Home

Verordening (EEG) nr. 1507/82 van de Commissie van 14 juni 1982 tot tweede wijziging van Verordening (EEG) nr. 3011/79 houdende vaststelling van de coëfficiënten voor de berekening van de heffingen voor afgeleide produkten in de sector slachtpluimvee, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 950/68 betreffende het gemeenschappelijk douanetarief

Verordening (EEG) nr. 1507/82 van de Commissie van 14 juni 1982 tot tweede wijziging van Verordening (EEG) nr. 3011/79 houdende vaststelling van de coëfficiënten voor de berekening van de heffingen voor afgeleide produkten in de sector slachtpluimvee, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 950/68 betreffende het gemeenschappelijk douanetarief

Verordening (EEG) nr. 1507/82 van de Commissie van 14 juni 1982 tot tweede wijziging van Verordening (EEG) nr. 3011/79 houdende vaststelling van de coëfficiënten voor de berekening van de heffingen voor afgeleide produkten in de sector slachtpluimvee, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 950/68 betreffende het gemeenschappelijk douanetarief

Publicatieblad Nr. L 168 van 15/06/1982 blz. 0005 - 0009
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 25 blz. 0191
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 25 blz. 0191


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1507/82 VAN DE COMMISSIE

van 14 juni 1982

tot tweede wijziging van Verordening (EEG) nr. 3011/79 houdende vaststelling van de coëfficiënten voor de berekening van de heffingen voor afgeleide produkten in de sector slachtpluimvee, en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 950/68 betreffende het gemeenschappelijk douanetarief

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2777/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Griekenland, en met name op artikel 5, lid 3,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2778/75 van de Raad (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 750/81 (3), de voorschriften zijn vastgesteld voor de berekening van de heffing en de sluisprijs in de sector slachtpluimvee;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3011/79 van de Commissie (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 941/81 (5), de coëfficiënten zijn vastgesteld die de verhouding weergeven als bedoeld in artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2777/75;

Overwegende dat thans één enkele coëfficiënt wordt vastgesteld voor alle uitgebeende delen van pluimvee; dat uitgebeende delen van ganzen en kalkoenen een steeds belangrijker rol spelen in het handelsverkeer; dat derhalve een coëfficiënt moet worden vastgesteld voor de berekening van de heffing voor deze twee produkten;

Overwegende dat het handelsverkeer in ganze- of eendepaletots enig economisch belang heeft gekregen; dat derhalve een coëfficiënt moet worden vastgesteld voor de berekening van de heffing voor deze produkten;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2777/75 de tariefnomenclatuur die voortvloeit uit de toepassing van deze verordening dient te worden opgenomen in het gemeenschappelijk douanetarief dat als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 950/68 (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1463/82 (7), is gevoegd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor eieren en slachtpluimvee,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage van Verordening (EEG) nr. 3011/79 wordt vervangen door bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Het gemeenschappelijk douanetarief dat als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 950/68 is gevoegd wordt als volgt gewijzigd:

1. De volgende Aanvullende Aantekening wordt opgenomen in Hoofdstuk 2:

»3. Voor de toepassing van post 02.02 B II f) worden aangemerkt als zogenaamde »ganze- of eendepaletots": de produkten zijnde ganzen of eenden, die worden aangeboden geplukt, geheel schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, en waaruit de beenderen van het karkas (borstbeen, ribben, wervelkolom en heiligbeen) zijn verwijderd, doch waarin scheen-, dij- en opperarmbeenderen nog aanwezig zijn.".

2. Aanvullende Aantekeningen 3, 4 en 5 in Hoofdstuk 2 worden respectievelijk 4, 5 en 6.

3. Post 02.02 B wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1982.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 juni 1982.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 77.

(2) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 84.

(3) PB nr. L 80 van 26. 3. 1981, blz. 1.

(4) PB nr. L 337 van 29. 12. 1979, blz. 65.

(5) PB nr. L 96 van 8. 4. 1981, blz. 13.

(6) PB nr. L 172 van 27. 1. 1968, blz. 1.

(7) PB nr. L 159 van 10. 6. 1982, blz. 1.

BIJLAGE I

»BIJLAGE

1.2.3.4 // // // // // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving // Coëfficiënt // Voor de afleiding aangehouden produkten // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // 01.05 // Levend pluimvee: // // // // B. andere: // // // // I. Hanen en kippen, alsmede de kuikens daarvan // 0,70 // Kuikens 70 % // // II. Eenden // 0,70 // Eenden 70 % // // III. Ganzen // 0,70 // Ganzen 82 % // // IV. Kalkoenen // 0,70 // Kalkoenen 80 % // // V. Parelhoenders // 0,70 // Geslachte parelhoenders // // // // // 02.02 // B. Delen van pluimvee (andere dan slachtafvallen): // // // // I. uitgebeend: // // // // a) van ganzen // 2,10 // Ganzen 75 % // // b) van kalkoenen // 2,10 // Kalkoenen 80 % // // c) van ander pluimvee // 2,10 // Kippen 70 %, eenden 70 %, geslachte parelhoenders // // II. niet uitgebeend: // // // // a) Helften of vierendelen: // // // // 1. van hanen en kippen, en van kuikens daarvan // 1,10 // Kuikens 65 % // // 2. van eenden // 1,10 // Eenden 63 % // // 3. van ganzen // 1,10 // Ganzen 75 % // // 4. van kalkoenen // 1,10 // Kalkoenen 73 % // // 5. van parelhoenders // 1,10 // Geslachte parelhoenders // // b) Hele vleugels, ook indien zonder spits // 0,65 // Kuikens 70 %, eenden 70 %, ganzen 75 %, kalkoenen 80 %, geslachte parelhoenders // // c) Ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen // 0,45 // Kuikens 70 %, eenden 70 %, ganzen 75 %, kalkoenen 80 %, geslachte parelhoenders // // d) Borsten en delen daarvan: // // // // 1. van ganzen // 1,50 // Ganzen 75 % // // 2. van kalkoenen // 1,60 // Kalkoenen 80 % // // 3. van ander pluimvee // 1,65 // Kuikens 70 % // // e) Dijen en delen daarvan: // // // // 1. van ganzen // 1,45 // Ganzen 75 % // // 2. van kalkoenen: // // // // aa) Onderdijen en delen daarvan // 0,75 // Kalkoenen 80 % // // bb) andere // 1,35 // Kalkoenen 80 % // // 3. van ander pluimvee // 1,55 // Kuikens 70 % // // f) zogenaamde »ganze- of eendepaletots" (1) // 1,40 // Eenden 70 %, ganzen 75 % // // g) Andere // 2,00 // Kuikens 70 %, eenden 70 %, ganzen 75 %, kalkoenen 80 %, geslachte parelhoenders // // C. Slachtafvallen // 0,45 // Kuikens 70 %, eenden 70 %, ganzen 75 %, kalkoenen 80 %, geslachte parelhoenders // // // //

(1) Worden aangemerkt als zogenaamde »ganze- of eendepaletots": de produkten zijnde ganzen of eenden, die worden aangeboden geplukt, geheel schoongemaakt, zonder kop en zonder poten, en waaruit de beenderen van het karkas (borstbeen, ribben, wervelkolom en heiligbeen) zijn verwijderd, doch waarin scheen-, dij- en opperarmbeenderen nog aanwezig zijn.

