Home

Verordening (EEG) nr. 3536/81 van de Raad van 3 december 1981 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor likeurwijn van post ex 22.05 C van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Cyprus (1982)

Verordening (EEG) nr. 3536/81 van de Raad van 3 december 1981 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor likeurwijn van post ex 22.05 C van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Cyprus (1982)

Verordening (EEG) nr. 3536/81 van de Raad van 3 december 1981 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor likeurwijn van post ex 22.05 C van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Cyprus (1982)

Publicatieblad Nr. L 360 van 15/12/1981 blz. 0005 - 0008


++++

VERORDENING ( EEG ) NR . 3536/81 VAN DE RAAD

VAN 3 DECEMBER 1981

BETREFFENDE DE OPENING , DE VERDELING EN DE WIJZE VAN BEHEER VAN EEN COMMUNAUTAIR TARIEFCONTINGENT VOOR LIKEURWIJN VAN POST EX 22.05 C VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , VAN OORSPRONG UIT CYPRUS ( 1982 )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

GELET OP HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , INZONDERHEID OP ARTIKEL 113 ,

GEZIEN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE ,

OVERWEGENDE DAT IN ARTIKEL 1 VAN HET PROTOCOL INZAKE DE IN 1981 TOE TE PASSEN REGELING IN HET KADER VAN HET DOOR DE ASSOCIATIERAAD OP 24 NOVEMBER 1980 GENOMEN BESLUIT AANGAANDE HET PROCES VAN OVERGANG NAAR DE TWEEDE ETAPPE VAN DE ASSOCIATIEOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK CYPRUS ( 1 ) , AANGEVULD DOOR HET PROTOCOL BIJ DE OVEREENKOMST WAARBIJ EEN ASSOCIATIE TOT STAND WORDT GEBRACHT TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK CYPRUS , IN VERBAND MET DE TOETREDING VAN DE HELLEENSE REPUBLIEK TOT DE GEMEENSCHAP ( 2 ) , HIERNA " AANPASSINGSPROTOCOL " GENOEMD , ENERZIJDS VOORGESCHREVEN WORDT DAT DE BEPALINGEN VAN HET COMPLEMENTAIR PROTOCOL BIJ DE OVEREENKOMST WAARBIJ EEN ASSOCIATIE TOT STAND WORDT GEBRACHT TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK CYPRUS ( 3 ) , VAN TOEPASSING ZIJN VOOR HET JAAR 1981 EN ANDERZIJDS DAT DE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BEGIN 1981 ONDERHANDELINGEN INLEIDEN TEN EINDE DE IN 1982 EN 1983 GELDENDE REGELING VAN HET HANDELSVERKEER VAST TE STELLEN ;

OVERWEGENDE DAT HET , IN AFWACHTING VAN DE VASTSTELLING VAN EEN DERGELIJKE REGELING , GEWENST VOORKOMT , VOORLOPIG VOOR 1982 DE REGELING VAN HET HANDELSVERKEER DIE IN 1981 VAN TOEPASSING IS TE VERLENGEN ;

OVERWEGENDE DAT HET BOVENGENOEMDE COMPLEMENTAIR PROTOCOL VOORZIET IN DE OPENING VAN EEN JAARLIJKS COMMUNAUTAIR TARIEFCONTINGENT VAN 250 000 HECTOLITER LIKEURWIJN , VAN OORSPRONG UIT CYPRUS , VAN POST EX 22.05 C VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , TEGEN EEN INVOERRECHT DAT GELIJK IS AAN 30 % VAN HET RECHT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ; DAT HET DIENSTIG IS DIT TARIEFCONTINGENT TE OPENEN VOOR HET TIJDVAK VAN 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 1982 ;

OVERWEGENDE DAT IN HET KADER VAN DIT COMMUNAUTAIRE TARIEFCONTINGENT UITSLUITEND MAG WORDEN INGEVOERD OP VOORWAARDE DAT DEZE WIJNEN IN HET IN VERORDENING ( EEG ) NR . 2115/76 ( 4 ) BEDOELDE DOCUMENT V.I.1 WORDEN OMSCHREVEN ALS " LIKEURWIJNEN " ;

