Home

Verordening (EEG) nr. 1207/82 van de Raad van 18 mei 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 878/77 inzake de in de landbouwsector toe te passen wisselkoersenr

Verordening (EEG) nr. 1207/82 van de Raad van 18 mei 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 878/77 inzake de in de landbouwsector toe te passen wisselkoersenr

Verordening (EEG) nr. 1207/82 van de Raad van 18 mei 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 878/77 inzake de in de landbouwsector toe te passen wisselkoersenr

Publicatieblad Nr. L 140 van 20/05/1982 blz. 0051 - 0054


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1207/82 VAN DE RAAD

van 18 mei 1982

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 878/77 inzake de in de landbouwsector toe te passen wisselkoersen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening nr. 129 van de Raad inzake de waarde van de rekeneenheid en de wisselkoersen die in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toegepast (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2543/73 (2), inzonderheid op artikel 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (3),

Overwegende dat de thans geldende representatieve koersen zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 878/77 (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1154/82 (5); dat het wenselijk is voor de Duitse mark en de Nederlandse gulden een nieuwe representatieve koers vast te stellen die meer in overeenstemming is met de huidige economische realiteit; dat overigens, ter wille van de duidelijkheid, alle representatieve koersen opnieuw moeten worden gepubliceerd;

Overwegende dat bij de aanpassing van deze koersen met name rekening moet worden gehouden met het effect daarvan op de prijzen en met de situatie in de betrokken Lid-Staten; dat met name daarom moet worden bepaald dat de nieuwe koersen in het algemeen binnen een redelijke termijn en in beginsel bij het begin van het verkoopseizoen of bij een prijswijziging in werking treden, zonder dat evenwel voor bepaalde gevallen een onmiddellijke inwerkingtreding wordt uitgesloten;

Overwegende dat, om een verschillende behandeling van met elkaar in verband staande produkten te voorkomen, moet worden bepaald dat de nieuwe koersen in de sector granen, de sector eieren en pluimvee, en voor ovoalbumine en lactoalbumine op dezelfde datum van toepassing worden;

Overwegende dat het Monetair Comité zal worden geraadpleegd en dat, gezien de urgentie, de beoogde maatregelen moeten worden vastgesteld overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening nr. 129,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I tot en met VIII van Verordening (EEG) nr. 878/77 worden vervangen door de aan deze verordening gehechte bijlagen I tot en met IX.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 20 mei 1982.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 18 mei 1982.

Voor de Raad

De Voorzitter

P. de KEERSMAEKER

(1) PB nr. 106 van 30. 10. 1962, blz. 2553/62.

(2) PB nr. L 263 van 19. 9. 1973, blz. 1.

(3) PB nr. C 104 van 26. 4. 1982, blz. 25.

(4) PB nr. L 106 van 29. 4. 1977, blz. 27.

(5) PB nr. L 134 van 15. 5. 1982, blz. 8.

BIJLAGE

»BIJLAGE I

BELGIË/LUXEMBURG

1 Ecu = 42,9772 Belgische frank/Luxemburgse frank.

Deze koers geldt met ingang van 6 mei 1982.

BIJLAGE II

DENEMARKEN

1 Ecu = 8,18382 Deense kroon.

Deze koers geldt met ingang van 6 mei 1982.

BIJLAGE III

BONDSREPUBLIEK DUITSLAND

1. 1 Ecu = 2,57524 Duitse mark.

Deze koers geldt met ingang van:

- 20 mei 1982 in de sector melk en zuivelprodukten,

- 20 mei 1982 in de sector rundvlees,

- 20 mei 1982 in de sector schape- en geitevlees,

- 1 juli 1982 in de sector suiker en isoglucose,

- 1 augustus 1982 in de sectoren granen, eieren en pluimvee, ovoalbumine en lactoalbumine,

- 1 november 1982 in de sector varkensvlees,

- 16 december 1982 in de sector wijn; voor de distillatie en de steun bedoeld in de artikelen 14 en 14 bis van Verordening (EEG) nr. 337/79 kunnen evenwel andere data worden vastgesteld,

- 1 januari 1983 in de sector visserijprodukten,

- 1 juli 1984 in de sector zaaizaad,

- het begin van het verkoopseizoen 1982/1983 voor de overige produkten waarvoor het verkoopseizoen op 17 mei 1982 nog niet is begonnen,

- 20 mei 1982 in alle andere gevallen.

