Home

Verordening (EEG) nr. 1778/82 van de Commissie van 2 juli 1982 houdende vaststelling van de drempelprijzen voor granen en voor bepaalde soorten meel, gries en griesmeel voor het verkoopseizoen 1982/1983

Verordening (EEG) nr. 1778/82 van de Commissie van 2 juli 1982 houdende vaststelling van de drempelprijzen voor granen en voor bepaalde soorten meel, gries en griesmeel voor het verkoopseizoen 1982/1983

Verordening (EEG) nr. 1778/82 van de Commissie van 2 juli 1982 houdende vaststelling van de drempelprijzen voor granen en voor bepaalde soorten meel, gries en griesmeel voor het verkoopseizoen 1982/1983

Publicatieblad Nr. L 197 van 06/07/1982 blz. 0014 - 0014


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1778/82 VAN DE COMMISSIE

van 2 juli 1982

houdende vaststelling van de drempelprijzen voor granen en voor bepaalde soorten meel, gries en griesmeel voor het verkoopseizoen 1982/1983

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1451/82 (2), en met name op artikel 5, leden 5 en 6,

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2727/75 de drempelprijs voor de voornaamste graansoorten zodanig moet worden vastgesteld dat de verkoopprijs van de ingevoerde produkten op de markt van Duisburg overeenkomt met de richtprijs; dat daartoe van de richtprijs de gunstigste vervoerkosten tussen Rotterdam en Duisburg, de overslagkosten te Rotterdam en een handelsmarge dienen te worden afgetrokken; dat de richtprijzen voor het verkoopseizoen 1982/1983 zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1452/82 van de Raad (3);

Overwegende dat de drempelprijs van de andere graansoorten waarvoor geen richtprijs wordt vastgesteld, overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2727/75, zodanig moet worden vastgesteld dat voor de voornaamste daarmee concurrerende granen op de markt van Duisburg de richtprijs kan worden bereikt;

Overwegende dat volgens artikel 5, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 2727/75 de drempelprijzen voor meel van tarwe, mengkoren en rogge, alsook voor gries en griesmeel van tarwe, moeten worden vastgesteld volgens de regels en voor de standaardkwaliteiten genoemd in de artikelen 6, 7, 8 en 9 van Verordening (EEG) nr. 2734/75 van de Raad (4); dat de met inachtneming van deze regels uitgevoerde berekeningen leiden tot de hierna genoemde prijzen;

Overwegende dat het Comité van beheer voor granen geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter bepaalde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1982/1983 worden de drempelprijzen voor de in artikel 1, sub a), b) en c), van Verordening (EEG) nr. 2727/75 genoemde produkten als volgt vastgesteld:

1.2 // // (Ecu/ton) // Zachte tarwe en mengkoren // 245,61 // Rogge // 223,27 // Gerst // 223,27 // Maïs // 223,27 // Durum tarwe // 334,20 // Haver // 214,79 // Boekweit // 223,27 // Sorgho // 223,27 // Pluimgierst, tros- of vogelgierst (millet) // 223,27 // Kanariezaad // 223,27 // Meel van tarwe en van mengkoren // 370,60 // Meel van rogge // 341,60 // Gries en griesmeel van zachte tarwe // 400,25 // Gries en griesmeel van durum tarwe // 519,70

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 1982.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 2 juli 1982.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 164 van 14. 6. 1982, blz. 1.

(3) PB nr. L 164 van 14. 6. 1982, blz. 6.

(4) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 34.