Home

Verordening (EEG) nr. 3675/81 van de Commissie van 22 december 1981 houdende machtiging van de Helleense Republiek tot schorsing in 1982 van de douanerechten die gelden bij de invoer van bepaalde oliën en oliehoudende zaden

Verordening (EEG) nr. 3675/81 van de Commissie van 22 december 1981 houdende machtiging van de Helleense Republiek tot schorsing in 1982 van de douanerechten die gelden bij de invoer van bepaalde oliën en oliehoudende zaden

Verordening (EEG) nr. 3675/81 van de Commissie van 22 december 1981 houdende machtiging van de Helleense Republiek tot schorsing in 1982 van de douanerechten die gelden bij de invoer van bepaalde oliën en oliehoudende zaden

Publicatieblad Nr. L 367 van 23/12/1981 blz. 0009


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3675/81 VAN DE COMMISSIE

van 22 december 1981

houdende machtiging van de Helleense Republiek tot schorsing in 1982 van de douanerechten die gelden bij de invoer van bepaalde oliën en oliehoudende zaden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Toetredingsakte van Griekenland (1), en met name op artikel 64, lid 4,

Overwegende dat voor bepaalde produkten van de posten 12.01, 15.07 en 15.12 van het gemeenschappelijk douanetarief de basisrechten zijn vastgesteld in artikel 64, lid 3, van de Toetredingsakte; dat deze vaststelling op een zeer hoog peil de regelmatige voorziening met grondstoffen van de Griekse verwerkende industrie zou kunnen bemoeilijken; dat de Helleense Republiek krachtens artikel 64, lid 4, sub a), van de Toetredingsakte machtiging heeft gevraagd tot schorsing van de douanerechten voor bepaalde hoeveelheden van de betrokken produkten;

Overwegende dat het nodig is de importeurs vrije toegang tot de voor de betrokken produkten vastgestelde quota's te garanderen;

Overwegende dat het Comité van beheer voor oliën en vetten geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De Helleense Republiek wordt gemachtigd de douanerechten van toepassing bij de invoer uit de Gemeenschap van de Negen of uit derde landen voor de in de bijlage genoemde produkten en voor de daarin gespecificeerde hoeveelheden te schorsen tot het bij elk produkt aangegeven niveau.

Deze machtiging loopt van 1 januari tot 31 december 1982.

Artikel 2

Griekenland garandeert aan de importeurs van de betrokken produkten vrije toegang tot de in de bijlage vermelde hoeveelheden. Voor de produkten van post 15.12 B van het gemeenschappelijk douanetarief stelt Griekenland de Commissie in kennis van de schikkingen die werden getroffen om te verzekeren dat deze hoeveelheden onder de handelaren die daarvoor belangstelling hebben worden verdeeld.

Artikel 3

Griekenland stelt de Commissie bij het begin van elk trimester in kennis van de tijdens het vorige trimester metterdaad op de in de bijlage vermelde hoeveelheden afgeboekte invoeren.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1982.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 22 december 1981.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 291 van 19. 11. 1979, blz. 9.

BIJLAGE

1.2.3.4,5 // // // // // // // // Invoerrecht // 1.2.3.4.5 // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving // Gewicht in ton // voor derde landen // voor de Gemeenschap van de Negen // // // // // // 12.01 // Oliehoudende zaden en vruchten, ook indien gebroken: // // // // // ex B. andere, met uitzondering van lijnzaad en ricinuszaad // 25 000 (1) // vrij // vrij // 15.07 // Plantaardige vette oliën, vloeibaar of vast, ruw, gezuiverd of geraffineerd: // // // // // D. andere oliën: // // // // // ex I. voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van produkten voor menselijke consumptie, met uitzondering van lijnolie // onbeperkte hoeveelheid // 8 // 0 // // ex II b) 2. bb) - bestemd voor menging met krenten en rozijnen (2) // 4 000 // 15 // 0 // // - bestemd om geschikt te worden gemaakt voor detailverkoop met het oog op geneeskundig of profylactisch gebruik (2) // 1 500 // // // 15.12 // Dierlijke en plantaardige oliën en vetten, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd of op andere wijze gehard of in vaste toestand gebracht, ook indien gezuiverd, doch niet verder bereid: // // // // // B. andere // 18 000 // 35,5 // 17 // // // // //

(1) Gewicht in olie-equivalent, berekend overeenkomstig het in Verordening (EEG) nr. 54/81 bepaalde.

(2) De controle op het gebruik voor deze bijzondere bestemming geschiedt door toepassing van de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.