2. Tot de sub 1 genoemde data geldt de volgende koers:

1 Ecu = 2,65660 Duitse mark.

BIJLAGE IV

FRANKRIJK

1 Ecu = 6,19564 Franse frank.

Deze koers geldt met ingang van 6 mei 1982; voor de distillatie en de steun bedoeld in de artikelen 14 en 14 bis van Verordening (EEG) nr. 337/79 kunnen evenwel andere data worden vastgesteld.

BIJLAGE V

GRIEKENLAND

1 Ecu = 64,8597 Griekse drachme.

Deze koers geldt met ingang van 17 mei 1982; voor de distillatie en de steun bedoeld in de artikelen 14 en 14 bis van Verordening (EEG) nr. 337/79 kunnen evenwel andere data worden vastgesteld. BIJLAGE VI

IERLAND

1 Ecu = 0,685145 Iers pond.

Deze koers geldt met ingang van 20 mei 1982.

BIJLAGE VII

ITALIË

1. 1 Ecu = 1 289,00 Italiaanse lire.

Deze koers geldt met ingang van:

- 17 mei 1982 in de sector melk en zuivelprodukten,

- 17 mei 1982 in de sector rundvlees,

- 17 mei 1982 in de sector schape- en geitevlees,

- 1 juli 1982 in de sector suiker en isoglucose,

- juli jli 1982 in de sector zaaizaad,

- 1 augustus 1982 in de sectoren granen, eieren en pluimvee, ovoalbumine en lactoalbumine,

- 1 november 1982 in de sector varkensvlees,

- 6 mei 1982 in de sector wijn; voor de distillatie en de steun, bedoeld in de artikelen 14 en 14 bis van Verordening (EEG) nr. 337/79, kunnen evenwel andere data worden vastgesteld,

- 1 januari 1983 in de sector visserijprodukten,

- het begin van het verkoopseizoen 1982/1983 voor de overige produkten waarvoor het verkoopseizoen op 1 april 1982 nog niet is begonnen,

- 6 mei 1982 in alle andere gevallen.

2. Tot de sub 1 genoemde data geldt de volgende koers:

- 1 Ecu = 1 258,00 Italiaanse lire in alle gevallen waarin deze koers krachtens Verordening (EEG) nr. 3398/81 vóór 6 mei 1982 van kracht is geworden, en met name voor de sectoren melk en zuivelprodukten, rundvlees, varkensvlees, olijfolie, wijn en visserijprodukten,

- 1 Ecu = 1 227,00 Italiaanse lire voor de overige sectoren.

BIJLAGE VIII

NEDERLAND

1. 1 Ecu = 2,75563 Nederlandse gulden.

Deze koers geldt met ingang van:

- 20 mei 1982 in de sector melk en zuivelprodukten,

- 20 mei 1982 in de sector rundvlees,

- 20 mei 1982 in de sector schape- en geitevlees,

- 1 juli 1982 in de sector suiker en isoglucose,

- 1 augustus 1982 in de sectoren granen, eieren en pluimvee , ovoalbumine en lactoalbumine, - 1 november 1982 in de sector varkensvlees,

- 16 december 1982 in de sector wijn,

- 1 januari 1983 in de sector visserijprodukten,

- 1 juli 1984 in de sector zaaizaad,

- het begin van het verkoopseizoen 1982/1983 voor de overige produkten waarvoor het verkoopseizoen op 17 mei 1982 nog niet is begonnen,

- 20 mei 1982 in alle andere gevallen.

2. Tot de sub 1 genoemde data geldt de volgende koers:

1 Ecu = 2,81318 Nederlandse gulden.

BIJLAGE IX

VERENIGD KONINKRIJK

1 Ecu = 0,618655 pond sterling.

Deze koers geldt met ingang van 20 mei 1982.".