Home

Verordening (EEG) nr. 596/82 van de Raad van 15 maart 1982 tot wijziging van de invoerregeling voor bepaalde produkten van oorsprong uit de USSR

Verordening (EEG) nr. 596/82 van de Raad van 15 maart 1982 tot wijziging van de invoerregeling voor bepaalde produkten van oorsprong uit de USSR

Verordening (EEG) nr. 596/82 van de Raad van 15 maart 1982 tot wijziging van de invoerregeling voor bepaalde produkten van oorsprong uit de USSR

Publicatieblad Nr. L 072 van 16/03/1982 blz. 0015 - 0018


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 596/82 VAN DE RAAD

van 15 maart 1982

tot wijziging van de invoerregeling voor bepaalde produkten van oorsprong uit de USSR

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 925/79 van de Raad van 8 mei 1979 inzake de gemeenschappelijke regeling voor de invoer uit landen met staatshandel (1) de lijst van produkten is vastgesteld waarvan de invoer in de Gemeenschap niet aan kwantitatieve beperkingen is onderworpen;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3286/80 van de Raad van 4 december 1980 betreffende de invoerregelingen ten opzichte van de landen met staatshandel (2), waarvan bijlage III bij Beschikking 81/248/EEG (3) werd gewijzigd, onder andere de lijst van produkten is vastgesteld waarvan het in het vrije verkeer brengen in bepaalde Lid-Staten is onderworpen aan kwantitatieve beperkingen;

Overwegende dat bij Beschikking 81/1065/EEG van de Raad van 15 december 1981 houdende wijziging, voor 1982, van de bij Besluit 80/1278/EEG ten aanzien van de landen met staatshandel vastgestelde invoercontingenten (4) de door de Lid-Staten ten opzichte van deze landen in 1982 te openen invoercontingenten zijn vastgesteld voor wat betreft bepaalde produkten;

Overwegende dat de belangen van de Gemeenschap vereisen dat de invoer uit de USSR wordt verminderd;

Overwegende dat dient te worden voorkomen dat deze verordening een nadelig effect heeft op invoerdocumenten die zijn afgegeven of verbintenissen die zijn aangegaan vóór de inwerkingtreding van deze verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Voor het in het vrije verkeer brengen van de in bijlage I opgenomen produkten van oorsprong uit de USSR moet een invoervergunning worden voorgelegd.

De invoervergunningen worden afgegeven door de Lid-Staten, binnen een jaarlijkse grens van 75 % van de hoeveelheden die in 1980 op hun grondgebied in het vrije verkeer zijn gebracht.

2. De bij Beschikking 81/1065/EEG vastgestelde contingenten worden wat betreft de in bijlage II opgenomen produkten van oorsprong uit de USSR met 50 % verminderd.

3. De invoervergunningen inzake de in bijlage II opgenomen produkten van oorsprong uit de USSR, waarvan het in het vrije verkeer brengen in bepaalde Lid-Staten aan kwantitatieve beperkingen is onderworpen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 3286/80 en waarvoor geen contingenten gelden krachtens Beschikking 81/1065/EEG, worden afgegeven door de betrokken Lid-Staten, binnen een jaarlijkse grens van 50 % van de hoeveelheden die in 1980 op hun grondgebied in het vrije verkeer zijn gebracht.

4. Het in het vrije verkeer brengen van de in bijlage II opgenomen produkten van oorsprong uit de USSR, andere dan die bedoeld in lid 2 en lid 3, wordt onderworpen aan kwantitatieve beperkingen. De invoervergunningen worden afgegeven door de Lid-Staten, binnen een jaarlijkse grens van 50 % van de hoeveelheden die in 1980 op hun grondgebied in het vrije verkeer zijn gebracht.

Artikel 2

Verordening (EEG) nr. 3286/80 is niet van toepassing op de bij de onderhavige verordening vastgestelde invoerregeling.

Artikel 3

De Lid-Staten stellen de Commissie onverwijld in kennis van de overeenkomstig artikel 1 ten opzichte van de USSR geopende contingenten.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening belet echter niet het in het vrije verkeer brengen van de hierboven bedoelde produkten op grond van vóór de datum van inwerkingtreding van deze verordening afgegeven invoerdocumenten, noch het in het vrije verkeer brengen van dergelijke produkten die ter uitvoering van vóór bovenbedoelde datum gesloten contracten worden ingevoerd. Zij belet evenmin het in het vrije verkeer brengen van de produkten die naar de Gemeenschap onderweg zijn, op voorwaarde dat het niet mogelijk is hiervan de bestemming te wijzigen.

Deze verordening is van toepassing tot en met 31 december 1982.

Vóór deze datum zal de Raad, op voorstel van de Commissie, de wenselijkheid onderzoeken om deze verordening te verlengen en eventueel te wijzigen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 15 maart 1982.

