gebruikt voor de bereiding van Irish whiskey categorie B // voor vermoute gerst die wordt gebruikt voor de bereiding van Irish whiskey categorie A // voor granen die worden gebruikt voor de bereiding van Irish whiskey categorie A // voor gerst die wordt gebruikt voor de bereiding van grain whisky (1) // voor andere granen die worden gebruikt voor de bereiding van grain whisky // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // // // // // // // 1. 8. 1973 - 31. 7. 1974 // 0,121 // 0,251 // 0,253 // 0,688 // 0,696 // 1. 8. 1974 - 31. 7. 1975 // 0,198 // 0,418 // 0,413 // 0,666 // 0,678 // 1. 8. 1975 - 31. 7. 1976 // 0,253 // 0,529 // n.t.b. // 0,678 // 0,554 // 1. 8. 1976 - 31. 7. 1977 // 0,212 // 0,441 // n.t.b. // 0,586 // 0,360 // 1. 8. 1977 - 31. 7. 1978 // 0,241 // 0,499 // n.t.b. // 0,452 // 0,103 // 1. 8. 1978 - 31. 7. 1979 // 0,203 // 0,422 // n.t.b. // 0,507 // n.t.b. // 1. 8. 1979 - 31. 7. 1980 // 0,210 // 0,438 // n.t.b. // 0,348 // n.t.b. // 1. 8. 1980 - 31. 7. 1981 // 0,239 // 0,409 // n.t.b. // 0,503 // 0,052 // // // // // //

(1) Inclusief de vermoute gerst.

n.t.b. = niet te bepalen; toe te passen coëfficiënt = 0.