Home

Verordening (EEG) nr. 948/82 van de Commissie van 26 april 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 65/82 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor het overbrengen van suiker naar het volgende verkoopseizoen voor suikert

Verordening (EEG) nr. 948/82 van de Commissie van 26 april 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 65/82 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor het overbrengen van suiker naar het volgende verkoopseizoen voor suikert

Verordening (EEG) nr. 948/82 van de Commissie van 26 april 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 65/82 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor het overbrengen van suiker naar het volgende verkoopseizoen voor suikert

Publicatieblad Nr. L 113 van 27/04/1982 blz. 0007 - 0009
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 14 blz. 0248
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 14 blz. 0248
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 25 blz. 0012
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 25 blz. 0012


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 948/82 VAN DE COMMISSIE

van 26 april 1982

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 65/82 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor het overbrengen van suiker naar het volgende verkoopseizoen voor suiker

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 606/82 (2), en met name op artikel 27, lid 3, artikel 30, lid 5, en artikel 32, lid 3,

Overwegende dat artikel 27 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 werd gewijzigd om met name te bepalen dat het begin van het opslagtijdvak voor de naar het volgende verkoopseizoen overgebrachte suiker kan variëren naar gelang van het tijdstip waarop de betrokken suiker werd geproduceerd; dat bijgevolg Verordening (EEG) nr. 65/82 van de Commissie (3) moet worden aangepast;

Overwegende dat artikel 27, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 in de mogelijkheid voorziet een beperking in te voeren voor de hoeveelheden suiker die in aanmerking komen voor overdracht; dat het passend is deze beperking met ingang van het verkoopseizoen 1982/1983 in te voeren zonder dat het vaststellen van deze beperking evenwel een herziening ervan uitsluit, gelet op het regelende effect die deze regeling op de markt moet hebben; dat om de overgang van een regeling zonder beperkingen naar een strakkere regeling mogelijk te maken, een overgangsmaatregel voor het overbrengen van het verkoopseizoen 1982/1983 naar het verkoopseizoen 1983/1984 dient te worden vastgesteld;

Overwegende dat zich ten aanzien van de overgebrachte suiker gevallen van overmacht kunnen voordoen; dat derhalve de terzake vastgestelde bepalingen dienen te worden aangevuld;

Overwegende dat het Comité van beheer voor suiker geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 65/82 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2 wordt als volgt gelezen:

»Artikel 2

1. Een bedrijf kan alleen suiker overbrengen waarvan de betrokken Lid-Staat heeft geconstateerd dat hij als B-suiker of C-suiker is geproduceerd.

Deze beslissing van het bedrijf mag slechts betrekking hebben op een hoeveelheid die ten hoogste gelijk mag zijn aan 20 % van zijn A-quotum voor het verkoopseizoen waarin de betrokken suiker werd geproduceerd.

De bedrijven evenwel die tijdens het verkoopseizoen 1981/1982 hebben besloten een hoeveelheid die de in de tweede alinea bedoelde limiet overschrijdt, naar het verkoopseizoen 1982/1983 over te brengen, kunnen beslissen een hoeveelheid hoogstens gelijk aan die laatste hoeveelheid naar het verkoopseizoen 1983/1984 over te brengen.

Voor de betrokken suiker gaat de in artikel 27, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 bedoelde opslagperiode in op de door het bedrijf aan de Lid-Staat medegedeelde datum, indien de Lid-Staat heeft geconstateerd dat deze suiker vóór die datum werd geproduceerd.".

2. Voor de in lid 1 bedoelde constatering

a) berekent de Lid-Staat het totaal van de hoeveelheden suiker die reeds van het voorafgaande verkoopseizoen zijn overgebracht en de hoeveelheden suiker die tijdens het lopende verkoopseizoen zijn geproduceerd tot de datum waarop tot de betrokken overbrenging wordt besloten,

en

b) trekt de Lid-Staat van het sub a) bedoelde totaal af, de hoeveelheden C-suiker die eventueel vóór de datum van de betrokken beslissing tot overbrenging zijn uitgevoerd, alsmede de hoeveelheden waarvoor tijdens het lopende verkoopseizoen eventueel tot overbrenging is beslist.

3. De hoeveelheden suiker die worden overgebracht worden beschouwd als de eerste hoeveelheden A-suiker die zijn geproduceerd in het verkoopseizoen waarnaar zij zijn overgebracht.

