Home

Verordening (EEG) nr. 2738/82 van de Commissie van 11 oktober 1982 betreffende de indeling van goederen onder post 48.01 C II van het gemeenschappelijk douanetarief

Verordening (EEG) nr. 2738/82 van de Commissie van 11 oktober 1982 betreffende de indeling van goederen onder post 48.01 C II van het gemeenschappelijk douanetarief

Verordening (EEG) nr. 2738/82 van de Commissie van 11 oktober 1982 betreffende de indeling van goederen onder post 48.01 C II van het gemeenschappelijk douanetarief

Publicatieblad Nr. L 290 van 14/10/1982 blz. 0011 - 0011
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 2 Deel 3 blz. 0138
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 02 Deel 9 blz. 0114
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 2 Deel 3 blz. 0138
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 02 Deel 9 blz. 0114


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2738/82 VAN DE COMMISSIE

van 11 oktober 1982

betreffende de indeling van goederen onder post 48.01 C II van het gemeenschappelijk douanetarief

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 97/69 van de Raad van 16 januari 1969 betreffende de maatregelen die moeten worden getroffen voor de uniforme toepassing van het gemeenschappelijk douanetarief (1), laatstelijk gewijzigd bij de Akte van Toetreding van Griekenland, inzonderheid op artikel 3,

Overwegende dat ten einde de uniforme toepassing van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief te waarborgen, bepalingen dienen te worden vastgesteld met betrekking tot de indeling van papier en karton op rollen dat is vervaardigd van naaldhoutcellulose verkregen volgens de zogenaamde hoog-rendementsmethode;

Overwegende dat in het gemeenschappelijk douanetarief dat als bijlage is gevoegd bij Verordening (EEG) nr. 950/68 van de Raad (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2655/82 (3), kraftpapier en kraftkarton, ander, wordt ingedeeld onder post 48.01 C II, terwijl papier en karton, ander dan dat bedoeld in de voorafgaande onderverdelingen van post 48.01, onder post 48.01 F wordt ingedeeld; dat voor de indeling van voornoemd produkt beide posten in aanmerking kunnen komen;

Overwegende dat bij voornoemde methode het kookproces vroegtijdig wordt onderbroken, zodat een grote hoeveelheid lignine niet uit de vezels wordt verwijderd; dat daardoor een microscopisch laboratoriumonderzoek, dat volgens de methode van het kleuren wordt uitgevoerd, resultaten zou opleveren op grond waarvan deze produkten, overeenkomstig de Toelichtingen op het douanetarief van de Europese Gemeenschappen op post 48.01 C van het gemeenschappelijk douanetarief, uitgezonderd zouden zijn van post 48.01 C II en zouden moeten worden ingedeeld onder post 48.01 F;

Overwegende dat uit een microscopisch onderzoek, dat uitsluitend betrekking had op de vezelstructuur, is gebleken dat het om sulfaatcellulose gaat, aangezien de vezels lang en onbeschadigd zijn, dus niet de sporen vertonen van het mechanisch slijpen van het hout, hetgeen bij de maling in de vervezelaars het uiteenvallen ervan zou hebben veroorzaakt;

Overwegende derhalve dat moet worden aangenomen dat dergelijk papier en karton, vervaardigd volgens voornoemde methode, beantwoordt aan de kenmerken vereist voor indeling onder post 48.01 C II van het gemeenschappelijk douanetarief, aangezien de resterende hoeveelheid lignine niet van essentieel belang is; dat derhalve de produkten in kwestie onder laatstgenoemde post dienen te worden ingedeeld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité Nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Papier en karton op rollen dat is vervaardigd van cellulose van naaldhout verkregen volgens de zogenaamde hoog-rendementsmethode dient in het gemeenschappelijk douanetarief te worden ingedeeld onder post:

48.01 Papier en karton, cellulosewatten daaronder begrepen, op rollen of in bladen:

C. Kraftpapier en kraftkarton:

II. ander.

Artikel 2

Deze verordenng treedt in werking op de éénentwintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 11 oktober 1982.

Voor de Commissie

Karl-Heinz NARJES

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 14 van 21. 1. 1969, blz. 1.

(2) PB nr. L 172 van 22. 7. 1968, blz. 1.

(3) PB nr. L 280 van 2. 10. 1982, blz. 14.