Home

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 371/82 van de Raad van 15 februari 1982 tot wijziging van de tabellen van de salarissen alsmede van de andere onderdelen van de bezoldiging, vastgesteld bij de Verordeningen (Euratom, EGKS, EEG) nr. 187/81 en (Euratom, EGKS, EEG) nr. 397/81

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 371/82 van de Raad van 15 februari 1982 tot wijziging van de tabellen van de salarissen alsmede van de andere onderdelen van de bezoldiging, vastgesteld bij de Verordeningen (Euratom, EGKS, EEG) nr. 187/81 en (Euratom, EGKS, EEG) nr. 397/81

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 371/82 van de Raad van 15 februari 1982 tot wijziging van de tabellen van de salarissen alsmede van de andere onderdelen van de bezoldiging, vastgesteld bij de Verordeningen (Euratom, EGKS, EEG) nr. 187/81 en (Euratom, EGKS, EEG) nr. 397/81

Publicatieblad Nr. L 047 van 19/02/1982 blz. 0008 - 0012
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 01 Deel 3 blz. 0165
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 01 Deel 3 blz. 0165


*****

VERORDENING (EGKS, EEG, EURATOM) Nr. 371/82 VAN DE RAAD

van 15 februari 1982

tot wijziging van de tabellen van de salarissen alsmede van de andere onderdelen van de bezoldiging, vastgesteld bij de Verordeningen (Euratom, EGKS, EEG) nr. 187/81 en (Euratom, EGKS, EEG) nr. 397/81

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben,

Gelet op het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, inzonderheid op artikel 13,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 (1) en laatstelijk gewijzigd bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 3821/81 (2), inzonderheid op de artikelen 63, 64, 65 en 82 van het Statuut, alsmede op artikel 20, eerste alinea, en artikel 64 van die Regeling,

Gezien het voorstel van de Commissie tot aanpassing van de bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen,

Overwegende dat de bezoldigingen en pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden, zoals die zijn vastgesteld bij de Verordeningen (Euratom, EGKS, EEG) nr. 187/81 (3) en (Euratom, EGKS, EEG) nr. 397/81 (4), met ingang van 1 juli 1980 dienen te worden aangepast, aangezien bij het jaarlijks onderzoek 1980 besluiten van de Italiaanse Regering tot verhoging van de salarissen van de nationale ambtenaren per 1 januari 1980 niet in aanmerking zijn genomen;

Overwegende dat het in aanmerking nemen van de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud en van het reële inkomen van de nationale overheidsambtenaren moet worden gematigd door de algemene economische en sociale factoren toe te passen; dat er dienaangaande rekening moet worden gehouden met de verslechtering van de algemene economische toestand in de Gemeenschap tijdens de referentieperiode, welke met name voortvloeit uit de stijging van de energiekosten; dat in deze situatie evenwel rekening moet worden gehouden met de ambtenaren en andere personeelsleden met de minst hoge bezoldiging, wier koopkracht dient te worden gehandhaafd; dat de door de Commissie voorgestelde verhoging derhalve moet worden toegekend aan deze personeelsleden, waarbij aan de overige ambtenaren en personeelsleden een identieke verhoging in absolute waarde wordt toegekend,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 1 juli 1980 wordt:

a) in artikel 66 van het Statuut de tabel van de maandelijkse basissalarissen vervangen door de hierna volgende tabel:

1.2,9 // // // Rang // Salaristrap 1.2.3.4.5.6.7.8.9 // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // // // // // // // // // // A 1 // 216 038 // 227 444 // 238 850 // 250 256 // 261 662 // 273 068 // // // A 2 // 191 867 // 202 750 // 213 633 // 224 516 // 235 399 // 246 282 // // // A 3/LA 3 // 159 124 // 168 645 // 178 166 // 187 687 // 197 208 // 206 729 // 216 250 // 225 771 // A 4/LA 4 // 133 892 // 141 323 // 148 754 // 156 185 // 163 616 // 171 047 // 178 478 // 185 909 // A 5/LA 5 // 110 687 // 117 154 // 123 621 // 130 088 // 136 555 // 143 022 // 149 489 // 155 956 // A 6/LA 6 // 95 854 // 101 003 // 106 152 // 111 301 // 116 450 // 121 599 // 126 748 // 131 897 // A 7/LA 7 // 82 686 // 86 735 // 90 784 // 94 833 // 98 882 // 102 931 // // // A 8/LA 8 // 73 278 // 76 181 // // // // // // // B 1 // 95 854 // 101 003 // 106 152 // 111 301 // 116 450 // 121 599 // 126 748 // 131 897 // B 2 // 83 229 // 87 066 // 90 903 // 94 740 // 98 577 // 102 414 // 106 251 // 110 088 // B 3 // 70 012 // 73 207 // 76 402 // 79 597 // 82 792 // 85 987 // 89 182 // 92 377 // B 4 // 60 728 // 63 499 // 66 270 // 69 041 // 71 812 // 74 583 // 77 354 // 80 125 // B 5 // 54 417 // 56 661 // 58 905 // 61 149 // // // // // C 1 // 61 908 // 64 355 // 66 802 // 69 249 // 71 696 // 74 143 // 76 590 // 79 037 // C 2 // 54 017 // 56 259 // 58 501 // 60 743 // 62 985 // 65 227 // 67 469 // 69 711 // C 3 // 50 479 // 52 398 // 54 317 // 56 236 // 58 155 // 60 074 // 61 993 // 63 912 // C 4 // 45 716 // 47 520 // 49 324 // 51 128 // 52 932 // 54 736 // 56 540 // 58 344 // C 5 // 42 265 // 43 939 // 45 613 // 47 287 // // // // // D 1 // 47 590 // 49 618 // 51 646 // 53 674 // 55 702 // 57 730 // 59 758 // 61 786 // D 2 // 43 507 // 45 307 // 47 107 // 48 907 // 50 707 // 52 507 // 54 307 // 56 107 // D 3 // 40 536 // 42 229 // 43 922 // 45 615 // 47 308 // 49 001 // 50 694 // 52 387 // D 4 // 38 275 // 39 763 // 41 251 // 42 739 // // // // // // // // // // // // //

