Home

82/814/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 november 1982 inzake de lijst van inrichtingen in het Koninkrijk Swaziland die erkend zijn voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap

82/814/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 november 1982 inzake de lijst van inrichtingen in het Koninkrijk Swaziland die erkend zijn voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap

82/814/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 november 1982 inzake de lijst van inrichtingen in het Koninkrijk Swaziland die erkend zijn voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap

Publicatieblad Nr. L 343 van 04/12/1982 blz. 0024 - 0025
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 15 blz. 0190
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 26 blz. 0149
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 15 blz. 0190
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 26 blz. 0149


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 17 november 1982

inzake de lijst van inrichtingen in het Koninkrijk Swaziland die erkend zijn voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap

(82/814/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen en varkens en van vers vlees uit derde landen (1), en met name op artikel 4, lid 1, en artikel 18, lid 1, sub a) en b),

Overwegende dat aan inrichtingen in derde landen slechts kan worden toegestaan vers vlees naar de Gemeenschap te exporteren wanneer zij aan de bij Richtlijn 72/462/EEG vastgestelde algemene en bijzondere voorwaarden voldoen;

Overwegende dat Swaziland overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Richtlijn 72/462/EEG een inrichting heeft voorgesteld die naar de Europese Economische Gemeenschap mag exporteren;

Overwegende dat bij deze inrichting door de Gemeenschap een onderzoek ter plaatse is verricht, waarbij is gebleken dat zij op hygiënisch gebied voldoende waarborgen biedt en derhalve overeenkomstig artikel 4, lid 1, van voornoemde richtlijn kan worden erkend voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap;

Overwegende dat eraan moet worden herinnerd dat op de invoer van vers vlees nog andere communautaire voorschriften op veterinair gebied van toepassing zijn, met name gezondheidsvoorschriften, waaronder bijzondere bepalingen met betrekking tot Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk;

Overwegende dat de voorwaarden voor invoer van vers vlees voortkomende van het bedrijf voorkomend in de bijlage, onderworpen blijven aan de elders vastgestelde voorschriften, alsook aan de algemene bepalingen van het Verdrag; dat meer in het bijzonder de invoer uit derde landen en de wederuitvoer naar andere Lid-Staten van bepaalde soorten vlees, zoals vlees van minder dan 3 kg of vlees dat residuen bevat van bepaalde substanties waaromtrent nog een bijzondere geharmoniseerde communautaire regeling moet worden ingevoerd, aan de veterinairrechtelijke voorschriften van de Lid-Staat van invoer onderworpen blijft;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. De instelling in Swaziland die is opgenomen in de bijlage, wordt erkend voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap overeenkomstig die bijlage.

2. De invoer uit de in lid 1 bedoelde inrichting valt verder onder toepassing van de overige communautaire voorschriften op veterinair gebied, met name de gezondheidsvoorschriften.

Artikel 2

De Lid-Staten verbieden de invoer van vers vlees van herkomst uit andere inrichtingen dan de in de bijlage vermelde.

Artikel 3

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari 1983.

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Gedaan te Brussel, 17 november 1982.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 302 van 31. 12. 1972, blz. 28.

BIJLAGE

LIJST VAN DE INRICHTINGEN

1.2.3 // // // // Nr. // Inrichting // Adres // // //

RUNDVLEES

Slachthuizen en uitsnijderijen

1.2.3 // // // // SG1 // The Swaziland Meat Corporation Ltd // Manzini // // //