Home

Verordening (EEG) nr. 3731/81 van de Commissie van 21 december 1981 betreffende de vaststelling van de forfaitaire waarde van de in de periode van 1 januari tot en met 31 december 1982 uit de markt genomen visserijprodukten voor de berekening van de financiële vergoeding

Verordening (EEG) nr. 3731/81 van de Commissie van 21 december 1981 betreffende de vaststelling van de forfaitaire waarde van de in de periode van 1 januari tot en met 31 december 1982 uit de markt genomen visserijprodukten voor de berekening van de financiële vergoeding

Verordening (EEG) nr. 3731/81 van de Commissie van 21 december 1981 betreffende de vaststelling van de forfaitaire waarde van de in de periode van 1 januari tot en met 31 december 1982 uit de markt genomen visserijprodukten voor de berekening van de financiële vergoeding

Publicatieblad Nr. L 373 van 29/12/1981 blz. 0033


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3731/81 VAN DE COMMISSIE

van 21 december 1981

betreffende de vaststelling van de forfaitaire waarde van de in de periode van 1 januari tot en met 31 december 1982 uit de markt genomen visserijprodukten voor de berekening van de financiële vergoeding

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 100/76 van de Raad van 19 januari 1976 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector visserijprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3443/80 (2), inzonderheid op artikel 11, lid 5,

Overwegende dat artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 100/76 voorziet in de toekenning van een financiële vergoeding aan de producentenorganisaties die onder bepaalde voorwaarden interveniëren voor de in bijlage I, sub A en C, van genoemde verordening bedoelde produkten; dat op de waarde van deze financiële vergoeding in mindering moet worden gebracht de forfaitair vastgestelde waarde van de produkten die worden bestemd voor andere doeleinden dan menselijke consumptie;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 697/71 van de Commissie (3) de mogelijkheden zijn vastgesteld waarvan gebruik moet worden gemaakt voor de afzet van de uit de markt genomen produkten; dat het noodzakelijk is de waarde van deze produkten bij elk dezer mogelijkheden forfaitair vast te stellen met inachtneming van de gemiddelde ontvangsten die kunnen worden verkregen bij een dergelijke afzet;

Overwegende dat uit de desbetreffende gegevens blijkt dat de forfaitaire waarde dient te worden vastgesteld voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1982 zoals aangegeven in de bijlage;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor visserijprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De forfaitaire waarde, geldig tot en met 31 december 1982, voor de berekening van de financiële vergoeding bedoeld in artikel 11 van Verordening (EEG) nr. 100/76 voor de door de producentenorganisaties uit de markt genomen en voor andere doeleinden dan menselijke consumptie gebruikte produkten, wordt in de bijlage vastgesteld voor de daar aangegeven bestemmingen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1982.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 december 1981.

Voor de Commissie

Giorgios CONTOGEORGIS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 20 van 28. 1. 1976, blz. 1.

(2) PB nr. L 359 van 31. 12. 1980, blz. 13.

(3) PB nr. L 77 van 1. 4. 1971, blz. 69.

BIJLAGE

1.2 // // // Bestemming van de uit de markt genomen produkten // Forfaitaire waarden in Ecu/ton // // // 1. Gebruik na droging en verbrokkeling of na verwerking tot meel, voor dierlijke voeding: // // a) haring en makreel: // // - Denemarken // 63 // - Verenigd Koninkrijk // 45 // - andere Lid-Staten // 20 // b) garnalen van de Crangon-soorten // // - Denemarken // 20 // - andere Lid-Staten // 10 // c) andere produkten: // // - Denemarken // 50 // - Italië // 40 // - andere Lid-Staten // 19 // 2. Ander gebruik dan dat vermeld sub 1 voor dierlijke voeding (aas inbegrepen): // // a) sardines en ansjovis // 50 // b) andere produkten: // // - Ierland // 35 // - andere Lid-Staten // 50 // 3. Gebruik voor andere dan voedingsdoeleinden // 0 // //