Home

82/954/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 december 1982 inzake de inrichtingen in de Republiek Paraguay vanuit dewelke de Lid-Staten de invoer van vers vlees kunnen toelaten

82/954/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 december 1982 inzake de inrichtingen in de Republiek Paraguay vanuit dewelke de Lid-Staten de invoer van vers vlees kunnen toelaten

82/954/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 december 1982 inzake de inrichtingen in de Republiek Paraguay vanuit dewelke de Lid-Staten de invoer van vers vlees kunnen toelaten

Publicatieblad Nr. L 386 van 31/12/1982 blz. 0039 - 0039


++++

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 17 december 1982

inzake de inrichtingen in de Republiek Paraguay vanuit dewelke de Lid-Staten de invoer van vers vlees kunnen toelaten

( 82/954/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Richtlijn 72/462/EEG van de Raad van 12 december 1972 inzake gezondheidsvraagstukken en veterinairrechtelijke vraagstukken bij de invoer van runderen en varkens en van vers vlees uit derde landen ( 1 ) , en met name op artikel 4 , lid 1 , en artikel 18 , lid 1 , sub a ) en b ) ,

Overwegende dat aan inrichtingen in derde landen slechts kan worden toegestaan vers vlees naar de Gemeenschap te exporteren wanneer zij aan de bij bovengenoemde Richtlijn 72/462/EEG vastgestelde algemene en bijzondere voorwaarden voldoen ;

Overwegende dat Paraguay overeenkomstig artikel 4 , lid 3 , van Richtlijn 72/462/EEG een lijst heeft medegedeeld van de inrichtingen die naar de landen van de Gemeenschap mogen uitvoeren ;

Overwegende dat een communautaire controle ter plaatse deed blijken dat met betrekking tot die inrichtingen een nieuw onderzoek moet worden verricht op basis van aanvullende gegevens ten aanzien van de hygiënische normen en de mogelijkheden om zich snel aan de communautaire wetgeving aan te passen ;

Overwegende dat intussen , om de bestaande handelsstromen niet abrupt te onderbreken , aan deze inrichtingen tijdelijk toestemming kan worden verleend om verder vers vlees uit te voeren naar de Lid-Staten die bereid zijn dit vlees te accepteren ;

Overwegende dat deze beschikking derhalve opnieuw dient te worden bezien en eventueel gewijzigd aan de hand van de ter zake genomen initiatieven en plaatsgevonden verbeteringen ;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité ,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

1 . Onverminderd het bepaalde in lid 2 verbieden de Lid-Staten de invoer van vers vlees uit de inrichtingen in Paraguay .

2 . De Lid-Staten mogen tot en met 31 juli 1983 verdere invoer toelaten afkomstig uit de inrichtingen die op 1 februari 1982 door de Paraguayaanse autoriteiten officieel zijn voorgesteld overeenkomstig artikel 4 , lid 3 , van Richtlijn 72/462/EEG , behoudens andersluidende beslissing voor 1 augustus 1983 ten aanzien van deze inrichtingen genomen overeenkomstig artikel 4 , lid 1 , van voornoemde richtlijn .

De lijst van deze inrichtingen wordt door de Commissie aan de Lid-Staten medegedeeld .

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 januari 1983 .

Artikel 3

Deze beschikking wordt opnieuw bezien en zo nodig gewijzigd voor 1 mei 1983 .

Artikel 4

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel , 17 december 1982 .

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 302 van 31 . 12 . 1972 , blz . 28 .