Home

Verordening (EEG) nr. 298/82 van de Raad van 26 januari 1982 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek India betreffende de handel in en de commerciële samenwerking op het gebied van juteprodukten

Verordening (EEG) nr. 298/82 van de Raad van 26 januari 1982 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek India betreffende de handel in en de commerciële samenwerking op het gebied van juteprodukten

Verordening (EEG) nr. 298/82 van de Raad van 26 januari 1982 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek India betreffende de handel in en de commerciële samenwerking op het gebied van juteprodukten

Publicatieblad Nr. L 043 van 15/02/1982 blz. 0001


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 298/82 VAN DE RAAD

van 26 januari 1982

betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek India betreffende de handel in en de commerciële samenwerking op het gebied van juteprodukten

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 113 ,

Gezien de aanbeveling van de Commissie ,

Overwegende dat de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek India betreffende de handel in en de commerciële samenwerking op het gebied van juteprodukten dient te worden goedgekeurd ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek India betreffende de handel in de commerciële samenwerking op het gebied van juteprodukten wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd .

De tekst van de Overeenkomst is aan deze verordening gehecht .

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad geeft de andere overeenkomstsluitende partij kennis van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding van de Overeenkomst vereiste procedures ( 1 ) .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 26 januari 1982 .

Voor de Raad

De Voorzitter

I . TINDEMANS

( 1 ) De datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst zal via het Secretariaat-generaal van de Raad worden bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .