Home

Verordening (EEG) nr. 1428/82 van de Raad van 18 mei 1982 houdende vaststelling voor het verkoopseizoen 1982/1983 van de streefprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van de hoeveelheid katoen waarvoor de steun volledig wordt toegekend

Verordening (EEG) nr. 1428/82 van de Raad van 18 mei 1982 houdende vaststelling voor het verkoopseizoen 1982/1983 van de streefprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van de hoeveelheid katoen waarvoor de steun volledig wordt toegekend

Verordening (EEG) nr. 1428/82 van de Raad van 18 mei 1982 houdende vaststelling voor het verkoopseizoen 1982/1983 van de streefprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van de hoeveelheid katoen waarvoor de steun volledig wordt toegekend

Publicatieblad Nr. L 162 van 12/06/1982 blz. 0025 - 0025


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1428/82 VAN DE RAAD

van 18 mei 1982

houdende vaststelling voor het verkoopseizoen 1982/1983 van de streefprijs voor niet-geëgreneerde katoen en van de hoeveelheid katoen waarvoor de steun volledig wordt toegekend

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op de Akte van Toetreding van 1979 , en inzonderheid op de leden 8 en 9 van Protocol nr . 4 betreffende katoen ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Gezien het advies van het Europese Parlement ( 1 ) ,

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité ( 2 ) ,

Overwegende dat in lid 8 van Protocol nr . 4 wordt bepaald dat de streefprijs voor niet-geëgreneerde katoen jaarlijks moet worden vastgesteld op grond van de in de leden 2 en 3 bepaalde criteria ; dat uit hoofde van lid 9 de hoeveelheid katoen waarvoor de steun volledig wordt toegekend jaarlijks wordt vastgesteld aan de hand van de in lid 3 bepaalde criteria ;

Overwegende dat de toepassing van de bovengenoemde criteria leidt tot de vaststelling van de streefprijs en van de hoeveelheid op de hierna vermelde niveaus ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . Voor het verkoopseizoen 1982/1983 wordt de streefprijs voor niet-geëgreneerde katoen vastgesteld op 85,88 Ecu/100 kg .

2 . De in lid 1 bedoelde prijs geldt voor katoen :

- met een vochtigheidsgraad van 14 % en een gehalte aan vreemde , niet-organische stoffen van 3 % ;

- die de nodige kenmerken vertoont om na het egreneren 54 % zaad en 32 % vezels van norm nr . 5 , als gedefinieerd in Griekenland , op te leveren met een vezellengte van 28 mm .

Artikel 2

1 . Voor het verkoopseizoen 1982/1983 wordt de in lid 9 , tweede alinea , sub a ) , van Protocol nr . 4 bedoelde hoeveelheid katoen vastgesteld op 450 000 ton .

2 . De in lid 1 bedoelde hoeveelheid heeft betrekking op niet-geëgreneerde katoen van de in artikel 1 , lid 2 , bedoelde kwaliteit .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 1982 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 18 mei 1982 .

Voor de Raad

De Voorzitter

P . de KEERSMAEKER

( 1 ) PB nr . C 104 van 26 . 4 . 1982 , blz . 25 .

( 2 ) PB nr . C 114 van 6 . 5 . 1982 , blz . 1 .