Home

Verordening (EEG) nr. 3407/82 van de Commissie van 16 december 1982 houdende wijziging van de goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE)

Verordening (EEG) nr. 3407/82 van de Commissie van 16 december 1982 houdende wijziging van de goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE)

Verordening (EEG) nr. 3407/82 van de Commissie van 16 december 1982 houdende wijziging van de goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten (NIMEXE)

Publicatieblad Nr. L 366 van 27/12/1982 blz. 0001 - 0583


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 3407/82 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 1982

houdende wijziging van de goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten ( NIMEXE )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1445/72 van de Raad van 24 april 1972 betreffende de goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten ( NIMEXE ) ( 1 ) , gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3065/75 ( 2 ) , inzonderheid op artikel 5 ,

Overwegende dat de bijlage van Verordening ( EEG ) nr . 1445/72 voor de laatste maal werd gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3823/81 van de Commissie ( 3 ) ; dat nieuwe wijzigingen noodzakelijk zijn ;

Overwegende dat immers de bijlage " Gemeenschappelijk douanetarief " van Verordening ( EEG ) nr . 950/68 van de Raad ( 4 ) laatstelijk werd gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3000/82 ( 5 ) ;

Overwegende dat het wenselijk is , ten einde de overeenstemming tussen de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief en de NIMEXE te handhaven , deze laatste dienovereenkomstig te wijzigen ;

Overwegende dat het wenselijk is de statistische uitsplitsing van bepaalde posten of onderverdelingen van posten die in de NIMEXE zijn opgenomen aan de handelsontwikkeling aan te passen ;

Overwegende dat deze overeenstemming met de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief alsmede deze aanpassing aan de handelsontwikkeling alleen op uniforme wijze kunnen worden verwezenlijkt door het aanbrengen van een aantal redactionele wijzigingen ;

Overwegende dat artikel 36 van Verordening ( EEG ) nr . 1736/75 van de Raad van 24 juni 1975 betreffende de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten ( 6 ) de Commissie verplicht de NIMEXE te publiceren in de op 1 januari van elk jaar geldende versie ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité voor de statistiek van de buitenlandse handel ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlage " NIMEXE " van Verordening ( EEG ) nr . 1445/72 wordt vervangen door de bijlage van deze verordening .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1983 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 16 december 1982 .

Voor de Commissie

Richard BURKE

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 161 van 17 . 7 . 1972 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 307 van 27 . 11 . 1975 , blz . 1 .

( 3 ) PB nr . L 387 van 31 . 12 . 1981 , blz . 1 .

( 4 ) PB nr . L 172 van 22 . 7 . 1968 , blz . 1 .

( 5 ) PB nr . L 318 van 15 . 11 . 1982 , blz . 1 .

( 6 ) PB nr . L 183 van 14 . 7 . 1975 , blz . 3 .

BIJLAGE

GOEDERENNOMENCLATUUR

voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten ( NIMEXE )

INHOUD

* Blz . *

Inleidende voorschriften * 8 *

Lijst van de tekens , afkortingen en symbolen * 10 *

Lijst van bijzondere maatstaven * 11 *

NOMENCLATUUR

Afdeling I

Levende dieren en produkten van het dierenrijk

Hoofdstuk * * *

1 * Levende dieren * 13 *

2 * Vlees en eetbare slachtafvallen * 15 *

3 * Vis , schaal - , schelp - en weekdieren * 25 *

4 * Melk en zuivelprodukten ; vogeleieren ; natuurhonig ; eetbare produkten van dierlijke oorsprong , elders genoemd noch elders onder begrepen * 32 *

5 * Andere produkten van dierlijke oorsprong , elders genoemd noch elders onder begrepen * 37 *

Afdeling II

Produkten van het plantenrijk

6 * Levende planten en produkten van de bioementeelt * 39 *

7 * Groenten ; planten , wortels en knollen , voor voedingsdoeleinden * 42 *

8 * Fruit ; schillen van citrusvruchten en van meloenen * 47 *

9 * Koffie , thee , maté en specerijen * 52 *

10 * Granen * 55 *

11 * Produkten van de meelindustrie ; mout ; zetmeel ; gluten ; inuline * 57 *

12 * Oliehoudende zaden en vruchten ; allerlei zaden , zaaigoed en vruchten ; planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik ; stro en voeder * 62 *

13 * Gommen , harsen en andere plantesappen en plantenextracten * 66 *

14 * Stoffen voor het vlechten en andere produkten van plantaardige oorsprong , elders genoemd noch elders onder begrepen * 68 *

Afdeling III

Vetten en oliën ( dierlijke en plantaardige ) en dissociatieprodukten daarvan ; bewerkte spijsvetten ; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong

15 * Vetten en oliën ( dierlijke en plantaardige ) en dissociatieprodukten daarvan ; bewerkte spijsvetten ; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong * 69 *

Afdeling IV

Produkten van de voedselindustrie ; dranken , alcoholhoudende vloeistoffen en azijn ; tabak

Hoofdstuk * * Blz . *

16 * Bereidingen van vlees , van vis en van schaal - , schelp - en weekdieren * 76 *

17 * Suiker en suikerwerk * 79 *

18 * Cacao en bereidingen daarvan * 84 *

19 * Bereidingen van graan , van meel of van zetmeel ; gebak * 89 *

20 * Bereidingen van groenten , van moeskruiden , van vruchten en van planten of van plantedelen * 95 *

21 * Diverse produkten voor menselijke consumptie * 106 *

22 * Dranken , alcoholhoudende vloeistoffen en azijn * 114 *

23 * Resten en afval van de voedselindustrie ; bereid voedsel voor dieren * 121 *

24 * Tabak * 125 *

Afdeling V

Minerale produkten

25 * Zout ; zwavel ; aarde en steen ; gips , kalk en cement * 127 *

26 * Metaalertsen , slakken en assen * 133 *

27 * Minerale brandstoffen , aardoliën en distillatieprodukten daarvan ; bitumineuze stoffen ; minerale wassen * 136 *

Afdeling VI

Produkten van de chemische en van de aanverwante industrieën

28 * Anorganische chemische produkten ; anorganische of organische verbindingen van edele metalen , van radioactieve elementen , van zeldzame aardmetalen en van isotopen * 144 *

29 * Organische chemische produkten * 159 *

30 * Farmaceutische produkten * 182 *

31 * Meststoffen * 186 *

32 * Looi - en verfextracten ; looizuur ( tannine ) en derivaten daarvan ; kleur - en verfstoffen , verf en vernis en verfmiddelen ; mastiek ; inkt * 190 *

33 * Etherische oliën en harsaroma's ; parfumerieën , toiletartikelen en kosmetische produkten * 195 *

Hoofdstuk * * Blz . *

34 * Zeep , organische tensio-actieve produkten , wasmiddelen , smeermiddelen , kunstwas , bereide was , poets - en onderhoudsmiddelen , kaarsen en dergelijke artikelen , modelleerpasta's en tandtechnische waspreparaten * 198 *

35 * Eiwitstoffen ; lijm ; enzymen * 201 *

36 * Kruit en springstoffen ; pyrotechnische artikelen ; lucifers ; vonkende legeringen ; ontvlambare stoffen * 204 *

37 * Produkten voor fotografie en cinematografie * 205 *

38 * Diverse produkten van de chemische industrie * 209 *

Afdeling VII

Kunstmatige plastische stoffen , ethers en esters van cellulose , kunstharsen en werken daarvan ; rubber ( natuurlijke en synthetische rubber en factis ) en werken daarvan

39 * Kunstmatige plastische stoffen , ethers en esters van cellulose , kunstharsen en werken daarvan * 215 *

40 * Rubber ( natuurlijke en synthetische rubber en factis ) en werken van rubber * 226 *

Afdeling VIII

Huiden , vellen , leder en pelterijen , lederwaren en bontwerk ; zadel - en tuigmakerswerk ; reisartikelen , dameshandtassen en dergelijke bergingsmiddelen ; werken van darmen

41 * Huiden , vellen en leder * 233 *

42 * Lederwaren ; zadel - en tuigmakerswerk ; reisartikelen , dameshandtassen en dergelijke bergingsmiddelen ; werken van darmen * 237 *

43 * Pelterijen en bontwerk ; namaakbont * 240 *

Afdeling IX

Hout , houtskool en houtwaren ; kurk en kurkwaren ; vlechtwerk en mandenmakerswerk

44 * Hout , houtskool en houtwaren * 242 *

45 * Kurk en kurkwaren * 249 *

46 * Vlechtwerk en mandenmakerswerk * 250 *

Afdeling X

Stoffen voor het vervaardigen van papier ; papier en papierwaren

47 * Stoffen voor het vervaardigen van papier * 252 *

48 * Papier en karton ; cellulose - , papier - en kartonwaren * 254 *

49 * Artikelen van de boekhandel en produkten van de grafische kunst * 263 *

Afdeling XI

Textielstoffen en textielwaren

Hoofdstuk * * Blz . *

50 * Zijde , vlokzijde en bourrette * 268 *

51 * Synthetisch en kunstmatig continutextiel * 271 *

52 * Metaalgarens * 276 *

53 * Wol , paardehaar ( crin ) en ander haar * 277 *

54 * Vlas en ramee * 281 *

55 * Katoen * 283 *

56 * Textiel van synthetische of van kunstmatige stapelvezels * 289 *

57 * Andere plantaardige textielvezels ; papiergarens en weefsels van papiergarens * 295 *

58 * Tapijten en tapisserieën ; fluweel , pluche , lussenweefsels en chenilleweefsels ; lint ; passementwerk ; tule en filetweefsels ; kant en borduurwerk * 297 *

59 * Watten en vilt ; touw en werken van touw ; speciale weefsels , geïmpregneerde weefsels en weefsels met een deklaag ; technische artikelen van textielstoffen * 303 *

60 * Breiwerk en haakwerk * 310 *

61 * Kleding en kledingtoebehoren , van textiel * 319 *

62 * Andere geconfectioneerde artikelen van textielstoffen * 327 *

63 * Oude kleren en dergelijke ; lompen en vodden * 331 *

Afdeling XII

Schoeisel ; hoofddeksels ; paraplu's en parasols ; geprepareerde veren en artikelen van veren of van dons ; kunstbloemen ; werken van mensenhaar

64 * Schoeisel , beenkappen en dergelijke artikelen ; delen daarvan * 332 *

65 * Hoofddeksels en delen daarvan * 336 *

66 * Paraplu's , parasols , wandelstokken , zwepen , rijzwepen , alsmede delen daarvan * 338 *

67 * Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons , kunstbloemen ; werken van mensenhaar * 339 *

Afdeling XIII

Werken van steen , van gips , van cement , van asbest , van mica en van dergelijke stoffen ; keramische produkten ; glas en glaswerk

68 * Werken van steen , van gips , van cement , van asbest , van mica en van dergelijke stoffen * 341 *

69 * Keramische produkten * 347 *

70 * Glas en glaswerk * 351 *

Afdeling XIV

Echte parels , natuurlijke en andere edelstenen en halfedelstenen , edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen , alsmede werken daarvan ; fancybijouterieën ; munten

Hoofdstuk * * Blz . *

71 * Echte parels , natuurlijke en andere edelstenen en halfedelstenen , edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen , alsmede werken daarvan ; fancybijouterieën * 360 *

72 * Munten * 367 *

Afdeling XV

Onedele metalen en werken daarvan

73 * Gietijzer , ijzer en staal * 369 *

74 * Koper * 400 *

75 * Nikkel * 405 *

76 * Aluminium * 407 *

77 * Magnesium , beryllium ( glucinium ) * 411 *

78 * Lood * 412 *

79 * Zink * 414 *

80 * Tin * 416 *

81 * Andere onedele metalen * 418 *

82 * Gereedschap ; messenmakerswerk , lepels en vorken , van onedel metaal * 422 *

83 * Allerlei werken van onedele metalen * 428 *

Afdeling XVI

Machines en toestellen ; elektrotechnisch materieel

84 * Stoomketels , machines , toestellen en mechanische werktuigen * 433 *

85 * Elektrische machines , apparaten en toestellen ; artikelen voor elektrotechnisch gebruik * 478 *

Afdeling XVII

Vervoermaterieel

86 * Rollend en ander materieel voor spoor - en tramwegen ; niet-elektrische signaal - en waarschuwingstoestellen voor het verkeer * 500 *

87 * Automobielen , tractors , rijwielen , motorrijwielen en andere voertuigen , voor vervoer te lande * 503 *

88 * Luchtvaart * 510 *

89 * Scheepvaart * 512 *

Afdeling XVIII

Optische instrumenten , apparaten en toestellen ; instrumenten , apparaten en toestellen , voor de fotografie en de cinematografie ; meet - , verificatie - , controle - en precisie-instrumenten , -apparaten en -toestellen ; medische en chirurgische instrumenten , apparaten en toestellen ; uurwerken , muziekinstrumenten ; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid ; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid en beelden voor televisie

Hoofdstuk * * Blz . *

90 * Optische instrumenten , apparaten en toestellen ; instrumenten , apparaten en toestellen , voor de fotografie en de cinematografie ; meet - , verificatie - , controle - en precisie-instrumenten , -apparaten en -toestellen ; medische en chirurgische instrumenten , apparaten en toestellen * 515 *

91 * Uurwerken * 531 *

92 * Muziekinstrumenten ; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid ; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid en beelden voor televisie ; delen en toebehoren van deze instrumenten en toestellen * 536 *

Afdeling XIX

Wapens en munitie

93 * Wapens en munitie * 540 *

Afdeling XX

Diverse goederen en produkten , elders genoemd noch elders onder begrepen

94 * Meubelen ( ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik ) ; artikelen voor bedden en dergelijke artikelen * 543 *

95 * Stoffen geschikt om te worden gesneden of te worden gevormd , in bewerkte staat ( werken daaronder begrepen ) * 547 *

96 * Borstelwerk , kwasten en penselen , bezems , poederkwastjes en zeven * 549 *

97 * Speelgoed , spellen , artikelen voor ontspanning en sportartikelen * 551 *

98 * Diverse werken * 555 *

Afdeling XXI

Kunstvoorwerpen , voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

99 * Kunstvoorwerpen , voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten * 560 *

Addendum

Goederen niet elders gerangschikt en gegevens niet bevat in de totaalcijfers * 562 *

Supplement

Lijst van de verzamelrubrieken voor uitgevoerde componenten van complete fabrieksinstallaties * 563 *

Lijst van de speciale TCIH-nummers gebruikt in de transponering NIMEXE-TCIH en TCIH-NIMEXE * 568 *

Transponeringstabel TCIH-NIMEXE * 570 *

Transponeringstabel van de TCIH-nummers voor de complete fabrieksinstallaties * 580 *

INLEIDENDE VOORSCHRIFTEN

1 . De rubrieken van de NIMEXE komen overeen met posten van de nomenclatuur voor de classificering van goederen in de douanetarieven ( Nomenclatuur van de Internationale Douaneraad , afgekort IDR-Nomenclatuur ) , met onderverdelingen van de nomenclatuur van het gemeenschappelijk douanetarief ( afgekort GDT ) , voor zover deze niet gegroepeerd of door statistiekonderverdelingen vervangen zijn , of met statistiekonderverdelingen van deze posten van de IDR-Nomenclatuur en onderverdelingen van de nomenclatuur van het GDT . Daarenboven voorzien bepaalde rubrieken buiten dit kader in bijzondere behoeften ( bijvoorbeeld , goederen vervoerd per post , goederen aangegeven als boordprovisie , enz . ) .

De toepassing van sommige van die rubrieken van de NIMEXE die overeenstemmen met statistiekonderverdelingen of die in bijzondere behoeften voorzien , is facultatief .

2 . Elke rubriek van de NIMEXE wordt gekenmerkt door codenummer , omschrijving en , eventueel , bijzondere maatstaf . De facultatieve rubrieken van de NIMEXE hebben evenwel geen codenummer .

3 . De code bestaat uit zes cijfers : de eerste vier stemmen overeen met de posten van de IDR-Nomenclatuur ( met uitzondering van bepaalde posten van de IDR-Nomenclatuur die om technische redenen werden omgenummerd , zoals post 73.15 en andere ) terwijl de laatste twee cijfers de rubrieken van de NIMEXE bepalen .

4 . De NIMEXE is voorzien van alfanumerieke verwijzingen naar de nomenclatuur van het GDT .

5 . Voor elke rubriek van de NIMEXE is het uit vijf cijfers samengestelde codenummer vermeld van de post waarmee zij overeenkomt in de Type Classificatie voor de Internationale Handel , herziening 2 ( SITC rev . 2-Standard International Trade Classification , second revision - CTCI rev . 2-Clasification type pour le Commerce international , révision 2 ) .

6 . Voor de toepassing van de NIMEXE gelden de Algemene bepalingen A en C van het GDT tot op het niveau van de postonderverdelingen . Deze bepalingen zijn bij analogie toepasselijk op de statistiekonderverdelingen .

7 . Wijzigingen aan de NIMEXE worden enkel op 1 januari van elk jaar van kracht .

Voorschrift betreffende de uitvoer van volledige fabrieksinstallaties

Bij Verordening ( EEG ) nr . 518/79 van de Commissie van 19 maart 1979 ( 1 ) werd een vereenvoudigde aangifteregeling ingevoerd voor de registratie van de uitvoer van complete fabrieksinstallaties in de statistiek van de buitenlandse handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten .

De aangevers die verplicht zijn de statistitsche inlichtingen te verstrekken en die deze vereenvoudigde regeling wensen te benutten , moeten vooraf de noodzakelijke vergunning bekomen hebben , die wordt afgegeven door de bevoegde diensten , vermeld in onderstaande tabel .

( 1 ) PB nr . L 69 van 20 . 3 . 1979 , blz . 10 .

Lid-Staat * Naam en adres van de bevoegde dienst *

België * Nationaal Instituut voor de Statistiek *

* Leuvenseweg 44 *

* B - 1000 Brussel *

* Institut national de statistique *

* Rue de Louvain 44 *

* B - 1000 Bruxelles *

Denemarken * Direktoratet for Toldvaesenet *

* Amaliegade 44 *

* DK - 1256 Koebenhavn K *

Duitsland * Statistisches Bundesamt *

* Gruppe VI C - Aussenhandel *

* Gustav-Stresemann-Ring 11 *

* Postfach 5528 *

* D - 6200 Wiesbaden I *

Griekenland * !***

Frankrijk * Direction générale des douanes et droits indirects *

* Division de la réglementation des échanges *

* Bureau E/5 *

* 93 , rue de Rivoli *

* F - 75001 Paris *

Italië * Ministero delle Finanze *

* Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette *

* I - 00100 Roma-EUR *

Ierland * Central Statistics Office *

* Earlsfort Terrace *

* IRL - Dublin 2 *

* en *

* Office of the Revenue Commissioners *

* Dublin Castle *

* IRL - Dublin 2 *

Luxemburg * Institut national de statistique *

* Rue de Louvain 44 *

* B - 1000 Bruxelles *

Nederland * Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen , in wiens ambtsgebied belanghebbende woont of is gevestigd *

Verenigd Koninkrijk * The Controller *

* HM Customs and Excise *

* Statistical Office *

* Portcullis House *

* 27 Victoria Avenue *

* UK - Southend-on-Sea SS2 6 AL *

LIJST VAN DE TEKENS , AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

* * Duidt de gewijzigde rubrieken aan *

* * Kenmerkt de codenummers die reeds gedurende het vorige jaar werden gebruikt , maar met een verschillende inhoud *

Al2O3 * Aluminiumoxyde *

x * C * x graden Celsius

CaF2 * Calciumfluoride *

cg * Centigram *

cm * Centimeter *

cm3 * Kubieke centimeter *

CTCI-rev . 2 * Classification type pour le commerce international , révision 2 ( nomenclature du Bureau de statistique des Nations unies ) *

DIN * Deutsche Industrie-Norm *

Ecu * Europese rekeneenheid *

EEG * Europese Economische Gemeenschap *

EG * Europese Gemeenschap *

EGKS * Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal *

EURATOM * Europese Gemeenschap voor Atoomenergie *

Fe2O3 * IJzeroxyde *

fob * free on board *

g * Gram *

GBq * Gigabecquerel *

GDT * Douanetarief van de Europese Gemeenschappen ( Gemeenschappelijk Douanetarief ) *

hl * Hectoliter *

INN * International non-proprietary names *

INNM * International non-proprietary names , modified *

ISO * International Organization for Standardization *

kg * Kilogram *

K2O * Kaliumoxyde *

kV * Kilovolt *

kVA * Kilovoltampère *

kVar * Kilovar *

kW * Kilowatt *

l * Liter *

m * Meter *

m2 * Vierkante meter *

m3 * Kubieke meter *

% mas * Alcohol-massagehalte *

mbar * Millibar *

mg * Milligram *

mm * Millimeter *

mm2 * Vierkante millimeter *

N * Newton *

nr . * Nummer *

PbO * Loodoxyde *

SiO2 * Siliciumdioxyde *

SITC-rev . 2 * Standard International Trade Classification , second revision ( Nomenclature of the United Nations Statistical Office ) *

spp . * Species plures *

t * Ton *

TCIH-herz . 2 * Type-Classificatie voor de Internationale Handel , herziening 2 ( nomenclatuur van het Bureau voor de Statistiek van de Verenigde Naties ) *

U 235 * Uranium 235 *

V * Volt *

% vol * Alcohol-volumegehalte *

W * Watt *

z.g . * zogenaamd *

Voor wat betreft de afkortingen en symbolen van de bijzondere maatstaven , zie " Lijst van bijzondere maatstaven " , blz . 11 .

LIJST VAN BIJZONDERE MAATSTAVEN

BRT * Bruto registered ton ( 2,8316 m3 ) *

g * Gram *

GBq * Gigabecquerel *

Karaat * Aantal karaat ( 1 metriekkaraat = 2 maal 10 -4 kg ) *

kg droog 90 % * Kilogram drooggswicht ad 90 % *

kg K2O * Kilogram kaliumoxyde *

kg KOH * Kilogram kaliumhydroxyde ( bijtende potas ) *

kg N * Kilogram stikstof *

kg NaOH * Kilogram natriumhydroxyde ( bijtende soda ) *

kg P2O3 * Kilogram fosforzuuranhydride ( fosforpentoxyde ) *

g splijtbare isotopen * Gram splijtbare isotopen *

kg U * Kilogram uranium *

kWh * Kilowattuur *

l * Liter *

l alc . 100 % * Liter zuiver alcohol ( 100 % ) *

m * Meter *

m2 * Vierkante meter *

m3 * Kubieke meter *

Paar * Aantal paren *

Stuk * Aantal stuks *

t-laadv . * Laadvermogen in metrieke ton ( 1 ) *

( 1 ) Men verstaat ender landvermegen in metrieke ton ( t-laadv . ) het laadvermogen van een schip uitgedrukt in metrieke ton , zonder rekening te houden met de goederen verveerd als scheepsproviend ( brandstof , gereedschap , levensmiddelen e.d . ) noch met de verveerde personen ( personeel en passagiers ) en hun reingoed .

