Home

82/920/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 december 1982 met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in België overeenkomstig Richtlijn 72/159/EEG van de Raad (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

82/920/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 december 1982 met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in België overeenkomstig Richtlijn 72/159/EEG van de Raad (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

82/920/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 december 1982 met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in België overeenkomstig Richtlijn 72/159/EEG van de Raad (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

Publicatieblad Nr. L 381 van 31/12/1982 blz. 0036 - 0036


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 17 december 1982

met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in België overeenkomstig Richtlijn 72/159/EEG van de Raad

(Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)

(82/920/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 72/159/EEG van de Raad van 17 april 1972 betreffende de modernisering van landbouwbedrijven (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 81/528/EEG (2), en met name op artikel 18, lid 3,

Overwegende dat de Belgische Regering overeenkomstig artikel 17, lid 4, van Richtlijn 72/159/EEG mededeling heeft gedaan van:

- de Koninklijke Besluiten van 24 maart 1982 en 12 juli 1982 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 4 oktober 1976 betreffende de toekenning van toelagen voor het houden van bedrijfseconomische boekhoudingen,

- het Koninklijk Besluit van 22 juni 1982 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 21 juni 1974 betreffende de modernisering van de landbouwbedrijven,

- het Ministerieel Besluit van 6 mei 1982 betreffende de modernisering van de landbouwbedrijven,

- omzendbrief van de minister van Landbouw nr. 86 van 30 augustus 1982,

- omzendbrief van de minister van Landbouw nr. 43 van 30 augustus 1982;

Overwegende dat de Commissie krachtens artikel 18, lid 3, van Richtlijn 72/159/EEG bij beschikking moet vaststellen of, met het oog op de verenigbaarheid van de medegedeelde bepalingen met de genoemde richtlijn en met inachtneming van de in deze richtlijn gestelde doeleinden en van het noodzakelijke verband tussen de verschillende maatregelen, de in België geldende bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur overeenkomstig Richtlijn 72/159/EEG, nog steeds, ook met inachtneming van de voornoemde bepalingen, aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap voldoen;

Overwegende dat de voornoemde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen beantwoorden aan het doel en de voorwaarden van Richtlijn 72/159/EEG;

Overwegende dat het Comité van het EOGFL over de financiële aspecten is geraadpleegd;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De in België in voege zijnde voorschriften ter uitvoering van Richtlijn 72/159/EEG voldoen, met inachtneming van de in de considerans vermelde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, nog steeds aan de voorwaarden voor financiële deelneming van de Gemeenschap in de in artikel 15 van Richtlijn 72/159/EEG genoemde gemeenschappelijke actie.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België.

Gedaan te Brussel, 17 december 1982.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 96 van 23. 4. 1972, blz. 1.

(2) PB nr. L 197 van 20. 7. 1981, blz. 41.