OVERWEGENDE DAT VOOR DE BETROKKEN WIJNEN DE REFERENTIEPRIJZEN FRANCO GRENS IN ACHT GENOMEN MOETEN WORDEN ; DAT DEZE WIJNEN ALLEEN VOOR DIT TARIEFCONTINGENT IN AANMERKING KUNNEN KOMEN ONDER DE VOORWAARDE DAT ARTIKEL 18 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 337/79 ( 5 ) , LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING ( EEG ) NR . 3456/80 ( 6 ) WORDT NAGELEEFD ;

OVERWEGENDE DAT MET NAME DIENT TE WORDEN GEWAARBORGD DAT ALLE IMPORTEURS VAN DE GEMEENSCHAP TE ALLEN TIJDE EN IN GELIJKE MATE GEBRUIK KUNNEN MAKEN VAN DE DOOR HET BEDOELDE CONTINGENT GEBODEN MOGELIJKHEDEN EN DAT DE DAARAAN VERBONDEN RECHTEN IN ALLE LID-STATEN ZONDER ONDERBREKING WORDEN TOEGEPAST OP ALLE INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN TOT OP HET TIJDSTIP WAAROP HET CONTINGENT GEHEEL IS UITGEPUT ; DAT EEN REGELING VOOR HET BEHEER VAN HET COMMUNAUTAIRE TARIEFCONTINGENT , GEBASEERD OP EEN VERDELING OVER DE LID-STATEN , IN OVEREENSTEMMING LIJKT TE ZIJN MET HET COMMUNAUTAIRE KARAKTER VAN DIT CONTINGENT IN HET LICHT VAN DE HIERBOVEN UITEENGEZETTE BEGINSELEN ; DAT DIE VERDELING , OM ZO GOED MOGELIJK DE WERKELIJKE ONTWIKKELING OP DE MARKT VAN DE BEDOELDE PRODUKTEN WEER TE GEVEN , MOET GESCHIEDEN NAAR VERHOUDING VAN DE BEHOEFTEN VAN DE LID-STATEN , BEREKEND ENERZIJDS OP GROND VAN DE STATISTISCHE GEGEVENS BETREFFENDE DE INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN UIT CYPRUS OVER EEN REPRESENTATIEVE REFERENTIEPERIODE , EN ANDERZIJDS OP GROND VAN DE ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN VOOR DE BETROKKEN CONTINGENTSPERIODE ;

OVERWEGENDE DAT EVENWEL IN HET ONDERHAVIGE GEVAL ZOWEL COMMUNAUTAIRE ALS NATIONALE STATISTISCHE GEGEVENS VAN DE BETROKKEN WIJNEN ONTBREKEN , EN DAT GEEN ENKELE DEUGDELIJKE PROGNOSE BETREFFENDE DE INVOER KAN WORDEN GEMAAKT ; DAT HET ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN WENSELIJK LIJKT HET CONTINGENT ZODANIG IN AANVANKELIJKE QUOTA TE VERDELEN DAT REKENING WORDT GEHOUDEN MET DE AFNAMEMOGELIJKHEDEN VOOR DE GENOEMDE WIJNEN OP DE MARKTEN VAN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN ;

OVERWEGENDE DAT HET , TEN EINDE REKENING TE HOUDEN MET DE ONTWIKKELING VAN DE INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN , DIENSTIG IS HET CONTINGENT IN TWEE GEDEELTEN TE SPLITSEN , WAARVAN HET EERSTE GEDEELTE OVER DE LID-STATEN WORDT VERDEELD , TERWIJL HET TWEEDE GEDEELTE EEN RESERVE VORMT TER VOORZIENING IN DE VERDERE BEHOEFTEN VAN DE LID-STATEN DIE HUN AANVANKELIJKE QUOTUM HEBBEN OPGEBRUIKT ; DAT HET , TEN EINDE AAN DE IMPORTEURS VAN ELKE LID-STAAT ENIGE ZEKERHEID TE VERSCHAFFEN DIENSTIG IS HET EERSTE GEDEELTE VAN HET COMMUNAUTAIRE CONTINGENT VAST TE STELLEN OP EEN NIVEAU DAT IN HET ONDERHAVIGE GEVAL ONGEVEER 85 % VAN HET VOLUME VAN HET CONTINGENT ZOU KUNNEN BEDRAGEN ;