01.01

AFDELING I

LEVENDE DIEREN EN PRODUKTEN VAN HET DIERENKIJK

HOOFDSTUK I

LEVENDE DIEREN

Aantekening

Dit Hoofdstuk omvat alle levende dieren , met uitzondering van :

a ) vis , schaal - , schelp - en weekdieren , bedoeld bij de posten 03.01 en 03.03 ;

b ) cultures van micro-organismen en andere produkten , bedoeld bij post 30.02 ;

c ) dieren bedoeld bij post 97.08 .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 01.01 * * Levende paardes , ezels , muildieren en muilezels : * * *

* A * * Paarden : * * *

01.01-11 * A I * * Fokdieren van zuiver ras * 001.50 * Stuk *

01.01-15 * A II * * Slachtpaarde * 001.50 * Stuk *

01.01-19 * A III * * andere * 001.50 * Stuk *

01.01-30 * B * * Ezels * 001.50 * Stuk *

01.01-50 * C * * Muildieren en muilezels * 001.50 * Stuk *

* 01.02 * * Levende runderen , buffels daaronder begrepen : * * *

* A * * Huisdieren : * * *

01.02-11 * A I * * Fokdieren van zuiver ras * 001.11 * Stuk *

* A II * * andere : * * *

01.02-32 * * a * met een gewicht van niet meer dan 220 kg * 001.19 * Stuk *

* * b * met een gewicht van meer dan 220 kg : * * *

01.02-34 * * b 1 * Vaarzen ( vrouwelijke runderen die nog niet gekalfd hebben ) * 001.19 * Stuk *

01.02-36 * * b 2 * Koeien * 001.19 * Stuk *

01.02-42 * * b 3 * Stieren * 001.19 * Stuk *

01.02-48 * * b 4 * Ossen * 001.19 * Stuk *

01.02-90 * B * * andere * 001.19 * Stuk *

* 01.03 * * Levende varkens : * * *

* A * * Huisdieren : * * *

01.03-11 * A I * * Fokdieren van zuiver ras * 001.30 * Stuk *

* A II * * andere : * * *

01.03-15 * A II a * * Zeugen die ten minste éénmaal gebigd hebben en die ten minste 160 kg wegen * 001.30 * Stuk *

01.03

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 01.03 A II ( vervolg ) * * * * *

* A II b * * overige : * * *

01.03-16 * * 1 * wegende per stuk minder dan 50 kg * 001.30 * Stuk *

01.03-18 * * 2 * wegende per stuk 50 kg of meer * 001.30 * Stuk *

01.03-90 * B * * andere * 001.30 * Stuk *

* 01.04 * * Levende schapen en geiten : * * *

* A * * Fokdieren van zuiver ras : * * *

01.04-11 * A I * * Schapen * 001.21 * Stuk *

01.04-21 * A II * * Geiten * 001.22 * Stuk *

* B * * andere : * * *

01.04-31 * B I * * Schapen * 001.21 * Stuk *

01.04-39 * B II * * Geiten * 001.22 * Stuk *

* 01.05 * * Levend pluimvee : * * *

* A * * per stuk niet meer dan 185 g wegend ( zogenaamde " ééndagskuikens " ) : * * *

01.05-20 * A I * * van kalkoenen of van ganzen * 001.41 * Stuk *

01.05-30 * A II * * andere * 001.41 * Stuk *

* B * * ander : * * *

01.05-91 * B I * * Hanen en kippen , alsmede kuikens daarvan * 001.49 * Stuk *

01.05-93 * B II * * Eenden * 001.49 * Stuk *

01.05-95 * B III * * Ganzen * 001.49 * Stuk *

01.05-97 * B IV * * Kalkoenen * 001.49 * Stuk *

01.05-98 * B V * * Parelhoenders * 001.49 * Stuk *

* 01.06 * * Andere levende dieren : * * *

01.06-10 * A * * tamme konijnen * 001.90 * - *

01.06-30 * B * * Duiven * 001.90 * - *

* C * * andere : * * *

01.06-91 * * I * hoofdzakelijk bestemd voor menselijke consumptie * 001.90 * - *

01.06-99 * * II * andere * 941.00 * - *

HOOFDSTUK 2

VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN

Aantekening

Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) wat de posten 02.01 tot en met 02.04 en post 02.06 betreft , produkten , welke ongeschikt zijn voor menselijke consumptie ;

b ) darmen , blazen en magen van dieren ( post 05.04 ) en dierlijk bloed ( post 05.15 ) ;

c ) dierlijke vetten , andere dan die bedoeld bij post 02.05 ( Hoofdstuk 15 ) .

Aanvullende Aantekeningen

1 . A . Voor de toepassing van post 02.01 wordt cangemerkt als :

a ) " het hele geslachte rund " bedoeld bij onderverdeling A II : het hele geslachte rund na het uitbloeden , het ontdoen van de ingewanden en het villen , al dan niet met inbegrip van de kop , de poten en andere , aan het geslachte dier vastzittende slachtafvallen . Indien het hele geslachte dier zonder kop wordt aangeboden , moet de kop van de romp zijn gescheiden ter hoogte van de bovenste halswervel ( atlaswervel ) . Indien het hele geslachte dier zonder poten wordt aangeboden , moeten de poten zijn afgescheiden ter hoogte van de voorkniegewrichten , respectievelijk spronggewrichten ; als " heel geslacht dier " dient eveneens te worden aangemerkt : het voorste deel van het hele geslachte dier dat alle beenderen , alsmede de hals en de schouders omvat , doch met meer dan tien paar ribben ;

b ) " het halve geslachte rund " bedoeld bij onderverdeling A II : het produkt dat verkregen wordt door het scheiden van het hele dier in twee symmetrische delen door het midden van alle hals - , rug - , lende - en staartwervels en door het midden van het borstbeen en het bekken ; als " half geslacht dier " dient eveneens te worden aangemerkt : het voorste deel van het halve geslachte dier dat alle beenderen , alsmede de hals en de schouder omvat , doch met meer dan tien ribben ;

c ) " compensated quaters " bedoeld bij de onderverdelingen A II a ) I en A II b ) I : het geheel dat wordt gevormd , hetzij :

- door voorvoeten , die alle beenderen alsmede de hals en de schouder omvatten en met tien ribben en door achtervoeten , die alle beenderen alsmede de stomp , de dikke en de dunne lendenen omvatten en met drie ribben ,

hetzij :

- door voorvoeten , die alle beenderen alsmede de hals en de schouder omvatten en met vijf ribben , waarbij de vang , de platte ribben en de naborst in hun geheel aan de voorvoet vastzitten en door achtervoeten , die alle beenderen , alsmede de stomp , de dikke en de dunne lendenen omvatten en met acht delen van ribben .

De voorvoeten en de achtervoeten , die " compensated quarters " vormen , moeten terzelfder tijd en in een gelijk aantal aan de douane worden aangeboden , waarbij het totale gewicht der voorvoeten gelijk moet zijn aan dat der achtervoeten ; er wordt evenwel een verschil in het gewicht van de twee gedeelten der zending toegestaan , mits dit verschil niet meer bedraagt dan 5 % van het gewicht van het zwaarste gedeelte ( voorvoeten of achtervoeten ) ;

d ) " voorspan " bedoeld bij de onderverdelingen A II a ) 2 en A II b ) 2 : het voorste deel van het hele geslachte dier dat alle beenderen , alsmede de hals en de schouders omvat , met ten minste vier paar en ten hoogste tien paar ribben ( waarbij de eerste vier paar hele ribben moeten zijn , terwijl de overige paren uit delen van ribben mogen bestaan ) , met of zonder vang ;

e ) " voorvoet " bedoeld bij de onderverdelingen A II a ) 2 en A II b ) 2 : het voorste deel van het halve geslachte dier dat alle beenderen , alsmede de hals en de schouder omvat , met ten minste vier en ten hoogste tien ribben ( waarbij de eerste vier ribben hele ribben moeten zijn , terwijl de overige uit delen van ribben mogen bestaan ) , met of zonder vang ;

f ) " achterspan " bedoeld bij de onderverdelingen A II a ) 3 en A II b ) 3 : het achterste deel van het hele geslachte dier dat alle beenderen , alsmede de stompen , de dikke en de dunne lendenen omvat , met ten minste drie paar ribben of delen van ribben , met of zonder schenkel en met of zonder vang ;

g ) " achtervoet " bedoeld bij de onderverdelingen A II a ) 3 en A II b ) 3 : het achterste deel van het halve geslachte dier dat alle beenderen , alsmede de stomp , de dikke en de dunne lendenen omvat , met ten minste drie ribben of delen van ribben , met of zonder schenkel en met of zonder vang ;

h ) 11 . delen aangeduid als " crops " en " chucks and blades " bedoeld bij onderverdeling A II b ) 4 bb ) 22 : de tot de rug behorende gedeelten van de voorvoet met inbegrip van het bovenste gedeelte van de schouder , die uit de voorvoet met ten minste vier en ten hoogste tien ribben verkregen worden bij versnijding in een dwarsvlak , gaande van het verbindingspunt tussen de eerste rib en het eerste borstbeensegment naar het terugslagpunt van het middenrif bij de tiende rib ;

22 . delen aangeduid als " briskets " bedoeld bij onderverdeling A II b ) 4 bb ) 22 : het onderste gedeelte van de voorvoet , omvattende de puntborst , de borst en de naborst .

B . Voor de bepaling van het aantal ribben of delen van ribben bedoeld onder A worden slechts de ribben of delen van ribben die aan de wervelkolom vastzitten in aanmerking genomen .

2 . A . Voor de toepassing van post 02.01 wordt aangemerkt als :

a ) " het hele geslachte dier " bedoeld bij de onderverdelingen A IV a ) 1 en A IV b ) 1 : het hele geslachte dier na het uitbloeden , het ontdoen van de ingewanden en het villen , al dan niet met inbegrip van de kop , de poten en andere aan het geslachte dier vastzittende slachtafvallen . Indien het hele geslachte dier zonder kop wordt aangeboden , moet de kop van de romp zijn gescheiden ter hoogte van de bovenste halswervel ( atlaswervel ) . Indien het hele geslachte dier zonder poten wordt aangeboden , moeten de poten zijn afgescheiden ter hoogte van de voorkniegewrichten , onderscheidenlijk spronggewrichten ;

b ) " het halve geslachte dier " bedoeld bij de onderverdelingen A IV a ) 1 en A IV b ) 1 : het produkt dat verkregen wordt door het scheiden van het hele dier in twee symmetrische delen door het midden van alle hals - , rug - , lende - en staartwervels en door het midden van het borstbeen en het bekken ;

c ) " voorstuk " bedoeld bij de onderverdelingen A IV a ) 2 en A IV b ) 2 : het voorste deel van het geslachte dier , met of zonder de borst , dat alle beenderen , alsmede de schouders , de hals en de ribben van vet ontdaan , omvat ; dit deel wordt door een snede loodrecht op de wervelkolom afgescheiden en omvat ten minste 5 en ten hoogste 7 paar ribben of delen van ribben ;

d ) " half voorstuk " bedoeld bij de onderverdelingen A IV a ) 2 en A IV b ) 2 : het voorste deel van het halve geslachte dier , met of zonder de borst , dat alle beenderen , alsmede de schouder , de hals en de ribben van vet ontdaan , omvat ; dit deel wordt door een snede loodrecht op de wervelkolom afgescheiden en omvat ten minste 5 en ten hoogste 7 ribben of delen van ribben ;

e ) " nierstuk en zadel " bedoeld bij de onderverdelingen A IV a ) 3 en A IV b ) 3 : het gedeelte van het geslachte dier dat overblijft na afscheiding van het achterstel en van het voorstuk , met of zonder nieren ; het van het nierstuk afgescheiden zadel moet ten minste 5 lendewervels omvatten ; het van het zadel afgescheiden nierstuk moet ten minste 5 paar ribben of delen van ribben omvatten ;

f ) " half nierstuk en zadel " bedoeld bij de onderverdelingen A IV a ) 3 en A IV b ) 3 : het gedeelte van het halve geslachte dier dat overblijft na afscheiding van het halve achterstel en van het halve voorstuk , met of zonder nieren ; het van het halve nierstuk afgescheiden halve zadel moet ten minste 5 lendewervels omvatten , het van het halve zadel afgescheiden halve nierstuk moet ten minste 5 ribben of delen van ribben omvatten ;

g ) " achterstel " bedoeld bij de onderverdelingen A IV a ) 4 en A IV b ) 4 : het achterste deel van het geslachte dier dat alle beenderen , alsmede de poten omvat ; dit deel wordt een snede loodrecht op de wervelkolom afgescheiden ter hoogte van de zesde lendewervel iets onder het darmbeen of ter hoogte van de vierde staartwervel , door het darmbeen , voor het bekken ;

02.01

h ) " half achterstel " bedoeld bij de onderverdelingen A IV a ) 4 en A IV b ) 4 : het achterste deel van het halve geslachte dier dat alle beenderen , alsmede de poot omvat ; dit deel wordt door een snede loodrecht op de wervelkolom afgescheiden ter hoogte van de zesde lendewervel iets onder het darmbeen of ter hoogte van de vierde staartwervel , door het darmbeen , voor het bekken .

B . Voor de bepaling van het aantal ribben of delen van ribben bedoeld onder A worden slechts ribben of delen van ribben die aan de wervelkolom vastzitten in aanmerking genomen .

3 . Voor de toepassing van post 02.02 B II f ) worden aangemerkt als zogenaamde ganze - of eendepaletots : de produkten zijnde ganzen of eenden , die worden aangeboden geplukt , geheel schoongemaakt , zonder kop en zonder poten , en waaruit de beenderen van het karkas ( borstbeen , ribben , wervelkolom en heiligbeen ) zijn verwijderd , doch waarin scheen - , dij - en opperarmbeenderen nog aanwezig zijn .

4 . Voor de toepassing van post 02.06 wordt aangemerkt :

A . als " half baconvarken " bedoeld bij de onderverdelingen B I a ) 2 aa ) en B I b ) 2 aa ) : het halve varken ontdaan van lop , wang , kinnebakspek , poten , staart , bladreuzel , nier , haasje , schouderblad , borstbeen , wervelkolom , heupbeen en middenrif ;

B . als " spencer " bedoeld bij de onderverdelingen B I a ) 2 bb ) en B I b ) 2 bb ) : het halve baconvarken zonder ham , ook indien uitgebeend ;

C . als " 3/4 side " bedoeld bij de onderverdelingen B I a ) 2 cc ) en B I b ) 2 cc ) : het halve baconvarken zonder schouder , ook indien uitgebeend ;

D . als " middle " bedoeld bij de onderverdelingen B I a ) 2 cc ) en B I b ) 2 cc ) : het halve baconvarken zonder ham en zonder schouder , ook indien uitgebeend .

5 . Als lichtgedroogd of lichtgerookt bedoeld bij de onderverdelingen B I b ) 3 aa ) , 4 aa ) , 5 aa ) , 6 aa ) en 7 aa ) van de post 02.06 worden aangemerkt de produkten waarvan de verhouding water/proteïne in het vlees ( stikstofgehalte maal 6,25 ) meer bedraagt dan 2,8 .

6 . Als " hele of halve varkens " bedoeld bij post 02.01 A III a ) 1 , worden aangemerkt : geslachte varkens ( huisdieren ) na het uitbloeden , het ontdoen van de ingewanden en het verwijderen van de borstels en de klauwen . Halve varkens worden verkregen door het hele geslachte dier te scheiden door het midden van alle hals - , rug - , lende - en staartwervels en door het midden van het borstbeen en het bekken . Deze hele of halve varkens kunnen al dan niet met inbegrip van de kop , de poten , de bladreuzel , de nieren , de staart of het middenrif aangeboden worden . Halve varkens kunnen al dan niet met inbegrip van het ruggemerg , de hersenten of de tong worden aangeboden . Hele en halve geslachte zeugen kunnen al dan niet met inbegrip van het uierweefsel ( melkklier ) worden aangeboden .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 02.01 * * Vlees en eetbare slachtafvallen , van de dieren bedoeld bij de posten 01.01 tot en met 01.04 , vers , gekoeld of bevroren : * * *

* A * * Vlees : * * *

02.01-01 * A I * * van paarden , van ezels , van muildieren of van muilezels * 011.50 * - *

* A II * * van runderen : * * *

* A II a * * vers of gekoeld : * * *

* A II a 1 * * hele dieren halve dieren en zogenaamde " compensated quarters " : * * *

02.01-04 * * aa * met een gewicht per stuk van niet meer dan 136 kg voor de hele dieren en voor de zogenaamde " compensated quarters " en van niet meer dan 68 kg voor de halve dieren * 011.11 * - *

02.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 02.01 A II a 1 ( vervolg ) * * * * *

02.01-05 * * bb * met een gewicht per stuk van meer dan 136 kg voor de hele dieren en voor de zogenaamde " compensated quarters " en van meer dan 68 kg voor de halve dieren * 011.11 * - *

* A II a 2 * * Voorvoeten en voorspannen : * * *

02.01-10 * * aa * met een gewicht per stuk van niet meer dan 60 kg voor de voorspannen en van niet meer dan 30 kg voor de voorvoeten * 011.11 * - *

02.01-10 * * bb * met een gewicht per stuk van meer dan 60 kg voor de voorspannen en van meer dan 30 kg voor de voorvoeten * 011.11 * - *

* A II a 3 * * Achtervoeten en achterspannen : * * *

02.01-12 * * aa * met een gewicht per stuk van niet meer dan 75 kg voor de achterspannen en van niet meer dan 40 kg voor de achtervoeten * 011.11 * - *

02.01-13 * * bb * met een gewicht per stuk van meer dan 75 kg voor de achterspannen en van meer dan 40 kg voor de achtervoeten * 011.11 * - *

* A II a 4 * * andere : * * *

02.01-14 * A II a 4 aa * * Delen , met been * 011.11 * - *

02.01-15 * A II a 4 bb * * Delen , zonder been * 011.12 * - *

* A II b * * bevroren : * * *

02.01-16 * A II b 1 * * hele dieren , halve dieren en zogenaamde " compensated quarters " * 011.11 * - *

02.01-18 * A II b 2 * * Voorvoeten en voorspannen * 011.11 * - *

02.01-19 * A II b 3 * * Achtervoeten en achterspannen * 011.11 * - *

* A II b 4 * * andere : * * *

02.01-22 * A II b 4 aa * * Delen , met been * 011.11 * - *

* A II b 4 bb * * Delen , zonder been : * * *

02.01-24 * A II b 4 bb 11 * * Voorvoeten , geheel of verdeeld in ten hoogste vijf delen , waarbij iedere voorvoet in één enkel vriesblok wordt aangeboden ; zogenaamde " compensated quarters " aangeboden in twee vriesblokken , waarvan het ene blok de voorvoet in zijn geheel of verdeeld in ten hoogste vijf delen omvat , en het andere de achtervoet , zonder de filet , in één enkel deel * 011.12 * - *

02.01-25 * A II b 4 bb 22 * * als " crops " , " chucks and blades " en " briskets " aangeduide delen * 011.12 * - *

02.01-27 * A II b 4 bb 33 * * andere * 011.12 * - *

02.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 02.01 A ( vervolg ) * * * * *

* A III * * van varkens : * * *

* A III a * * van huisdieren : * * *

* A III a 1 * * hele of halve varkens : * * *

02.01-31 * * aa * vers of gekoeld * 011.30 * - *

02.01-32 * * bb * bevroren * 011.30 * - *

* A III a 2 * * Ham en delen van ham , niet uitgebeend : * * *

02.01-35 * * aa * vers of gekoeld * 011.30 * - *

02.01-36 * * bb * bevroren * 011.30 * - *

* A III a 3 * * Schouders en delen van schouders , niet uitgebeend : * * *

02.01-37 * * aa * vers of gekoeld * 011.30 * - *

02.01-38 * * bb * bevroren * 011.30 * - *

* A III a 4 * * Karbonadestreng met halskarbonade en delen daarvan , niet uitgebeend : * * *

02.01-42 * * aa * vers of gekoeld * 011.30 * - *

02.01-43 * * bb * bevroren * 011.30 * - *

* A III a 5 * * Buik en buikspek : * * *

02.01-44 * * aa * vers of gekoeld * 011.30 * - *

02.01-46 * * bb * bevroren * 011.30 * - *

* A III a 6 * * ander : * * *

02.01-49 * A III a 6 aa * * uitgebeend en bevroren * 011.30 * - *

* A III a 6 bb * * overig : * * *

02.01-52 * * 11 * vers of gekoeld * 011.30 * - *

02.01-53 * * 22 * bevroren * 011.30 * - *

02.01-54 * A III b * * ander * 011.30 * - *

* A IV * * van schapen of van geiten : * * *

* A IV a * * vers of gekeeld : * * *

02.01-56 * A IV a 1 * * hele dieren of halve dieren * 011.20 * - *

02.01-58 * A IV a 2 * * Voorstuk of half voorstuk * 011.20 * - *

02.01-59 * A IV a 3 * * Nierstuk en/of zadel of half nierstuk en/of zadel * 011.20 * - *

02.01-60 * A IV a 4 * * Achterstel of half achterstel * 011.20 * - *

* A IV a 5 * * andere : * * *

02.01-61 * A IV a 5 aa * * Delen , met been * 011.20 * - *

02.01-62 * A IV a 5 bb * * Delen , zonder been * 011.20 * - *

* A IV b * * bevroren : * * *

02.01-64 * A IV b 1 * * hele dieren of halve dieren * 011.20 * - *

02.01-66 * A IV b 2 * * Voorstuk of half voorstuk * 011.20 * - *

02.01-67 * A IV b 3 * * Nierstuk en/of zadel of half nierstuk en/of zadel * 011.20 * - *

02.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 02.01 A IV b ( vervolg ) * * * * *

02.01-68 * A IV b 4 * * Achterstel of half achterstel * 011.20 * -

* A IV b 5 * * ander : * * *

02.01-70 * A IV b 5 aa * * Delen , met been * 011.20 * - *

02.01-71 * A IV b 5 bb * * Delen , zonder been * 011.20 * - *

* B * * Slachtafvallen : * * *

02.01-72 * B I * * bestemd voor de vervaardiging van farmaceutische produkten * 011.60 * - *

* B II * * andere : * * *

02.01-74 * B II a * * van paarden , van ezels , van muildieren of van muilezels * 011.60 * - *

* B II b * * van runderen : * * *

02.01-75 * B II b 1 * * Levers * 011.60 * - *

02.01-76 * B II b 2 * * andere * 011.60 * - *

* B II c * * van varkens ( huisdieren ) : * * *

02.01-78 * B II c 1 * * Koppen en delen van koppen ; kinnebakspek * 011.60 * - *

02.01-82 * B II c 2 * * Poten ; staarten * 011.60 * - *

02.01-84 * B II c 3 * * Nieren * 011.60 * - *

02.01-85 * B II c 4 * * Levers * 011.60 * - *

02.01-88 * B II c 5 * * Harten , tongen en longen * 011.60 * - *

02.01-92 * B II c 6 * * Levers , harten , tongen en longen , met luchtpijp en slokdarm ( zogenaamde hartslagen ) * 011.60 * - *

02.01-94 * B II c 7 * * andere * 011.60 * - *

02.01-99 * B II d * * overige * 011.60 * - *

* 02.02 * * Dood pluimvee , alsmede de daarvan afkomstige eetbare slachtafvallen ( met uitzondering van levers ) , vers , gekoeld of bevroren : * * *

* A * * niet in stukken gesneden : * * *

* A I * * Hanen en kippen , alsmede kuikens daarvan : * * *

02.02-01 * A I a * * geplukt , ontdarmd , met kop en met poten ( zogenaamde kippen 83 % ) * 011.40 * - *

02.02-03 * A I b * * geplukt , schoongemaakt , zonder kop en zonder poten , doch met hart , met lever en met spiermaag ( zogenaamde kippen 70 % ) * 011.40 * - *

02.02-05 * A I c * * geplukt , schoongemaakt , zonder kop , zonder poten , zonder hart , zonder lever en zonder spiermaag ( zogenaamde kippen 65 % ) * 011.40 * - *

* A II * * Eenden : * * *

02.02-06 * A II a * * geplukt , uitgebloed , al dan niet ontdarmd , met kop en met poten ( zogenaamde eenden 85 % ) * 011.40 * - *

02.02-07 * A II b * * geplukt , schoongemaakt , zonder kop en zonder poten , doch met hart , met lever en met spiermaag ( zogenaamde eenden 70 % ) * 011.40 * - *

02.02

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 02.02 A II ( vervolg ) * * * * *

02.02-08 * A II c * * geplukt , schoongemaakt , zonder kop , zonder poten , zonder hart , zonder lever en zonder spiermaag ( zogenaamde eenden 63 % ) * 011.40 * - *

* A III * * Ganzen : * * *

02.02-11 * A III a * * geplukt , uitgebloed , niet ontdarmd , met kop en met poten ( zogenaamde ganzen 82 % ) * 011.40 * - *

