Home

82/577/EEG: Beschikking van de Commissie van 29 juli 1982 houdende machtiging van de Franse Republiek tot toepassing van een intracommunautair toezicht ten aanzien van de invoer van overhemden en sporthemden, van oorsprong uit Turkije, die in de Gemeenschap in het vrije verkeer zijn gebracht (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

82/577/EEG: Beschikking van de Commissie van 29 juli 1982 houdende machtiging van de Franse Republiek tot toepassing van een intracommunautair toezicht ten aanzien van de invoer van overhemden en sporthemden, van oorsprong uit Turkije, die in de Gemeenschap in het vrije verkeer zijn gebracht (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

82/577/EEG: Beschikking van de Commissie van 29 juli 1982 houdende machtiging van de Franse Republiek tot toepassing van een intracommunautair toezicht ten aanzien van de invoer van overhemden en sporthemden, van oorsprong uit Turkije, die in de Gemeenschap in het vrije verkeer zijn gebracht (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 243 van 18/08/1982 blz. 0020 - 0021


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 29 juli 1982

houdende machtiging van de Franse Republiek tot toepassing van een intracommunautair toezicht ten aanzien van de invoer van overhemden en sporthemden, van oorsprong uit Turkije, die in de Gemeenschap in het vrije verkeer zijn gebracht

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(82/577/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op artikel 115 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, eerste alinea,

Gelet op Beschikking 80/47/EEG van de Commissie van 20 december 1979 betreffende de maatregelen inzake toezicht en bescherming die de Lid-Staten mogen treffen ten aanzien van de invoer van bepaalde produkten van oorsprong uit derde landen die in een andere Lid-Staat in het vrije verkeer zijn gebracht (1), inzonderheid op de artikelen 1 en 2,

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 1842/71 van de Raad van 21 juni 1971 (2) inzake de vrijwaringsmaatregelen voorzien in het Associatieakkoord tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, de Commissie bij Verordening (EEG) nr. 1683/82 van 29 juni 1982 (3) beschermende maatregelen ingesteld heeft ten aanzien van de invoer in Frankrijk van overhemden en sporthemden, geweven, van post 61.03 A van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code 61.03-11, 15, 19), van oorsprong uit dit derde land;

Overwegende dat dergelijke regionale vrijwaringsmaatregelen werden toegestaan om reden van de massale en snelle toename van de betrokken invoer in Frankrijk en van de daaruit voortvloeiende schade aan de betrokken Franse producenten;

Overwegende dat, krachtens de aldus ingestelde beschermingsmaatregelen, de invoer in Frankrijk van overhemden en sporthemden, van oorsprong uit Turkije, voor 1982 beperkt is tot een plafond van 1 956 000 stuks; dat echter de invoer van dezelfde produkten in de andere Lid-Staten vrij blijft;

Overwegende dat, ten einde de verleggingen van het handelsverkeer, die de economische moeilijkheden in de betrokken sector dreigen te vergroten of te verlengen, vlug op te sporen, de Franse Regering op 5 juli 1982 een verzoek krachtens artikel 2 van Beschikking 80/47/EEG tot instelling van een voorlopig intracommunautair toezicht bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft ingediend voor de invoer van overhemden en sporthemden, geweven, van oorsprong uit Turkije, die in de andere Lid-Staten in het vrije verkeer zijn gebracht;

Overwegende dat de Commissie heeft onderzocht of ten aanzien van de betrokken invoer intracommunautaire toezichtsmaatregelen krachtens artikel 2 van Beschikking 80/47/EEG mochten worden genomen;

Overwegende dat uit dit onderzoek is gebleken dat het risico bestaat dat verleggingen van het handelsverkeer plaatsvinden in de andere Lid-Staten; dat deze verleggingen de met de toegekende vrijwaringsmaatregelen beoogde doelstellingen ten aanzien van Frankrijk in gevaar brengen en de economische moeilijkheden in de betrokken produktiesector vergroten of verlengen;

(1) PB nr. L 16 van 22. 1. 1980, blz. 14.

(2) PB nr. L 192 van 26. 8. 1971, blz. 14.

(3) PB nr. L 186 van 30. 6. 1982, blz. 20.

BIJLAGE

1.2.3.4 // // // // // Categorie nr. // GDT-nummer // NIMEXE- code (1982) // Omschrijving // // // // // 8 // 61.03 A // 61.03-11; 15; 19 // Herenonderkleding en jongensonderkleding, kragen, boorden, fronten en manchetten daaronder begrepen: Overhemden en sporthemden, geweven, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige textielvezels // // // //

Gezien de ernst van deze toestand en overwegende dat dit probleem momenteel moeilijk door algemene maatregelen op communautair vlak kan worden opgelost;

Overwegende dat het, wegens de toepassing van een officiële vrijwaringsclausule en wegens uitzonderlijke omstandigheden, derhalve dienstig is Frankrijk ertoe te machtigen een voorlopig intracommunautair toezicht in te stellen op de invoer van overhemden en sporthemden, van oorsprong uit Turkije, die in de andere Lid-Staten in het vrije verkeer zijn gebracht, tot en met het verstrijken van de geldigheidsduur van voornoemde Verordening (EEG) nr. 1683/82,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De Franse Republiek wordt ertoe gemachtigd tot en met 31 december 1982 een intracommunautair toezicht in te stellen op de invoer van textielprodukten van categorie 8 bedoeld in de bijlage, van oorsprong uit Turkije, en die in de andere Lid-Staten in het vrije verkeer zijn gebracht, overeenkomstig het bepaalde in Beschikking 80/47/EEG.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 29 juli 1982.

Voor de Commissie

Karl-Heinz NARJES

Lid van de Commissie