Home

Verordening (EEG) nr. 931/82 van de Commissie van 21 april 1982 met betrekking tot de levering van verschillende partijen magere-melkpoeder in het kader van de voedselhulpe

Verordening (EEG) nr. 931/82 van de Commissie van 21 april 1982 met betrekking tot de levering van verschillende partijen magere-melkpoeder in het kader van de voedselhulpe

Verordening (EEG) nr. 931/82 van de Commissie van 21 april 1982 met betrekking tot de levering van verschillende partijen magere-melkpoeder in het kader van de voedselhulpe

Publicatieblad Nr. L 112 van 26/04/1982 blz. 0001 - 0007


++++

VERORDENING ( EEG ) nr . 931/82 VAN DE COMMISSIE

van 21 april 1982

met betrekking tot de levering van verschillende partijen magere-melkpoeder in het kader van de voedselhulp

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Griekenland , en met name op artikel 7 , lid 5 ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1310/80 van de Raad van 28 mei 1980 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de levering van magere-melkpoeder aan bepaalde ontwikkelingslanden en bepaalde gespecialiseerde instellingen in het kader van het voedselhulpprogramma voor 1980 ( 2 ) , en met name op artikel 6 ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1399/81 van de Raad van 19 mei 1981 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de levering van magere-melkpoeder aan bepaalde ontwikkelingslanden en bepaalde gespecialiseerde instellingen in het kader van het voedselhulpprogramma voor 1981 ( 3 ) , en met name op artikel 6 ,

Overwegende dat , in het kader van de voedselhulpprogramma's die bij de in de bijlage aangehaalde verordeningen van de Raad zijn vastgesteld , bepaalde derde landen en begunstigde instellingen verzoeken tot levering van de in de bijlage opgenomen hoeveelheden magere-melkpoeder hebben ingediend ;

Overwegende dat derhalve tot deze leveringen moet worden overgegaan overeenkomstig de voorschriften van Verordening ( EEG ) nr . 303/77 van de Commissie van 14 februari 1977 houdende uitvoeringsbepalingen voor de levering van magere-melkpoeder en butteroil als voedselhulp ( 4 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3474/80 ( 5 ) ; dat derhalve met name de termijnen en de voorwaarden voor de levering , alsmede de door de interventiebureaus te volgen procedure voor de vaststelling van de daaruit voortvloeiende kosten moeten worden gepreciseerd ;

Overwegende dat bij artikel 2 , lid 2 , van de Verordeningen ( EEG ) nr . 1310/80 en ( EEG ) nr . 1399/81 is bepaald dat , mits de normale ontwikkeling van de marktprijzen niet wordt verstoord , voor de levering van magere-melkpoeder in het kader van de voedselhulp dit produkt op de markt van de Gemeenschap mag worden aangekocht indien de interventievoorraden ontoereikend zijn of niet de voor deze bijzondere bestemming vereiste kenmerken bezitten ; dat , aangezien deze laatste voorwaarde vervuld is en de betrokken hoeveelheden niet zo groot zijn dat zij de normale prijsontwikkeling op de markt kunnen verstoren , voor de levering van magere-melkpoeder aankopen op de markt dienen te worden gedaan ;

Overwegende dat de omvang van het voedselhulpprogramma ononderbroken leveringen noodzakelijk maakt en dat de normale leveringstermijn verschillende maanden bedraagt ; dat het waarschijnlijk is dat de Commissie tijdens het melkprijsjaar 1981/1982 maximumbedragen moet vaststellen voor tijdens het melkprijsjaar 1982/1983 uit te voeren leveranties ;

Overwegende dat in deze omstandigheden , gezien het nauwe verband dat bestaat tussen de marktprijs voor boter en magere-melkpoeder enerzijds en de interventieprijs voor deze produkten anderzijds , gevreesd moet worden dat de meeste belanghebbenden zich terughoudend zullen opstellen zolang het besluit van de Raad inzake de gemeenschappelijke landbouwprijzen en de agromonetaire maatregelen niet bekend is ; dat de ervaring heeft geleerd dat in een dergelijke onzekere situatie verschillende belanghebbenden liever geen offerte indienen , terwijl anderen offertes indienen op grond van foute en uiteenlopende prognoses en bijgevolg het risico lopen dat hun offerte hetzij niet wordt aangenomen , hetzij hun aanzienlijke verliezen oplevert waardoor zij later moeten afzien van de transactie die hun bij inschrijving of onderhands is gegund ; dat om de indiening van offertes te stimuleren en om zeker te zijn dat deze niet berekend worden op basis van fictieve gegevens die elke objectieve beoordeling onmogelijk maken , bij de betaling het overeengekomen offertebedrag voor de in het melkprijsjaar 1982/1983 uit te voeren leveranties moet worden verhoogd , welke verhoging dient te gebeuren op basis van de uit de besluiten van de Raad voor het melkprijsjaar 1982/1983 voortvloeiende gewijzigde interventieprijzen , uitgedrukt in nationale valuta ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Volgens de voorschriften van Verordening ( EEG ) nr . 303/77 gaan de in de bijlage bedoelde interventiebureaus over tot de levering van magere-melkpoeder in het kader van de voedselhulp tegen de in de bijlage vermelde bijzondere voorwaarden .