02.02-14 * A III b * * geplukt , schoongemaakt , zonder kop en zonder poten , ook indien met hart en met spiermaag ( zogenaamde ganzen 75 % ) * 011.40 * - *

* A IV * * Kalkoenen : * * *

02.02-15 * A IV a * * geplukt , schoongemaakt , zonder kop en zonder poten , doch met hals , met hart , met lever en met spiermaag ( zogenaamde kalkoenen 80 % ) * 011.40 * - *

02.02-16 * A IV b * * geplukt , schoongemaakt , zonder kop , zonder hals , zonder poten , zonder hart , zonder lever en zonder spiermaag ( zogenaamde kalkoenen 73 % ) * 011.40 * - *

02.02-18 * A V * * Parelhoenders * 011.40 * - *

* B * * Delen van pluimvee ( andere dan slachtafvallen ) : * * *

* B I * * uitgebeend : * * *

02.02-51 * B I a * * van ganzen * 011.40 * - *

02.02-55 * B I b * * van kalkoenen * 011.40 * - *

02.02-59 * B I c * * van ander pluimvee * 011.40 * - *

* B II * * niet uitgebeend : * * *

* B II a * * Helften of vierendelen : * * *

02.02-61 * B II a 1 * * van hanen en kippen , en van kuikens daarvan * 011.40 * - *

02.02-62 * B II a 2 * * van eenden * 011.40 * - *

02.02-63 * B II a 3 * * van ganzen * 011.40 * - *

02.02-64 * B II a 4 * * van kalkoenen * 011.40 * - *

02.02-66 * B II a 5 * * van parelhoenders * 011.40 * - *

02.02-68 * B II b * * hele vleugels , ook indien zonder spits * 011.40 * - *

02.02-69 * B II c * * Ruggen ; halzen ; ruggen met halzen ; staarten ; vleugelspitsen * 011.40 * - *

* B II d * * Borsten en delen daarvan : * * *

02.02-71 * B II d 1 * * van ganzen * 011.40 * - *

02.02-73 * B II d 2 * * van kalkoenen * 011.40 * - *

02.02-75 * B II d 3 * * van ander pluimvee * 011.40 * - *

* B II e * * Dijen en delen daarvan : * * *

02.02-81 * B II e 1 * * van ganzen * 011.40 * - *

* B II e 2 * * van kalkoenen : * * *

02.02-83 * B II e 2 aa * * Onderdijen en delen daarvan * 011.40 * - *

02.02-85 * B II e 2 bb * * andere * 011.40 * - *

02.02

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 02.02 B II e ( vervolg ) * * * * *

02.02-86 * B II e 3 * * van ander pluimvee * 011.40 * - *

02.02-87 * B II f * * zogenaamde ganze - of eendepaletots * 011.40 * - *

02.02-88 * B II g * * andere * 011.40 * - *

02.02-90 * C * * Slachtafvallen * 011.40 * - *

* 02.03 * * Levers van pluimvee , vers , gekoeld , bevroren , gezouten of gepekeld : * * *

02.03-10 * A * * vette levers ( foies gras ) van ganzen of van eenden * 011.81 * - *

02.03-90 * B * * andere * 011.81 * - *

* 02.04 * * Ander vlees en andere eetbare slachtafvallen , vers , gekoeld of bevroren : * * *

02.04-10 * A * * van tamme duiven of van tamme konijnen * 011.89 * - *

02.04-30 * B * * van wild * 011.89 * - *

* C * * ander : * * *

02.04-92 * C I * * Vlees van walvissen en van robben ; kikkerbilletjes * 011.89 * - *

02.04-98 * C II * * overig * 011.89 * - *

* 02.05 * * Spek ( met uitzondering van doorregen spek ) , alsmede niet geperst , niet gesmolten en ook niet met behulp van oplosmiddelen geëxtraheerd varkensvet en vet van pluimvee , vers , gekoeld , bevroren , gezonten , gepekeld , gedroogd of gerookt : * * *

* A * * Spek : * * *

02.05-01 * A I * * vers , gekoeld , bevroren , gezouten of gepekeld * 411.31 * - *

02.05-20 * A II * * gedroogd of gerookt * 411.31 * - *

02.05-30 * B * * Varkensvet * 411.31 * - *

02.05-50 * C * * Vet van pluimvee * 411.31 * - *

* 02.06 * * Vlees en eetbare slachtafvallen van alle soorten ( met uitzondering van levers van pluimvee ) , gezouten , gepekeld , gedroogd of gerookt : * * *

02.06-01 * A * * Paardevlees , gezouten , gepekeld of gedroogd * 012.90 * - *

* B * * van varkens ( huisdieren ) : * * *

* B I * * Vlees : * * *

* B I a * * gezouten of gepekeld : * * *

02.06-11 * B I a 1 * * hele of halve varkens , ook indien zonder kop , zonder poten of zonder bladreuzel * 012.10 * - *

* B I a 2 * * halve baconvarkens , spencers , 3/4 sides en sniddles : * * *

02.06-13 * B I a 2 aa * * halve baconvarkens * 012.10 * - *

02.06-16 * B I a 2 bb * * Spencers * 012.10 * - *

02.06-18 * B I a 2 cc * * 3/4 sides en middles * 012.10 * - *

02.06-31 * B I a 3 * * Ham en delen van ham , niet uitgebeend * 012.10 * - *

02.06

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 02.06 B I a ( vervolg ) * * * * *

02.06-33 * B I a 4 * * Schouders en delen van schouders , niet uitgebeend * 012.10 * - *

02.06-35 * B I a 5 * * Karbonadestreng met halskarbonade en delen daarvan , niet uitgebeend * 012.10 * - *

02.06-37 * B I a 6 * * Buik en buikspek * 012.10 * - *

02.06-39 * B I a 7 * * ander * 012.10 * - *

* B I b * * gedroogd of gerookt : * * *

02.06-41 * B I b 1 * * hele of halve varkens , ook indien zonder kop , zonder poten of zonder bladreuzel * 012.10 * - *

* B I b 2 * * halve baconvarkens , spencers , 3/4 sides en middles : * * *

02.06-43 * B I b 2 aa * * halve baconvarkens * 012.10 * - *

02.06-46 * B I b 2 bb * * Spencers * 012.10 * - *

02.06-48 * B I b 2 cc * * 3/4 sides en middles * 012.10 * - *

* B I b 3 * * Ham en delen van ham , niet uitgebeend : * * *

02.06-51 * B I b 3 aa * * licht gedroogd of licht gerookt * 012.10 * -

02.06-53 * B I b 3 bb * * andere * 012.10 * - *

* B I b 4 * * Schouders en delen van schouders , niet uitgebeend : * * *

02.06-55 * B I b 4 aa * * licht gedroogd of licht gerookt * 012.10 * - *

02.06-57 * B I b 4 bb * * andere * 012.10 * - *

* B I b 5 * * Karbonadestreng met halskarbonade en delen daarvan , niet uitgebeend : * * *

02.06-61 * B I b 5 aa * * licht gedroogd of licht gerookt * 012.10 * - *

02.06-63 * B I b 5 bb * * andere * 012.10 * - *

* B I b 6 * * Buik en buikspek : * * *

02.06-65 * B I b 6 aa * * licht gedroogd of licht gerookt * 012.10 * - *

02.06-67 * B I b 6 bb * * andere * 012.10 * - *

* B I b 7 * * ander : * * *

02.06-71 * B I b 7 aa * * licht gedroogd of licht gerookt * 012.10 * - *

02.06-73 * B I b 7 bb * * overig * 012.10 * - *

* B II * * Slachtafvallen : * * *

02.06-74 * B II a * * Koppen en delen van koppen ; kinnebakspek * 012.90 * - *

02.06-76 * B II b * * Poten ; staarten * 012.90 * - *

02.06-77 * B II c * * Nieren * 012.90 * - *

02.06-78 * B II d * * Levers * 012.90 * - *

02.06-79 * B II e * * Harten , tongen en longen * 012.90 * - *

02.06-80 * B II f * * Levers , harten , tongen en longen , met luchtpijp en slokdarm ( zogenaamde hartslagen ) * 012.90 * - *

02.06-82 * B II g * * andere * 012.90 * - *

02.06

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 02.06 ( vervolg ) * * * * *

* C * * ander : * * *

* C I * * van runderen : * * *

* C I a * * Vlees : * * *

02.06-84 * C I a 1 * * met been * 012.90 * - *

02.06-90 * C I a 2 * * zonder been * 012.90 * - *

02.06-91 * C I b * * Slachtafvallen * 012.90 * - *

* C II * * van schapen of van geiten : * * *

* C II a * * Vlees : * * *

02.06-93 * C II a 1 * * met been * 012.90 * - *

02.06-95 * C II a 2 * * zonder been * 012.90 * - *

02.06-97 * C II b * * Slachtafvallen * 012.90 * - *

02.06-99 * C III * * overig * 012.90 * - *

03.01

HOOFDSTUK 3

VIS , SCHAAL - , SCHELP EN WEEKDIEREN

Aantekening

Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) de in zee levende zoogdieren ( post 01.06 ) en vlees daarvan ( post 02.04 of post 02.06 ) ;

b ) vis ( levers , kuit en hom daaronder begrepen ) , schaal - , schelp - en weekdieren , dood , naar hun aard of naar de toestand waarin zij zich bevinden ongeschikt voor menselijke consumptie ( Hoofdstuk 5 ) ;

c ) kaviaar en kaviaarsurrogaten ( post 16.04 ) .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 03.01 * * Vis , vers ( levend of dood ) , gekoeld of bevroren : * * *

* A * * Zoetwatervis : * * *

* A I * * Forellen en andere zalmachtigen : * * *

* A I a * * Forellen : * * *

03.01-01 * * 1 * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-02 * * 2 * bevroren * 034.20 * - *

* A I b * * Zalm : * * *

03.01-03 * * 1 * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-04 * * 2 * bevroren * 034.20 * - *

03.01-05 * A I c * * Houting * 034.10 * - *

03.01-06 * A I d * * andere * 034.10 * - *

* A II * * Paling of aal ( Anguilla spp . ) : * * *

03.01-07 * * a * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-08 * * b * bevroren * 034.20 * - *

* A III * * Karpers : * * *

03.01-09 * * a * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-10 * * b * bevroren * 034.20 * - *

* A IV * * andere : * * *

03.01-11 * * a * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-12 * * b * bevroren * 034.20 * - *

* B * * Zeevis : * * *

* B I * * in gehele staat , ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden : * * *

* B I a * * Haring : * * *

* B I a 1 * * van 15 februari tot en met 15 juni : * * *

03.01-13 * B I a 1 aa * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-14 * B I a 1 bb * * bevroren * 034.20 * - *

* B I a 2 * * van 16 juni tot en met 14 februari : * * *

03.01-15 * B I a 2 aa * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 03.01 B I a 2 ( vervolg ) * * * * *

03.01-16 * B I a 2 bb * * bevroren * 034.20 * - *

* B I b * * Sprot : * * *

* B I b 1 * * van 15 februari tot en met 15 juni : * * *

03.01-17 * * aa * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-18 * * bb * bevroren * 034.20 * - *

* B I b 2 * * van 16 juni tot en met 14 februari : * * *

03.01-19 * * aa * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-20 * * bb * bevroren * 034.20 * - *

* B I c * * Tonijn ( Thunnus spp . en Euthynnus spp . ) : * * *

* B I c 1 * * bestemd voor de industriële vervaardiging van produkten bedoeld bij post 16.04 : * * *

* B I c 1 aa * * in gehele staat : * * *

* B I c 1 aa 11 * * Geelvintonijn ( Thunnus albacares ) : * * *

03.01-21 * B I c 1 aa 11 aaa * * wegende niet meer dan 10 kg per stuk * 034.20 * - *

03.01-22 * B I c 1 aa 11 bbb * * andere * 034.20 * - *

03.01-23 * B I c 1 aa 22 * * witte tonijn ( Thunnus alalunga ) * 034.20 * - *

03.01-24 * B I c 1 aa 33 * * andere * 034.20 * - *

* B I c 1 bb * * ontdaan van ingewanden en kieuwen ( " gilled and gutted " ) : * * *

* B I c 1 bb 11 * * Geelvintonijn ( Thunnus albacares ) : * * *

03.01-25 * B I c 1 bb 11 aaa * * wegende niet meer dan 10 kg per stuk * 034.20 * - *

03.01-26 * B I c 1 bb 11 bbb * * andere * 034.20 * - *

03.01-27 * B I c 1 bb 22 * * witte tonijn ( Thunnus alalunga ) * 034.20 * - *

03.01-28 * B I c 1 bb 33 * * andere * 034.20 * - *

* B I c 1 cc * * andere ( bijvoorbeeld " heads off " ) : * * *

* B I c 1 cc 11 * * Geelvintonijn ( Thunnus albacares ) : * * *

03.01-29 * B I c 1 cc 11 aaa * * wegende niet meer dan 10 kg per stuk * 034.20 * - *

03.01-30 * B I c 1 cc 11 bbb * * andere * 034.20 * - *

03.01-31 * B I c 1 cc 22 * * witte tonijn ( Thunnus alalunga ) * 034.20 * - *

03.01-32 * B I c 1 cc 33 * * overige * 034.20 * - *

* B I c 2 * * andere : * * *

03.01-34 * * aa * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-36 * * bb * bevroren * 034.20 * - *

* B I d * * Sardines ( Sardina pilchardus ) : * * *

03.01-37 * B I d 1 * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-38 * B I d 2 * * bevroren * 034.20 * - *

03.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 03.01 B I ( vervolg ) * * * * *

* B I e * * Haaien : * * *

* B I e 1 * * Doornhaai en hondshaai ( Squalus acanthias en Scyliorhinus spp . ) : * * *

03.01-39 * B I e 1 aa * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-40 * B I e 1 bb * * bevroren * 034.20 * - *

* B I e 2 * * andere : * * *

03.01-41 * * aa * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-42 * * bb * bevroren * 034.20 * - *

* B I f * * Noorse schelvis ( Sebastes spp . ) : * * *

03.01-43 * B I f 1 * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-44 * B I f 2 * * bevroren * 034.20 * - *

* B I g * * Atlantische heilbot en zwarte heilbot : * *

* B I g 1 * * Atlantische heilbot ( Hippoglossus hippoglossus ) : * * *

03.01-45 * B I g 1 aa * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-46 * B I g 1 bb * * bevroren * 034.20 * - *

* B I g 2 * * zwarte heilbot ( Reinhardtius hippoglossoides ) : * * *

03.01-47 * B I g 2 aa * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-48 * B I g 2 bb * * bevroren * 034.20 * - *

* B I h * * Kabeljauw ( Gadus morhua , Boreogadus saida en Gadus ogac ) : * * *

03.01-49 * B I h 1 * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-50 * B I h 2 * * bevroren * 034.20 * - *

* B I ij * * Koolvis ( Pollachius virens ) * * *

03.01-51 * B I ij 1 * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-52 * B I ij 2 * * bevroren * 034.20 * - *

* B I k * * Schelvis ( Melanogrammus aeglefinus ) : * * *

03.01-53 * B I k 1 * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-55 * B I k 2 * * bevroren * 034.20 * - *

* B I l * * Wijting ( Merlangus merlangus ) : * * *

03.01-56 * B I l 1 * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-57 * B I l 2 * * bevroren * 034.20 * -

* B I m * * Leng ( Molva spp . ) : * * *

03.01-58 * B I m 1 * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-59 * B I m 2 * * bevroren * 034.20 * - *

* B I n * * Alaska koolvis ( Theragra chalcogramma ) en witte koolvis , pollak of vlaswijting ( Pollachius pollachius ) : * * *

03.01-60 * B I n 1 * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-61 * B I n 2 * * bevroren * 034.20 * - *

03.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 03.01 B I ( vervolg ) * * * * *

* B I o * * Makreel ( Scomber scombrus , Scomber japonicus en Orcynopsis unicolor ) : * * *

* B I o 1 * * van 15 februari tot en met 15 juni : * * *

03.01-62 * B I o 1 aa * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-63 * B I o 1 bb * * bevroren * 034.20 * - *

* B I o 2 * * van 16 juni tot en met 14 februari : * * *

03.01-64 * B I o 2 aa * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-65 * B I o 2 bb * * bevroren * 034.20 * - *

* B I p * * Ansjovis ( Engraulis spp . ) : * * *

03.01-66 * B I p 1 * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-67 * B I p 2 * * bevroren * 034.20 * - *

* B I q * * Schol ( Pleuronectes platessa ) : * * *

03.01-68 * B I q 1 * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-69 * B I q 2 * * bevroren * 034.20 * - *

* B I r * * Bot ( Platichthys flesus ) : * * *

03.01-70 * B I r 1 * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-71 * B I r 2 * * bevroren * 034.20 * - *

* B I s * * Zeebrasem van de soort Dentex dentex en van de Pagellussoorten : * * *

03.01-72 * B I s 1 * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-73 * B I s 2 * * bevroren * 034.20 * - *

* B I t * * Heek ( Merluccius spp . ) : * * *

03.01-74 * B I t 1 * * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-75 * B I t 2 * * bevroren * 034.20 * - *

* B I u * * blauwe wijting ( Micromesistius poutassou of Gadus poutassou ) : * * *

03.01-76 * * 1 * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-77 * * 2 * bevroren * 034.20 * - *

* B I v * * andere : * * *

* * 1 * Tong : * * *

03.01-78 * * 1 aa * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-79 * * 1 bb * bevroren * 034.20 * - *

* * 2 * andere : * * *

03.01-80 * * 2 aa * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-81 * * 2 bb * bevroren * 034.20 * - *

* B II * * Filets : * * *

* B II a * * vers of gekoeld : * * *

03.01-82 * * 1 * van kabeljauw ( Gadus morhua , Boreogadus saida en Gadus ogac ) * 034.30 * - *

03.01-83 * * 2 * andere * 034.30 * - *

03.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 03.01 B II ( vervolg ) * * * * *

* B II b * * bevoren : * * *

03.01-84 * B II b 1 * * van kabeljauw ( Gadus morhua , Boreogadus saida en Gadus ogac ) * 034.40 * - *

03.01-85 * B II b 2 * * van koolvis ( Pollachius vriens ) * 034.40 * - *

03.01-86 * B II b 3 * * van schelvis ( Melanogrammus aeglefinus ) * 034.40 * - *

03.01-87 * B II b 4 * * van Noorse schelvis ( Sebastes spp . ) * 034.40 * - *

03.01-88 * B II b 5 * * van wijting ( Merlangus merlangus ) * 034.40 * - *

03.01-89 * B II b 6 * * van leng ( Molva spp . ) * 034.40 * - *

03.01-90 * B II b 7 * * van tonijn ( Thunnus spp . en Euthynnus spp . ) * 034.40 * - *

03.01-91 * B II b 8 * * van makreel ( Scomber scombrus , Scomber japonicus en Orcynopsis unicolor ) * 034.40 * - *

03.01-92 * B II b 9 * * van heek ( Merluccius spp . ) * 034.40 * - *

03.01-93 * B II b 10 * * van haai ( Squalus spp . ) * 034.40 * - *

03.01-94 * B II b 11 * * van schol ( Pleuronectes platessa ) * 034.40 * - *

03.01-95 * B II b 12 * * van bot ( Platichthys flesus ) * 034.40 * - *

03.01-96 * B II b 13 * * van haring * 034.40 * - *

03.01-97 * B II b 14 * * andere * 034.40 * - *

* C * * Vislevers , kuit en hom : * * *

03.01-98 * * I * vers of gekoeld * 034.10 * - *

03.01-99 * * II * bevroren * 034.20 * - *

* 03.02 * * Vis , gedroogd , gezouten of gepekeld ; gerookte vis , ook indien voor of tijdens het roken gekookt : * * *

* A * * gedroogd , gezouten of gepekeld : * * *

* A I * * in gehele staat , ook indien ontdaan van kop of in moten gesneden : * * *

03.02-01 * A I a * * Haring * 035.03 * - *

* A I b * * Kabeljauw ( Gadus morhua , Boreogadus saida en Gadus ogac ) : * * *

03.02-11 * * 1 * gedroogd , niet gezouten ( stokvis ) * 035.02 * - *

03.02-12 * * 2 * gedroogd en gezouten ( klipvis ) * 035.02 * - *

03.02-13 * * 3 * gezouten of gepekeld , doch niet gedroogd * 035.03 * - *

03.02-15 * A I c * * Ansjovis ( Engraulis spp . ) * 035.03 * - *

03.02-17 * A I d * * Atlantische heilbot ( Hippoglossus hippoglossus ) * 035.03 * - *

03.02-18 * A I e * * Zalm , gezouten of gepekeld * 035.03 * - *

03.02-20 * A I f * * andere * 035.03 * - *

* A II * * Filets : * * *

03.02-22 * A II a * * van kabeljauw ( Gadus morhua , Boreogadus saida en Gadus ogac ) * 035.03 * - *

03.02-25 * A II b * * van zalm , gezouten of gepekeld * 035.03 * - *

03.02

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 03.02 A II ( vervolg ) * * * * *

03.02-27 * A II c * * van zwarte heilbot ( Reinhardtius hippoglossoides ) , gezouten of gepekeld * 035.03 * - *

03.02-29 * A II d * * andere * 035.03 * - *

* B * * gerookte vis , ook indien voor of tijdens het roken gekookt : * * *

03.02-31 * B I * * Haring * 035.04 * - *

03.02-33 * B II * * Zalm * 035.04 * - *

03.02-37 * B III * * zwarte heilbot ( Reinhardtius hippoglossoides ) * 035.04 * - *

03.02-41 * B IV * * Atlantische heilbot ( Hippoglossus hippoglossus ) * 035.04 * - *

03.02-43 * B V * * Makreel ( Scomber scombrus , Scomber japonicus en Orcynopsis unicolor ) * 035.04 * - *

03.02-47 * B VI * * Forel * 035.04 * - *

03.02-51 * B VII * * Paling of aal ( Anguilla spp . ) * 035.04 * - *

03.02-59 * B VIII * * andere * 035.04 * - *

03.02-60 * C * * Vislevers , kuit en hom * 035.03 * - *

03.02-70 * D * * Vismeel * 035.01 * - *

* 03.03 * * Schaal - , schelp - en weekdieren ( ook indien ontdaan van schaal of schelp ) , vers ( levend of dood ) , gekoeld , bevroren , gedroogd , gezouten of gepekeld ; schaaldieren in de schaal , enkel gekookt in water : * * *

* A * * Schaaldieren : * * *

03.03-12 * A I * * Langoesten * 036.00 * - *

* A II * * Zeekreeften ( Homarus spp . ) : * * *

03.03-21 * A II a * * levende * 036.00 * - *

* A II b * * andere : * * *

03.03-23 * A II b 1 * * in gehele staat * 036.00 * - *

* A II b 2 * * overige : * * *

03.03-31 * A II b 2 aa * * bevroren * 036.00 * - *

03.03-33 * A II b 2 bb * * andere * 036.00 * - *

* A III * * Krabben en rivierkreeften : * * *

03.03-35 * A III a * * Krabben van de soorten Paralithodes camchaticus , Chionoecetes spp . en Callinectes sapidus * 036.00 * - *

03.03-37 * A III b * * andere * 036.00 * - *

* A IV * * Garnalen : * * *

03.03-41 * A IV a * * Garnalen van de Pandalidaefamilie * 036.00 * - *

* A IV b * * Garnalen van het geslacht Crangon : * * *

03.03-45 * A IV b 1 * * vers , gekoeld of enkel in water gekookt * 036.00 * - *

03.03-47 * A IV b 2 * * andere * 036.00 * - *

03.03-49 * A IV c * * andere * 036.00 * - *

03.03

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 03.03 A ( vervolg ) * * * * *

* A V * * andere : * * *

* A V a * * Langoestines ( Nephrops norvegicus ) : * * *

03.03-51 * A V a 1 * * bevroren * 036.00 * - *

03.03-55 * A V a 2 * * andere * 036.00 * - *

03.03-59 * A V b * * overige * 036.00 * - *

* B * * Schelp - en weekdieren : * * *

* B I * * Oesters : * * *

03.03-61 * B I a * * platte oesters , wegende niet meer dan 40 g per stuk * 036.00 * - *

03.03-63 * B I b * * andere * 036.00 * - *

03.03-65 * B II * * Mosselen * 036.00 * - *

03.03-66 * B III * * eetbare slakken , andere dan zeeslakken * 036.00 * - *

* B IV * * andere : * * *

* B IV a * * bevroren : * * *

* B IV a 1 * * Pijlinktvissen : * * *

03.03-71 * B IV a 1 aa * * Loligo spp . * 036.00 * - *

03.03-73 * B IV a 1 bb * * Todarodes sagittatus * 036.00 * - *

03.03-75 * B IV a 1 cc * * Illex spp . * 036.00 * - *

03.03-77 * B IV a 1 dd * * andere * 036.00 * - *

03.03-79 * B IV a 2 * * Inktvissen van de soorten Sepia officinalis , Rossia macrosoma en Sepiola rondeleti * 036.00 * - *

03.03-81 * B IV a 3 * * achtarmige inktvissen van de Octopussoorten * 036.00 * - *

03.03-83 * B IV a 4 * * St . Jacobsschelp ( Pecten maximus ) * 036.00 * - *

03.03-85 * B IV a 5 * * Tapijtschelp en andere soorten van de Veneridaefamilie * 036.00 * - *

03.03-89 * B IV a 6 * * andere * 036.00 * - *

* B IV b * * overige : * * *

* B IV b 1 * * Pijlinktvissen : * * *

03.03-91 * B IV b 1 aa * * Loligo spp . * 036.00 * - *

03.03-93 * B IV b 1 bb * * Todarodes sagittatus * 036.00 * - *

03.03-95 * B IV b 1 cc * * Illex spp . * 036.00 * - *

03.03-97 * B IV b 1 dd * * andere * 036.00 * - *

03.03-99 * B IV b 2 * * andere * 036.00 * - *

04.01

HOOFDSTUK 4

MELK EN ZUIVELPRODUKTEN ; VOGELEIEREN ; NATUURHONIG ; EETBARE PRODUKTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG , ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN

Aantekeningen

1 . Als melk worden aangemerkt volle of afgeroomde melk , karnemelk , wei , gestremde melk , kefir , yoghurt en andere dergelijke gegiste of aangezuurde melk .

