Home

Verordening (EEG) nr. 1345/82 van de Commissie van 28 mei 1982 houdende vaststelling van de minimumaankoopprijs van citroenen bij levering aan de industrie en van het bedrag van de financiële vergoeding na verwerking daarvan, voor het verkoopseizoen 1982/1983

Verordening (EEG) nr. 1345/82 van de Commissie van 28 mei 1982 houdende vaststelling van de minimumaankoopprijs van citroenen bij levering aan de industrie en van het bedrag van de financiële vergoeding na verwerking daarvan, voor het verkoopseizoen 1982/1983

Verordening (EEG) nr. 1345/82 van de Commissie van 28 mei 1982 houdende vaststelling van de minimumaankoopprijs van citroenen bij levering aan de industrie en van het bedrag van de financiële vergoeding na verwerking daarvan, voor het verkoopseizoen 1982/1983

Publicatieblad Nr. L 150 van 29/05/1982 blz. 0102


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1345/82 VAN DE COMMISSIE

van 28 mei 1982

houdende vaststelling van de minimumaankoopprijs van citroenen bij levering aan de industrie en van het bedrag van de financiële vergoeding na verwerking daarvan, voor het verkoopseizoen 1982/1983

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1035/77 van de Raad van 17 mei 1977 houdende bijzondere maatregelen voor de verbetering van de afzet van op basis van citroenen verwerkte produkten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3487/80 (2), inzonderheid op artikel 3,

Overwegende dat de minimumprijs die de verwerkende bedrijven aan de telers moeten betalen volgens artikel 1, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1035/77 wordt berekend op basis van de aankoopprijs voor kwaliteitsklasse III verhoogd met 15 % van de basisprijs; dat om de berekening te vergemakkelijken, dient te worden uitgegaan van het gemiddelde van de bij Verordening (EEG) nr. 1205/82 van de Raad (3) vastgestelde basisprijzen en aankoopprijzen voor het verkoopseizoen 1982/1983;

Overwegende dat, volgens artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1035/77, de financiële vergoeding niet groter mag zijn dan het verschil tussen de in artikel 1 van genoemde verordening bedoelde minimumaankoopprijs en de voor de grondstof in de producerende derde landen geldende prijzen; dat bij de berekening van deze vergoeding moet worden uitgegaan van het totale verschil tussen deze prijzen om de afzet voor op basis van citroenen verwerkte produkten zoveel mogelijk te bevorderen;

Overwegende dat de belanghebbenden, wegens de laattijdige bekendmaking van de minimumprijs en van de financiële vergoeding, niet in staat waren om tijdig contracten te sluiten voor het eerste gedeelte van het verkoopseizoen 1982/1983; dat derhalve moet worden afgeweken van de data welke zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1045/77 van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3482/80 (5);

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Voor het verkoopseizoen 1982/1983 wordt de in artikel 1, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1035/77 bedoelde minimumprijs vastgesteld op 16,57 Ecu per 100 kg netto.

2. Deze minimumprijs geldt voor een produkt af pakstation van de telers.

Artikel 2

Voor het verkoopseizoen 1982/1983 wordt het bedrag van de in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1035/77 bedoelde financiële vergoeding vastgesteld op 9,83 Ecu per 100 kg netto.

Artikel 3

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1045/77 kunnen de contracten voor het eerste deel van het verkoopseizoen 1982/1983 worden gesloten tot en met 30 juni 1982.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 1, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 1045/77 kunnen de nadere overeenkomsten betreffende in lid 1 bedoelde contracten worden gesloten tot en met 30 september 1982.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 1982.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 mei 1982.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 125 van 19. 5. 1977, blz. 3.

(2) PB nr. L 365 van 31. 12. 1980, blz. 3.

(3) PB nr. L 140 van 20. 5. 1982, blz. 42.

(4) PB nr. L 125 van 19. 5. 1977, blz. 23.

(5) PB nr. L 363 van 31. 12. 1980, blz. 89.