Home

82/541/EEG: Beschikking van de Commissie van 26 juli 1982 houdende wijziging van Beschikking 78/706/EEG inzake een aantal administratieve bepalingen nopens de werkwijze van het Europees Sociaal Fonds

82/541/EEG: Beschikking van de Commissie van 26 juli 1982 houdende wijziging van Beschikking 78/706/EEG inzake een aantal administratieve bepalingen nopens de werkwijze van het Europees Sociaal Fonds

82/541/EEG: Beschikking van de Commissie van 26 juli 1982 houdende wijziging van Beschikking 78/706/EEG inzake een aantal administratieve bepalingen nopens de werkwijze van het Europees Sociaal Fonds

Publicatieblad Nr. L 236 van 11/08/1982 blz. 0021 - 0021


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 26 juli 1982

houdende wijziging van Beschikking 78/706/EEG inzake een aantal administratieve bepalingen nopens de werkwijze van het Europees Sociaal Fonds

(82/541/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2396/71 van de Raad van 8 november 1971 ter uitvoering van het Besluit van de Raad van 1 februari 1971 betreffende de hervorming van het Europees Sociaal Fonds (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2893/77 (2), inzonderheid op artikel 13,

Overwegende dat, wil de in artikel 4 van Beschikking 78/706/EEG vastgestelde termijn een doeltreffende bijdrage leveren tot een goed financieel beheer van het Europees Sociaal Fonds, deze moet worden opgevat als een fatale termijn,

Overwegende dat deze strekking op grond van overwegingen van juridische zekerheid op duidelijke en niet mis te verstane wijze in de tekst van bedoelde beschikking dient te worden gepreciseerd,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Artikel 4 van Beschikking 78/706/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan lid 1 wordt de volgende zin toegevoegd:

»Betaling van bijstand waarvoor de aanvraag na het verstrijken van deze termijn wordt ingediend, is uitgesloten.".

2. Lid 2 wordt gelezen als volgt:

»2. Voor de vóór 1 augustus 1981 beëindigde activiteiten beschikken de Lid-Staten over zes maanden, te rekenen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze beschikking, waarin zij de nog niet ingediende aanvragen om betaling kunnen indienen.".

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 26 juli 1982.

Voor de Commissie

Ivor RICHARD

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 249 van 10. 11. 1971, blz. 54.

(2) PB nr. L 337 van 27. 12. 1977, blz. 1.