2 . Melk en room , luchtdicht verpakt in metalen blikken of bussen , worden aangemerkt als verduurzaamd in de zin van post 04.02 . Daarentegen worden enkel gesteriliseerde , gepasteuriseerde of gepeptoniseerde melk en room , voor zover niet luchtdicht verpakt in metalen blikken of bussen , niet als verduurzaamd in de zin van vorengenoemde post aangemerkt .

Aanvullende Aantekeningen

1 . Als blikken of bussen in de zin van Aantekening 2 op Hoofdstuk 4 worden slechts aangemerkt de bedoelde bergingsmiddelen met een netto-inhoud van 5 kg of minder .

2 . Als " bijzondere melk voor zuigelingen " , bedoeld bij onderverdeling B I a ) van post 04.02 , worden aangemerkt de produkten die vrij zijn van ziekteverwekkende en van toxicogene kiemen en die minder dan 10 000 levensvatbare aëroben en minder dan 2 colibacteriën per gram bevatten .

3 . Voor de berekening van het vetgehalte van de produkten , bedoeld bij de onderverdelingen B I b ) en B II b ) van post 04.02 , wordt het gewicht van de toegevoegde suiker niet in aanmerking genomen .

4 . Op mengsels die onder dit Hoofdstuk vallen en die zijn samengesteld uit produkten bedoeld bij de posten 04.01 B , 04.02 , 04.03 , 04.04 , 17.02 A of 21.07 F I , wordt de heffing toegepast , die geldt voor het bestanddeel dat aan de hoogste heffing onderworpen is , indien dit ten minste 10 gewichtspercenten van het mengsel uitmaakt . Indien het bedrag van de heffing op deze wijze niet kan worden vastgesteld , wordt op deze mengsels de heffing toegepast die voortvloeit uit de indeling van deze mengsels in het tarief van invoerrechten .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 04.01 * * Melk en room , vers , niet ingedikt , zonder toegevoegde suiker : * * *

* A * * met een vetgehalte van niet meer dan 6 gewichtspercenten : * * *

* A I * * Yoghurt , kefir , gestremde melk , wei , karnemelk en andere gegiste of aangezuurde melk : * * *

04.01-11 * A I a * * in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 2 liter of minder * 022.30 * - *

04.01-11 * A I b * * andere * 022.30 * - *

* A II * * andere : * * *

* A II a * * in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 2 liter of minder en met een vetgehalte : * * *

* A II a 1 * * van niet meer dan 4 gewichtspercenten : * * *

04.01-21 * * aa * afgeroomde melk * 022.30 * - *

04.01-25 * * bb * andere * 022.30 * - *

04.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 04.01 A II a ( vervolg ) * * * * *

04.01-25 * A II a 2 * * van meer dan 4 gewichtspercenten * 022.30 * - *

* A II b * * overige , met een vetgehalte : * * *

* A II b 1 * * van niet meer dan 4 gewichtspercenten : * * *

04.01-31 * * aa * afgeroomde melk * 022.30 * - *

04.01-35 * * bb * andere * 022.30 * - *

04.01-35 * A II b 2 * * van meer dan 4 gewichtspercenten * 022.30 * - *

* B * * andere , met een vetgehalte : * * *

04.01-80 * B I * * van meer dan 6 doch niet meer dan 21 gewichtspercenten * 022.30 * - *

04.01-80 * B II * * van meer dan 21 doch niet meer dan 45 gewichtspercenten * 022.30 * - *

04.01-80 * B III * * van meer dan 45 gewichtspercenten * 022.30 * - *

* 04.02 * * Melk en room , verduurzaamd , ingedikt of met toegevoegde suiker : * * *

* A * * zonder toegevoegde suiker : * * *

04.02-11 * A I * * Wei * 022.41 * - *

* A II * * Melk en room , in poeder of in korrels : * * *

* A II a * * in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 2,5 kg of minder en met een vetgehalte : * * *

04.02-21 * A II a 1 * * van niet meer dan 1,5 gewichtspercent * 022.42 * - *

04.02-23 * A II a 2 * * van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten * 022.43 * - *

04.02-28 * A II a 3 * * van meer dan 27 doch niet meer dan 29 gewichtspercenten * 022.43 * - *

04.02-29 * A II a 4 * * van meer dan 29 gewichtspercenten * 022.43 * - *

* A II b * * andere , met een vetgehalte : * * *

04.02-31 * A II b 1 * * van niet meer dan 1,5 gewichtspercent * 022.42 * - *

04.02-33 * A II b 2 * * van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten * 022.43 * - *

04.02-38 * A II b 3 * * van meer dan 27 doch niet meer dan 29 gewichtspercenten * 022.43 * - *

04.02-39 * A II b 4 * * van meer dan 29 gewichtspercenten * 022.43 * - *

* A III * * Melk en room , andere dan in poeder of in korrels : * * *

* A III a * * in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 2,5 kg of minder en met een vetgehalte van niet meer dan 11 gewichtspercenten : * * *

04.02-42 * A III a 1 * * met een vetgehalte van niet meer dan 8,9 gewichtspercenten * 022.49 * - *

04.02-45 * A III a 2 * * andere * 022.49 * - *

* A III b * * andere , met een vetgehalte : * * *

04.02-47 * A III b 1 * * van niet meer dan 45 gewichtspercenten * 022.49 * - *

04.02-49 * A III b 2 * * van meer dan 45 gewichtspercenten * 022.49 * - *

04.02

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 04.02 ( vervolg ) * * * * *

* B * * met toegevoegde suiker : * * *

* B I * * Melk en room , in poeder of in korrels : * * *

04.02-50 * B I a * * bijzondere melk voor zuigelingen , luchtdicht verpakt in verpakkingen met een netto-inhoud van 500 gram of minder en met een vetgehalte van meer dan 10 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten * 022.43 * - *

* B I b * * andere : * * *

* B I b 1 * * in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 2,5 kg of minder en met een vetgehalte : * * *

04.02-61 * B I b 1 aa * * van niet meer dan 1,5 gewichtspercent * 022.42 * - *

04.02-63 * B I b 1 bb * * van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten * 022.43 * - *

04.02-69 * B I b 1 cc * * van meer dan 27 gewichtspercenten * 022.43 * - *

* B I b 2 * * overige , met een vetgehalte : * * *

04.02-71 * B I b 2 aa * * van niet meer dan 1,5 gewichtspercent * 022.42 * - *

04.02-73 * B I b 2 bb * * van meer dan 1,5 doch niet meer dan 27 gewichtspercenten * 022.43 * - *

04.02-79 * B I b 2 cc * * van meer dan 27 gewichtspercenten * 022.43 * - *

* B II * * Melk en room , andere dan in poeder of in korrels : * * *

04.02-81 * B II a * * in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 2,5 kg of minder en met een vetgehalte van niet meer dan 9,5 gewichtspercenten * 022.49 * - *

* B II b * * andere , met een vetgehalte : * * *

04.02-92 * B II b 1 * * van niet meer dan 45 gewichtspercenten * 022.49 * - *

04.02-99 * B II b 2 * * van meer dan 45 gewichtspercenten * 022.49 * - *

* 04.03 * * Boter : * * *

04.03-10 * A * * met een vetgehalte van niet meer dan 85 gewichtspercenten * 023.00 * - *

04.03-90 * B * * andere * 023.00 * - *

* 04.04 * * Kaas en wrongel : * * *

04.04-01 * A * * Emmentaler , Gruyère , Sbrinz , Bergkaese , Appenzell , Vacherin Fribourgeois en Tête de Moine , andere dan geraspt of in poeder * 024.00 * - *

04.04-20 * B * * Glaris kruidkaas ( zogenaamde Schabziger ) , vervaardigd van afgeroomde melk waaraan fijngemalen kruiden zijn toegevoegd * 024.00 * - *

04.04-30 * C * * blauw-groen geaderde kaas , andere dan geraspt of in poeder * 024.00 * - *

04.04

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 04.04 ( vervolg ) * * * * *

* D * * Smeltkaas , andere dan geraspt of in poeder , met een vetgehalte : * * *

* D I * * van niet meer dan 36 gewichtspercenten en met een vetgehalte , berekend op de droge stof : * * *

04.04-40 * D I a * * van niet meer dan 48 gewichtspercenten * 024.00 * - *

04.04-40 * D I b * * van meer dan 48 gewichtspercenten * 024.00 * - *

04.04-40 * D II * * van meer dan 36 gewichtspercenten * 024.00 * - *

* E * * andere : * * *

* E I * * andere dan geraspt of in poeder , met een vetgehalte van niet meer dan 40 gewichtspercenten en een vochtgehalte , berekend op de vetvrije kaasmassa : * * *

* E I a * * van niet meer dan 47 gewichtspercenten : * * *

04.04-52 * * 1 * Grana en Parmigiano-Reggiano * 024.00 * - *

04.04-57 * * 2 * Fiore sardo en Pecorino * 024.00 * - *

04.04-59 * * 3 * andere * 024.00 * - *

* E I b * * van meer dan 47 , doch niet meer dan 72 gewichtspercenten : * * *

04.04-61 * E I b 1 * * Cheddar * 024.00 * - *

* E I b 2 * * andere : * * *

04.04-77 * * aa * Wrongel , platte kaas en andere ongegiste kaas * 024.00 * - *

04.04-81 * * bb * Asiago , Caciocavallo , Provolone en Ragusano * 024.00 * - *

04.04-83 * * cc * Danbo , Edam , Fontal , Fontina , Fynbo , Gouda , Havarti , Maribo en Samso * 024.00 * - *

04.04-84 * * dd * Esrom , Italico , Kernhem , Saint-Nectaire , Saint-Paulin en Taleggio * 024.00 * - *

04.04-85 * * ee * Cantal * 024.00 * - *

04.04-87 * * ff * Ricotta , gezouten * 024.00 * - *

04.04-88 * * gg * Feta * 024.00 * - *

04.04-89 * * hh * Colby en Monterey * 024.00 * - *

04.04-90 * * ijij * andere * 024.00 * - *

* E I c * * van meer dan 72 gewichtspercenten : * * *

04.04-93 * E I c 1 * * in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 500 gram * 024.00 * - *

04.04-94 * E I c 2 * * andere * 024.00 * - *

* E II * * overige : * * *

04.04-96 * E II a * * geraspt of in poeder * 024.00 * - *

* E II b * * andere : * * *

04.04-98 * * 1 * Wrongel , platte kaas en andere ongegiste kaas * 024.00 * - *

04.04-99 * * 2 * andere * 024.00 * - *

04.05

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 04.05 * * Vogeleieren en eigeel , vers , gedroogd of op andere wijze verduurzaamd , ook indien met toegevoegde suiker : * * *

* A * * Vogeleieren in de schaal , vers of verduurzaamd : * * *

* A I * * van pluimvee : * * *

* A I a * * Broedeieren : * * *

04.05-01 * A I a 1 * * van kalkoenen of van ganzen * 025.10 * 1 000 St . *

04.05-09 * A I a 2 * * andere * 025.10 * 1 000 St . *

04.05-14 * A I b * * andere * 025.10 * 1 000 St . *

04.05-18 * A II * * andere * 025.10 * 1 000 St . *

* B * * Vogeleieren uit de schaal en eigeel : * * *

* B I * * geschikt voor menselijke consumptie : * * *

* B I a * * Eieren uit de schaal : * * *

04.05-31 * B I a 1 * * gedroogd * 025.20 * - *

04.05-39 * B I a 2 * * andere * 025.20 * - *

* B I b * * Eigeel : * * *

04.05-51 * B I b 1 * * vloeibaar * 025.20 * - *

04.05-53 * B I b 2 * * bevroren * 025.20 * - *

04.05-55 * B I b 3 * * gedroogd * 025.20 * - *

04.05-70 * B II * * andere * 025.20 * - *

04.06-00 * 04.06 * * Natuurhonig * 061.60 * - *

04.07-00 * 04.07 * * Eetbare produkten van dierlijke oorsprong , elders genoemd noch elders onder begrepen * 098.08 * - *

05.01

HOOFDSTUK 5

ANDERE PRODUKTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG , ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) voor menselijke consumptie geschikte produkten , andere dan bloed van dieren ( vloeibaar of gedroogd ) en dan darmen , blazen en magen van dieren , in hun geheel of in stukken ;

b ) huiden , vellen en pelterijen , andere dan de produkten bedoeld bij de posten 05.05 en 05.07 en andere dan snippers en dergelijk afval van ongelooide huiden en vellen , bedoeld bij post 05.15 ( Hoofdstukken 41 of 43 ) ;

c ) textielgrondstoffen van dierlijke oorsprong , andere dan paardehaar ( crin ) en afval van paardehaar ( Afdeling XI ) ;

d ) gerede knotten voor borstelwerk ( post 96.01 ) .

2 . Mensenhaar , op gelijke lengte gesorteerd , doch niet gericht ( d.w.z . niet met respectievelijk de topeinden en de worteleinden bij elkaar ) , wordt aangemerkt als onbewerkt mensenhaar ( post 05.01 ) .

3 . In alle Afdelingen van dit Tarief wordt onder " invoor " verstaan : slagtanden van olifanten , van mammoets , van walrussen , van narwallen of van wilde zwijnen , horens van neushoorns , alsmede tanden van alle dieren .

4 . Voor de toepassing van het Tarief wordt als " paardehaar " ( crin ) aangemerkt het haar van de manen en van de staart van de paardachtigen of van runderen .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

05.01-00 * 05.01 * * Mensenhaar , onbewerkt , ook indien gewassen of ontvet ; afval van mensenhaar * 291.91 * - *

* 05.02 * * Haar van varkens en van wilde zwijnen ; dassehaar en ander dierlijk haar , voor borstelwerk ; afval van dit haar : * * *

* * A * Haar van varkens en van wilde zwijnen ; afval van dit haar : * * *

05.02-01 * * A I * ruw haar , ook indien gewassen , ontvet of gedesinfecteerd ; afval * 291.92 * - *

05.02-09 * * A II * ander haar * 291.92 * - *

05.02-50 * * B * Dassehaar en ander dierlijk haar , voor borstelwerk ; afval van dit haar * 291.92 * - *

* 05.03 * * Paardehaar ( crin ) en afval van paardehaar , ook indien in vliezen , al dan niet bevestigd op een onderlaag of tussen twee lagen van andere stof : * * *

05.03-10 * A * * niet gekroesd ( niet gekruld ) en niet bevestigd op een onderlaag of tussen twee lagen van andere stof * 268.51 * - *

05.03-90 * B * * ander * 268.51 * - *

05.04-00 * 05.04 * * Darmen , blazen en magen , van dieren , andere dan die van vissen , in hun geheel of in stukken * 291.93 * - *

05.05-00 * 05.05 * * Visafvallen * 291.94 * - *

05.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 05.07 * * Vogelhuiden en andere delen van vogels , met veren of dons bezet , veren en delen van veren ( ook indien bijgesneden ) en dons , ruw , gereinigd , ontsmet of op andere wijze behandeld ter voorkoming van bederf , doch niet verder bewerkt ; poeder en afval , van veren of van delen van veren : * * *

* A * * Bedveren en dons : * * *

05.07-31 * A I * * ruw * 291.96 * - *

05.07-39 * A II * * andere * 291.96 * - *

05.07-80 * B * * andere * 291.96 * - *

* 05.08 * * Beenderen en hoornpitten , ruw , ontvet of eenvoudig voorbehandeld ( doch niet in vorm gesneden ) , met zuur behandeld of ontdaan van gelatine ; poeder en afval van deze stoffen : * * *

05.08-10 * * A * Osseïne en met zuur behandelde beenderen * 291.11 * - *

05.08-90 * * B * andere * 291.11 * - *

05.09-00 * 05.09 * * Ivoor , schildpad , horens , geweien , hoeven , nagels , klauwen en snavels , ruw of eenvoudig voorbehandeld , doch niet in vorm gesneden , afval en poeder daaronder begrepen ; walvisbaarden , ruw of eenvoudig voorbehandeld , doch niet in vorm gesneden , afval daaronder begrepen * 291.16 - *

05.12-00 * 05.12 * * Koraal en dergelijke stoffen , ruw of eenvoudig voorbehandeld , doch niet verder bewerkt ; schelpen , ruw of eenvoudig voorbehandeld , doch niet in vorm gesneden ; poeder en afval van schelpen * 291.15 * - *

* 05.13 * * Echte sponsen : * * *

05.13-10 * A * * ruw * 291.97 * - *

05.13-90 * B * * andere * 291.97 * - *

05.14-00 * 05.14 * * Grijze amber , bevergeil , civet en muskus ; Spaanse vlieg en gal , ook indien gedroogd ; dierlijke stoffen van de soort , welke wordt gebruikt voor het bereiden van farmaceutische produkten , vers , gekoeld of bevroren ofwel anderszins voorlopig geconserveerd * 291.98 * - *

* 05.15 * * Produkten van dierlijke oorsprong , elders genoemd noch elders onder begrepen ; dode dieren van de soorten bedoeld bij de Hoofdstukken 1 en 3 , niet geschikt voor menselijke consumptie : * * *

05.15-20 * A * * Vis , schaal - , schelp - en weekdieren * 291.99 * - *

* B * * andere : * * *

05.15-91 * * I * Rundersperma , bevroren * 291.99 * - *

05.15-99 * * II * andere * 291.99 * - *

06.01

AFDELING II

PRODUKTEN VAN HET PLANTENRIJK

HOOFDSTUK 6

LEVENDE PLANTEN EN PRODUKTEN VAN DE BLOEMENTEELT

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat uitsluitend de produkten , welke gewoonlijk door tuinders , boomkwekers en bloemisten worden geleverd om te worden geplant of voor versiering . Van dit Hoofdstuk zijn evenwel uitgezonderd : aardappelen , uien , sjalotten , knoflook en de andere produkten bedoeld bij Hoofdstuk 7 .

2 . Bloemstukken , bloemenmanden , kransen en dergelijke artikelen worden gelijkgesteld met bloemen of met loof , bedoeld bij post 06.03 of bij post 06.04 , waarbij geen rekening wordt gehouden met hulpmiddelen van andere stoffen .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 06.01 * * Bollen , knollen en wortelstokken , ook indien in blad of in bloei : * * *

* A * * in rusttoestand : * * *

06.01-11 * * I * Hyacinten * 292.61 * Stuk *

06.01-13 * * II * Narcissen * 292.61 * Stuk *

06.01-15 * * III * Tulpen * 292.61 * Stuk *

06.01-17 * * IV * Gladiolen * 292.61 * Stuk *

06.01-19 * * V * andere * 292.61 * - *

* B * * andere : * * *

06.01-31 * B I * * Orchideeën , hyacinten , narcissen en tulpen * 292.61 * - *

06.01-39 * B II * * overige * 292.61 * - *

* 06.02 * * Andere levende planten en wortels , stekken en enten daaronder begrepen : * * *

* A * * Stekken zonder wortels en enten : * * *

06.02-10 * A I * * van de wijnstok * 292.69 * - *

06.02-19 * A II * * andere * 292.69 * - *

06.02-30 * B * * Plantgoed van wijnstokken , geënt of met wortels * 292.69 * - *

06.02-40 * C * * Ananasplantjes * 292.69 * - *

* D * * andere : * * *

06.02-52 * * I * Mycelium * 292.69 * - *

* * II * Rhododendrons ( azalea's ) : * * *

06.02-54 * * II a * Rhododendrons simsii ( Azalea indica ) * 292.69 * - *

06.02-58 * * II b * andere * 292.69 - *

06.02

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 06.02 D ( vervolg ) * * * * *

* * III * Rozen ( alle soorten Rosa ) : * * *

* * III a * niet veredeld : * * *

06.02-61 * * III a 1 * met een nekdoorsnede van 10 mm of minder * 292.69 * Stuk *

06.02-65 * * III a 2 * andere * 292.69 * Stuk *

06.02-68 * * III b * veredeld * 292.69 * Stuk *

06.02-72 * * IV * Groenteplanten en aardbeiplanten * 292.69 * - *

* * V * andere : * * *

* * V a * Planten voor de open grond : * * *

* * V a 1 * Bomen en heesters : * * *

* * V a 1 aa * Fruitbomen en fruitheesters : * * *

06.02-74 * * V a 1 aa 11 * niet veredeld * 292.69 * - *

06.02-76 * * V a 1 aa 22 * veredeld * 292.69 * - *

06.02-78 * * V a 1 bb * Woudbomen en woudheesters ( z.g . bosplantsoen ) * 292.69 * - *

* * V a 1 cc * andere : * * *

06.02-81 * * V a 1 cc 11 * bewortelde stekken en jonge planten * 292.69 * - *

06.02-83 * * V a 1 cc 22 * andere * 292.69 * - *

* * V a 2 * andere planten voor de open grond : * * *

06.02-92 * * V a 2 aa * vaste planten * 292.69 * - *

06.02-93 * * V a 2 bb * andere * 292.69 * - *

* * V b * Kamerplanten : * * *

06.02-94 * * V b 1 * bewortelde stekken , zaailingen en plantgoed , met uitzondering van cactussen * 292.69 * - *

* * V b 2 * andere : * * *

06.02-96 * * V b 2 aa * bloeiende planten ( in knop of bloem ) , met uitzondering van cactussen * 292.69 * - *

06.02-99 * * V b 2 bb * andere * 292.69 * - *

* 06.03 * * Afgesneden bloemen , bloesems en bloemknoppen , voor bloemstukken of voor versiering , vers , gedroogd , gebleekt , geverfd , geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd : * * *

* A * * vers : * * *

* A I * * van 1 juni tot en met 31 oktober : * * *

06.03-01 * * a * Rozen * 292.71 * Stuk *

06.03-05 * * b * Anjers * 292.71 * Stuk *

06.03-07 * * c * Orchideeën * 292.71 * Stuk *

06.03-11 * * d * Gladiolen * 292.71 * Stuk *

06.03-15 * * e * Chrysanten * 292.71 * Stuk *

06.03-19 * * f * andere * 292.71 * - *

* A II * * van 1 november tot en met 31 mei : * * *

06.03-51 * * a * Rozen * 292.71 * Stuk *

06.03-55 * * b * Anjers * 292.71 * Stuk *

06.03

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 06.03 A II ( vervolg ) * * * * *

06.03-57 * * c * Orchideeën * 292.71 * Stuk *

06.03-61 * * d * Gladiolen * 292.71 * Stuk *

06.03-65 * * e * Chrysanten * 292.71 * Stuk *

06.03-69 * * f * andere * 292.71 * - *

06.03-90 * B * * andere * 292.71 * - *

* 06.04 * * Loof , bladeren , twijgen , takken en andere delen van planten , grassen , mossen en korstmossen , voor bloemstukken of voor versiering , vers , gedroogd , gebleekt , geverfd , geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd , met uitzondering van bloemen , bloesems en bloemknoppen , bedoeld bij post 06.03 : * * *

06.04-20 * A * * Rendiermos * 292.72 * - *

* B * * andere : * * *

* B I * * vers : * * *

06.04-41 * * a * Kerstbomen , takken en twijgen van naalbomen * 292.72 * - *

06.04-49 * * b * andere * 292.72 * - *

06.04-50 * B II * * enkel gedroogd * 292.72 * - *

06.04-90 * B III * * overige * 292.72 * - *

07.01

HOOFDSTUK 7

GROENTEN ; PLANTEN , WORTELS EN KNOLLEN , VOOR VOEDINGSDOELEINDEN

Aantekening

Voor de toepassing van de posten 07.01 tot en met 07.03 , worden als " groenten en moeskruiden " mede aangemerkt : eetbare paddestoelen , truffels , olijven , kappers , tomaten , aardappelen , kroten , komkommers , augurken , pompoenen , aubergines , niet scherp smakende pepers , venkel , peterselie , kervel , dragon , kers ( waterkers , tuinkers , enz . ) , gekweekte marjolein ( Majorana hortensis of Origanum majorana ) , ramenas , mierikwortel ( peperwortel ) en knoflook .

