Home

Verordening (EEG) nr. 2078/82 van de Raad van 28 juli 1982 betreffende levering van magere-melkpoeder bij wijze van urgente voedselhulp aan de UNHCR ten behoeve van Afghaanse vluchtelingen in Pakistan in het kader van Verordening (EEG) nr. 1037/82

Verordening (EEG) nr. 2078/82 van de Raad van 28 juli 1982 betreffende levering van magere-melkpoeder bij wijze van urgente voedselhulp aan de UNHCR ten behoeve van Afghaanse vluchtelingen in Pakistan in het kader van Verordening (EEG) nr. 1037/82

*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2078/82 VAN DE RAAD

van 28 juli 1982

betreffende levering van magere-melkpoeder bij wijze van urgente voedselhulp aan de UNHCR ten behoeve van Afghaanse vluchtelingen in Pakistan in het kader van Verordening (EEG) nr. 1037/82

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1037/82 van de Raad van 26 april 1982 tot vaststelling van de algemene voorschriften betreffende de levering van magere-melkpoeder aan bepaalde ontwikkelingslanden en bepaalde gespecialiseerde instellingen in het kader van het voedselhulpprogramma voor 1982 (1), inzonderheid op artikel 7,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat Verordening (EEG) nr. 1038/82 van de Raad van 26 april 1982 betreffende de levering van magere-melkpoeder aan bepaalde ontwikkelingslanden en bepaalde gespecialiseerde instellingen in het kader van het voedselhulpprogramma voor 1982 (2) voorziet in een reserve van 10 990 ton magere-melkpoeder; dat bepaalde hoeveelheden uit deze reserve nog beschikbaar zijn;

Overwegende dat de Gemeenschap van de UNHCR een verzoek heeft ontvangen voor voedselhulp in de vorm van magere-melkpoeder ten behoeve van Afghaanse vluchtelingen in Pakistan; dat gezien de behoeften, voedselhulp van de Gemeenschap op zijn plaats is,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Van de nog beschikbare reservehoeveelheid magere-melkpoeder uit hoofde van Verordening (EEG) nr. 1038/82 is 3 000 ton bestemd als urgente voedselhulp voor de UNHCR ten behoeve van Afghaanse vluchtelingen in Pakistan. De wijze van financiering heeft betrekking op de waarde van het magere-melkpoeder, geleverd cif.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 28 juli 1982.

Voor de Raad

De Voorzitter

O. MOELLER

(1) PB nr. L 120 van 1. 5. 1982, blz. 1.

(2) PB nr. L 120 van 1. 5. 1982, blz. 3.