Home

Verordening (EEG) nr. 776/82 van de Raad van 31 maart 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3439/80 houdende instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde polyestergarens van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerikau

Verordening (EEG) nr. 776/82 van de Raad van 31 maart 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3439/80 houdende instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde polyestergarens van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerikau

Verordening (EEG) nr. 776/82 van de Raad van 31 maart 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3439/80 houdende instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde polyestergarens van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerikau

Publicatieblad Nr. L 089 van 03/04/1982 blz. 0001 - 0001
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 11 Deel 28 blz. 0082
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 11 Deel 28 blz. 0085


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 776/82 VAN DE RAAD

van 31 maart 1982

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3439/80 houdende instelling van een definitief anti-dumpingrecht op de invoer van bepaalde polyestergarens van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3017/79 van de Raad van 20 december 1979 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap (1),

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3439/80 (2), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3198/81 (3), een definitief anti-dumpingrecht is ingesteld op de invoer van bepaalde polyestergarens van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika; dat dit recht van toepassing was op de invoer van polyestergarens van de NIMEXE-code 51.01-23, 25, 26 en 28 als omschreven in Verordening (EEG) nr. 3285/80 (4); dat de Commissie bij Verordening (EEG) nr. 3823/81 (5) de NIMEXE-code met betrekking tot de produkten waarop het anti-dumpingrecht van toepassing is, heeft gewijzigd in 51.01-06, 29, 30, 31, 33, 35 en 36;

Overwegende dat het derhalve dienstig is Verordening (EEG) nr. 3439/80 te wijzigen om deze nieuwe NIMEXE-code erin op te nemen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3439/80 wordt de NIMEXE-code 51.01-23 vervangen door de NIMEXE-code 51.01-29 en 30, en wordt de NIMEXE-code 51.01-25, 26 en 28 vervangen door de NIMEXE-code 51.01 ex 06, ex 31, ex 33, ex 35 en ex 36.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 31 maart 1982.

Voor de Raad

De Voorzitter

P. de KEERSMAEKER

(1) PB nr. L 339 van 31. 12. 1979, blz. 1.

(2) PB nr. L 358 van 31. 12. 1980, blz. 91.

(3) PB nr. L 322 van 11. 11. 1981, blz. 2.

(4) PB nr. L 346 van 22. 12. 1980, blz. 251.

(5) PB nr. L 387 van 31. 12. 1981, blz. 1.