Post 07.04 omvat alle bij de posten 07.01 tot en met 07.03 bedoelde soorten groenten en moeskruiden , voor zover zij gedroogd , gedehydreerd of geëvaporeerd zijn , met uitzondering van :

a ) gedroogde zaden van peulgroenten ( post 07.05 ) ;

b ) niet scherp smakende pepers , fijngemaakt of gemalen ( post 09.04 ) ;

c ) meel van bij post 07.05 bedoelde zaden van peulgroenten ( post 11.04 ) ;

d ) meel , gries en vlokken , van aardappelen ( post 11.05 ) .

Aanvullende Aantekening

Post 07.01 , onderverdeling Q I , heeft alleen betrekking op de hierna genoemde gekweekte paddestoelen van de Psalliota ( Agaricus ) soorten : hortensis , alba of bispora en subedulis . Paddestoelen van andere soorten worden , ook indien zij gekweekt zijn ( bijvoorbeeld Rhodopaxillus nudus en Polypurus tuberaster ) , onder de onderverdeling Q IV van post 07.01 ingedeeld .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 07.01 * * Groenten en moeskruiden , vers of gekoeld : * * *

* A * * Aardappelen : * * *

07.01-11 * A I * * Pootaardappelen * 054.10 * - *

* A II * * nieuwe aardappelen ( primeurs ) : * * *

07.01-13 * A II a * * van 1 januari tot en met 15 mei * 054.10 * - *

07.01-15 * A II b * * van 16 mei tot en met 30 juni * 054.10 * - *

* A III * * andere : * * *

07.01-17 * A III a * * bestemd voor de vervaardiging van zetmeel * 054.10 * - *

07.01-19 * A III b * * overige * 054.10 * - *

* B * * Kool en spruitjes : * * *

* B I * * Bloemkool : * * *

07.01-21 * B I a * * van 15 april tot en met 30 november * 054.59 * - *

07.01-22 * B I b * * van 1 december tot en met 14 april * 054.59 * - *

07.01-23 * B II * * witte kool en rode kool * 054.59 * - *

* B III * * andere : * * *

07.01-26 * * a * Spruitjes * 054.59 * - *

07.01-27 * * b * overige * 054.59 * - *

07.01-29 * C * * Spinazie * 054.59 * - *

07.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 07.01 ( vervolg ) * * * * *

* D * * Sla van alle soorten , alsmede andijvie en witloof ( witlof ) : * * *

* D I * * Kropsla : * * *

07.01-31 * D I a * * van 1 april tot en met 30 november * 054.59 * - *

07.01-33 * D I b * * van 1 december tot en met 31 maart * 054.59 * - *

* D II * * andere : * * *

07.01-34 * * a * Witloof ( witlof - Cichorium intybus var . foliosum ) * 054.59 * - *

07.01-36 * * b * andere * 054.59 * - *

07.01-37 * E * * Snijbiet en kardoen * 054.59 * - *

* F * * Peulgroenten , ook indien gedopt : * * *

* F I * * Erwten , peultjes daaronder begrepen : * * *

07.01-41 * F I a * * van 1 september tot en met 31 mei * 054.59 * - *

07.01-43 * F I b * * van 1 juni tot en met 31 augustus * 054.59 * - *

* F II * * Bonen van de " Phaseolus " -soorten : * * *

07.01-45 * F II a * * van 1 oktober tot en met 30 juni * 054.59 * - *

07.01-47 * F II b * * van 1 juli tot en met 30 september * 054.59 * - *

07.01-49 * F III * * andere * 054.59 * - *

* G * * Wortelen , rapen , kroten , schorseneren , knolselderij , radijs en andere dergelijke eetbare wortelen en knollen : * * *

* G I * * Knolselderij : * * *

07.01-51 * G I a * * van 1 mei tot en met 30 september * 054.59 * - *

07.01-53 * G I b * * van 1 oktober tot en met 30 april * 054.59 * - *

07.01-54 * G II * * Wortelen en rapen * 054.59 * - *

07.01-56 * G III * * Mierikwortel of peperwortel ( Cochlearia armoracia ) * 054.59 * - *

07.01-59 * G IV * * andere * 054.59 * - *

* H * * Uien , sjalotten en knoflook : * * *

* * I * Uien : * * *

07.01-62 * * I a * Plantuitjes * 054.51 * - *

07.01-63 * * I b * andere * 054.51 * - *

07.01-66 * * II * Sjalotten * 054.51 * - *

07.01-67 * * III * Knoflook * 054.51 * - *

07.01-68 * IJ * * Prei en andere looksoorten ( bieslook , enz . ) * 054.51 * - *

07.01-71 * K * * Asperges * 054.59 * - *

07.01-73 * L * * Artisjokken * 054.59 * - *

* M * * Tomaten : * * *

07.01-75 * M I * * van 1 november tot en met 14 mei * 054.40 * - *

07.01-77 * M II * * van 15 mei tot en met 31 oktober * 054.40 * - *

* N * * Olijven : * * *

07.01-78 * N I * * bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van olie * 054.59 * - *

07.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 07.01 N ( vervolg ) * * * * *

07.01-79 * N II * * andere * 054.59 * - *

07.01-80 * O * * Kappers * 054.59 * - *

* P * * Komkommers en augurken : * * *

* P I * * Komkommers : * * *

07.01-81 * P I a * * van 1 november tot en met 15 mei * 054.59 * - *

07.01-82 * P I b * * van 16 mei tot en met 31 oktober * 054.59 * - *

07.01-83 * P II * * Augurken * 054.59 * - *

* Q * * Paddestoelen en truffels : * * *

07.01-84 * Q I * * gekweekte paddestoelen * 054.59 * - *

07.01-85 * Q II * * Cantharellen * 054.59 * - *

07.01-86 * Q III * * Eekhoorntjesbrood * 054.59 * - *

07.01-89 * Q IV * * andere * 054.59 * -

07.01-91 * R * * Venkel * 054.59 * - *

07.01-93 * S * * Niet scherp smakende pepers * 054.59 * - *

* T * * andere : * * *

07.01-94 * * I * Aubergines ( Solanum melongena L . ) * 054.59 * - *

* * II * Pompoenen : * * *

07.01-96 * * II a * kleine pompoenen ( Cucurbita pepo L . var . medullosa Alef . ) * 054.59 * - *

07.01-98 * * II b * andere * 054.59 * - *

07.01-99 * * III * andere * 054.59 * - *

* 07.02 * * Groenten en moeskruiden , al dan niet gekookt of gebakken , bevroren : * * *

07.02-10 * A * * Olijven * 054.61 * - *

* B * * andere : * * *

07.02-20 * * I * Doperwten * 054.61 * - *

07.02-30 * * II * Bonen van de " Phaseolus " -soorten * 054.61 * - *

07.02-40 * * III * Spinazie * 054.61 * - *

07.02-50 * * IV * Aardappelen * 054.61 * - *

07.02-60 * * V * Paddestoelen * 054.61 * - *

07.02-70 * * VI * Tomaten * 054.61 * - *

07.02-90 * * VII * andere * 054.61 * - *

* 07.03 * * Groenten en moeskruiden , in water , waaraan , voor het voorlopig verduurzamen , zout , zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd , doch niet speciaal bereid voor dadelijke consumptie : * * *

* A * * Olijven : * * *

07.03-11 * A I * * bestemd voor andere doeleinden dan het vervaardigen van olie * 054.62 * - *

07.03-13 * A II * * andere * 054.62 * - *

07.03-15 * B * * Kappers * 054.62 * - *

07.03

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 07.03 ( vervolg ) * * * * *

07.03-30 * C * * Uien * 054.62 * - *

07.03-50 * D * * Komkommers en augurken * 054.62 * - *

* E * * andere groenten en moeskruiden : * * *

07.03-61 * * I * Paddestoelen * 054.62 * - *

07.03-69 * * II * andere * 054.62 * - *

07.03-91 * F * * Mengsels van de hierboven bedoelde groenten en moeskruiden * 054.62 * - *

* 07.04 * * Groenten en moeskruiden , gedroogd , gedehydreerd of geëvaporeerd , ook indien in stukken of in schijven gesneden , dan wel fijngemaakt of in poedervorm , doch niet op andere wijze bereid : * * *

07.04-10 * A * * Uien * 056.10 * - *

* B * * andere : * * *

07.04-50 * * I * Aardappelen * 056.10 * - *

07.04-60 * * II * Paddestoelen en truffels * 056.10 * - *

07.04-70 * * III * Tomaten * 056.10 * - *

07.04-91 * * IV * Wortelen * 056.10 * - *

07.04-99 * * V * andere * 056.10 * - *

* 07.05 * * Gedroogde zaden van peulgroenten , ook indien gepeld ( spliterwten , enz . ) : * * *

* A * * voor zaaidoeleinden : * * *

* A I * * Erwten , kekers daaronder begrepen , bonen van de " Phaseolus " -soorten * * *

* * a * Erwten * * *

07.05-11 * * a 1 * Voedererwten * 054.20 * - *

07.05-19 * * a 2 * andere * 054.20 * - *

07.05-25 * * b * Bonen van de " Phaseolus " -soorten * 054.20 * - *

07.05-30 * II * * Linzen * 054.20 * - *

* III * * andere : * * *

07.05-41 * * a * Veld - en paardebonen ( Vicia faba L . var . minor ( Peterm . ) bull . en Vicia faba L . ssp . faba var . equina Pers . ) * 054.20 * - *

07.05-49 * * b * Tuinbonen ( Vicia faba major L . ) * 054.20 * - *

07.05-59 * * c * andere * 054.20 * - *

* B * * andere : * * *

* B I * * Erwten , kekers daaronder begrepen ; bonen van de " Phaseolus " -soorten : * * *

07.05-61 * * a * Erwten * 054.20 * - *

07.05-65 * * b * Bonen van de " Phaseolus " -soorten * 054.20 * - *

07.05-70 * B II * * Linzen * 054.20 * - *

* B III * * andere : * * *

07.05-93 * * a * Tuin - , veld - en paardebonen * 054.20 * - *

07.05

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 07.05 B III ( vervolg ) * * * * *

07.05-99 * * b * andere * 054.20 * - *

* 07.06 * * Maniokwortel , arrowroot ( pijiwortel ) , salepwortel , aardperen , bataten ( zoete aardappelen ) en andere dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel of aan inuline , ook indien gedroogd of in stukken ; merg van de sagopalm : * * *

* A * * Maniokwortel , arrowroot ( pijlwortel ) , salepwortel en andere dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel , met uitzondering van bataten ( zoete aardappelen ) : * * *

07.06-10 * A I * * vers of gedroogd , ook indien gesneden , doch niet op andere wijze bereid * 054.81 * - *

07.06-20 * A II * * andere , pellets daaronder begrepen * 054.81 * - *

07.06-90 * B * * andere * 054.81 * - *

08.01

HOOFDSTUK 8

FRUIT ; SCHILLEN VAN CITRUSVRUCHTEN EN VAN MELOENEN

Aantekeningen

1 . Vruchten ( noten daaronder begrepen ) , welke niet eetbaar zijn , worden niet onder dit Hoofdstuk ingedeeld .

2 . Gekoelde vruchten worden met verse vruchten gelijkgesteld .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 08.01 * * Dadels , bananen , ananassen , manga's , advokaten , guaves en manggistaas , kokosnoten , paranotes en cashewaoten , vers of gedroogd , al dan niet in de dop , schil of schaal : * * *

08.01-10 * A * * Dadels * 057.96 * - *

* B * * Bananen : * * *

08.01-31 * * I * verse * 057.30 * - *

08.01-35 * * II * gedroogde * 057.30 * - *

08.01-50 * C * * Ananassen * 057.95 * - *

08.01-60 * D * * Advokaten * 057.97 * - *

* E * * Kokosnoten * * *

08.01-71 * * I * gedroogd vruchtvlees van kokosnoten * 057.71 * - *

08.01-75 * * II * andere * 057.71 * - *

08.01-77 * F * * Cashewnoten * 057.73 * - *

08.01-80 * G * * Paranoten * 057.72 * - *

08.01-99 * H * * andere * 057.97 * - *

* 08.02 * * Citrusvruchten , vers of gedroogd : * * *

* A * * Sinaasappelen : * * *

* A I * * andere dan pomeransen ( bittere oranjeappelen ) , vers : * * *

* A I a * * van 1 april tot en met 30 april : * * *

08.02-02 * * 1 * Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen * 057.11 * - *

* * 2 * andere : * * *

08.02-03 * * 2 aa * Navels , Navelines , Navelates , Salustianas , Vernas , Valencia lates , Maltaises , Shamoutis , Ovalis , Trovita en Hamlins * 057.11 * - *

08.02-05 * * 2 bb * andere * 057.11 * - *

* A 1 b * * van 1 mei tot en met 15 mei : * * *

08.02-06 * * 1 * Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen * 057.11 * - *

* * 2 * andere : * * *

08.02-07 * * 2 aa * Navels , Navelines , Navelates , Salustianas , Vernas , Valencia lates , Maltaises , Shamoutis , Ovalis , Trovita en Hamlins * 057.11 * - *

08.02-09 * * 2 bb * andere * 057.11 * - *

08.02

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 08.02 A I ( vervolg ) * * * * *

* A I c * * van 16 mei tot en met 15 oktober : * * *

08.02-12 * * 1 * Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen * 057.11 * - *

* * 2 * andere : * * *

08.02-13 * * 2 aa * Navels , Navelines , Navelates , Salustianas , Vernas , Valencia lates , Maltaises , Shamoutis , Ovalis , Trovita en Hamlins * 057.11 * - *

08.02-15 * * 2 bb * andere * 057.11 * - *

* A I d * van 16 oktober tot en met 31 maart : * * *

08.02-16 * * 1 * Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen * 057.11 * - *

* * 2 * andere : * * *

08.02-17 * * 2 aa * Navels , Navelines , Navelates , Salustianas , Vernas , Valencia lates , Maltaises , Shamoutis , Ovalis , Trovita en Hamlins * 057.11 * - *

08.02-19 * * 2 bb * andere * 057.11 * - *

* A II * * andere : * * *

08.02-24 * A II a * * van 1 april tot en met 15 oktober * 057.11 * - *

08.02-27 * A II b * * van 16 oktober tot en met 31 maart * 057.11 * - *

* B * * Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen ; clementines , wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten : * * *

08.02-29 * * I * Monreales en satsuma's * 057.12 * - *

08.02-31 * * II * Mandarijnen en wilkings * 057.12 * - *

08.02-32 * * III * Clementines * 057.12 * - *

08.02-34 * * IV * Tangerines * 057.12 * - *

08.02-37 * * V * andere * 057.12 * - *

08.02-50 * C * * Citroenen * 057.21 * - *

08.02-70 * D * * Pompelmoezen en pomelo's * 057.22 * - *

08.02-90 * E * * andere * 057.29 * - *

* 08.03 * * Vijgen , vers of gedroogd : * * *

08.03-10 * A * * vers * 057.60 * - *

08.03-30 * B * * gedroogd * 057.60 * - *

* 08.04 * * Druiven , rozijnen en krenten : * * *

* A * * Druiven : * * *

* A I * * voor tafelgebruik : * * *

* A I a * * van 1 november tot en met 14 juli : * * *

08.04-11 * A I a 1 * * van de soort " Empereur " ( Vitis vinifera c.v . ) van 1 december tot en met 31 januari * 057.51 * - *

08.04-19 * A I a 2 * * andere * 057.51 * - *

08.04-23 * A I b * * van 15 juli tot en met 31 oktober * 057.51 * - *

* A II * * andere : * * *

08.04-25 * A II a * * van 1 november tot en met 14 juli * 057.51 * - *

08.04

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 08.04 A II ( vervolg ) * * * * *

08.04-27 * A II b * * van 15 juli tot en met 31 oktober * 057.51 * - *

* B * * Rozijnen en krenten : * * *

* B I * * in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 15 kg of minder * * *

08.04-31 * * a * Krenten * 057.52 * - *

08.04-39 * * b * andere * 057.52 * - *

08.04-90 * B II * * andere * 057.52 * - *

* 08.05 * * Noten ( andere dan die bedoeld bij post 08.01 ) , amandelen , kastanjes en pingels , vers of gedroogd , ook zonder dop of schaal , al dan niet gepeld : * * *

* A * * Amandelen : * * *

08.05-11 * A I * * bittere amandelen * 057.74 * - *

08.05-19 * A II * * andere * 057.74 * - *

* B * * Walnoten ( okkernoten ) * * *

08.05-31 * * I * in de dop * 057.79 * - *

08.05-35 * * II * zonder dop * 057.79 * - *

08.05-50 * C * * Kastanjes * 057.79 * - *

08.05-70 * D * * Pimpernoten ( pistaches ) * 057.79 * - *

08.05-80 * E * * Pecannoten * 057.79 * - *

08.05-85 * F * * Arecanoten ( of betelnoten ) en colanoten * 057.79 * - *

* G * * andere : * * *

* * I * Hazelnoten * * *

08.05-91 * * I a * in de dop * 057.75 * - *

08.05-93 * * I b * zonder dop * 057.75 * - *

08.05-97 * * II * andere * 057.79 * - *

* 08.06 * * Appelen , peren en kweeperen , vers : * * *

* A * * Appelen : * * *

08.06-11 * A I * * Persappelen , los verladen , van 16 september tot en met 15 december * 057.40 * - *

* A II * * andere : * * *

08.06-13 * A II a * * van 1 augustus tot en met 31 december * 057.40 * - *

08.06-15 * A II b * * van 1 januari tot en met 31 maart * 057.40 * - *

08.06-17 * A II c * * van 1 april tot en met 31 juli * 057.40 * - *

* B * * Peren : * * *

08.06-32 * B I * * Persperen , los verladen , van 1 augustus tot en met 31 december * 057.92 * - *

* B II * * andere : * * *

08.06-33 * B II a * * van 1 januari tot en met 31 maart * 057.92 * - *

08.06-35 * B II b * * van 1 april tot en met 15 juli * 057.92 * - *

08.06-37 * B II c * * van 16 juli tot en met 31 juli * 057.92 * - *

08.06-38 * B II d * * van 1 augustus tot en met 31 december 057.92 * - *

08.06

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 08.06 ( vervolg ) * * * * *

08.06-50 * C * * Kweeperen * 057.92 * - *

* 08.07 * * Steenfruit , vers : * * *

08.07-10 * A * * Abrikozen * 057.93 * - *

08.07-32 * B * * Perziken , nectarines daaronder begrepen * 057.93 * - *

* C * * Kersen : * * *

08.07-51 * C I * * van 1 mei tot en met 15 juli * 057.93 * - *

08.07-55 * C II * * van 16 juli tot en met 30 april * 057.93 * - *

* D * * Pruimen : * * *

08.07-71 * D I * * van 1 juli tot en met 30 september * 057.93 * - *

08.07-75 * D II * * van 1 oktober tot en met 30 juni * 057.93 * - *

08.07-90 * E * * ander * 057.93 * - *

* 08.08 * * Aardbeien en bessen , vers : * * *

* A * * Aardbeien : * * *

08.08-11 * A I * * van 1 mei tot en met 31 juli * 057.94 * - *

08.08-15 * A II * * van 1 augustus tot en met 30 april * 057.94 * - *

08.08-31 * B * * rode bosbessen ( vruchten van de Vaccinium vitis idaea ) * 057.94 * - *

08.08-35 * C * * blauwe bosbessen ( vruchten van de Vaccinium myrtillus ) * 057.94 * - *

* D * * Frambozen , zwarte en rode aalbessen : * * *

08.08-41 * * I * zwarte aalbessen * 057.94 * - *

08.08-49 * * II * andere * 057.94 * - *

08.08-50 * E * * Papaja's * 057.94 * - *

* F * * andere : * * *

08.08-60 * F I * * Vruchten van de Vaccinium macrocarpum en van de Vaccinium corymbosum * 057.94 * - *

08.08-80 * F II * * overige * 057.94 * - *

* 08.09 * * Ander vers fruit : * * *

* * A * Meloenen , watermeloenen daaronder begrepen : * * *

08.09-11 * * A I * Watermeloenen * 057.98 * - *

08.09-19 * * A II * andere * 057.98 * - *

08.09-90 * * B * andere * 057.98 * - *

* 08.10 * * Fruit , ook indien gekookt , bevroren , zonder toegevoegde suiker : * * *

* A * * Aardbeien , frambozen en zwarte aalbessen : * * *

08.10-11 * * I * Aardbeien * 058.61 * - *

08.10-15 * * II * Frambozen * 058.61 * - *

08.10-18 * * III * zwarte aalbessen * 058.61 * - *

08.10

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 08.10 ( vervolg ) * * * * *

08.10-30 * B * * rode aalbessen , blauwe bosbessen ( vruchten van de Vaccinium myrtillus ) , bramen of braambessen en moerbeien * 058.61 * - *

08.10-50 * C * * blauwe bosbessen ( vruchten van de Vaccinium myrtilloides en van de Vaccinium angustifolium ) * 058.61 * - *

08.10-90 * D * * andere * 058.61 * - *

* 08.11 * * Vruchten , voorlopig verduurzaamd ( bijvoorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan zout , zwavel of andere stoffen voor het voorlopig verduurzamen zijn toegevoegd ) , doch als zodanig ongeschikt voor dadelijke consumptie : * * *

08.11-10 * A * * Abrikozen * 058.63 * - *

08.11-30 * B * * Sinaasappelen * 058.63 * - *

08.11-50 * C * * Papaja's * 058.63 * - *

08.11-60 * D * * blauwe bosbessen ( vruchten van de Vaccinium myrtillus ) * 058.63 * - *

* E * * andere : * * *

08.11-91 * * I * Kersen * 058.63 * - *

08.11-95 * * II * Aardbeien * 058.63 * - *

08.11-96 * * III * Frumbozen * 058.63 * - *

08.11-98 * * IV * andere * 058.63 * - *

* 08.12 * * Fruit ( ander dan dat bedoeld bij de posten 08.01 tot en met 08.05 ) , gedroogd : * * *

08.12-10 * A * * Abrikozen * 057.99 * - *

08.12-20 * B * * Perziken , nectarines daaronder begrepen * 057.99 * - *

08.12-30 * C * * Pruimen * 057.99 * - *

08.12-40 * D * * Appelen en peren * 057.99 * - *

08.12-50 * E * * Papaja's * 057.99 * - *

* F * * gemengd fruit : * * *

08.12-61 * F I * * zonder pruimen * 057.99 * - *

08.12-65 * F II * * met pruimen * 057.99 * - *

08.12-80 * G * * ander * 057.99 * - *

08.13-00 * 08.13 * * Schillen van citrusvruchten en van meloenen , vers , bevroren , gedroogd , dan wel in water , waaraan , voor het voorlopig verduurzamen , zout , zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd * 058.64 * - *

09.01

HOOFDSTUK 9

KOFFIE , THEE , MATE EN SPECERIJEN

Aantekeningen

1 . Produkten bedoeld bij de posten 09.04 tot en met 09.10 worden , indien zij onderling vermengd zijn , ingedeeld als volgt :

a ) mengsels van onder een zelfde post vallende produkten blijven onder die post ingedeeld en indien die mengsels op grond van hun samenstelling vathaar zijn voor indeling onder verschillende onderverdelingen van die post , wordt de onderverdeling toegepast , die betrekking heeft op het bestanddeel waarop het hoogste invoerrecht ( 1 ) wordt geheven :

b ) mengsels van onder verschillende posten vallende produkten worden ingedeeld onder post 09.10 .