OVERWEGENDE DAT DE AANVANKELIJKE QUOTA VAN DE LID-STATEN MEER OF MINDER SPOEDIG KUNNEN ZIJN OPGEBRUIKT ; DAT HET , TEN EINDE DAARMEE REKENING TE HOUDEN EN ELKE ONDERBREKING TE VOORKOMEN , VAN BELANG IS DAT IEDERE LID-STAAT DIE ZIJN AANVANKELIJKE QUOTUM NAGENOEG GEHEEL HEEFT OPGEBRUIKT , OVERGAAT TOT OPNEMING VAN EEN EXTRA QUOTUM UIT DE RESERVE ; DAT DERGELIJKE OPNEMINGEN DOOR ELKE LID-STAAT MOETEN WORDEN VERRICHT WANNEER ELK VAN ZIJN EXTRA QUOTA VRIJWEL GEHEEL IS AANGEWEND , EN WEL ZO VAAK ALS DE RESERVE DIT TOELAAT ; DAT DE AANVANKELIJKE EN DE EXTRA QUOTA MOETEN GELDEN TOT AAN HET EINDE VAN DE CONTINGENTSPERIODE ; DAT DEZE WIJZE VAN BEHEER EEN NAUWE SAMENWERKING VEREIST TUSSEN DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE , DIE MET NAME DE BENUTTINGSGRAAD VAN HET CONTINGENT MOET KUNNEN VOLGEN EN DE LID-STATEN DAAROVER MOET KUNNEN INLICHTEN ;

OVERWEGENDE DAT HET NOODZAKELIJK IS DAT EEN LID-STAAT DIE OP EEN BEPAALD TIJDSTIP VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN HET CONTINGENT EEN AANZIENLIJK OVERSCHOT HEEFT , DAARVAN EEN AANMERKELIJK PERCENTAGE TERUGSTORT IN DE RESERVE , TEN EINDE TE VOORKOMEN DAT IN EEN LID-STAAT EEN GEDEELTE VAN HET COMMUNAUTAIRE TARIEFCONTINGENT ONBENUT BLIJFT , TERWIJL ANDERE LID-STATEN ER GEBRUIK VAN ZOUDEN KUNNEN MAKEN ;

OVERWEGENDE DAT , AANGEZIEN HET KONINKRIJK BELGIE , HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG VERENIGD ZIJN IN EN VERTEGENWOORDIGD WORDEN DOOR DE BENELUX ECONOMISCHE UNIE , ELKE HANDELING MET BETREKKING TOT HET BEHEER VAN DE AAN DE GENOEMDE ECONOMISCHE UNIE TOEGEWEZEN QUOTA KAN WORDEN VERRICHT DOOR EEN VAN HAAR LEDEN ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

ARTIKEL 1

1 . VAN 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 1982 WORDEN DE RECHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF VOOR DE HIERNA OMSCHREVEN PRODUKTEN , VAN OORSPRONG UIT CYPRUS , GESCHORST TOT DE HIERONDER AANGEGEVEN NIVEAUS , IN HET KADER VAN EEN COMMUNAUTAIR TARIEFCONTINGENT VAN 250 000 HECTOLITER .