Voor leveranties van op de markt van de Gemeenschap aangekocht magere-melkpoeder waarvoor de in punt 9 van de bijlage genoemde uiterste leveringsdatum na het einde van het melkprijsjaar 1981/1982 komt , wordt het offertebedrag dat het resultaat is van de toepassing van de in punt 12 van de bijlage bedoelde procedure bij de betaling verhoogd met het bedrag waarmee de interventieprijs , uitgedrukt in de valuta van de Lid-Staat waar de offerte is ingediend , is gewijzigd bij het besluit van de Raad inzake de gemeenschappelijke landbouwprijzen en de agromonetaire maatregelen voor het melkprijsjaar 1982/1983 .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 21 april 1982 .

Voor de Commissie

Paul DALSAGER

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 148 van 28 . 6 . 1968 , blz . 13 .

( 2 ) PB nr . L 134 van 31 . 5 . 1980 , blz . 10 .

( 3 ) PB nr . L 141 van 27 . 5 . 1981 , blz . 1 .

( 4 ) PB nr . L 43 van 15 . 2 . 1977 , blz . 1 .

( 5 ) PB nr . L 363 van 13 . 12 . 1980 , blz . 50 .

BIJLAGE ( 1 )

Aanduiding van de partij * A * B *

1 . Toegepaste Verordeningen van de Raad : * *

a ) Juridische grondslag * ( EEG ) nr . 1310/80 ( programma 1980 ) *

b ) Toewijzing * ( EEG ) nr . 1311/80 ( algemene reserve ) *

2 . Begunstigde * Catholic Relief Services *

3 . Land van bestemming * El Salvador *

4 . Totale hoeveelheid van de partij * 200 ton * 200 ton *

5 . Interventiebureau belast met de levering * Brits *

6 . Herkomst van het magere-melkpoeder ( 6 ) * Aankoop op de markt van de Gemeenschap beperkt tot de volgende landen en streken : Verenigd Koninkrijk ( Noord-Ierland ) *

7 . Bijzondere kenmerken en/of verpakking ( 2 ) * Zie aantekening ( 5 ) *

8 . Opschriften op de verpakking * " Leche desnatada en polvo con vitaminas A y D / Donacion de la Comunidad economica europea / Accion de Catholic Relief Services / Destinado a la distribucion gratuita en El Salvador / Cathwell / gevolgd door : *

* 80101 / Acajutla " * 80103 / Acajutla " *

9 . Leveringstermijn * Levering zo spoedig mogelijk , doch uiterlijk op 30 april 1982 * Levering in mei 1982 *

10 . Stadium en plaats van levering * Inschepingshaven van de Gemeenschap die regelmatige lijnverbindingen met het bestemmingsland onderhoudt *

11 . Vertegenwoordiger van de begunstigde , belast met de ontvangst ( 3 ) * CEBEMO , Van Alkemadelaan 1 , NL-2597 Den Haag , telex 34278 CEMEC NL , tel . 24 17 44 - 24 45 94 ( 7 ) ( 8 ) *

12 . Toe te passen procedure voor de vaststelling van de leveringskosten * Onderhands *

13 . In geval van inschrijving : datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de aanbiedingen , om 12.00 uur * - *

Aanduiding van de partij * C *

1 . Toegepaste Verordeningen van de Raad : * *

a ) Juridische grondslag * ( EEG ) nr . 1399/81 ( programma 1981 ) *

b ) Toewijzing * ( EEG ) nr . 1400/81 ( algemene reserve ) *

2 . Begunstigde * India *

3 . Land van bestemming * India *

4 . Totale hoeveelheid van de partij * 3 000 ton *

5 . Interventiebureau belast met de levering * Duits *

6 . Herkomst van het magere-melkpoeder ( 6 ) * Interventievoorraad *

7 . Bijzondere kenmerken en/of verpakking ( 2 ) * Opgeslagen na 1 september 1981 *

8 . Opschriften op de verpakking * " Skimmed-milk powder / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Bombay " *

9 . Leveringstermijn * Inscheping zo spoedig mogelijk , doch uiterlijk op 15 mei 1982 *

10 . Stadium en plaats van levering * Inschepingshaven van de Gemeenschap die regelmatige lijnverbindingen onderhoudt met het bestemmingsland ( 4 ) *

11 . Vertegenwoordiger van de begunstigde , belast met de ontvangst ( 3 ) * - *

12 . Toe te passen procedure voor de vaststelling van de leveringskosten * Onderhands *

13 . In geval van inschrijving : datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de aanbiedingen , om 12.00 uur * - *

Aanduiding van de partij * D *

1 . Toegepaste Verordeningen van de Raad : * *

a ) Juridische grondslag * ( EEG ) nr . 1399/81 ( programma 1981 ) *

b ) Toewijzing * ( EEG ) nr . 1400/81 ( algemene reserve ) *

2 . Begunstigde * India *

3 . Land van bestemming * India *

4 . Totale hoeveelheid van de partij * 1 500 ton *

5 . Interventiebureau belast met de levering * Duits *

6 . Herkomst van het magere-melkpoeder ( 6 ) * Interventievoorraad *

7 . Bijzondere kenmerken en/of verpakking ( 2 ) * Opgeslagen na 1 september 1981 *

