Home

82/482/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 juli 1982 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,AMINCO-Spectrofluorometer, model J4-8970" niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

82/482/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 juli 1982 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,AMINCO-Spectrofluorometer, model J4-8970" niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

82/482/EEG: Beschikking van de Commissie van 5 juli 1982 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,AMINCO-Spectrofluorometer, model J4-8970" niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

Publicatieblad Nr. L 214 van 22/07/1982 blz. 0021 - 0021


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 5 juli 1982

waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd »AMINCO-Spectrofluorometer, model J4-8970" niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

(82/482/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1798/75 van de Raad van 10 juli 1975 betreffende de invoer met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1027/79 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2784/79 van de Commissie van 12 december 1979 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1798/75 (3), inzonderheid op artikel 7,

Overwegende dat, bij schrijven van 29 december 1981, België de Commissie heeft verzocht de procedure in te leiden geregeld in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2784/79 om vast te stellen of het apparaat genaamd »AMINCO-Spectrofluorometer, model J4-8970", besteld op 16 november 1978 en bestemd om gebruikt te worden voor het onderzoek op het gebied van de biochemie, de enzymekinetiek en binding van carbohydraten op eiwitten, met name door continu titraties van de fluorescentie en door kinetiek van snelle reacties, al dan niet als een wetenschappelijk apparaat dient te worden beschouwd en, indien het antwoord bevestigend luidt, of momenteel in de Gemeenschap apparaten met gelijke wetenschappelijke waarde worden vervaardigd;

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 2784/79, op 14 mei 1982 een uit vertegenwoordigers van alle Lid-Staten samengestelde groep van deskundigen is bijeengekomen in het kader van het Comité douanevrijstellingen ten einde dit speciale geval te onderzoeken;

Overwegende dat uit dit onderzoek is gebleken dat het bedoelde apparaat een spectrofluorometer is; dat dit apparaat, gezien zijn objectieve technische kenmerken, zoals het oplossend vermogen van het spectrum, alsmede het gebruik dat ervan wordt gemaakt, bijzonder geschikt is voor het wetenschappelijk onderzoek; dat bovendien soortgelijke apparaten hoofdzakelijk gebruikt worden bij wetenschappelijke activiteiten; dat het dientengevolge als een wetenschappelijk apparaat dient te worden beschouwd;

Overwegende evenwel dat, op grond van de door de Lid-Staten verzamelde inlichtingen, is gebleken dat apparaten van gelijke wetenschappelijke waarde als genoemd apparaat en geschikt voor hetzelfde gebruik momenteel in de Gemeenschap worden vervaardigd; dat dit in het bijzonder het geval is met het apparaat »SFR 100" vervaardigd door Baird Atomic Ltd, East Street, Braintree, Essex, Verenigd Koninkrijk en met het apparaat »JY 3C" vervaardigd door Jobin Yvon, 16-18, rue du Canal, 91163 Longjumeau Cedex, Frankrijk,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het apparaat genaamd "AMINCO-Spectrofluorometer, model J4-8970", waarop de aanvraag van België van 29 december 1981 betrekking heeft, mag niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief worden ingevoerd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 5 juli 1982.

Voor de Commissie

Karl-Heinz NARJES

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 184 van 15. 7. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 134 van 31. 5. 1979, blz. 1.

(3) PB nr. L 318 van 13. 12. 1979, blz. 32.