Toevoeging van andere stoffen aan de produkten bedoeld bij de posten 09.04 tot en met 09.10 ( de onder de letters a ) en b ) hiervoor bedoelde mengsels daaronder begrepen ) is niet van invloed op de indeling daarvan , voor zover de op deze wijze verkregen mengsels het essentiële karakter van de in die posten bedoelde produkten behouden . In andere gevallen worden deze mengsels van dit Hoofdstuk uitgezonderd ; zij worden onder post 21.04 ingedeeld , indien het samengestelde kruiderijen of dergelijke produkten zijn .

2 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) niet scherp smakende pepers , niet fijngemaakt en niet gemalen ( Hoofdstuk 7 ) ;

b ) staartpeper van de variëteit " Piper Cubeba " en de andere produkten bedoeld bij post 12.07 .

( 1 ) Bij het vaststellen van het " hoogste invoerrecht " dient alleen rekening te worden gehouden met de rechten die in de Inleidende bepalingen ( van het gemeenschappelijk douanetarief ) , onder Titel I , B I zijn gedefinieerd .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 09.01 * * Koffie , cafeïnevrije koffie daaronder begrepen , ook indien gebrand ; bolsters en schillen van koffie ; koffiesurrogaten , welke koffie bevatten , ongeacht de mengverhouding : * * *

* A * * Koffie : * * *

* A I * * ongebrand : * * *

09.01-11 * A I a * * waaruit geen cafeïne is verwijderd * 071.11 * - *

09.01-13 * A I b * * waaruit cafeïne is verwijderd * 071.11 * - *

* A II * * gebrand : * * *

09.01-15 * A II a * * waaruit geen cafeïne is verwijderd * 071.12 * - *

09.01-17 * A II b * * waaruit cafeïne is verwijderd * 071.12 * - *

09.01-30 * B * * Bolsters en schillen * 071.11 * - *

09.01-90 * C * * Koffiesurrogaten , welke koffie bevatten * 071.13 * - *

* 09.02 * * Thee : * * *

09.02-10 * A * * in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 3 kg of minder * 074.10 * - *

09.02-90 * B * * andere * 074.10 * - *

09.03-00 * 09.03 * * Maté * 074.20 * - *

09.04

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 09.04 * * Peper ( Pipersoorten ) ; piment ( Capsicumsoorten en pimentsoorten ) : * * *

* A * * niet fijngemaakt en niet gemalen : * * *

* A I * * Pipersoorten ( zwarte peper , witte peper en lange peper ) : * * *

09.04-11 * A I a * * bestemd voor de industriële vervaardiging van etherische oliën of van harsaroma's * 075.10 * - *

09.04-11 * A I b * * andere * 075.10 * - *

* A II * * andere : * * *

09.04-13 * A II a * * Capsicumsoorten bestemd voor de vervaardiging van capsaïcine of van tincturen * 075.10 * - *

09.04-15 * A II b * * bestemd voor de industriële vervaardiging van etherische oliën of van harsaroma's * 075.10 * - *

09.04-19 * A II c * * overige * 075.10 * - *

* B * * fijngemaakt of gemalen : * * *

09.04-60 * B I * * Capsicumsoorten * 075.10 * - *

09.04-70 * B II * * andere * 075.10 * - *

09.05-00 * 09.05 * * Vanille * 075.21 * - *

* 09.06 * * Kaneel en kaneelknoppen : * * *

09.06-20 * A * * gemalen * 075.22 * - *

09.06-90 * B * * andere * 075.22 * - *

09.07-00 * 09.07 * * Kruidnagels , moernagels en kruidnagelstelen * 075.23 * - *

* 09.08 * * Muskaatnoten , foelie , amomen en kardemom : * * *

* A * * niet fijngemaakt en niet gemalen : * * *

09.08-11 * A I * * bestemd voor de industriële vervaardiging van etherische oliën of van harsaroma's * 075.24 * - *

* A II * * andere : * * *

09.08-13 * A II a * * Muskaatnoten * 075.24 * - *

* A II b * * overige : * * *

09.08-16 * * 1 * Foelie * 075.24 * - *

09.08-18 * * 2 * Amomen en kardemom * 075.24 * - *

* B * * fijngemaakt of gemalen : * * *

09.08-60 * B I * * Muskaatnoten * 075.24 * - *

09.08-70 * B II * * Foelie * 075.24 * - *

09.08-80 * B III * * Amomen en kardemom * 075.24 * - *

* 09.09 * * Anijszaad , steranijszaad , venkelzaad , korianderzaad , komijnzaad , karwijzaad en jeneverbessen : * * *

* A * * niet fijngemaakt en niet gemalen : * * *

09.09-11 * A I * * Anijszaad * 075.25 * - *

09.09-13 * A II * * Steranijszaad * 075.25 * - *

09.09

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 09.09 A ( vervolg ) * * * * *

* A III * * Venkelzaad , korianderzaad , komijnzaad , karwijzaad en jeneverbessen : * * *

09.09-15 * A III a * * bestemd voor de industriële vervaardiging van etherische oliën of van harsaroma's * 075.25 * - *

* A III b * * ander : * * *

09.09-17 * A III b 1 * * Korianderzaad * 075.25 * - *

09.09-18 * A III b 2 * * overig * 075.25 * - *

* B * * fijngemaakt of gemalen : * * *

09.09-51 * B I * * Steranijszaad * 075.25 * - *

09.09-55 * B II * * Korianderzaad * 075.25 * - *

09.09-57 * B III * * ander * 075.25 * - *

* 09.10 * * Tijm , laurier , saffraan ; andere specerijen : * * *

* A * * Tijm : * * *

* A I * * niet fijngemaakt en niet gemalen : * * *

09.10-12 * A I a * * wilde tijm ( Thymus serpyllum ) * 075.28 * - *

09.10-14 * A I b * * andere * 075.28 * - *

09.10-15 * A II * * fijngemaakt of gemalen * 075.28 * - *

09.10-20 * B * * Laurierbladen * 075.28 * - *

* C * * Saffraan : * * *

09.10-31 * C I * * niet fijngemaakt en niet gemalen * 075.28 * - *

09.10-35 * C II * * fijngemaakt of gemalen * 075.28 * - *

09.10-50 * D * * Gember * 075.26 * - *

09.10-60 * E * * Kurkuma en fenegriekzaden * 075.28 * - *

* F * * andere specerijen , mengsels bedoeld bij Aantekening 1 , letter b ) van Hoofdstuk 9 daaronder begrepen : * * *

09.10-71 * F I * * niet fijngemaakt en niet gemalen * 075.28 * - *

* F II * * fijngemaakt of gemalen : * * *

09.10-76 * F II a * * Kerriepoeder en kerriepasta * 075.28 * - *

09.10-78 * F II b * * andere * 075.28 * - *

10.01

HOOFDSTUK 10

GRANEN

Aantekening

Dit Hoofdstuk omvat slechts de niet gepelde , noch op andere wijze bewerkte granen . Gedopte , geslepen , gepolijste , geglansde , voorgekookte ( parboiled ) , geconverteerde of bij het pellen gebroken rijst ( breukrijst ) blijft evenwel ingedeeld onder post 10.06 .

Aanvullende Aantekeningen

1 . Als harde tarwe ( " durum " ) bedoeld bij post 10.01 B II wordt aangemerkt de tarwe van de variëteit " Triticum durum " , alsmede de door kruising van verschillende soorten " Triticum durum " verkregen hybriden die hetzelfde aantal chromosomen bevatten . De aldus gedefinieerde harde tarwe ( " durum " ) moet van barnsteengele tot bruine kleur zijn en het breukvlak moet een glazig , doorschijnend en hoornachtig uiterlijk hebben .

2 . Voor de toepassing van post 10.06 wordt aangemerkt :

a ) als rondkorrelige rijst , bedoeld bij de onderverdelingen B I a ) 1 , B I b ) 1 , B II a ) 1 en B II b ) 1 , rijst waarvan de korrels een lengte hebben van 5,2 millimeter of minder en waarvan de verhouding lengte/breedte kleiner is dan 2 ;

b ) als langkorrelige rijst , bedoeld bij de onderverdelingen B I a ) 2 , B I b ) 2 , B II a ) 2 en B II b ) 2 , rijst waarvan de korrels een lengte hebben van meer dan 5,2 mm ;

c ) als padie , bedoeld bij onderverdeling B I a ) , rijst waarvan na het dorsen het kroonkafje niet is verwijderd ;

d ) als gedopte rijst , bedoeld bij onderverdeling B I b ) , padie waarvan alleen het kroonkafje is verwijderd . Hieronder valt met name rijst die in de handel wordt aangeduid als " bruine rijst " , " cargorijst " , " loonzainrijst " en " riso sbramato " ;

e ) als halfwitte rijst , bedoeld bij onderverdeling B II a ) , padie waarvan het kroonkafje , een gedeelte van de kiem en alle of een deel van de buitenlagen van het zilvervlies zijn verwijderd , maar niet de binnenlagen ;

f ) als volwitte rijst , bedoeld bij onderverdeling B II b ) , padie waarvan het kroonkafje , alle buiten - en binnenlagen van het zilvervlies , de gehele kiem in het geval van langkorrelige rijst en halflangkorrelige rijst , en ten minste een deel van de kiem in geval van rondkorrelige rijst , zijn verwijderd , ook indien er overlangse witte strepen overblijven op ten hoogste 10 % van de korrels ;

g ) als breukrijst , bedoeld bij onderverdeling B III , brokstukken van korrels waarvan de lengte gelijk is aan of kleiner is dan 3/4 van de gemiddelde lengte van de gehele korrel .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 10.01 * * Tarwe en mengkoren : * * *

10.01-01 * A * * Spelt , bestemd voor zaaidoeleinden * 041.20 * - *

* B * * andere : * * *

* B I * * zachte tarwe en mengkoren : * * *

10.01-12 * * a * bestemd voor zaaidoeleinden * 041.20 * - *

10.01-19 * * b * andere * 041.20 * - *

* B II * * harde tarwe ( " durum " ) : * * *

10.01-51 * * a * bestemd voor zaaidoeleinden * 041.10 * - *

10.01-59 * * b * andere * 041.10 * - *

10.02-00 * 10.02 * * Rogge * 045.10 * - *

10.03

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 10.03 * * Gerst : * * *

10.03-10 * * A * Zaaigoed * 043.00 * - *

10.03-90 * * B * andere * 043.00 * - *

* 10.04 * * Haver : * * *

10.04-10 * * A * Zaaigoed * 045.20 * - *

10.04-90 * * B * andere * 045.20 * - *

* 10.05 * * Maïs : * * *

* A * * Maïshybriden bestemd voor zaaidoeleinden : * * *

10.05-11 * A I * * dubbele hybriden en top-cross hybriden * 044.00 * - *

10.05-13 * A II * * Drieweg-hybriden * 044.00 * - *

10.05-15 * A III * * enkele hybriden * 044.00 * - *

10.05-19 * A IV * * andere * 044.00 * - *

10.05-92 * B * * andere * 044.00 * - *

* 10.06 * * Rijst : * * *

10.06-01 * A * * bestemd voor zaaidoeleinden * 042.11 * - *

* B * * andere : * * *

* B I * * Padie en gedopte rijst : * * *

* B I a * * Padie : * * *

10.06-11 * B I a 1 * * rondkorrelige * 042.11 * - *

10.06-19 * B I a 2 * * langkorrelige * 042.11 * - *

* B I b * * gedopte rijst : * * *

10.06-25 * B I b 1 * * rondkorrelige * 042.12 * - *

10.06-27 * B I b 2 * * langkorrelige * 042.12 * - *

* B II * * halfwitte of volwitte rijst : * * *

* B II a * * halfwitte rijst : * * *

10.06-41 * B II a 1 * * rondkorrelige * 042.21 * - *

10.06-43 * B II a 2 * * langkorrelige * 042.21 * - *

* B II b * * volwitte rijst : * * *

10.06-45 * B II b 1 * * rondkorrelige * 042.21 * - *

10.06-47 * B II b 2 * * langkorrelige * 042.21 * - *

10.06-50 * B III * * Breukrijst * 042.22 * - *

* 10.07 * * Boekweit , kanariezaad en gierst ( pluimgierst , trosgierst , sorgho , enz . ) ; andere granen : * * *

10.07-10 * A * * Boekweit * 045.99 * - *

10.07-91 * B * * Pluimgierst , tros - of vogelgierst ( millet ) * 045.91 * - *

10.07-95 * C * * Sorgho * 045.92 * - *

* D * * andere : * * *

10.07-96 * * I * Kanariezaad * 045.99 * - *

10.07-99 * * II * overige * 045.99 * - *

HOOFDSTUK 11

PRODUKTEN VAN DE MEELINDUSTRIE ; MOUT ; ZETMEEL ; GLUTEN ; INULINE

Aantekeningen

1 . Van dit Hoofdstuk zijn uitgezonderd :

a ) koffiesurrogaten bestaande uit gebrande mout ( post 09.01 of post 21.02 ) ;

b ) meel , gries en griesmeel , bereid voor kindervoeding , voor dieetvoeding of voor keukengebruik , bedoeld bij post 19.02 ;

c ) " corn-flakes " en andere produkten bedoeld bij post 19.05 ;

d ) farmaceutische produkten ( Hoofdstuk 30 ) ;

e ) zetmeel met de kenmerken van parfumerieën , van toiletartikelen of van kosmetische produkten , bedoeld bij post 33.06 .

2 . A . De in onderstaande tabel bedoelde produkten van de graanmaalderij vallen onder Hoofdstuk 11 indien zij , in gewichtspercenten berekend op de droge stof , tegelijkertijd :

a ) een zetmeelgehalte hebben ( bepaald volgens de gewijzigde polarimetrische methode van Ewers ) dat hoger is dan het in kolom 2 van deze tabel vermelde gehalte , en

b ) een asgehalte hebben ( na aftrek van eventueel toegevoegde mineralen ) dat niet uitgaat boven het in kolom 3 van deze tabel vermelde gehalte .

Produkten van de graanmaalderij die hieraan niet voldoen worden onder post 23.02 ingedeeld .

Graankiemen , ook indien geplet , in vlokken of gemalen , vallen in elk geval onder post 11.02 .

B . De op grond van het vorenstaande onder Hoofdstuk 11 vallende produkten worden onder post 11.01 ( meel van granen ) ingedeeld indien het aantal gewichtspercenten van het produkt , dat passeert door een van zijde , van synthetische of van kunstmatige textielstoffen vervaardigde zeef met een in de onderstaande tabel in kolom 4 of in kolom 5 aangegeven maaswijdte , ten minste gelijk is aan het achter de desbetreffende graansoort in die kolommen vermelde percentage . Indien de produkten hieraan niet voldoen worden zij onder post 11.02 ingedeeld .

Graansoort * Zetmeelgehalte * Asgehalte * Minimum aantal gewichtspercenten dat moet kunnen passeren door een zeef met een maaswijdte van *

* * * 315 micrometer * 500 micrometer *

1 * 2 * 3 * 4 * 5 *

Tarwe en rogge * 45 % * 2,5 % * 80 % * - *

Gerst * 45 % * 3 % * 80 % * - *

Haver * 45 % * 5 % * 80 % * - *

Maïs en sorgho * 45 % * 2 % * - * 90 % *

Rijst * 45 % * 1,6 % * 80 % * - *

Boekweit * 45 % * 4 % * 80 % * - *

andere granen * 45 % * 2 % * 50 % * - *

Aanvullende Aantekeningen

1 . Als gries en griesmeel bedoeld bij post 11.02 A worden aangemerkt de door het vermalen of fijnmaken van graankorrels verkregen produkten die aan de volgende voorwaarden voldoen :

a ) voor de uit maïs verkregen produkten moet het aantal gewichtspercenten dat door een van zijde , van synthetische of van kunstmatige textielstoffen vervaardigde zeef met een maaswijdte van 2 mm kan passeren , ten minste 95 bedragen ;

11.01

b ) voor de uit andere granen verkregen produkten moet het aantal gewichtspercenten dat door een van zijde , van synthetische of van kunstmatige textielstoffen vervaardigde zeef met een maaswijdte van 1,25 mm kan passeren , ten minste 95 bedragen .

2 . Produkten van de graanmaalderij bedoeld in dit Hoofdstuk , in de vorm van cilinders , bolletjes , enz . ( pellets ) die , door druk of door toevoeging van een bindmiddel , dat niet meer dan 3 gewichtspercenten mag bedragen , zijn geagglomereerd , worden ingedeeld onder post 11.02 F .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 11.01 * * Meel van granen : * * *

11.01-20 * A * * van tarwe of van mengkoren * 046.01 * - *

11.01-51 * B * * van rogge * 047.01 * - *

11.01-53 * C * * van gerst * 047.01 * - *

11.01-55 * D * * van haver * 047.01 * - *

* E * * van maïs : * * *

11.01-61 * E I * * waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer dan 1,5 gewichtspercent bedraagt * 047.01 * - *

11.01-69 * E II * * ander * 047.01 * - *

11.01-92 * F * * van rijst * 047.01 * - *

11.01-99 * G * * ander * 047.01 * - *

* 11.02 * * Gries en griesmeel ; grutten , gort en parelgort en andere gepelde , geparelde , gebroken of geplette granen of granen in vlokken , met uitzondering van rijst bedoeld bij post 10.06 ; graankiemen , ook indien geplet , in vlokken of gemalen : * * *

* A * * Gries en griesmeel : * * *

* A I * * van tarwe : * * *

11.02-01 * A I a * * van harde tarwe ( " durum " ) * 046.02 * - *

11.02-03 A I b * * van zachte tarwe * 046.02 * - *

11.02-05 * A II * * van rogge * 047.02 * - *

11.02-07 * A III * * van gerst * 047.02 * - *

11.02-09 * A IV * * van haver * 047.02 * - *

* A V * * van maïs : * * *

* A V a * * waarvan het gehalte aan vetstoffen niet meer dan 1,5 gewichtspercent bedraagt : * * *

11.02-12 * A V a 1 * * bestemd voor brouwerijen * 047.02 * - *

11.02-14 * A V a 2 * * ander * 047.02 * - *

11.02-16 * A V b * * ander * 047.02 * - *

11.02-18 * A VI * * van rijst * 047.02 * - *

11.02-19 * A VII * * ander * 047.02 * - *

* B * * gepelde granen , ook indien gesneden of gebroken : * * *

* B I * * van gerst of van haver : * * *

* B I a * * gepeld : * * *

11.02-21 * B I a 1 * * van gerst * 048.11 * - *

11.02

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 11.02 B I a ( vervolg ) * * * * *

* B I a 2 * * van haver : * * *

11.02-23 * B I a 2 aa * * ontpunte haver * 048.11 * - *

11.02-25 * B I a 2 bb * * andere * 048.11 * - *

* B I b * * gepeld en gesneden of gebroken ( " grutten " ) : * * *

11.02-28 * B I b 1 * * van gerst * 048.11 * - *

11.02-29 * B I b 2 * * van haver * 048.11 * - *

* B II * * van andere granen : * * *

11.02-32 * B II a * * van tarwe * 048.11 * - *

11.02-34 * B II b * * van rogge * 048.11 * - *

11.02-35 * B II c * * van maïs * 048.11 * - *

11.02-39 * B II d * * andere * 048.11 * - *

* C * * geparelde granen : * * *

11.02-41 * C I * * van tarwe * 048.11 * - *

11.02-43 * C II * * van rogge * 048.11 * - *

11.02-45 * C III * * van gerst * 048.11 * - *

11.02-47 * C IV * * van haver * 048.11 * - *

11.02-48 * C V * * van maïs * 048.11 * - *

11.02-49 * C VI * * andere * 048.11 * - *

* D * * enkel gebroken granen : * * *

11.02-52 * D I * * van tarwe * 048.11 * - *

11.02-54 * D II * * van rogge * 048.11 * - *

11.02-55 * D III * * van gerst * 048.11 * - *

11.02-56 * D IV * * van haver * 048.11 * - *

11.02-58 * D V * * van maïs * 048.11 * - *

11.02-59 * D VI * * andere * 048.11 * - *

* E * * geplette granen ; vlokken : * * *

* E I * * van gerst of van haver : * * *

* E I a * * geplette granen : * * *

11.02-61 * E I a 1 * * van gerst * 048.11 * - *

11.02-63 * E I a 2 * * van haver * 048.11 * - *

E I b * * Vlokken : * * *

11.02-65 * E I b 1 * * van gerst * 048.11 * - *

11.02-67 * E I b 2 * * van haver * 048.11 * - *

* E II * * van andere granen : * * *

11.02-72 * E II a * * van tarwe * 048.11 * - *

11.02-74 * E II b * * van rogge * 048.11 * - *

11.02

11.02

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 11.02 E II ( vervolg ) * * * * *

* E II d * * andere : * * *

11.02-76 * E II d 1 * * Vlokken van rijst * 048.11 * -

11.02-79 * E II d 2 * * overige * 048.11 * - *

* F * * Pellets : * * *

11.02-81 * F I * * van tarwe * 046.02 * - *

11.02-82 * F II * * van rogge * 047.02 * - *

11.02-87 * F III * * van gerst * 047.02 * - *

11.02-88 * F IV * * van haver * 047.02 * - *

11.02-91 * F V * * van maïs * 047.02 * - *

11.02-92 * F VI * * van rijst * 047.02 * - *

11.02-93 * F VII * * andere * 047.02 * - *

* G * * Graankiemen , ook indien geplet , in vlokken of gemalen : * * *

11.02-95 * G I * * van tarwe * 048.11 * - *

11.02-98 * G II * * andere * 048.11 * - *

* 11.04 * * Meel van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 07.05 of van vruchten bedoeld bij Hoofdstuk 8 ; meel en gries van sago en van wortels en knollen , bedoeld bij post 07.06 : * * *

11.04-01 * A * * Meel van gedroogde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 07.05 * 056.49 * - *

* B * * Meel van vruchten bedoeld bij Hoofdstuk 8 : * * *

11.04-10 * B I * * van bananen * 056.49 * - *

11.04-90 * B II * * ander * 056.49 * - *

* C * * Meel en gries van sago en van wortels en knollen , bedoeld bij post 07.06 : * * *

11.04-91 * C I * * gedenatureerd * 056.49 * - *

* C II * * ander : * * *

11.04-99 * C II a * * bestemd voor de vervaardiging van zetmeel * 056.49 * - *

11.04-99 * C II b * * overig * 056.49 * - *

11.05-00 * 11.05 * * Meel , gries en vlokken , van aardappelen * 056.43 * - *

* 11.07 * * Mout , ook indien gebrand : * * *

* A * * niet gebrand : * * *

* A I * * van tarwe : * * *

11.07-10 * A I a * * in de vorm van meel * 048.20 * - *

11.07-10 * A I b * * ander * 048.20 * - *

* A II * ander : * * *

11.07-30 * A II a * * in de vorm van meel * 048.20 * - *

11.07-30 * A II b * * overig * 048.20 * - *

11.07-60 * B * * gebrand * 048.20 * - *

11.08

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 11.08 * * Zetmeel ; inuline : * * *

* A * * Zetmeel : * * *

11.08-11 * A I * * Maïszetmeel * 592.11 * - *

11.08-20 * A II * * Rijstzetmeel * 592.11 * - *

11.08-30 * A III * * Tarwezetmeel * 592.11 * - *

11.08-40 * A IV * * Aardappelzetmeel * 592.11 * - *

11.08-50 * A V * * ander * 592.11 * - *

11.08-80 * B * * Inuline * 592.11 * - *

11.09-00 * 11.09 * * Tarwegluten , ook indien gedroogd * 592.12 * - *

12.01

HOOFDSTUK 12

OLIEHOUDENDE ZADEN EN VRUCHTEN ; ALLERLEI ZADEN , ZAAIGOED EN VRUCHTEN ; PLANTEN VOOR INDUSTRIEEL EN VOOR GENEESKUNDIG GEBRUIK ; STRO EN VOEDER

Aantekeningen

1 . Grondnoten , sojabonen , mosterdzaad , papaverzaad en kopra worden aangemerkt als oliehoudende zaden bedoeld bij post 12.01 . Van deze post zijn daarentegen uitgezonderd , kokosnoten en andere produkten bedoeld bij post 08.01 , alsmede olijven ( Hoofdstukken 7 of 20 ) .

