Home

82/679/EEG: Besluit van de Raad van 4 oktober 1982 houdende benoeming van de gewone leden en de plaatsvervangende leden van Griekenland in het Raadgevend Comité voor de opleiding van de beoefenaars der tandheelkunde

82/679/EEG: Besluit van de Raad van 4 oktober 1982 houdende benoeming van de gewone leden en de plaatsvervangende leden van Griekenland in het Raadgevend Comité voor de opleiding van de beoefenaars der tandheelkunde

82/679/EEG: Besluit van de Raad van 4 oktober 1982 houdende benoeming van de gewone leden en de plaatsvervangende leden van Griekenland in het Raadgevend Comité voor de opleiding van de beoefenaars der tandheelkunde

Publicatieblad Nr. L 285 van 08/10/1982 blz. 0028


*****

BESLUIT VAN DE RAAD

van 4 oktober 1982

houdende benoeming van de gewone leden en de plaatsvervangende leden van Griekenland in het Raadgevend Comité voor de opleiding van de beoefenaar der tandheelkunde

(82/679/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op Besluit 78/688/EEG van de Raad van 25 juli 1978 houdende instelling van een Raadgevend Comité voor de opleiding van de beoefenaar der tandheelkunde (1), inzonderheid op de artikelen 3 en 4,

Overwegende dat naar luid van artikel 3 van dit besluit het Raadgevende Comité voor de opleiding van de beoefenaar der tandheelkunde drie deskundigen per Lid-Staat omvat en een plaatsvervanger voor elk van deze deskundigen; dat naar luid van artikel 4 van hetzelfde besluit deze deskundigen en plaatsvervangers worden benoemd voor een periode van drie jaar;

Overwegende dat de Helleense Republiek met ingang van 1 januari 1981 Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen is geworden; dat derhalve de deskundigen en plaatsvervangers dienen te worden benoemd die namens de Helleense Republiek zitting zullen hebben in genoemd Comité;

Overwegende dat de Raad bij Besluit 80/376/EEG (2) de gewone leden en de plaatsvervangende leden van het Raadgevend Comité voor de opleiding van de beoefenaars der tandheelkunde heeft benoemd voor de periode van 26 maart 1980 tot en met 25 maart 1983;

Overwegende dat de door de Helleense Republiek aangewezen deskundigen en plaatsvervangers dienen te worden benoemd voor het tijdvak dat loopt tot en met 25 maart 1983,

BESLUIT:

Enig artikel

Voor het tijdvak dat loopt tot en met 25 maart 1983 worden tot gewoon lid en plaatsvervangend lid van Griekenland in het Raadgevend Comité voor de opleiding van de beoefenaars der tandheelkunde benoemd:

A. Deskundigen van de praktizerende beoefenaars der tandheelkunde

1.2 // Lid: // De heer Brice Guy // Plaatsvervangend lid: // De heer Viglas Panayiotis

B. Deskundigen van de tandheelkundige faculteiten der universiteiten

1.2 // Lid: // De heer Mitsis Fotis // Plaatsvervangend lid: // De heer Iacovidis Dimitrios

C. Deskundigen van de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staten

1.2 // Lid: // Mevrouw S. Kouri-Sarofonitou // Plaatsvervangend lid: // Mevrouw A. Frentzou.

Gedaan te Luxemburg, 4 oktober 1982.

Voor de Raad

De Voorzitter

H. GROVE

(1) PB nr. L 233 van 24. 8. 1978, blz. 15.

(2) PB nr. L 93 van 10. 4. 1980, blz. 22.