Home

Verordening (EEG) nr. 2470/82 van de Commissie van 10 september 1982 houdende rectificatie van de Deense en de Franse versie van Verordening (EEG) nr. 1912/82 met betrekking tot de voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus

Verordening (EEG) nr. 2470/82 van de Commissie van 10 september 1982 houdende rectificatie van de Deense en de Franse versie van Verordening (EEG) nr. 1912/82 met betrekking tot de voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus

Verordening (EEG) nr. 2470/82 van de Commissie van 10 september 1982 houdende rectificatie van de Deense en de Franse versie van Verordening (EEG) nr. 1912/82 met betrekking tot de voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus

Publicatieblad Nr. L 263 van 11/09/1982 blz. 0014 - 0015


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2470/82 VAN DE COMMISSIE

van 10 september 1982

houdende rectificatie van de Deense en de Franse versie van Verordening (EEG) nr. 1912/82 met betrekking tot de voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1451/82 (2), en met name op artikel 7, lid 5,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1912/82 van de Commissie van 15 juli 1982 (3) Verordening (EEG) nr. 1569/77 (4) houdende vaststelling van de procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus voor de zesde maal is gewijzigd; dat in de Deense en in de Franse versie een fout is gemaakt bij de rectificatie (5) van de bijlage bij deze verordening met betrekking tot punt 2 b); dat de betrokken bijlage moet worden gerectificeerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. De tekst van punt 2 b) in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1569/77 wordt in de Deense versie als volgt gelezen:

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // »b) kornbesats (urenheder) (2) // 5 % // 12 % // 5 % // 12 % // 5 % // herunder: // // // // // // - uudviklede kerner // // 12 % // // 12 % // // - andre kornarter // 3 % // // // // // - kerner angrebet af skadedyr // // 5 % // // 5 % // // - kerner, der fremviser misfarvning af kimen // // // // // // - plettede kerner // // // // // // - kerner, der er opvarmet ved toerring // 0,50 % // 3 % // 3 % // 3 % // 3 %". // // // // // //

2. De tekst van punt 2 b) in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 1569/77 wordt in de Franse versie als volgt gelezen:

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // »b) impuretés constituées par des grains (2) // 5 % // 12 % // 5 % // 12 % // 5 % // dont: // // // // // // - grains échaudés // // 12 % // // 12 % // // - autres céréales // 3 % // // // // // - grains attaqués par les prédateurs // // 5 % // // 5 % // // - grains présentant des colorations du germe // // // // // // - grains mouchetés // // // // // // - grains chauffés par séchage // 0,50 % // 3 % // 3 % // 3 % // 3 van 10. 8. 1982, blz. 23.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 1982.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 10 september 1982.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie %". // // // // // //

(1) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1. (2) PB nr. L 164 van 14. 6. 1982, blz. 1. (3) PB nr. L 208 van 16. 7. 1982, blz. 50. (4) PB nr. L 174 van 14. 7. 1977, blz. 15. (5) PB nr. L 235