1.2.3.4 // // // // // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // Omschrijving // Coëfficiënt // Voor de afleiding aangehouden produkten // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // 02.03 // Levers van pluimvee, vers, gekoeld, bevroren, gezouten of gepekeld: // // // // A. Vette levers (foies gras) van ganzen of van eenden // 10,00 // Ganzen 82 % // // B. Andere // 1,15 // Kuikens 70 %, eenden 70 %, ganzen 75 %, kalkoenen 80 %, geslachte parelhoenders // // // // // 02.05 // Spek (met uitzondering van doorregen spek), alsmede niet geperst, niet gesmolten en ook niet met behulp van oplosmiddelen geëxtraheerd varkensvet en vet van pluimvee, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt: // // // // C. Vet van pluimvee // 1,00 // Kuikens 70 %, eenden 70 %, ganzen 75 %, kalkoenen 80 %, geslachte parelhoenders // // // // // 15.01 // Reuzel, ander varkensvet en vet van pluimvee, geperst, gesmolten of met behulp van oplosmiddelen geëxtraheerd: // // // // B. Vet van pluimvee // 1,20 // Kuikens 70 %, eenden 70 %, ganzen 75 %, kalkoenen 80 %, geslachte parelhoenders // // // // // 16.02 // Andere bereidingen en conserven, van vlees of van slachtafvallen: // // // // B. andere: // // // // I. van pluimvee: // // // // a) 57 of meer gewichtspercenten vlees van pluimvee bevattend (a): // // // // 1. niet-gekookt of -gebakken vlees of slachtafvallen bevattend; mengsels van gekookt of gebakken vlees of slachtafvallen met niet-gekookt of -gebakken vlees of slachtafvallen: // // // // aa) uitsluitend vlees van kalkoenen bevattend // 2,00 // Kalkoenen 80 % // // bb) andere // 2,00 // Kuikens 70 %, eenden 70 %, ganzen 75 %, geslachte parelhoenders // // 2. andere // 2,20 // Kuikens 70 %, eenden 70 %, ganzen 75 %, kalkoenen 80 %, geslachte parelhoenders // // b) 25 of meer, doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees van pluimvee bevattend (a) // 1,20 // Kuikens 70 %, eenden 70 %, ganzen 75 %, kalkoenen 80 %, geslachte parelhoenders // // c) andere // 0,70 // Kuikens 70 %, eenden 70 %, ganzen 75 %, kalkoenen 80 %, geslachte parelhoenders // // // //

(a) Bij het bepalen van het percentage vlees van pluimvee wordt het gewicht van de beenderen niet meegerekend."

BIJLAGE II

1.2.3,4 // // // // Nr. // Omschrijving // Invoerrecht 1.2.3.4 // // // autonoom % of heffing (H) // conventioneel % // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // // // // // 02.02 // Dood pluimvee, alsmede de daarvan afkomstige eetbare slachtafvallen (met uitzondering van levers), vers, gekoeld of bevroren: // // // // B. Delen van pluimvee (andere dan slachtafvallen): // // // // I. Uitgebeend: // // // // a) van ganzen // 18 (H) // - // // b) van kalkoenen // 18 (H) // - // // c) van ander pluimvee // 18 (H) // - // // II. niet uitgebeend: // // // // a) Helften of vierendelen: // // // // 1. van hanen en kippen, en van kuikens daarvan // 18 (H) // - // // 2. van eenden // 18 (H) // - // // 3. van ganzen // 18 (H) // - // // 4. van kalkoenen // 18 (H) // - // // 5. van parelhoenders // 18 (H) // - // // b) hele vleugels, ook indien zonder spits // 18 (H) // - // // c) Ruggen; halzen; ruggen met halzen; staarten; vleugelspitsen // 18 (H) // - // // d) Borsten en delen daarvan: // // // // 1. van ganzen // 18 (H) // - // // 2. van kalkoenen // 18 (H) // - // // 3. van ander pluimvee // 18 (H) // - // // e) Dijen en delen daarvan: // // // // 1. van ganzen // 18 (H) // - // // 2. van kalkoenen: // // // // aa) Onderdijen en delen daarvan // 18 (H) // - // // bb) andere // 18 (H) // - // // 3. van ander pluimvee // 18 (H) // - // // f) zogenaamde »ganze- of eendepaletots" // 18 (H) // - // // g) andere // 18 (H) // - // // // //