4. Indien een Lid-Staat artikel 2, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 193/82 van de Raad (1) toepast kan deze om het in genoemd lid gestelde doel te bereiken, bepalen dat de in lid 1, tweede alinea, gestelde beperking niet van toepassing is op het suikerproducerende bedrijf voor het verkoopseizoen of de verkoopseizoenen waarvoor een deel van zijn quota aan een of meer andere suikerproducerende bedrijven werd toegekend.

Indien de suikerproducerende onderneming waarvan met toepassing van artikel 2, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 193/82 voor een gegeven verkoopseizoen een deel van de quota aan een of meer andere suikerproducerende ondernemingen werd toegekend, bovendien vóór deze toekenning had beslist een hoeveelheid suiker naar datzelfde verkoopseizoen over te brengen, wordt deze overbrenging aangemerkt als een beslissing van de suikerproducerende onderneming of ondernemingen waaraan de quota werden toegekend en evenredig met de toegekende quotahoeveelheden.

(1) PB nr. L 21 van 29. 1. 1982, blz. 3.".

2. Artikel 3 komt als volgt te luiden:

»Artikel 3

1. Door het betrokken bedrijf wordt onverminderd het bepaalde in lid 3, voor de verwerkte suikerbieten, overeenkomend met de overgebrachte hoeveelheden suiker, een prijs betaald die ten minste gelijk is aan de minimumprijs voor A-suikerbieten geldend op het tijdstip waarop het verplichte opslagtijdvak voor de betrokken hoeveelheid overgebrachte suiker afloopt. Deze prijs wordt aangepast aan de hand van toeslagen of kortingen voor kwaliteitsverschillen ten opzichte van de standaardkwaliteit.

2. Indien een bedrijf dat tot overbrenging heeft besloten, voor de tot overgebrachte suiker verwerkte hoeveelheid suikerbieten geen voorlopige betaling heeft gedaan overeenkomend met de voor A-suikerbieten geldende minimumprijs tijdens het verkoopseizoen waarin zij werden geproduceerd, dient het de producent van de suikerbieten te laten delen in de terugbetaling van de opslagkosten voor de in artikel 27 van Verordening (EEG) nr. 1785/81 bedoelde periode.

Voor de bepaling van het aandeel in deze terugbetaling wordt rekening gehouden met:

a) het gedeelte van de financieringskosten dat in aanmerking is genomen voor de bepaling van het bedrag van de terugbetaling der betrokken opslagkosten als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EEG) nr. 1785/81;

b) het in artikel 29, lid 2, van die verordening genoemde percentage;

c) het in artikel 4, lid 2, van die verordening bedoelde rendement.

3. Na goedkeuring door de betrokken Lid-Staat kan er bij overeenkomst van het betrokken bedrijfsleven van lid 1 worden afgeweken. In geval van toepassing van artikel 30, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 mag de afwijking van lid 1 niet tot gevolg hebben dat de totale ontvangsten van enige suikerbietenteler lager zouden zijn dan bij toepassing van de artikelen 6 en 32 van genoemde verordening.".

3. Artikel 4 komt als volgt te luiden:

»Artikel 4

De in artikel 27, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1785/81 bedoelde mededeling omvat:

a) een verklaring van het betrokken bedrijf waarin dit verzekert dat de over te brengen suiker B-suiker of C-suiker is en dit zich verbindt tot opslag in de zin van genoemd artikel 27 voor de periode die aanvangt op de sub c) bedoelde datum,

b) de over te brengen hoeveelheid B-suiker of C-suiker, uitgedrukt in witte suiker,

c) de aanvangsdatum van het verplichte opslagtijdvak,

d) de nodige gegevens voor de in artikel 2 bedoelde constatering.

De Lid-Staten kunnen aanvullende gegevens eisen.".

4. In artikel 5, lid 2, wordt de volgende tweede alinea toegevoegd:

»Indien de betrokken Lid-Staat het geval van overmacht heeft erkend, worden op aanvraag van het betrokken bedrijf, de vernietigde of beschadigde hoeveelheden overgebrachte B- of C-suiker die niet konden worden gerecupereerd als niet overgebracht beschouwd. Voor de aldus niet overgebrachte C-suiker eist de Lid-Staat de teruggave van de uit hoofde van de terugbetaling van de opslagkosten reeds uitbetaalde bedragen.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1982. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 26 april 1982.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 177 van 1. 7. 1981, blz. 4.

(2) PB nr. L 74 van 18. 3. 1982, blz. 1.

(3) PB nr. L 9 van 14. 1. 1982, blz. 14.