2 . Bietezaad , graszaad en zaad van andere weidegewassen , zaad van sierbloemen , groentezaad , zaden van vruchtbomen en van andere bomen en zaad van wikken ( andere dan die behorende tot de soort Vicia faba ) en van lupine worden aangemerkt als zaaigoed bedoeld bij post 12.03 .

Van deze post zijn daarentegen uitgezonderd , ook indien zij bestemd zijn om als zaaigoed te dienen :

a ) zaad van peulgroenten ( Hoofdstuk 7 ) ;

b ) specerijen en andere produkten , bedoeld bij Hoofdstuk 9 ;

c ) granen ( Hoofdstuk 10 ) ;

d ) produkten bedoeld bij de posten 12.01 en 12.07 .

3 . Post 12.07 omvat onder andere planten en plantedelen van de volgende soorten : bazielkruid , bernagie , hysop , munt van alle soorten , rozemarijn , wijnruit , salie en absint .

Daarentegen zijn uitgezonderd :

a ) oliehoudende zaden en vruchten ( post 12.01 ) ;

b ) farmaceutische preparaten bedoeld bij Hoofdstuk 30 ;

c ) parfumerieën en toiletartikelen , bedoeld bij Hoofdstuk 33 ;

d ) ontsmettingsmiddelen , insektendodende middelen , schimmelwerende middelen , onkruidbestrijdingsmiddelen en dergelijke produkten , bedoeld bij post 38.11 .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 12.01 * * Oliehoudende zaden en vruchten , ook indien gebroken : * * *

* A * * bestemd voor zaaidoeleinden : * * *

12.01-12 * * I * Lijnzaad * 223.40 * - *

12.01-14 * * II * Kool - en raapzaad * 222.60 * - *

12.01-19 * * III * andere * 223.80 * - *

* B * * andere : * * *

* * I * Grondnoten : * * *

12.01-31 * * I a * ongepeld * 222.10 * - *

12.01-35 * * I b * gepeld * 222.10 * - *

12.01-42 * * II * Kopra * 223.10 * - *

12.01-44 * * III * Palmnoten en palmpitten * 223.20 * - *

12.01-46 * * IV * Sojabonen * 222.20 * - *

12.01-48 * * V * Ricinusbonen * 223.50 * - *

12.01-52 * * VI * Lijnzaad * 223.40 * - *

12.01-54 * * VII * Kool - en raapzaad * 222.60 * - *

12.01-56 * * VIII * Mosterdzaad * 223.80 * - *

12.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 12.01 B ( vervolg ) * * * * *

12.01-58 * * IX * Papaverzaad ( maanzaad ) * 223.80 * - *

12.01-62 * * X * Hennepzaad * 223.80 * - *

12.01-64 * * XI * Zonnebloempitten * 222.40 * - *

12.01-66 * * XII * Katoenzaad * 222.30 * - *

12.01-68 * * XIII * Sesamzaad * 222.50 * - *

12.01-70 * * XIV * Kariténoten * 223.80 * - *

12.01-90 * * XV * andere * 223.80 * - *

* 12.02 * * Meel van oliehoudende zaden en vruchten , waaruit de olie niet is afgescheiden , met uitzondering van mosterdraeel : * * *

12.02-10 * A * * van sojabonen * 223.90 * - *

12.02-90 * B * * ander * 223.90 * - *

* 12.03 * * Zaaigoed , sporen daaronder begrepen : * * *

* A * * Bietezaad : * * *

12.03-11 * * I * Suikerbietezaad * 292.50 * - *

12.03-19 * * II * andere * 292.50 * - *

12.03-20 * B * * Zaden van woudbomen en van woudheesters * 292.50 * - *

* C * * Zaden van voedergewassen : * * *

* C I * * van beemdlangbloem ( Festuca pratensis ) ; van wikken ; van beemdgras ( Poa palustris , Poa trivialis , Poa pratensis ) ; van raaigras ( Lolium perenne , Lolium multiflorum ) ; van doddegras ( Phleum pratense ) ; van rood zwenkgras ( Festuca rubra ) ; van kropaar ( Dactylis glomerata ) ; van struisgras ( Agrostides ) : * * *

* * a * van wikken : * * *

12.03-21 * * a 1 * van de soort Vicia sativa L . * 292.50 * - *

12.03-29 * * a 2 * andere * 292.50 * - *

12.03-32 * * b * van beemdlangbloem ( Festuca pratensis Huds . ) * 292.50 * - *

12.03-34 * * c * van veldbeemdgras ( Poa pratensis L . ) * 292.50 * - *

12.03-36 * * d * van ruw beemdgras ( Poa trivialis L . ) en van moerasbeemdgras ( Poa palustris L . ) * 292.50 * - *

12.03-41 * * e * van Engels raaigras ( Lolium perenne L . ) * 292.50 * - *

12.03-42 * * f * van Westerwolds en Italiaans raaigras ( Lolium multiflorum Lam . ) * 292.50 * - *

12.03-43 * * g * van doddegras ( Phleum pratense L . ) * 292.50 * - *

12.03-45 * * h * van rood zwenkgras ( Festuca rubra L . ) * 292.50 * - *

12.03-47 * * ij * van kropaar ( Dactylis giomerata L . ) * 292.50 * - *

12.03-48 * * k * van struisgras ( Agrostides ) * 292.50 * - *

* C II * * Klaverzaad van de Trifolium-soorten : * * *

12.03-51 * * a * van rode klaver ( Trifolium pratense L . ) * 292.50 * - *

12.03-52 * * b * van witte klaver ( Trifolium repens L . ) * 292.50 * - *

12.03-53 * * c * andere * 292.50 * - *

12.03

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 12.03 C ( vervolg ) * * * * *

* C III * * andere : * * *

12.03-54 * * a * Luzernezaad ( Medicago sativa L . ) * 292.50 * - *

12.03-56 * * b * Lupinezaad * 292.50 * - *

12.03-61 * * c * Schapegras ( Festuca ovina L . ) * 292.50 * - *

12.03-63 * * d * gekruist raaigras ( Lolium maal hybridum Hausskn . ) * 292.50 * - *

12.03-65 * * e * Bosbeemdgras ( Poa nemoralis L . ) , Frans raaigras ( Arrhenatherum elatius ( L . ) J . et C . Presl . ) en rietzwenkgras ( Festuca arundinacea Schreb . ) * 292.50 * - *

12.03-69 * * f * andere * 292.50 * - *

* D * * Bloemzaad en koolrabizaad ( Brassica oleracea , var . caulorapa en gongylodes ) : * * *

12.03-81 * * I * Bloemzaad * 292.50 * - *

12.03-84 * * II * Koolrabizaad * 292.50 * - *

* E * * ander : * * *

12.03-86 * * I * Zaden van groenten en moeskruiden * 292.50 * - *

12.03-89 * * II * andere * 292.50 * - *

* 12.04 * * Suikerbieten , ook indien gesneden , vers , gedroogd of in poeder ; suikerriet : * * *

* A * * Suikerbieten : * * *

12.04-11 A I * * vers * 054.82 * - *

12.04-15 * A II * * gedroogd of in poeder * 054.82 * - *

12.04-30 * B * * Suikerriet * 054.82 * - *

* 12.06 * * Hop ( hopbellen en lupuline ) : * * *

12.06-10 * * A * Hopbellen , niet fijngemaakt of niet gemalen * 054.84 * - *

12.06-90 * * B * Hopbellen , fijngemaakt of gemalen , lupuline en afval * 054.84 * - *

* 12.07 * * Planten , plantedelen , zaden en vruchten , hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie , in de geneeskunde of voor insekten - of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden , vers of gedroogd , ook indien gesneden , gebroken of in poeder : * * *

12.07-10 * A * * Pyrethrum ( bloemen , bladeren , stengels , bast en wortels ) * 292.40 * - *

12.07-30 * B * * Zoethout * 292.40 * - *

12.07-50 * C * * Tonkabonen * 292.40 * - *

* D * * andere : * * *

12.07-61 * * I * Kinabast * 292.40 * - *

12.07-65 * * II * ander hout , andere wortels , andere schors of bast ; mossen , korstmossen en wieren * 292.40 * - *

12.07-98 * * III * andere * 292.40 * - *

12.08

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 12.08 * * Cichoreiwortels , vers of gedroogd , ook indien gesneden , ongebrand ; sint-jansbrood , vers of gedroogd , ook indien gebroken of in poeder ; vruchtepitten en plantaardige produkten , hoofdzakelijk gebruikt voor menselijke voeding , elders genoemd noch elders onder begrepen : * * *

12.08-01 * A * * Cichoreiwortels * 054.88 * - *

12.08-10 * B * * Sint-jansbrood * 054.88 * - *

* C * * Sint-jansbroodpitten : * * *

12.08-31 * C I * * niet gepeld , niet gebroken of niet gemalen * 054.88 * - *

12.08-39 * C II * * andere * 054.88 * - *

12.08-50 * D * * Pitten van abrikozen , van perziken of van pruimen , al dan niet in de steen * 054.88 * - *

12.08-90 * E * * andere * 054.88 * - *

12.09-00 * 12.09 * * Stro en kaf van graangewassen , onbewerkt , ook indien gehakt * 081.11 * - *

* 12.10 * * Voederbieten , voederrapen , voederwortels ; hooi , luzerne , hanekammetjes ( esparcette ) , klaver , voederkool , lupine , wikke en andere dergelijke voedergewassen : * * *

12.10-10 * A * * Voederbieten , voederrapen en andere voederwortels * 081.12 * - *

* B * * andere : * * *

12.10-91 * * I * Luzernemeel , ook in de vorm van pellets * 081.12 * - *

12.10-99 * * II * andere * 081.12 * - *

12.97-00 * * * Goederen van Hoofdstuk 12 , vervoerd per post * 292.50 * - *

13.02

HOOFDSTUK 13

GOMMEN , HARSEN EN ANDERE PLANTESAPPEN EN PLANTENEXTRACTEN

Aantekening

Zoethoutextract ( drop ) , pyrethrumextract , hopextract , aloë-extract en opium worden aangemerkt als plantesappen en plantenextracten , bedoeld bij post 13.03 .

Daarentegen zijn van post 13.03 uitgezonderd :

a ) zoethoutextract ( drop ) , met meer dan 10 gewichtspercenten saccharose of toebereid als suikergoed ( post 17.04 ) ;

b ) moutextract ( post 19.02 ) ;

c ) koffie-extract , thee-extract en maté-extract ( post 21.02 ) ;

d ) dranken bestaande uit plantesappen en plantenextracten met toegevoegde alcohol , alsmede samengestelde alcoholische preparaten ( " geconcentreerde extracten " ) voor de vervaardiging van dranken ( Hoofdstuk 22 ) ;

e ) natuurlijke kamfer , glycyrrizine en de andere produkten bedoeld bij de posten 29.13 en 29.41 ;

f ) geneesmiddelen bedoeld bij post 30.03 en reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloedfactoren ( post 30.05 ) ;

g ) looi - en verfextracten ( post 32.01 of post 32.04 ) ;

h ) etherische oliën , vast of vloeibaar , en harsaroma's ( post 33.01 ) , alsmede gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën ( post 33.06 ) ;

ij ) natuurlijke rubber , balata , gutta-percha en dergelijke natuurlijke gommen ( post 40.01 ) .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 13.02 * * Gomlak ( schellak ) , ook indien gebleekt ; gommen , gomharsen , harsen en balsems , van natuurlijke oorsprong : * * *

13.02-30 * A * * Harsen van naaldbomen * 292.20 * - *

* B * * andere : * * *

13.02-91 * * I * Arabische gom * 292.20 * - *

* * II * Gomlak ( schellak ) : * * *

13.02-93 * * II a * niet gebleekt * 292.20 * - *

13.02-95 * * II b * gebleekt * 292.20 * - *

13.02-99 * * III * andere * 292.20 * - *

* 13.03 * * Plantesappen en plantenextracten ; pectinestoffen , pectinaten en pectaten ; agar-agar en andere uit plantaardige produkten verkregen planteslijmen en bindmiddelen : * * *

* A * * Plantesappen en plantenextracten : * * *

13.03-11 * A I * * Opium * 292.91 * - *

13.03-12 * A II * * Aloë , manna * 292.91 * - *

13.03-13 * A III * * van kwassiebout ( bitterhout ) * 292.91 * - *

13.03-14 * A IV * * van zoethout * 292.91 * - *

13.03-15 * A V * * van pyrethrum en van wortels van rotenon bevattende gewassen * 292.91 * - *

13.03-16 * A VI * * van hop * 292.91 * - *

13.03

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 13.03 A ( vervolg ) * * * * *

13.03-17 * A VII * * Plantenextracten , onderling vermengd , voor de vervaardiging van dranken of van produkten voor menselijke consumptie * 292.91 * - *

* A VIII * * andere : * * *

13.03-18 * A VIII a * * voor geneeskundig gebruik * 292.91 * - *

13.03-19 * A VIII b * * overige * 292.91 * - *

* B * * Pectinestoffen , pectinaten en pectaten : * * *

13.03-31 * B I * * in droge toestand * 292.91 * - *

13.03-39 * B II * * andere * 292.91 * - *

* C * * Agar-agar en andere uit plantaardige produkten verkregen planteslijmen en bindmiddelen : * * *

13.03-51 * C I * * Agar-agar * 292.91 * - *

13.03-55 * C II * * Planteslijmen en bindmiddelen , uit sint-jansbrood of uit sint-jansbroodpitten * 292.91 * - *

13.03-59 * C III * * andere * 292.91 * - *

14.01

HOOFDSTUK 14

STOFFEN VOOR HET VLECHTEN EN ANDERE PRODUKTEN VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG , ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN

Aantekeningen

1 . Plantaardige stoffen en plantaardige vezels , van de soorten welke in hoofdzaak worden gebruikt bij de fabricage van textiel , ongeacht de wijze van bewerking , alsmede plantaardig materiaal , dat door de bewerking , welke het heeft ondergaan , uitsluitend toepassing vindt als textielgrondstof , zijn van dit Hoofdstuk uitgezonderd en worden ingedeeld onder een der posten van Afdeling XI .

2 . Gespleten teen , riet , bamboe en dergelijke , alsmede pitriet en rottingstrippen worden onder post 14.01 ingedeeld . Spaanhout en hout in repen of in linten worden niet onder deze post ingedeeld , doch onder post 44.09 .

3 . Houtwol wordt niet onder post 14.02 ingedeeld , doch onder post 44.12 .

4 . Gerede knotten voor borstelwerk worden niet ingedeeld onder post 14.03 , doch onder post 96.01 .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 14.01 * * Plantaardige stoffen , voornamelijk gebruikt in de mandenmakerij of voor vlechtwerk ( teen , riet , bamboe , rotting , bies en raffin ; gezuiverd , gebleekt of geverfd stro van graangewassen ; lindebast en dergelijke ) : * * *

* A * * Teen : * * *

14.01-11 * A I * * niet geschild , niet gespleten en niet op andere wijze bewerkt * 292.30 * - *

14.01-19 * A II * * andere * 292.30 * - *

14.01-70 * B * * Stro van graangewassen , gezuiverd , gebleekt of geverfd * 292.30 * - *

* C * * andere : * * *

14.01-91 * * I * Bamboe ; riet en dergelijke * 292.30 * - *

* * II * Rotting ; bies en dergelijke : * * *

14.01-93 * * II a * ruw of enkel gespleten * 292.30 * - *

14.01-95 * * II b * andere * 292.30 * - *

14.01-99 * * III * andere * 292.30 * - *

* 14.02 * * Plantaardige stoffen , voornamelijk gebruikt als opvulmateriaal ( kapok , plantehaar ( crin végétal ) , zeegras en dergelijke ) , ook indien in vliezen , al dan niet bevestigd op een onderlaag of tussen twee lagen , van andere stof : * * *

14.02-30 * * A * Plantehaar ( crin végétal ) * 292.92 * - *

14.02-90 * * B * andere * 292.92 * - *

14.03-00 * 14.03 * * Plantaardige stoffen , voornamelijk gebruikt voor het vervaardigen van bezems en van borstels ( sorghopluimen en -stro , piassava , hondsgras , istle en dergelijke ) , ook indien in wrongen of in bosjes * 292.93 * - *

14.05-00 * 14.05 * * Plantaardige produkten , elders genoemd noch elders onder begrepen * 292.98 * - *

AFDELING III

VETTEN EN OLIEN ( DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE ) EN DISSOCIATIEPRODUKTEN DAARVAN ; BEWERKTE SPIJSVETTEN ; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG

HOOFDSTUK 15

VETTEN EN OLIEN ( DIERLIJKE EN PLANTAARDIGE ) EN DISSOCIATIEPRODUKTEN DAARVAN ; BEWERKTE SPIJSVETTEN ; WAS VAN DIERLIJKE OF VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) spek , varkensvet en vet van pluimvee , bedoeld bij post 02.05 ;

b ) cacaoboter , cacaovet en cacao-olie daaronder begrepen ( post 18.04 ) ;

c ) kanen ( post 23.01 ) en de afvallen bedoeld bij post 23.04 ;

d ) geïsoleerde vetzuren ; bereide was ; tot farmaceutische produkten , verf , vernis , zeep , parfumerieën , toiletartikelen of kosmetische produkten verwerkte vetstoffen ; gesulfoneerde oliën en andere produkten , bedoeld bij een der posten van Afdeling VI ;

e ) uit oliën verkregen factis ( rubbersurrogaat ) ( post 40.02 ) .

2 . Soapstock , oliedroesem of oliebezinksel , stearinepek , wolvetpek en glycerinepek worden onder post 15.17 ingedeeld .

Aanvullende Aantekeningen

1 . Voor de toepassing van onderverdeling D van post 15.07 :

A . worden door persing verkregen vloeibare of vaste plantaardige oliën aangemerkt als " ruw " , indien zij geen andere behandeling hebben ondergaan dan :

- het decanteren gedurende een voor de desbetreffende oliesoort gebruikelijke tijdsduur ;

- het centrifugeren of het filtreren , voor zover het scheiden van de olie en de oorspronkelijk daarin voorkomende vaste bestanddelen alleen is geschied met behulp van een mechanische kracht , zoals met behulp van de zwaartekracht ( bezirken ) , met behulp van de middelpuntvliedende kracht ( centrifugeren ) of door middel van filterpersen of andere persen , derhalve op andere wijze dan door adsorptie of dan volgens een andere natuurkundige of scheikundige werkwijze :

B . worden door extractie verkregen vloeibare of vaste plantaardige oliën aangemerkt als " ruw " , indien zij niet door hun kleur , geur of smaak en evenmin door hun bij de voor de desbetreffende oliesoorten gebruikelijke analyses blijkende eigenschappen verschillen van door persing verkregen plantaardige oliën en vetten ;

C . worden eveneens aangemerkt als " ruw " : ontslijmde sojaolie en van gossypol ontdane katoenzaadolie .

2 . A . Als olijfolie in de zin van onderverdeling A van post 15.07 wordt enkel aangemerkt de olie uitsluitend afkomstig van de behandeling van olijven , met uitzondering van opnieuw veresterde olijfolie en van alle mengsels van olijfolie met olie van een andere soort .

B . Wordt aangemerkt als niet-behandelde olijfolie , olie als gedefinieerd in de hierna volgende punten I , II en III .

I . Als " olijfolie verkregen bij de eerste persing " in de zin van onderverdeling A I a ) van post 15.07 wordt enkel aangemerkt natuurlijke olijfolie welke niet op andere wijze is verkregen dan langs zuiver mechanische weg ( persen daaronder begrepen ) , met uitzondering van alle mengsels met olijfolie die op een andere wijze is verkregen , met de volgende kenmerken :

a ) een gehalte aan vrije vetzuren , berekend als oliezuur , van ten hoogste 3,3 % ;

b ) een extinctiecoëfficiënt K270 ( de extinctie van een oplossing van 1 gram olie in 100 ml iso-octaan ( 2,2,4-trimethylpentaan ) door een laag van 1 cm bij een golflengte van 270 nm ) niet hoger dan 0,25 en , na behandeling van het monster over een kolom geactiveerd aluminiumoxyde , niet hoger dan 0,11 ;

c ) een variatie van de extinctiecoëfficiënt in de nabijheid van 270 nm , niet hoger dan 0,01 .

Deze variatie wordt uitgedrukt door de formule :

DK = K m - 0,5 ( K m-4 + K m+4 )

waarin

K m de extinctiecoëfficiënt is bij de golflengte van het maximum van de absorptiecurve in de nabijheid van 270 nm en

K m-4 en K m+4 de extinctiecoëfficiënten zijn bij de golflengten die 4 nm korter , respectievelijk 4 nm langer zijn dan die van K m ;

d ) negatieve reacties volgens de methode Bellier en de methode Vizern gewijzigd ;

e ) negatieve reactie bij onderzoek op zepen ;

f ) naar de smaak voor dadelijke consumptie geschikt .

II . Als " olijfolie voor verlichting verkregen bij de eerste persing ( lampolie ) " in de zin van onderverdeling A I b ) van post 15.07 wordt , ongeacht het zuurgehalte , aangemerkt olijfolie

- ofwel met de volgende kenmerken :

a ) een extinctiecoëfficiënt K270 hoger dan 0,25 welke na behandeling van het monster over een kolom geactiveerd aluminiumoxyde niet hoger is dan 0,11 .

Oliën met een gehalte aan vrije vetzuren , berekend als oliezuur , hoger dan 3,3 % kunnen na behandeling over een kolom geactiveerd aluminiumoxyde een extinctiecoëfficiënt K270 hebben hoger dan 0,11 . In dat geval moeten zij , na neutralisering en ontkleuring in het laboratorium , de volgende kenmerken vertonen :

- extinctiecoëfficiënt K270 niet hoger dan 1,10 en

- een variatie van de extinctiecoëfficiënt in de nabijheid van 270 nm hoger dan 0,01 en niet hoger dan 0,16 ;

b ) negatieve reacties volgens de methode Bellier en de methode Vizern gewijzigd ;

c ) negatieve reactie bij onderzoek op zepen ;

- ofwel met de kenmerken vermeld in punt I , sub a ) , b ) , c ) , d ) en e ) , maar die naar de smaak niet voor dadelijke consumptie geschikt is .

III . Als oliën in de zin van onderverdeling A I c ) van post 15.07 worden met name aangemerkt oliën uit " afvallen van olijven " met de volgende kenmerken :

a ) een gehalte aan vrije vetzuren , berekend als oliezuur , hoger dan 3 % ;

b ) positieve reacties volgens de methode Bellier en/of de methode Vizern gewijzigd ;

c ) negatieve reactie bij onderzoek op zepen .

