Home

Verordening (EEG) nr. 2066/82 van de Commissie van 28 juli 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2183/81 houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor katoene

Verordening (EEG) nr. 2066/82 van de Commissie van 28 juli 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2183/81 houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor katoene

Verordening (EEG) nr. 2066/82 van de Commissie van 28 juli 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2183/81 houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor katoene

Publicatieblad Nr. L 220 van 29/07/1982 blz. 0022 - 0023
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 26 blz. 0014
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 26 blz. 0014


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2066/82 VAN DE COMMISSIE

van 28 juli 1982

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2183/81 houdende uitvoeringsbepalingen van de steunregeling voor katoen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland, en met name op Protocol nr. 4 betreffende katoen,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2169/81 van de Raad van 27 juli 1981 tot vaststelling van de algemene voorschriften van de steunregeling voor katoen (1), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1982/82 (2), en met name op artikel 11,

Overwegende dat in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2183/81 van de Commissie (3) de kosten voor egrenering van katoen zijn geraamd en in artikel 2, lid 2, sub e), van die verordening de kosten van uitladen en vervoer van geëgreneerde katoen in Piraeus zijn vastgesteld; dat deze kosten inmiddels zijn gestegen en de bedragen daarom moeten worden gewijzigd;

Overwegende dat in artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2183/81 is bepaald dat iedere katoenproducent jaarlijks uiterlijk op 15 juni een aangifte van het ingezaaide areaal moet indienen; dat gezien de periode waarin wordt ingezaaid, het niet ieder jaar mogelijk is deze uiterste datum in acht te nemen; dat deze uiterste datum daarom moet worden verschoven naar 1 juli; dat in Italië bepaalde moeilijkheden van administratieve aard het aanhouden van deze datum voor het verkoopseizoen 1982/1983 hebben verhinderd; dat het daarom nodig is voor dat verkoopseizoen de hierboven bedoelde sluitingsdatum voor Italië nader te bepalen op 31 juli 1982;

Overwegende dat in bijlage B, punt 3, van genoemde verordening coëfficiënten zijn opgenomen die moeten worden toegepast om rekening te houden met het verschil van de klasse van onder controle geplaatste katoen ten opzichte van de standaardkwaliteit; dat deze coëfficiënten moeten worden gewijzigd om rekening te houden met de in Griekenland geconstateerde prijsverschillen voor de verschillende katoenkwaliteiten;

Overwegende dat er in artikel 8, lid 7, en artikel 9, eerste alinea, redactionele fouten zijn geslopen die moeten worden verbeterd;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor vlas en hennep,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 2183/81 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, lid 2, wordt »11,3" vervangen door »12,5".

2. In artikel 2, lid 2, sub e), wordt »0,9" vervangen door »1".

3. Artikel 7 wordt gelezen:

»Iedere katoenproducent moet jaarlijks vóór een door de betrokken Lid-Staat vastgestelde datum en, behoudens overmacht, uiterlijk 1 juli een aangifte van het ingezaaide areaal indienen.

Voor Italië evenwel is die uiterste datum voor het verkoopseizoen 1982/1983 vastgesteld op 31 juli.".

4. In artikel 8, lid 7, eerste alinea worden de woorden »het in artikel 15 vastgestelde" vervangen door »het in artikel 8, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2169/81 vastgestelde".

5. In artikel 9, eerste alinea, wordt »lid 6" vervangen door »lid 8".

6. In bijlage B wordt punt 3 als volgt gewijzigd:

»Coëfficiënten betreffende het verschil van de klasse geëgreneerd katoen ten opzichte van de standaardkwaliteit:

1.2.3 // // // // Klasse // % waarmee de prijs moet worden verhoogd // % waarmee de prijs moet worden verlaagd // // // // 3 en 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 // 7,5 4,5 2 - // 2 5 9 14 // // //

Wanneer de kwaliteit van de katoen lager is dan klasse 7, wordt de prijs van de niet-geëgreneerde katoen door de contractanten onderling bedongen.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 juli 1982.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 211 van 31. 7. 1981, blz. 2.

(2) PB nr. L 215 van 23. 7. 1982, blz. 5.

(3) PB nr. L 211 van 31. 7. 1981, blz. 35.