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF*OMSCHRIJVING*RECHTEN*

22.05*WIJN VAN VERSE DRUIVEN ; DRUIVEMOST , WAARVAN DE GISTING DOOR TOEVOEGEN VAN ALCOHOL IS GESTUIT ( MISTELLA DAARONDER BEGREPEN ) : **

*C . ANDERE : **

*II . MET EEN EFFECTIEF ALCOHOL-VOLUMEGEHALTE VAN MEER DAN 13 % VOL , DOCH NIET MEER DAN 15 % VOL , IN VERPAKKINGEN INHOUDENDE : **

*EX A ) TWEE LITER OF MINDER : **

* - LIKEURWIJN MET EEN EFFECTIEF ALCOHOL-VOLUMEGEHALTE VAN 15 % VOL*5,0 ECU/HL*

*EX B ) MEER DAN TWEE LITER : **

* - LIKEURWIJN MET EEN EFFECTIEF ALCOHOL-VOLUMEGEHALTE VAN 15 % VOL*3,9 ECU/HL*

*III . MET EEN EFFECTIEF ALCOHOL-VOLUMEGEHALTE VAN MEER DAN 15 % VOL , DOCH NIET MEER DAN 18 % VOL , IN VERPAKKINGEN INHOUDENDE : **

*A ) TWEE LITER OF MINDER : **

*EX 2 . ANDERE : **

* - LIKEURWIJN*6,1 ECU/HL*

*B ) MEER DAN TWEE LITER : **

*EX 3 . ANDERE : **

* - LIKEURWIJN*5,0 ECU/HL*

NR . VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF*OMSCHRIJVING*RECHTEN*

22.05 ( VERVOLG ) *C IV . MET EEN EFFECTIEF ALCOHOL-VOLUMEGEHALTE VAN MEER DAN 18 % VOL , DOCH NIET MEER DAN 22 % VOL , IN VERPAKKINGEN INHOUDENDE : **

*A ) TWEE LITER OF MINDER : **

*EX 2 . ANDERE : **

* - LIKEURWIJN*6,9 ECU/HL*

*B ) MEER DAN TWEE LITER : **

*EX 3 . ANDERE : **

* - LIKEURWIJN*6,9 ECU/HL*

BINNEN DE GRENZEN VAN DIT TARIEFCONTINGENT PAST GRIEKENLAND INVOERRECHTEN TOE DIE BEREKEND WORDEN OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN TER ZAKE IN DE TOETREDINGSAKTE VAN 1979 EN HET AANPASSINGSPROTOCOL .

2 . INVOER VAN DEZE WIJNEN IN HET KADER VAN HET TARIEFCONTINGENT WORDT AFHANKELIJK GESTELD VAN DE VOORWAARDE DAT DEZE WIJNEN IN HET IN VERORDENING ( EEG ) NR . 2115/76 BEDOELDE DOCUMENT V.I.1 WORDEN OMSCHREVEN ALS " LIKEURWIJNEN " .

3 . VOOR DE BETROKKEN WIJNEN MOETEN DE REFERENTIEPRIJZEN FRANCOS GRENS IN ACHT WORDEN GENOMEN . DEZE WIJNEN KUINNEN ALLEN VOOR DIT TARIEFCONTINGENT IN AANMERKING KOMEN ONDER DE VOORWAARDE DAT ARTIKEL 18 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 337/79 WORDT NAGELEEFD .

ARTIKEL 2

1 . HET IN ARTIKEL 1 BEDOELDE TARIEFCONTINGENT WORDT IN TWEE GEDEELTEN GESPLITST .

2 . EEN EERSTE GEDEELTE VAN 212 060 HECTOLITER WORDT OVER DE LID-STATEN VERDEELD ; DE QUOTA DIE , BEHOUDENDS ARTIKEL 5 , TOT EN MET 31 DECEMBER 1982 GELDEN , BEDRAGEN DE VOLGENDE HOEVEELHEDEN :

* ( IN HL ) *

BENELUX*2 000*

DENEMARKEN*2 000*

DUITSLAND*4 000*

GRIEKENLAND*20*

FRANKRIJK*20*

IERLAND*2 000*

ITALIE*20*

VERENIGD KONINKRIJK*202 000 . *

3 . HET TWEEDE GEDEELTE , DAT 37 940 HECTOLITER BELOOPT , VORMT DE RESERVE .

