Home

Verordening (EEG) nr. 3273/82 van de Commissie van 6 december 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3433/81 met betrekking tot de verdeling van de invoer van conserven van gekweekte paddestoelen van oorsprong uit derde landen

Verordening (EEG) nr. 3273/82 van de Commissie van 6 december 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3433/81 met betrekking tot de verdeling van de invoer van conserven van gekweekte paddestoelen van oorsprong uit derde landen

Verordening (EEG) nr. 3273/82 van de Commissie van 6 december 1982 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3433/81 met betrekking tot de verdeling van de invoer van conserven van gekweekte paddestoelen van oorsprong uit derde landen

Publicatieblad Nr. L 347 van 07/12/1982 blz. 0011 - 0012
Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 03 Deel 26 blz. 0152
Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 03 Deel 26 blz. 0152


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3273/82 VAN DE COMMISSIE

van 6 december 1982

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3433/81 met betrekking tot de verdeling van de invoer van conserven van gekweekte paddestoelen van oorsprong uit derde landen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 516/77 van de Raad van 14 maart 1977 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1118/81 (2),

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1796/81 van de Raad van 30 juni 1981 betreffende maatregelen ten aanzien van de invoer van conserven van gekweekte paddestoelen (3), en met name op artikel 5,

Overwegende dat in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1796/81 is bepaald dat de hoeveelheid die ieder jaar met vrijstelling van een extra bedrag kan worden ingevoerd, onder de leverende landen moet worden verdeeld, waarbij rekening moet worden gehouden met het traditionele handelsverkeer en met nieuwe leverende landen;

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3433/81 van de Commissie (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2801/82 (5), deze hoeveelheid voor 1982 is verdeeld; dat nu deze verdeling voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1983 moet worden vastgesteld;

Overwegende dat uit ervaring is gebleken dat de wekelijkse mededeling door de Lid-Staten van de hoeveelheden waarvoor invoercertificaten zijn aangevraagd met goed gevolg kan worden vervangen door de maandelijkse mededeling van de afgegeven certificaten;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor op basis van groenten en fruit verwerkte produkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EEG) nr. 3433/81 wordt gewijzigd als volgt:

1. Artikel 1 wordt als volgt gelezen:

»Artikel 1

De in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 1796/81 vastgestelde hoeveelheid wordt voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 1983 als volgt over de Lid-Staten verdeeld:

(nettogewicht in ton)

1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Land van oorsprong // // // // // // // // China // Korea // Taiwan // Hong-Kong // Spanje // Overige // Land van invoer // // // // // // // // // // // // // // België // // // // // // // Luxemburg // 278 // - // 10 // - // 12 // - // Denemarken // 536 // 20 // - // - // - // - // Duitsland // 24 065 // 5 331 // 891 // 430 // 1 014 // 1 514 // Griekenland // 7 // 7 // 108 // - // 60 // 54 // Frankrijk // 2 // - // 6 // - // - // 8 // Ierland // - // - // - // - // - // - // Italië // 3 // - // 4 // - // - // 11 // Nederland // 62 // 50 // 13 // - // - // - // Verenigd Koninkrijk // 124 // 22 // 104 // 4 // - // - // // // // // // 21. 10. 1982, blz. 25.

De bovenvermelde hoeveelheden kunnen worden herzien op basis van de gegevens betreffende de hoeveelheden waarvoor tot en met 30 september 1983 certificaten zijn afgegeven, ten einde de hoeveelheden te bepalen die in 1983 nog mogen worden ingevoerd.".

2. Artikel 7 wordt als volgt gelezen:

»Artikel 7

De Lid-Staten doen de Commissie maandelijks mededeling van de hoeveelheden waarvoor invoercertificaten zijn afgegeven:

- onder opgave van de oorsprong waarop de certificaten betrekking hebben,

- onder specificatie van de hoeveelheden waarvoor de certificaten zijn afgegeven met of zonder de in artikel 6 bedoelde vermelding.

Deze mededelingen worden de Commissie gedaan uiterlijk op de negende van elke maand voor de gegevens betreffende de in de voorafgaande maand afgegeven certificaten.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1983.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 6 december 1982.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie //

(1) PB nr. L 73 van 21. 3. 1977, blz. 1. (2) PB nr. L 118 van 30. 4. 1981, blz. 10. (3) PB nr. L 183 van 4. 7. 1981, blz. 1. (4) PB nr. L 346 van 2. 12. 1981, blz. 5. (5) PB nr. L 295 van