Home

82/798/EEG: Beschikking van de Commissie van 15 november 1982 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,Ithaco-Heterodyne Lock-in Amplifier, model Dynatrac 391A" met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

82/798/EEG: Beschikking van de Commissie van 15 november 1982 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,Ithaco-Heterodyne Lock-in Amplifier, model Dynatrac 391A" met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

82/798/EEG: Beschikking van de Commissie van 15 november 1982 waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd ,,Ithaco-Heterodyne Lock-in Amplifier, model Dynatrac 391A" met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

Publicatieblad Nr. L 338 van 30/11/1982 blz. 0030 - 0030


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 15 november 1982

waarbij wordt vastgesteld dat het apparaat genaamd »Ithaco-Heterodyne Lock-in Amplifier, model Dynatrac 391A" met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief mag worden ingevoerd

(82/798/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1798/75 van de Raad van 10 juli 1975 betreffende de invoer met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief van voorwerpen van opvoedkundige, wetenschappelijke of culturele aard (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 608/82 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2784/79 van de Commissie van 12 december 1979 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1798/75 (3), inzonderheid op artikel 7,

Overwegende dat, bij schrijven van 7 april 1982, Duitsland de Commissie heeft verzocht de procedure in te leiden geregeld in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2784/79 om vast te stellen of het apparaat genaamd »Ithaco-Heterodyne Lock-in Amplifier, model Dynatrac 391A", besteld op 8 augustus 1980 en bestemd om gebruikt te worden voor de meting van de kristallisatietemperatuur van onder afschrikking gecondenseerde amorfe lagen metaal in sterke magnetische velden, al dan niet als een wetenschappelijk apparaat dient te worden beschouwd en, indien het antwoord bevestigend luidt, of momenteel in de Gemeenschap apparaten met gelijke wetenschappelijke waarde worden vervaardigd;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 7, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 2784/79 op 21 september 1982 een uit vertegenwoordigers van alle Lid-Staten samengestelde groep van deskundigen is bijeengekomen in het kader van het Comité douanevrijstellingen ten einde dit speciale geval te onderzoeken;

Overwegende dat uit dit onderzoek is gebleken dat het bedoelde apparaat een versterker is; dat dit apparaat, gezien zijn objectieve technische kenmerken zoals de gevoeligheid met betrekking tot het geluid, alsmede het gebruik dat ervan wordt gemaakt, bijzonder geschikt is voor het wetenschappelijk onderzoek; dat bovendien soortgelijke apparaten hoofdzakelijk gebruikt worden bij wetenschappelijke activiteiten; dat het dientengevolge als een wetenschappelijk apparaat dient te worden beschouwd;

Overwegende dat op grond van de door de Lid-Staten verzamelde inlichtingen is gebleken dat apparaten van gelijke wetenschappelijke waarde als voornoemd apparaat en geschikt voor hetzelfde gebruik niet in de Gemeenschap worden vervaardigd; dat het dientengevolge gerechtvaardigd is het bedoelde apparaat met vrijstelling toe te laten,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Het apparaat genaamd »Ithaco-Heterodyne Lock-in Amplifier, model Dynatrac 391A", waarop de aanvraag van Duitsland van 7 april 1982 betrekking heeft, mag met vrijstelling van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief worden ingevoerd.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 15 november 1982.

Voor de Commissie

Karl-Heinz NARJES

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 184 van 15. 7. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 74 van 18. 3. 1982, blz. 4.

(3) PB nr. L 318 van 13. 12. 1979, blz. 32.