Home

82/63/EEG: Beschikking van de Commissie van 21 december 1981 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,S.H.E. - Variable Temperature Superconducting Susceptometer, model VTS-50" met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

82/63/EEG: Beschikking van de Commissie van 21 december 1981 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,S.H.E. - Variable Temperature Superconducting Susceptometer, model VTS-50" met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

82/63/EEG: Beschikking van de Commissie van 21 december 1981 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,S.H.E. - Variable Temperature Superconducting Susceptometer, model VTS-50" met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

Publicatieblad Nr. L 029 van 06/02/1982 blz. 0018 - 0018


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 december 1981

waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd »S.H.E. - Variable Temperature Superconducting Susceptometer, model VTS-50" met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

(82/63/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1798/75 van de Raad van 10 juli 1975 betreffende de invoer met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1027/79 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2784/79 van de Commissie van 12 december 1979 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1798/75 (3), inzonderheid op artikel 7,

Overwegende dat, bij schrijven van 15 mei 1981, Duitsland de Commissie heeft verzocht de procedure in te leiden geregeld in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2784/79 om vast te stellen of het apparaat genaamd »S.H.E. - Variable Temperature Superconducting Susceptometer, model VTS-50", bestemd om gebruikt te worden in het kader van een onderzoekproject met het doel de fysische eigenschappen van de magnetische susceptibiliteit te meten, al dan niet als een wetenschappelijk apparaat dient te worden beschouwd en, indien het antwoord bevestigend luidt, of momenteel in de Gemeenschap apparaten met gelijke wetenschappelijke waarde worden vervaardigd;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 2784/79 op 30 oktober 1981 een uit vertegenwoordigers van alle Lid-Staten samengestelde groep van deskundigen is bijeengekomen in het kader van het Comité douanevrijstellingen ten einde dit speciale geval te onderzoeken;

Overwegende dat uit dit onderzoek is gebleken dat het bedoelde apparaat een susceptometer is; dat dit apparaat, gezien zijn objectieve technische kenmerken zoals het veld en de graad van nauwkeurigheid van de magnetische metingen alsmede het gebruik dat ervan wordt gemaakt, bijzonder geschikt is voor het wetenschappelijk onderzoek; dat bovendien soortgelijke apparaten hoofdzakelijk gebruikt worden bij wetenschappelijke activiteiten; dat het dientengevolge als een wetenschappelijk apparaat dient te worden beschouwd;

Overwegende dat op grond van de door de Lid-Staten verzamelde inlichtingen is gebleken dat apparaten van gelijke wetenschappelijke waarde als voornoemd apparaat en geschikt voor hetzelfde gebruik niet in de Gemeenschap worden vervaardigd; dat het dientengevolge gerechtvaardigd is het bedoelde apparaat met vrijstelling toe te laten,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het apparaat genaamd »S.H.E. - Variable Temperature Superconducting Susceptometer, model VTS-50" waarop de aanvraag van Duitsland van 15 mei 1981 betrekking heeft, mag met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief worden ingevoerd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 21 december 1981.

Voor de Commissie

Karl-Heinz NARJES

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 184 van 15. 7. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 134 van 31. 5. 1979, blz. 1.

(3) PB nr. L 318 van 13. 12. 1979, blz. 32.