Voor de Raad

De Voorzitter

W. DE CLERCQ

(1) PB nr. L 131 van 29. 5. 1979, blz. 1.

(2) PB nr. L 353 van 29. 12. 1980, blz. 1.

(3) PB nr. L 115 van 27. 4. 1981, blz. 1.

(4) PB nr. L 390 van 31. 12. 1981, blz. 1.

BIJLAGE I

Produkten als bedoeld in artikel 1, lid 1

1.2 // // // NIMEXE-code (1980) // Beknopte omschrijving van het produkt // // // 03.03-43 // Garnalen // 05.14-00 // Grijze amber // 16.04-11 // Kaviaar // 31 // Conserven van zalmvissen // 98 // Visconserven // 50.03-10 // Afval van zijde, enz., niet gekamd en niet gekaard // 56.03-11 // Afval van polyamidevezels // 13 // Afval van polyestervezels // 71.01-10 // Gekweekte parels // 71.02-97 // Bewerkte diamanten voor niet-industrieel gebruik // 73.38-98 // Sanitaire artikelen en delen daarvan // 84.36-91 // Machines voor het spinnen en het twijnen van textielstoffen // 84.37-18 // Weefgetouwen werkend zonder schietspoel, andere dan bandweefgetouwen // 85.01-24 // Universele motoren van meer dan 0,05 kW // 85.21-18 // Cathodestraalbuizen voor zwart-wit-televisietoestellen // 87.07-21 // Transportwagens met elektromotor en met een hefsysteem . . . // 90.05-20 // Binocles met prisma's // 91.04-56 // Wekkers, behalve reiswekkers . . . // 92.01-11 // Staande piano's // //

BIJLAGE II

In artikel 1, leden 2, 3 en 4, bedoelde produkten

1.2 // // // NIMEXE-code (1980) // Beknopte omschrijving van het produkt // // // // // 32.05-10 // Synthetische organische kleurstoffen // 39.02-03 // Polyethyleen voor het vormen met een soortelijk gewicht van minder dan 0,94 // 43 // Polyvinylchloride, andere dan bereid voor het vormen // 40.02-61 // Polybutadieenstyreen // 63 // Polybutadieen // 80 // cis-Polyisopreen // 41.02-14 // Huiden en vellen van andere runderen dan kalveren // 44.11-30 // Onbewerkte platen van houtvezels, andere dan zogenaamd hardboard // 90 // Bewerkte platen van houtvezels, andere dan zogenaamd hardboard // 44.15-39 // Meubelplaten en dergelijke platen, andere dan met een vulling van plankjes, latten of staafjes // 80 // Duplex-, triplex- en multiplexhout en met fineer bekleed hout; inlegwerk van hout // 44.18-11 // Kunsthout verkregen uit zaagsel, wol en houtmeel // // // NIMEXE-code (1980) // Beknopte omschrijving van het produkt // // // // 48.01-15 // Kraftliner // 65 // Krantepapier // 75 // Halfchemisch papier voor riffels (fluting) // 84 // Duplex-, triplex- en multiplexpapier // 93 // Papier // 56.03-21 // Afval van viscosevezels // 58.01-11 // Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, van wol of fijn haar, met hoogstens 350 rijen knopen per meter kettingdraad // 13 // Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, van wol of fijn haar, met meer dan 350 doch niet meer dan 500 rijen knopen per meter kettingdraad // 17 // Tapijten, geknoopt of met opgerolde polen, van wol of fijn haar, met meer dan 500 rijen knopen per meter kettingdraad // 70.05-10 // Tuindersglas // 61 63 65 // Glas in de specie gekleurd of met absorberende of reflecterende laag van verschillende dikten // 76.01-11 // Ruw aluminium, niet gelegeerd // 15 // Aluminiumlegeringen // 84.15-18 // Elektrische huishoudkoelkasten met compressorsysteem // 84.62-11 // Kogellagers // 17 // Kegellagers // 85.01-31 // Meerfasemotoren met een vermogen van 0,75 kW of minder // 33 // Meerfasemotoren van meer dan 0,75 kW doch niet meer dan 7,5 kW // 85.15-27 // Draagbare ontvangtoestellen voor zwart-wit-televisie // 87.01-51 // Landbouwtractoren (met uitzondering van motoculteurs) en tractors voor de bosbouw, op wielen, nieuw, met een motorvermogen van 25 kW of minder // 54 // Idem met een motorvermogen van meer dan 37 kW doch niet meer dan 59 kW // 59 // Idem met een motorvermogen van meer dan 59 kW // 94.01-41 // Zitmeubelen, niet opgevuld, met onderstel van niet-gebogen hout // 50 // Zitmeubelen, opgevuld, met onderstel van hout // 97.03-05 // Speelgoed en modellen op schaal // 59 // Speelgoed en modellen op schaal, niet voor zelfbouw, van plastische stof . . . // //