Home

Verordening (EEG) Nr. 1334/82 van de Commissie van 28 mei 1982 over het aanvaarden van een verbintenis in het kader van een anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde ijzeren of stalen buizen van oorsprong uit Roemenië, de beëindiging van de procedure en de afschaffing van het voorlopige anti-dumpingrecht

Verordening (EEG) Nr. 1334/82 van de Commissie van 28 mei 1982 over het aanvaarden van een verbintenis in het kader van een anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde ijzeren of stalen buizen van oorsprong uit Roemenië, de beëindiging van de procedure en de afschaffing van het voorlopige anti-dumpingrecht

Verordening (EEG) Nr. 1334/82 van de Commissie van 28 mei 1982 over het aanvaarden van een verbintenis in het kader van een anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde ijzeren of stalen buizen van oorsprong uit Roemenië, de beëindiging van de procedure en de afschaffing van het voorlopige anti-dumpingrecht

Publicatieblad Nr. L 150 van 29/05/1982 blz. 0079 - 0080


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1334/82 VAN DE COMMISSIE

van 28 mei 1982

over het aanvaarden van een verbintenis in het kader van een anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde ijzeren of stalen buizen van oorsprong uit Roemenië, de beëindiging van de procedure en de afschaffing van het voorlopige anti-dumpingrecht

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3017/79 van de Raad van 20 december 1979 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping of subsidiëring uit landen die geen lid zijn van de Europese Economische Gemeenschap (1), inzonderheid op artikel 10,

Na overleg in het bij Verordening (EEG) nr. 3017/79 ingestelde Raadgevend Comité,

Overwegende dat de Commissie in augustus 1981 een klacht heeft ontvangen, ingediend door het Verbindingscomité van de industrie van stalen buizen van de Europese Gemeenschap namens firma's die het grootste gedeelte van de produktie van bepaalde gelaste ijzeren en stalen buizen (gasbuizen) in de Gemeenschap vertegenwoordigen;

Overwegende dat de Commissie, aangezien de klacht voldoende bewijsmateriaal bevatte voor het bestaan van dumping ten aanzien van soortgelijke produkten van oorsprong uit Roemenië alsmede voor daaruit voortvloeiende aanzienlijke schade, door middel van een bericht in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (2) een onderzoek naar de invoer van bepaalde gelaste ijzeren en stalen buizen (gasbuizen) van oorsprong uit Roemenië heeft aangekondigd en op het niveau van de Gemeenschap met dit onderzoek is begonnen;

Overwegende dat de Commissie, aangezien uit het voorlopig onderzoek bleek dat er sprake is van dumping en er voldoende bewijsmateriaal was van daaruit voortvloeiende schade voor de betrokken bedrijfstakken van de Gemeenschap, bij Verordening (EEG) nr. 250/82 (3) een voorlopig anti-dumpingrecht van 25 % heeft ingesteld op de invoer van bepaalde gelaste ijzeren of stalen buizen van oorsprong uit Roemenië;

Overwegende dat de Commissie in artikel 2 van deze verordening, onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 4, sub b) en c), van Verordening (EEG) nr. 3017/79, de betrokken partijen de gelegenheid heeft gegeven binnen een maand na de inwerkingtreding van het voorlopige recht hun standpunt kenbaar te maken en te verzoeken mondeling door de Commissie te worden gehoord; dat de exporteur en enkelen van de betrokken importeurs van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt door hun standpunt schriftelijk en mondeling mede te delen; dat de Commissie de aangevoerde elementen zorgvuldig heeft onderzocht en geen aanleiding heeft gevonden de voorlopig vastgestelde gewogen gemiddelde dumpingmarge te wijzigen;

Overwegende dat de Commissie sinds de vaststelling van Verordening (EEG) nr. 250/82 ten aanzien van de schade geen gegevens heeft ontvangen die aanleiding geven tot een herziening van de in die verordening neergelegde conclusies;

Overwegende dat enkele importeurs weliswaar hebben aangevoerd dat de Roemeense buizen gedeeltelijk als tegenprestatie voor exporttransacties naar Roemenië worden ingevoerd en dat zulks door het ingrijpen van de Commissie wordt belemmerd; dat zulks echter niets verandert aan het feit dat de betrokken invoer plaatsvindt tegen dumpingprijzen; dat de Commissie heeft vastgesteld dat de gedumpte buizen gedeeltelijk zelfs met verlies werden doorverkocht en de prijzen van Roemeense buizen in elk geval tot ongeveer 20 % beneden de marktprijs van de Duitse producenten lagen; dat de Commissie met betrekking tot het gewicht van de daardoor ontstane schade en moeilijke situatie van de Europese producenten van buizen er derhalve van overtuigd is dat de belangen van de Gemeenschap beschermende maatregelen vergen;

Overwegende dat gezien deze resultaten de Roemeense exporteur, Metalimportexport, Boekarest, de Commissie een verbintenis heeft aangeboden om zich voor zijn uitvoer naar de Bondsrepubliek Duitsland aan bepaalde minimumprijzen te houden;

Overwegende dat de Commissie deze prijsverbintenis voldoende acht om de nadelige effecten van de betrokken uitvoer uit te sluiten en dat in het bij artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 3017/79 ingestelde Raadgevend Comité geen bezwaren tegen deze opvatting naar voren werden gebracht; dat onder deze voorwaarden de verbintenis kan worden aanvaard, de procedure beëindigd en het voorlopige anti-dumpingrecht afgeschaft;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 10, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3017/79 de beëindiging van de procedure en de afschaffing van het voorlopige recht geen beletsel vormen voor de definitieve inning van de door voorlopige rechten gewaarborgde bedragen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 12, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 3017/79,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De Commissie aanvaardt de verbintenis, die is aangeboden door Metalimportexport in het kader van de anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van gelaste ijzeren of stalen buizen, andere dan verzinkt met rond profiel, met een uitwendige diameter van 168,3 mm of minder, en wel voor

- buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, gasbuizen genoemd,

- andere buizen,

van tariefpost 73.18 ex C van het gemeenschappelijk douanetarief (NIMEXE-code ex 73.18-64 en ex 73.18-82), van oorsprong uit Roemenië.

Artikel 2

De anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde gelaste ijzeren of stalen buizen van oorsprong uit Roemenië wordt beëindigd.

Artikel 3

Verordening (EEG) nr. 250/82 van 29 januari 1982 tot invoering van een voorlopig anti-dumpingrecht op bepaalde gelaste ijzeren of stalen buizen van oorsprong uit Roemenië wordt afgeschaft.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 mei 1982.

Voor de Commissie

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 339 van 31. 12. 1979, blz. 1.

(2) PB nr. C 299 van 18. 11. 1981, blz. 2.

(3) PB nr. L 26 van 3. 2. 1982, blz. 5.