Home

Verordening (EEG) nr. 3034/82 van de Commissie van 16 november 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2729/81 ten aanzien van de in de sector melk en zuivelprodukten in acht te nemen termijn in geval van vaststelling vooraf van de restitutie in het kader van een openbare inschrijving in een derde land

Verordening (EEG) nr. 3034/82 van de Commissie van 16 november 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2729/81 ten aanzien van de in de sector melk en zuivelprodukten in acht te nemen termijn in geval van vaststelling vooraf van de restitutie in het kader van een openbare inschrijving in een derde land

Verordening (EEG) nr. 3034/82 van de Commissie van 16 november 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2729/81 ten aanzien van de in de sector melk en zuivelprodukten in acht te nemen termijn in geval van vaststelling vooraf van de restitutie in het kader van een openbare inschrijving in een derde land

Publicatieblad Nr. L 320 van 17/11/1982 blz. 0005 - 0005
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 15 blz. 0176
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 15 blz. 0176


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3034/82 VAN DE COMMISSIE

van 16 november 1982

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2729/81 ten aanzien van de in de sector melk en zuivelprodukten in acht te nemen termijn in geval van vaststelling vooraf van de restitutie in het kader van een openbare inschrijving in een derde land

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1183/82 (2), en met name op artikel 13, lid 3, en artikel 17, lid 4,

Overwegende dat in artikel 15, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2729/81 van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1768/82 (4), is bepaald dat in afwijking van artikel 43, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 3183/80 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3392/81 (6), de aanvrager van het certificaat een termijn van veertig dagen na de uiterste datum voor de indiening van de offertes in acht moet nemen om de instantie van afgifte in kennis te stellen van de resultaten van een inschrijving die uitgaat van een openbare instantie in een derde land; dat deze termijn evenwel op verzoek van de betrokkene kan worden verlengd door de Commissie; dat in de praktijk is gebleken dat alle verzoeken om verlenging van de termijn konden worden ingewilligd en dat een verlenging met een termijn van vijftig dagen voldoende zou zijn om alle gevallen op te lossen; dat het om deze redenen en ter vereenvoudiging van de procedure voor het besluit tot verlenging, dienstig is de termijn voor het mededelen van de nodige gegevens aan de instantie van afgifte vast te stellen op 90 dagen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelprodukten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 15, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2729/81 wordt gelezen:

»3. In afwijking van artikel 43, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 3183/80 moet de aanvrager van het certificaat een termijn van 90 dagen na de uiterste datum voor de indiening van de offertes in acht nemen om:

- hetzij, de instantie van afgifte de resultaten van de inschrijving mede te delen;

- hetzij, met de nodige documenten, het bewijs te leveren dat de uiterste datum voor de indiening van de offertes naar een later tijdstip is verschoven;

- hetzij de instantie van afgifte mede te delen dat hij, door omstandigheden buiten zijn wil, de resultaten van de inschrijving niet binnen deze termijn kan kennen.

Indien de aanvrager van het certificaat zich niet aan deze voorschriften houdt, wordt het certificaat niet afgegeven en wordt de waarborg verbeurd.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 november 1982.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 148 van 28. 6. 1968, blz. 13.

(2) PB nr. L 140 van 20. 5. 1982, blz. 1.

(3) PB nr. L 272 van 26. 9. 1981, blz. 19.

(4) PB nr. L 196 van 5. 7. 1982, blz. 14.

(5) PB nr. L 338 van 13. 12. 1980, blz. 1.

(6) PB nr. L 341 van 28. 11. 1981, blz. 30.