8 . Opschriften op de verpakking * " Skimmed-milk powder / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Calcutta " *

9 . Leveringstermijn * Inscheping zo spoedig mogelijk , doch uiterlijk op 15 mei 1982 *

10 . Stadium en plaats van levering * Inschepingshaven van de Gemeenschap die regelmatige lijnverbindingen onderhoudt met het bestemmingsland ( 4 ) *

11 . Vertegenwoordiger van de begunstigde , belast met de ontvangst ( 3 ) * - *

12 . Toe te passen procedure voor de vaststelling van de leveringskosten * Onderhands *

13 . In geval van inschrijving : datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de aanbiedingen , om 12.00 uur * - *

Aanduiding van de partij * E *

1 . Toegepaste Verordeningen van de Raad : * *

a ) Juridische grondslag * ( EEG ) nr . 1399/81 ( programma 1981 ) *

b ) Toewijzing * ( EEG ) nr . 1400/81 ( algemene reserve ) *

2 . Begunstigde * India *

3 . Land van bestemming * India *

4 . Totale hoeveelheid van de partij * 500 ton *

5 . Interventiebureau belast met de levering * Duits *

6 . Herkomst van het magere-melkpoeder ( 6 ) * Interventievoorraad *

7 . Bijzondere kenmerken en/of verpakking ( 2 ) * Opgeslagen na 1 september 1981 *

8 . Opschriften op de verpakking * " Skimmed-milk powder / Supplied to the Indian Dairy Corporation under the food-aid programme of the European Economic Community / Madras " *

9 . Leveringstermijn * Inscheping zo spoedig mogelijk , doch uiterlijk op 15 mei 1982 *

10 . Stadium en plaats van levering * Inschepingshaven van de Gemeenschap die regelmatige lijnverbindingen onderhoudt met het bestemmingsland ( 4 ) *

11 . Vertegenwoordiger van de begunstigde , belast met de ontvangst ( 3 ) * - *

12 . Toe te passen procedure voor de vaststelling van de leveringskosten * Onderhands *

13 . In geval van inschrijving : datum van het verstrijken van de termijn voor de indiening van de aanbiedingen , om 12.00 uur * - *

Aantekeningen :

( 1 ) Deze bijlage vervangt , te zamen met het in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr . C 95 van 19 april 1977 , blz . 7 , bekendgemaakte bericht , het bericht van inschrijving van de betrokken interventiebureaus , in de gevallen dat , volgens punt 12 , een inschrijving moet plaatsvinden . De betaling zal worden verricht rekening houdend met de in artikel 1 van deze verordening bedoelde verhoging .

( 2 ) Andere dan die welke voorkomen in de bijlage van Verordening ( EEG ) nr . 625/78 ; zie artikel 6 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 303/77 .

( 3 ) Uitsluitend in geval van levering " in de ontschepingshaven " en " franco-bestemming " : zie de artikelen 5 en 13 , lid 1 , laatste streepje , van Verordening ( EEG ) nr . 303/77 .

( 4 ) De levering fob geldt als uitgevoerd en de risico's gaan over van de inschrijver op de begunstigde op het ogenblik dat de produkten de reling van het schip in de inschepingshaven , aangeduid voor de levering , zijn gepasseerd .

( 5 ) Het gehalte aan vitamine A van het magere-melkpoeder moet ten minste 5 000 IE per 100 gram bedragen . Het gehalte aan vitamine D van het magere-melkpoeder moet ten minste 500 IE per 100 gram bedragen . Het mengsel van de aan de melk toegevoegde vitamines moet tien keer meer vitamine A dan vitamine D bevatten . De aan de melk toegevoegde vitamines moeten van farmaceutische kwaliteit zijn en moeten voor menselijke consumptie zijn vervaardigd . De datum waarop het gevitamineerde magere-melkpoeder is vervaardigd , moet duidelijk op de zakken zijn vermeld . Het met vitaminen verrijkte magere-melkpoeder moet hoogstens één maand voor de datum van afgifte van de in artikel 8 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 303/77 bedoelde controleverklaring worden vervaardigd .

( 6 ) In geval van herkomst uit de interventievoorraden , zal een aanvullend bericht , waarin de plaatsen waar het produkt is opgeslagen worden aangeduid , bekend worden gemaakt in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen , editie C .

( 7 ) De inschrijver , aan wie is gegund , overhandigt aan de vertegenwoordiger van de begunstigde bij de levering een oorsprongscertificaat en een gezondheidscertificaat , opgesteld in het Spaans .

( 8 ) De inschrijver , aan wie is gegund , maakt aan :

HH , MH , Schutz BV ,

Insurance Brokers ,

Blaak 16 ,

NL-3011 TA Rotterdam ,

bij de levering een kopie van de commerciële factuur over voor iedere deelhoeveelheid .