ARTIKEL 3

1 . INDIEN HET AANVANKELIJKE QUOTUM VAN EEN LID-STAAT , ZOALS VASTGESTELD IN ARTIKEL 2 , LID 2 , DAN WEL DAT ZELFDE QUOTUM VERMINDERD MET HET BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 5 IN DE RESERVE TERUGGESTORTE GEDEELTE , VOOR 90 % OF MEER IS BENUT , GAAT DEZE LID-STAAT , DOOR MIDDEL VAN EEN KENNISGEVING AAN DE COMMISSIE , ONVERWIJLD OVER TOT OPNEMING , VOOR ZOVER IN DE RESERVE NOG EEN VOLDOENDE HOEVEELHEID AANWEZIG IS , VAN EEN TWEEDE QUOTUM , GELIJK AAN 15 % VAN ZIJN AANVANKELIJKE QUOTUM , EVENTUEEL OP DE VOLGENDE EENHEID NAAR BOVEN AFGEROND .

2 . INDIEN EEN LID-STAAT , NA VOLLEDIGE BENUTTING VAN ZIJN AANVANKELIJKE QUOTUM , HET DOOR HEM OPGENOMEN TWEEDE QUOTUM VOOR 90 % OF MEER HEEFT AANGEWEND , GAAT HIJ , OP DE WIJZE ALS BEPAALD IN LID 1 , OVER TOT OPNEMING VAN EEN DERDE QUOTUM , GELIJK AAN 7,5 % VAN ZIJN AANVANKELIJKE QUOTUM , EVENTUEEL OP DE VOLGENDE EENHEID NAAR BOVEN AFGEROND .

3 . INDIEN EEN LID-STAAT , NA VOLLEDIGE BENUTTING VAN ZIJN TWEEDE QUOTUM , HET DOOR HEM OPGENOMEN DERDE QUOTUM VOOR 90 % OF MEER HEEFT AANGEWEND , GAAT HIJ OP DEZELFDE WIJZE OVER TOT OPNEMING VAN EEN VIERDE QUOTUM , DAT GELIJK IS AAN HET DERDE .

DEZE PROCEDURE WORDT TOEGEPAST TOTDAT DE RESERVE IS UITGEPUT .

4 . IN AFWIJKING VAN HET BEPAALDE IN DE LEDEN 1 TOT EN MET 3 KUNNEN DE LID-STATEN OVERGAAN TOT OPNEMING VAN GERINGERE HOEVEELHEDEN DAN DE IN DIE LEDEN VASTGESTELDE QUOTA , WANNEER ER AANLEIDING IS OM AAN TE NEMEN DAT DIE QUOTA WELLICHT NIET GEHEEL ZULLEN WORDEN BENUT . ZIJ DELEN AAN DE COMMISSIE DE REDENEN MEE DIE TOT TOEPASSING VAN HET ONDERHAVIGE LID HEBBEN GELEID .

ARTIKEL 4

DE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 3 OPGENOMEN EXTRA QUOTA GELDEN TOT EN MET 31 DECEMBER 1982 .

ARTIKEL 5

DE LID-STATEN STORTEN UITERLIJK OP 1 OKTOBER 1982 VAN HET NIET BENUTTE GEDEELTE VAN HUN AANVANKELIJKE QUOTUM IN DE RESERVE TERUG , HET DEEL DAT OP 15 SEPTEMBER 1982 20 % VAN HET AANVANKELIJKE QUOTUM TE BOVEN GAAT . ZIJ KUNNEN EEN GROTERE HOEVEELHEID TERUGSTORTEN , WANNEER ER AANLEIDING IS OM AAN TE NEMEN DAT DEZE WELLICHT ONBENUT ZAL BLIJVEN .

