Home

82/6/EEG: Beschikking van de Commissie van 8 december 1981 met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig titel II van Richtlijn 75/268/EEG van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

82/6/EEG: Beschikking van de Commissie van 8 december 1981 met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig titel II van Richtlijn 75/268/EEG van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

82/6/EEG: Beschikking van de Commissie van 8 december 1981 met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig titel II van Richtlijn 75/268/EEG van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 005 van 09/01/1982 blz. 0017 - 0017


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 8 december 1981

met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig titel II van Richtlijn 75/268/EEG van de Raad

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(82/6/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 72/159/EEG van de Raad van 17 april 1972 betreffende de modernisering van landbouwbedrijven (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 81/528/EEG (2), en met name op artikel 18, lid 3,

Gelet op Richtlijn 75/268/EEG van de Raad van 28 april 1975 betreffende de landbouw in bergstreken en in sommige probleemgebieden (3), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 80/666/EEG (4), en met name op artikel 13,

Overwegende dat de Regering van het Verenigd Koninkrijk op 9 juli 1981 overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Richtlijn 72/159/EEG en artikel 13 van Richtlijn 75/268/EEG mededeling heeft gedaan van de verordening over de bijzondere steun voor de Scottish Islands (1981);

Overwegende dat de Commissie krachtens artikel 18, lid 3, van Richtlijn 72/159/EEG bij beschikking moet vaststellen of, rekening houdende met de voornoemde mededeling, de in het Verenigd Koninkrijk geldende bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 75/268/EEG nog steeds aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap in de in artikel 13 van Richtlijn 75/268/EEG genoemde gemeenschappelijke actie voldoen;

Overwegende dat genoemde bepalingen beantwoorden aan het doel en de voorwaarden van Richtlijn 75/268/EEG;

Overwegende dat het Comité van het EOGFL over de financiële aspecten is geraadpleegd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in het Verenigd Koninkrijk bestaande bepalingen ter uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur overeenkomstig Richtlijn 75/268/EEG voldoen, met inachtneming van de op 9 juli 1981 medegedeelde verordening over de bijzondere steun voor de Scottish Islands (1981), nog steeds aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap in de in artikel 13 van Richtlijn 75/268/EEG genoemde gemeenschappelijke actie.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Verenigd Koninkrijk.

Gedaan te Brussel, 8 december 1981.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 96 van 23. 4. 1972, blz. 1.

(2) PB nr. L 197 van 20. 7. 1981, blz. 41.

(3) PB nr. L 128 van 19. 5. 1975, blz. 1.

(4) PB nr. L 180 van 17. 7. 1980, blz. 34.