Home

82/590/EEG: Beschikking van de Commissie van 6 augustus 1982 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,B & H-Ultra Broadbandamplifier, model AC-3011" niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

82/590/EEG: Beschikking van de Commissie van 6 augustus 1982 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,B & H-Ultra Broadbandamplifier, model AC-3011" niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 6 augustus 1982

waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd »B&H-Ultra Broadbandamplifier, model AC-3011" niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

(82/590/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1798/75 van de Raad van 10 juli 1975 betreffende de invoer met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 608/82 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2784/79 van de Commissie van 12 december 1979 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1798/75 (3), inzonderheid op artikel 7,

Overwegende dat, bij schrijven van 4 februari 1982, Duitsland de Commissie heeft verzocht de procedure in te leiden geregeld in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2784/79 om vast te stellen of het apparaat genaamd »B&H-Ultra Broadbandamplifier, model AC-3011", besteld op 6 december 1979 en bestemd om gebruikt te worden voor de studie van piëzoprofielen door ultrasonore breedbandbekrachtiging, al dan niet als een wetenschappelijk apparaat dient te worden beschouwd en, indien het antwoord bevestigend luidt, of momenteel in de Gemeenschap apparaten met gelijke wetenschappelijke waarde worden vervaardigd;

Overwegende dat er, overeenkomstig artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 2784/79, op 16 juli 1982 een uit vertegenwoordigers van alle Lid-Staten samengestelde groep deskundigen bijeen is gekomen in het kader van het Comité douanevrijstellingen ten einde dit speciale geval te onderzoeken;

Overwegende dat uit dit onderzoek is gebleken dat het bedoelde apparaat een versterker is; dat dit apparaat geen objectieve kenmerken bezit die het bijzonder geschikt maken voor het wetenschappelijk onderzoek; dat bovendien soortgelijke apparaten hoofdzakelijk gebruikt worden bij niet wetenschappelijke activiteiten; dat het gebruik dat er in dit geval van wordt gemaakt als zodanig ontoereikend is om dit apparaat het karakter van een wetenschappelijk apparaat te verlenen; dat het dus niet als een wetenschappelijk apparaat kan worden beschouwd; dat het dientengevolge niet gerechtvaardigd is het bedoelde apparaat met vrijstelling in te voeren,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het apparaat genaamd »B&H-Ultra Broadbandamplifier, model AC-3011", waarop de aanvraag van Duitsland van 4 februari 1982 betrekking heeft, mag niet met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief worden ingevoerd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 6 augustus 1982.

Voor de Commissie

Étienne DAVIGNON

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 184 van 15. 7. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 74 van 18. 3. 1982, blz. 4.

(3) PB nr. L 318 van 13. 12. 1979, blz. 32.