DE LID-STATEN GEVEN UITERLIJK OP 1 OKTOBER 1982 AAN DE COMMISSIE KENNIS VAN DE TOTALE INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN DIE TOT EN MET 15 SEPTEMBER 1982 HEEFT PLAATSGEVONDEN EN OP HET COMMUNAUTAIRE CONTINGENT IS AFGEBOEKT , ALSMEDE EVENTUEEL VAN HET GEDEELTE VAN HUN AANVANKELIJKE QUOTUM DAT ZIJ IN DE RESERVE TERUGSTORTEN .

ARTIKEL 6

DE COMMISSIE HOUDT BOEK VAN DE DOOR DE LID-STATEN OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 2 EN 3 GEOPENDE QUOTA EN BRENGT , ZODRA DE OPGAVEN HAAR BEREIKEN , ELKE LID-STAAT OP DE HOOGTE VAN DE IN DE RESERVE NOG AANWEZIGE HOEVEELHEDEN .

ZIJ STELT DE LID-STATEN UITERLIJK OP 5 OKTOBER 1982 IN KENNIS VAN DE STAND DER RESERVE NA DE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5 VERRICHTE TERUGSTORTINGEN .

ZIJ ZIET EROP TOE DAT DE OPNEMING WAARDOOR DE RESERVE VOLLEDIG WORDT UITGEPUT , TOT DE NOG BESCHIKBARE HOEVEELHEID BEPERKT BLIJFT EN DEELT DAARTOE AAN DE LID-STAAT DIE DEZE LAATSTE OPNEMING VERRICHT MEDE , HOEVEEL HET SALDO BEDRAAGT .

ARTIKEL 7

1 . DE LID-STATEN NEMEN ALLE DIENSTIGE MAATREGELEN OPDAT BIJ OPENING VAN DE MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 3 DOOR HEN OPGENOMEN EXTRA QUOTA , DE DOOR HEN INGEVOERDE HOEVEELHEDEN ZONDER ONDERBREKING KUNNEN WORDEN AFGEBOEKT OP HUN GECUMULEERDE AANDEEL IN HET COMMUNAUTAIRE CONTINGENT .

2 . DE LID-STATEN WAARBORGEN DE OP HUN GRONDGEBIED GEVESTIGDE IMPORTEURS VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN VRIJE TOEGANG TOT DE HUN TOEGEWEZEN QUOTA .

3 . DE UITPUTTINGSGRAAD VAN DE QUOTA VAN DE LID-STATEN WORDT VASTGESTELD OP GROND VAN DE INGEVOERDE HOEVEELHEDEN VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN DIE BIJ DE DOUANE TEN INVOER IN HET VRIJE VERKEER WORDEN AANGEGEVEN .

ARTIKEL 8

OP VERZOEK VAN DE COMMISSIE STELLEN DE LID-STATEN DE COMMISSIE OP DE HOOGTE VAN DE INVOER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN , DIE DAADWERKELIJK OP HUN QUOTA IS AFGEBOEKT .

ARTIKEL 9

DE LID-STATEN EN DE COMMISSIE WERKEN NAUW SAMEN OM TE BEREIKEN DAT DEZE VERORDENING WORDT NAGEKOMEN .

ARTIKEL 10

DEZE VERORDENING TREEDT IN WERKING OP 1 JANUARI 1982 .

DEZE VERORDENING IS VERBINDEND IN AL HAAR ONDERDELEN EN IS RECHTSTREEKS TOEPASSELIJK IN ELKE LID-STAAT .

GEDAAN TE BRUSSEL , 3 DECEMBER 1981 .

VOOR DE RAAD

DE VOORZITTER

T . KING

( 1 ) PB NR . L 174 VAN 30 . 6 . 1981 , BLZ . 28 .

( 2 ) PB NR . L 174 VAN 30 . 6 . 1981 , BLZ . 2 .

( 3 ) PB NR . L 172 VAN 28 . 6 . 1978 , BLZ . 2 .

( 4 ) PB NR . L 237 VAN 28 . 8 . 1976 , BLZ . 1 .

( 5 ) PB NR . L 54 VAN 5 . 3 . 1979 , BLZ . 1 .

( 6 ) PB NR . L 360 VAN 22 . 12 . 1980 , BLZ . 18 .