b) - in artikel 67, lid 1, sub a), van het Statuut en in artikel 1, lid 1, van bijlage VII daarvan het bedrag van 3 335 Bfr. vervangen door het bedrag van 3 382 Bfr.;

- in artikel 67, lid 1, sub b), van het Statuut en in artikel 2, lid 1, van bijlage VII daarvan het bedrag van 4 296 Bfr. vervangen door het bedrag van 4 356 Bfr.;

- in artikel 69, tweede zin, van het Statuut en in artikel 4, lid 1, tweede alinea, van bijlage VII daarvan het bedrag van 7 674 Bfr. vervangen door het bedrag van 7 781 Bfr.;

- in artikel 3, eerste alinea, van bijlage VII van het Statuut het bedrag van 3 837 Bfr. vervangen door het bedrag van 3 891 Bfr.

Artikel 2

Met ingang van 1 juli 1980 wordt:

a) in artikel 20 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden de tabel van de maandelijkse basissalarissen vervangen door de hierna volgende tabel:

1.2,9 // // // Rang // Salaristrap 1.2.3.4.5.6.7.8.9 // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // 6 // 7 // 8 // // // // // // // // // // A 1 // 216 038 // 227 444 // 238 850 // 250 256 // 261 662 // 273 068 // // // A 2 // 191 867 // 202 750 // 213 633 // 224 516 // 235 399 // 246 282 // // // A 3/LA 3 // 159 124 // 168 645 // 178 166 // 187 687 // 197 208 // 206 729 // 216 250 // 225 771 // A 4/LA 4 // 133 892 // 141 323 // 148 754 // 156 185 // 163 616 // 171 047 // 178 478 // 185 909 // A 5/LA 5 // 110 687 // 117 154 // 123 621 // 130 088 // 136 555 // 143 022 // 149 489 // 155 956 // A 6/LA 6 // 95 854 // 101 003 // 106 152 // 111 301 // 116 450 // 121 599 // 126 748 // 131 897 // A 7/LA 7 // 82 686 // 86 735 // 90 784 // 94 833 // 98 882 // 102 931 // // // A 8/LA 8 // 73 278 // 76 181 // // // // // // // B 1 // 95 854 // 101 003 // 106 152 // 111 301 // 116 450 // 121 599 // 126 748 // 131 897 // B 2 // 83 229 // 87 066 // 90 903 // 94 740 // 98 577 // 102 414 // 106 251 // 110 088 // B 3 // 70 012 // 73 207 // 76 402 // 79 597 // 82 792 // 85 987 // 89 182 // 92 377 // B 4 // 60 728 // 63 499 // 66 270 // 69 041 // 71 812 // 74 583 // 77 354 // 80 125 // B 5 // 54 417 // 56 661 // 58 905 // 61 149 // // // // // C 1 // 59 169 // 61 498 // 63 827 // 66 156 // 68 485 // 70 814 // 73 143 // 75 472 // C 2 // 51 655 // 53 789 // 55 923 // 58 057 // 60 191 // 62 325 // 64 459 // 66 593 // C 3 // 48 320 // 50 145 // 51 970 // 53 795 // 55 620 // 57 445 // 59 270 // 61 095 // C 4 // 43 823 // 45 534 // 47 245 // 48 956 // 50 667 // 52 378 // 54 089 // 55 800 // C 5 // 40 384 // 42 037 // 43 690 // 45 343 // // // // // D 1 // 45 612 // 47 531 // 49 450 // 51 369 // 53 288 // 55 207 // 57 126 // 59 045 // D 2 // 41 721 // 43 430 // 45 139 // 46 848 // 48 557 // 50 266 // 51 975 // 53 684 // D 3 // 38 901 // 40 508 // 42 115 // 43 722 // 45 329 // 46 936 // 48 543 // 50 150 // D 4 // 36 740 // 38 150 // 39 560 // 40 970 // // // // // // // // // // // // //

b) in artikel 63 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden de tabel van de maandelijkse basissalarissen vervangen door de hierna volgende tabel:

