Home

Verordening (EEG) nr. 148/82 van de Commissie van 22 januari 1982 houdende afwijking van sommige bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2042/75 in het kader van de bij Verordening (EEG) nr. 2363/81 geopende permanente inschrijving

Verordening (EEG) nr. 148/82 van de Commissie van 22 januari 1982 houdende afwijking van sommige bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2042/75 in het kader van de bij Verordening (EEG) nr. 2363/81 geopende permanente inschrijving

Verordening (EEG) nr. 148/82 van de Commissie van 22 januari 1982 houdende afwijking van sommige bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2042/75 in het kader van de bij Verordening (EEG) nr. 2363/81 geopende permanente inschrijving

Publicatieblad Nr. L 017 van 23/01/1982 blz. 0027 - 0027


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 148/82 VAN DE COMMISSIE

van 22 januari 1982

houdende afwijking van sommige bepalingen van Verordening ( EEG ) nr . 2042/75 in het kader van de bij Verordening ( EEG ) nr . 2363/81 geopende permanente inschrijving

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1949/81 ( 2 ) , en met name op artikel 12 , lid 2 ,

Overwegende dat de Commissie bij Verordening ( EEG ) nr . 2363/81 van 17 augustus 1981 ( 3 ) een openbare inschrijving heeft geopend voor de heffing en/of de restitutie bij uitvoer van gerst naar Polen ; dat de normale geldigheidsduur van de uitvoercertificaten , die is vastgesteld in artikel 4 , lid 2 , van die verordening , niet lang genoeg blijkt te zijn om de betrokken produkten uit te voeren met inachtneming van de bijzondere voorwaarden die bij de genoemde verordening zijn vastgesteld ;

Overwegende dat bij Verordening ( EEG ) nr . 3490/81 van 7 december 1981 ( 4 ) de geldigheidsduur van de betrokken uitvoercertificaten is verlengd tot en met 31 december 1981 ; dat de geldigheidsduur van de certificaten om dezelfde reden opnieuw moet worden verlengd tot en met 31 maart 1982 ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met advies van het Comité van beheer voor granen ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . In afwijking van het bepaalde in artikel 9 van Verordening ( EEG ) nr . 2042/75 wordt de geldigheidsduur van de uitvoercertificaten die overeenkomstig artikel 4 van Verordening ( EEG ) nr . 2363/81 zijn afgegeven , verlengd tot en met 31 maart 1982 .

2 . Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 dient de belanghebbende zich met het uitvoercertificaat te wenden tot de instantie die bedoeld certificaat heeft afgegeven , waar de nodige wijzigingen zullen worden aangebracht .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 22 januari 1982 .

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 281 van 1 . 11 . 1975 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 198 van 20 . 7 . 1981 , blz . 2 .

( 3 ) PB nr . L 232 van 17 . 8 . 1981 , blz . 8 .

( 4 ) PB nr . L 352 van 8 . 12 . 1981 , blz . 23 .