Home

82/841/EEG: Advies van de Commissie van 30 november 1982 aan de Deense Regering betreffende de uitvoering van Richtlijn 79/115/EEG van de Raad inzake het loodsen van schepen door Noordzee-loodsen op de Noordzee en in het Kanaal (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

82/841/EEG: Advies van de Commissie van 30 november 1982 aan de Deense Regering betreffende de uitvoering van Richtlijn 79/115/EEG van de Raad inzake het loodsen van schepen door Noordzee-loodsen op de Noordzee en in het Kanaal (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

82/841/EEG: Advies van de Commissie van 30 november 1982 aan de Deense Regering betreffende de uitvoering van Richtlijn 79/115/EEG van de Raad inzake het loodsen van schepen door Noordzee-loodsen op de Noordzee en in het Kanaal (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 356 van 17/12/1982 blz. 0044 - 0044


*****

ADVIES VAN DE COMMISSIE

van 30 november 1982

aan de Deense Regering betreffende de uitvoering van Richtlijn 79/115/EEG van de Raad inzake het loodsen van schepen door Noordzee-loodsen op de Noordzee en in het Kanaal

(Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

(82/841/EEG)

1. Bij schrijven van 6 april 1981 heeft de Permanente Vertegenwoordiging van Denemarken bij de Europese Gemeenschappen de Commissie uit hoofde van artikel 2 van Richtlijn 79/115/EEG (1) de circulaire doen toekomen van het Ministerie van 7 juli 1980 betreffende het loodsen op de Noordzee, in het Kanaal en het Skagerrak.

2. De Commissie moet tot haar spijt constateren, dat de Deense Regering zich ondanks genoemd artikel 2 niet heeft gehouden aan de verplichting om de Commissie, alvorens de bedoelde circulaire te laten uitgaan te raadplegen noch aan de verplichting om de bestuursrechtelijke maatregel vóór 1 januari 1980 te nemen.

3. Uit deze circulaire heeft de Commissie echter kunnen opmaken, dat de Deense Regering artikel 1, lid 2, van Richtlijn 79/115/EEG volledig ten uitvoer heeft gelegd. Wat de uitvoering van artikel 1, lid 1, betreft, is de Commissie van mening dat, ingeval het bestaande systeem niet mocht kunnen voorzien in de behoeften aan beloodsing, de Deense autoriteiten zelf certificaten moeten afgeven aan zeeloodsen en voor dat geval vraagt de Commissie dat haar alle desbetreffende documenten ter informatie worden toegezonden.

4. Onder vermeld voorbehoud is de Commissie van mening dat in Denemarken volledige uitvoering is gegeven aan Richtlijn 79/115/EEG.

Gedaan te Brussel, 30 november 1982.

Voor de Commissie

Giorgios CONTOGEORGIS

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 33 van 8. 2. 1979, blz. 32.