1.2.3,6 // // // // Categorie // Groep // Klasse // // // 1.2.3.4.5.6 // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // // // // I // 103 759 // 116 325 // 128 891 // 141 457 // A // II // 75 710 // 82 971 // 90 232 // 97 493 // // III // 63 795 // 66 602 // 69 409 // 72 216 // // // // // // // B // IV // 61 337 // 67 229 // 73 121 // 79 013 // // V // 48 402 // 51 538 // 54 674 // 57 810 // // // // // // // C // VI // 46 090 // 48 735 // 51 380 // 54 025 // // VII // 41 286 // 42 695 // 44 104 // 45 513 // // // // // // // D // VIII // 37 443 // 39 507 // 41 571 // 43 635 // // IX // 36 042 // 36 543 // 37 044 // 37 545 // // // // // //

Artikel 3

De vaste vergoeding, bedoeld in artikel 4 bis van bijlage VII van het Statuut, wordt met ingang van 1 juli 1980 vastgesteld op:

- 2 030 Bfr. per maand voor de ambtenaren die zijn ingedeeld in de rang C 4 of C 5,

- 3 112 Bfr. per maand voor de ambtenaren die zijn ingedeeld in de rang C 1, C 2 of C 3. Artikel 4

1. De pensioenen waarop op 1 juli 1980 recht bestaat, worden met ingang van deze datum voor ambtenaren en tijdelijke functionarissen, met uitzondering van tijdelijke functionarissen als bedoeld in artikel 2, sub d), van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, berekend aan de hand van de in artikel 66 van het Statuut opgenomen tabel der maandelijkse basissalarissen zoals deze is gewijzigd bij artikel 1, sub a), van deze verordening.

2. De pensioenen waarop op 1 juli 1980 recht bestaat, worden met ingang van deze datum voor tijdelijke functionarissen als bedoeld in artikel 2, sub d), van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden, berekend aan de hand van de in artikel 20 van die Regeling opgenomen tabel der maandelijkse basissalarissen zoals deze is gewijzigd bij artikel 2, sub a), van deze verordening.

Artikel 5

De in artikel 10, lid 1, van bijlage VII van het Statuut opgenomen tabel wordt met ingang van 1 juli 1980 vervangen door de hierna volgende tabel:

1.2,3.4,5 // // // // // Voor de ambtenaar die recht heeft op de kostwinnerstoelage // Voor de ambtenaar die geen recht heeft op de kostwinnerstoelage 1.2.3.4.5 // // van de 1e t/m de 15e dag // vanaf de 16e dag // van de 1e t/m de 15e dag // vanaf de 16e dag // // // // // 1.2,5 // // Bfr. per kalenderdag // // 1.2.3.4.5 // A 1 t/m A 3 en LA 3 // 1 319 // 621 // 907 // 520 // A 4 t/m A 8, LA 4 t/m LA 8 en categorie B // 1 280 // 580 // 867 // 453 // Overige rangen // 1 161 // 542 // 747 // 374 // // // // //

Artikel 6

De in artikel 12 van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 161/80 (1) bedoelde bedragen van de toeslagen voor continu- of ploegendienst van 5 802 Bfr., 9 574 Bfr. en 13 055 Bfr. worden met ingang van 1 juli 1980 vervangen door respectievelijk 5 883 Bfr., 9 708 Bfr. en 13 238 Bfr.

Artikel 7

Met ingang van 1 juli 1980 wordt op de in artikel 4 van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 (2) genoemde bedragen een coëfficiënt van 2,052243 toegepast.

Met ingang van 1 juli 1980 wordt op de in artikel 4 van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 genoemde bedragen een coëfficiënt van 1,132395 toegepast voor personen op wie artikel 2 van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 160/80 (3) van toepassing is.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 februari 1982.

Voor de Raad

De Voorzitter

P. de KEERSMAEKER

(1) PB nr. L 56 van 4. 3. 1968, blz. 1.

(2) PB nr. L 386 van 31. 12. 1981, blz. 1.

(3) PB nr. L 130 van 16. 5. 1981, blz. 26.

(4) PB nr. L 130 van 16. 5. 1981, blz. 28.

(1) PB nr. L 20 van 26. 1. 1980, blz. 5.

(2) PB nr. L 56 van 4. 3. 1968, blz. 8.

(3) PB nr. L 20 van 26. 1. 1980, blz. 1.