C . Als olijfolie in de zin van onderverdeling A II a ) van post 15.07 wordt aangemerkt olijfolie die is verkregen door behandeling van olie van de onderverdelingen A I a ) of A I b ) van post 15.07 , ook indien versneden met olijfolie verkregen bij de eerste persing , met de volgende kenmerken :

a ) een gehalte aan vrije vetzuren , berekend als oliezuur , van ten hoogste 3 % ;

b ) positieve reactie bij onderzoek op zepen of :

- een extinctiecoëfficiënt K270 hoger dan 0,25 en niet hoger dan 1,10 en , na behandeling van het monster over een kolom geactiveerd aluminiumoxyde hoger dan 0,11 en

- een variatie van de extinctiecoëfficiënt in de nabijheid van 270 nm hoger dan 0,01 en niet hoger dan 0,16 .

Deze variatie wordt uitgedrukt door de formule :

DK = K m - 0,5 ( K m-4 + K m+4 )

15.01

waarin

K m de extinctiecoëfficiënt is bij de golflengte van het maximum van de absorptiecurve in de nabijheid van 270 nm cn

K m-4 en K m+4 de extinctiecoëfficiënten zijn bij de golflengten die 4 nm korter , respectievelijk 4 nm langer zijn dan die van K m ;

c ) negatieve reacties volgens de methode Bellier en de methode Vizern gewijzigd .

3 . Tot onderverdeling B I van post 15.17 behoren niet :

a ) afvallen , afkomstig van de bewerking van vetstoffen , die olie bevatten waarvan het joodgetal , bepaald volgens de methode Wijs zonder katalysator , kleiner is dan 70 of groter dan 100 ;

b ) afvallen , afkomstig van de bewerking van vetstoffen , die olie bevatten met een joodgetal tussen 70 en 100 , maar waarbij het oppervlak van de piek die overeenkomt met het retentievolume van bêta-sitosterol , bepaald als aangegeven in bijlage VIII van de hierna onder Aanvullende Aantekening 4 genoemde verordening minder beslaat dan 93 % van de totale oppervlakten van de sterolpieken .

4 . Voor de vaststelling van de kenmerken van bovengenoemde produkten worden de analysemethoden gebruikt die zijn beschreven in de bijlagen bij Verordening ( EEG ) nr . 1058/77 .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 15.01 * * Reuzel , ander varkensvet en vet van pluimvee , geperst , gesmolten of met behulp van oplosmiddelen geëxtraheerd : * * *

* A * * Reuzel en ander varkensvet : * * *

15.01-11 * A I * * bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van produkten voor menselijke consumptie * 091.30 * - *

15.01-19 * A II * * andere * 091.30 * - *

15.01-30 * B * * Vet van pluimvee * 091.30 * - *

* 15.02 * * Rundvet , schapevet en geitevet , ruw , gesmolten of met behulp van oplosmiddelen geëxtraheerd , premier jus ( oleostock ) daaronder begrepen : * * *

15.02-10 * A * * bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van produkten voor menselijke consumptie * 411.32 * - *

* B * * ander : * * *

15.02-60 * B I * * Rundvet , " premier jus " ( oleostock ) daaronder begrepen * 411.32 * - *

15.02-90 * B II * * Schapevet en geitevet , " premier jus " ( oleostock ) daaronder begrepen * 411.32 * - *

* 15.03 * * Varkensstearine , oleostearine , spekolie en oleomargarine , niet geëmuigeerd , niet vermengd en niet anderszins bereid : * * *

* A * * Varkensstearine en oleostearine : * * *

15.03-11 * A I * * bestemd voor industrieel gebruik * 411.33 * - *

15.03-19 * A II * * andere * 411.33 * - *

15.03-91 * B * * Talkolie , bestemd voor ander industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van produkten voor menselijke consumptie * 411.33 * - *

15.03-99 * C * * andere * 411.33 * - *

15.04

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 15.04 * * Vetten en eliën , van vis of van zeezoogdieren , ook indien geraffineerd : * * *

* A * * Oliën uit vislevers : * * *

15.04-11 * A I * * met een gehalte aan vitamine A van 2 500 of minder internationale eenheden per gram * 411.11 * - *

15.04-19 * A II * * andere * 411.11 * - *

15.04-51 * B * * Walvistraan en traan van andere cetaceeën * 411.13 * - *

* C * * andere : * * *

15.04-55 * * I * van vissen * 411.12 * - *

15.04-59 * * II * van zeezoogdieren * 411.13 * - *

* 15.05 * * Wolvet en daaruit verkregen vetstoffen , lanoline daaronder begrepen : * * *

15.05-10 * A * * ruw wolvet of wolzweet * 411.34 * - *

15.05-90 * B * * andere * 411.34 * - *

15.06-00 * 15.06 * * Andere vetten en oliën , van dierlijke oorsprong ( klauwolie , beendervet , afvalvet , enz . ) * 411.39 * - *

* 15.07 * * Plantaardige vette oliën , vloeibaar of vast , ruw , gezuiverd of geraffineerd : * * *

* A * * Olijfolie : * * *

* A I * * niet behandeld : * * *

15.07-05 * A I a * * Olijfolie verkregen bij de eerste persing * 423.50 * - *

15.07-09 * A I b * * Olijfolie verkregen bij de eerste persing , voor verlichting ( lampolie ) * 423.50 * - *

15.07-11 * A I c * * andere * 423.50 * - *

* A II * * andere : * * *

15.07-12 * A II a * * verkregen uit oliën van de onderverdelingen A I a of A I b van post 15.07 , ook indien versneden met olijfolie verkregen bij de eerste persing * 423.50 * - *

15.07-13 * A II b * * overige * 423.50 * - *

15.07-14 * B * * Chinese houtolie , andere houtolie , tungolie en oïticicaolie ; Myricawas en Japanwas * 424.90 * - *

* C * * Ricinusolie : * * *

15.07-15 * C I * * bestemd voor de vervaardiging van amino-undekaanzuur , hetwelk is bestemd voor de vervaardiging van synthetische textielvezels en van kunstmatige plastische stoffen * 424.50 * - *

15.07-17 * C II * * andere * 424.50 * - *

* D * * andere oliën : * * *

* D I * * voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van produkten voor menselijke consumptie : * * *

* D I a * * ruwe : * * *

15.07-19 * D I a 1 * * Palmolie * 424.20 * - *

15.07-22 * D I a 2 * * Tabakszaadolie * 424.90 * - *

15.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 15.07 D I a ( vervolg ) * * * * *

* D I a 3 * * andere : * * *

15.07-26 * * aa * Sojcolie * 423.20 * - *

15.07-27 * * bb * Koolzaadolie , raapzaadolie en mosterdzaadolie * 423.91 * - *

15.07-28 * * cc * Lijnolie * 424.10 * - *

15.07-29 * * dd * Kokosolie ( kopraolie ) * 424.30 * - *

15.07-31 * * ee * Palmpittenolie * 424.40 * - *

15.07-39 * * ff * andere * 424.90 * - *

* D I b * * andere : * * *

15.07-51 * D I b 1 * * Tabakszaadolie * 424.90 * - *

* D I b 2 * * overige : * * *

15.07-54 * * aa * Sojaolie * 423.20 * - *

15.07-57 * * bb * Lijnolie * 424.10 * - *

15.07-58 * * cc * andere * 424.90 * - *

* D II * * andere : * * *

* D II a * * Palmolie : * * *

15.07-61 * D II a 1 * * ruwe * 424.20 * - *

15.07-63 * D II a 2 * * andere * 424.20 * - *

* D II b * * overige : * * *

15.07-65 * D II b 1 * * vast , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 1 kg of minder * 424.90 * - *

* D II b 2 * * vast , in andere verpakkingen ; vloeibaar : * * *

* D II b 2 aa * * ruwe : * * *

15.07-72 * * 11 * Katoenzaadolie * 423.30 * - *

15.07-73 * * 22 * Sojaolie * 423.20 * - *

15.07-74 * * 33 * Grondnotenolie * 423.40 * - *

15.07-75 * * 44 * Zonnebloemolie * 423.60 * - *

15.07-76 * * 55 * Koolzaadolie , raapzaadolie en mosterdzaadolie * 423.91 * - *

15.07-77 * * 66 * Kokosolie ( kopraolie ) * 424.30 * - *

15.07-78 * * 77 * Palmpittenolie * 424.40 * - *

15.07-79 * * 88 * Maïsolie ( maïskiemolie ) * 424.90 * - *

15.07-82 * * 99 * andere oliën * 424.90 * - *

* D II b 2 bb * * andere : * * *

15.07-85 * * 11 * Katoenzaadolie * 423.30 * - *

15.07-86 * * 22 * Sojaolie * 423.20 * - *

15.07-87 * * 33 * Grondnotenolie * 423.40 * - *

15.07-88 * * 44 * Zonnebloemolie * 423.60 * - *

15.07-89 * * 55 * Koolzaadolie , raapzaadolie en mosterdzaadolie * 423.91 * - *

15.07-92 * * 66 * Kokosolie ( kopraolie ) * 424.30 * - *

15.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 15.07 D II b 2 bb ( vervolg ) * * * * *

15.07-93 * * 77 * Palmpittenolie * 424.40 * - *

15.07-94 * * 88 * Maïsolie ( maïskiemolie ) * 424.90 * - *

15.07-98 * * 99 * andere oliën * 424.90 * - *

15.08-00 * 15.08 * * Standolie en andere dierlijke of plantaardige oliën , gekookt , geoxydeerd , gedehydreerd , gexwaveld , geblazen of anderszins gewijzigd * 431.10 * - *

* 15.10 * * Industriële vetzuren , bij raffinage verkregen acid-olis en industriële vetalcoholen : * * *

15.10-10 * A * * Stearinezuur ( stearine ) * 431.31 * - *

15.10-30 * B * * Oliezuur ( oleïne ) * 431.31 * - *

* C * * andere industriële vetzuren ; bij raffinage verkregen acid-oils : * * *

15.10-51 * * I * andere industriële vetzuren * 431.31 * - *

15.10-55 * * II * bij raffinage verkregen acid-oils * 431.31 * - *

15.10-70 * D * * industriële vetalcoholen * 512.17 * - *

* 15.11 * * Glycerine , glycerinewater en glycerinelogen daaronder begrepen : * * *

15.11-10 * A * * ruwe glycerine ( glycerinewater en glycerinelogen daaronder begrepen ) * 512.18 * - *

15.11-90 * B * * andere , synthetische glycerine daaronder begrepen * 512.18 * - *

* 15.12 * * Dierlijke en plantaardige oliën en vetten , geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd of op andere wijze gehard of in vaste toestand gebracht , ook indien gezuiverd , doch niet verder bereid : * * *

15.12-10 * A * * in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 1 kg of minder * 431.20 - *

* B * * andere : * * *

* * I * dierlijke : * * *

15.12-92 * * I a * van walvis of van potvis * 431.20 * - *

15.12-94 * * I b * andere * 431.20 * - *

15.12-95 * * II * plantaardige * 431.20 * - *

* 15.13 * * Margarine , kunstreuzel en andere bereide spijsvetten : * * *

15.13-10 * * A * Margarine * 091.41 * - *

15.13-90 * * B * andere * 091.49 * - *

15.13-90 * * B * andere * 091.49 * - *

* 15.15 * * Walschot ( spermaceti ) , ruw , geperst of geraffineerd , ook indien gekleurd ; bijenwas en was van andere insekten , ook indien gekleurd : * * *

15.15-01 * A * * Walschot ( spermaceti ) , ruw , geperst of geraffineerd , ook indien gekleurd * 431.44 * - *

15.15

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 15.15 ( vervolg ) * * * * *

* B * * Bijenwas en was van andere insekten , ook indien gekleurd : * * *

15.15-10 * B I * * ruw * 431.44 * - *

15.15-90 B II * * andere * 431.44 * - *

* 15.16 * * Plantaardige was , ook indien gekleurd : * * *

15.16-10 * A * * ruw * 431.43 * - *

15.16-90 * B * * andere * 431.43 * - *

* 15.17 * * Degras ; afvallen , afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was : * * *

15.17-10 * A * * Degras * 431.33 * - *

* B * * Afvallen , afkomstig van de bewerking van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was : * * *

* B I * * welke olie bevatten die de kenmerken van olijfolie heeft : * * *

15.17-20 * B I a * * Soapstocks * 431.33 * - *

15.17-30 * B I b * * andere * 431.33 * - *

* B II * * andere : * * *

15.17-40 * B II a * * Droesem of bezinksel van olie ; soapstocks * 431.33 * - *

15.17-50 * B II b * * overige * 431.33 * - *

16.01

AFDELING IV

PRODUKTEN VAN DE VOEDSELINDUSTRIE ; DRANKEN , ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN ; TABAK

HOOFDSTUK 16

BEREIDINGEN VAN VLEES , VAN VIS EN VAN SCHAAL - , SCHELP - EN WEEKDIEREN

Aantekening

Vlees , slachtafvallen , vis , schaal - , schelp - en weekdieren , welke bereid of verduurzaamd zijn op een wijze als bedoeld is in Hoofdstuk 2 of in Hoofdstuk 3 , worden niet ingedeeld onder een der posten van Hoofdstuk 16 .

Aanvullende Aantekening

Voor de toepassing van de posten 16.02 B I a ) 1 , B III a ) 1 en B III b ) 1 aa ) worden aangemerkt als " niet gekookt of gebakken " , de produkten welke geen warmtebehandeling hebben ondergaan of welke een warmtebehandeling hebben ondergaan die niet voldoende is om alle in de produkten aanwezige vleeseiwitten te doen stollen , waardoor zij , voor zover betreft produkten van de posten 16.02 B III a ) 1 en B III b ) 1 aa ) , als zij op het dikste gedeelte worden doorgesneden , op het snijvlak sporen van een rozeachtige vloeistof vertonen .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 16.01 * * Worst van alle soorten , van vlees , van slachtafvallen of van bloed : * * *

16.01-10 * A * * Leverworst * 014.20 * - *

* B * * andere : * * *

16.01-92 * B I * * gedroogde worst en smeerworst , niet gekookt en niet gebakken * 014.20 * - *

16.01-98 * B II * * overige * 014.20 * - *

* 16.02 * * Andere bereidingen en conserven , van vlees of van slachtafvallen : * * *

* A * * van levers : * * *

16.02-11 * A I * * van ganzen of van eenden * 014.90 * - *

16.02-13 * A II * * andere * 014.90 * - *

* B * * andere : * * *

* B I * * van pluimvee : * * *

* B I a * * 57 of meer gewichtspercenten vlees van pluimvee bevattend ( 1 ) : * * *

* B I a 1 * * niet-gekookt of -gebakken vlees of slachtafvallen bevattend ; mengsels van gekookt of gebakken vlees of slachtafvallen met niet-gekookt of -gebakken vlees of slachtafvallen : * * *

16.02-15 * B I a 1 aa * * uitsluitend vlees van kalkoenen bevattend * 014.90 * - *

16.02-17 * B I a 1 bb * * andere * 014.90 * - *

16.02

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 16.02 B I a ( vervolg ) * * * * *

16.02-21 * B I a 2 * * andere * 014.90 * - *

16.02-23 * B I b * * 25 of meer , doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees van pluimvee bevattend ( 1 ) * 014.90 * - *

16.02-24 * B I c * * andere * 014.90 * - *

16.02-25 * B II * * van wild of van konijn * 014.90 * - *

* B III * * overige : * * *

* B III a * * Vlees of slachtafvallen van varkens ( huisdieren ) bevattend : * * *

16.02-26 * B III a 1 * * Vlees van runderen bevattend , niet gekookt of gebakken * 014.90 * - *

* B III a 2 * * andere : * * *

* B III a 2 aa * * 80 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafvallen , ongeacht van welke soort , spek en vet ongeacht van welke en herkomst daaronder begrepen , bevattend : * * *

* B III 2 aa 11 * * Ham , filets en karbonadestreng met halskarbonade , alsmede delen daarvan * * *

16.02-31 * * aaa * Ham , alsmede delen daarvan * 014.90 * - *

16.02-33 * * bbb * Filets en karbonadestreng met halskarbonade , alsmede delen daarvan * 014.90 * - *

16.02-37 * B III a 2 aa 22 * * Schouders en delen van schouders * 014.90 * - *

16.02-38 * B III a 2 aa 33 * * andere * 014.90 * - *

16.02-42 * B III a 2 bb * * 40 of meer , doch minder dan 80 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen , ongeacht van welke soort , spek en vet ongeacht van welke aard en herkomst daaronder begrepen , bevattend * 014.90 * - *

16.02-49 * B III a 2 cc * * minder dan 40 gewichtspercenten vlees of slachtafvallen , ongeacht van welke soort , spek en vet ongeacht van welke aard en herkomst daaronder begrepen , bevattend * 014.90 * - *

* B III b * * andere : * * *

* B III b 1 * * Vlees of slachtafvallen van runderen bevattend : * * *

16.02-52 * B III b 1 aa * * niet-gekookt of -gebakken ; mengsels van gekookt of gebakken met niet-gekookt of -gebakken * 014.90 * - *

16.02-53 * B III b 1 bb * * andere * 014.90 * - *

* B III b 2 * * overige : * * *

16.02-60 * B III b 2 aa * * van schapen of van geiten * 014.90 * - *

16.02-99 * B III b 2 bb * * andere * 014.90 * - *

* 16.03 * * Vleesextracten , vleessappen en visextracten , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van : * * *

16.03-10 * A * * 20 kg of meer * 014.10 * - *

16.03

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 16.03 ( vervolg ) * * * * *

16.03-30 * B * * meer dan 1 kg doch minder dan 20 kg * 014.10 * - *

16.03-50 * C * * 1 kg of minder * 014.10 * - *

* 16.04 * * Bereidingen en conserven , van vis ( kaviaar en kaviaarsurrogaten daaronder begrepen ) : * * *

* A * * Kaviaar en kaviaarsurrogaten : * * *

16.04-11 * A I * * Kaviaar ( kuit van steur ) * 037.10 * - *

16.04-19 * A II * * andere * 037.10 * - *

* B * * Zalm en zalmvissen : * * *

16.04-31 * B I * * Zalm * 037.10 * - *

16.04-39 * B II * * andere * 037.10 * - *

* C * * Haring : * * *

16.04-51 * C I * * Filets , rauw , enkel omgeven door beslag of door paneermeel ( gepaneerd ) en bevroren * 037.10 * - *

16.04-59 * C II * * andere * 037.10 * - *

16.04-71 * D * * Sardines * 037.10 * - *

16.04-75 * E * * Tonijn * 037.10 * - *

* F * * Bonieten , makreel en ansjovis : * * *

16.04-82 * * I * Bonieten * 037.10 * - *

16.04-83 * * II * Makreel * 037.10 * - *

16.04-85 * * III * Ansjovis * 037.10 * - *

* G * * andere : * * *

16.04-92 * G I * * Filets , rauw , enkel omgeven door beslag of door paneermeel ( gepaneerd ) en bevroren * 037.10 * - *

* G II * * overige : * * *

16.04-94 * * a * Koolvis ( Pollachius virens ) * 037.10 * - *

16.04-98 * * b * andere * 037.10 * - *

* 16.05 * * Bereidingen en conserven , van schaal - , schelp - of weekdieren : * * *

16.05-20 * A * * Krabben * 037.20 * - *

* B * * andere : * * *

16.05-30 * * I * Schaaldieren * 037.20 * - *

16.05-50 * * II * Schelp - en weekdieren * 037.20 * - *

( 1 ) Bij het bepalen van het percentage vlees van pluimvee wordt het gewicht van het been niet meegerekend .

17.01

HOOFDSTUK 17

SUIKER EN SUIKERWERK

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) suikerwerk , dat cacao bevat ( post 18.06 ) ;

b ) chemisch zuivere suikers ( andere dan saccharose , glucose en lactose ) en andere produkten , bedoeld bij post 29.43 ;

c ) geneesmiddelen en andere produkten , bedoeld bij Hoofdstuk 30 .

2 . Chemisch zuivere saccharose wordt ingedeeld onder post 17.01 , ongeacht de grondstof waaruit dit produkt is verkregen .

Aanvullende Aantekeningen

1 . Voor de toepassing van post 17.01 wordt aangemerkt :

- als witte suiker , de suiker , niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen , welke in droge toestand 99,5 of meer gewichtspercenten saccharose bevat , bepaald met behulp van de polarimeter ;

- als ruwe suiker , de suiker , niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen , welke in droge toestand minder dan 99,5 gewichtspercenten saccharose bevat , bepaald met behulp van de polarimeter .

2 . Voor de toepassing van post 17.02 D I wordt aangemerkt als isoglucose het uit glucose of glucosepolymeren verkregen produkt , dat ten minste 10 gewichtspercenten fructose bevat , berekend op de droge stof .

3 . De onder de onderverdeling D van post 17.04 in te delen goederen , welke als assortiment worden aangeboden , worden ingedeeld naar het gemiddeld gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen , saccharose en zetmeel , berekend over het gehele assortiment .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 17.01 * * Beetwortelsuiker en rietsuiker , in vaste vorm : * * *

17.01-10 * A * * witte suiker ; suiker , gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen * 061.20 * - *

* B * * ruwe suiker : * * *

17.01-71 * B I * * bestemd om te worden geraffineerd * 061.10 * - *

17.01-99 * B II * * andere * 061.10 * - *

* 17.02 * * Andere suikers in vaste vorm ; suikerstreop , niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen ; kunsthonig , ook indien met natuurhonig vermengd ; karamel : * * *

* A * * Lactose ( melksuiker ) en melksuikerstroop : * * *

17.02-11 * A I * * bevattend , in droge toestand , 99 of meer gewichtspercenten zuivere lactose * 061.90 * - *

17.02-18 * A II * * andere * 061.90 * - *

17.02

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 17.02 ( vervolg ) * * * * *

* B * * Glucose ( druivesuiker ) en glucosestroop ; maltodextrine en maltodextrinestroop : * * *

* B I * * Glucose en glucosestroop bevattende , in droge toestand , 99 of meer gewichtspercenten zuivere glucose : * * *

17.02-21 * B I a * * Glucose in wit kristallijn poeder , ook indien geagglomereerd * 061.90 * - *

17.02-25 * B I b * * andere * 061.90 * - *

* B II * * andere : * * *

17.02-26 * B II a * * in wit kristallijn poeder , ook indien geagglomereerd * 061.90 * - *

17.02-28 * B II b * * overige * 061.90 * - *

* C * * Ahornsuiker en ahornsuikerstroop : * * *

17.02-31 * C I * * Ahornsuiker in vaste vorm , gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen * 061.90 * - *

17.02-31 * C II * * andere * 061.90 * - *

* D * * andere suikers en stropen : * * *

17.02-41 * D I * * Isoglucose * 061.90 * - *

17.02-49 * D II * * overige * 061.90 * - *

17.02-50 * E * * Kunsthonig , ook indien met natuurhonig vermengd * 061.90 * - *

* F * * Karamel : * * *

17.02-63 * F I * * bevattende , in droge toestand , 50 of meer gewichtspercenten saccharose * 061.90 * - *

* F II * * andere : * * *

17.02-65 * F II a * * in poeder , ook indien geagglomereerd * 061.90 * - *

17.02-69 * F II b * * overige * 061.90 * - *

17.03-00 * 17.03 * * Melasse * 061.50 * - *

* 17.04 * * Suikerwerk zonder cacao : * * *

17.04-01 * A * * Zoethoutextract ( drop ) , bevattende meer dan 10 gewichtspercenten saccharose , zonder andere toegevoegde stoffen * 062.00 * - *

* B * * Kauwgom , met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) : * * *

17.04-02 * B I * * van minder dan 60 gewichtspercenten * 062.00 * - *

17.04-04 * B II * * van 60 of meer gewichtspercenten * 062.00 * - *

17.04-06 * C * * witte chocolade * 062.00 * - *

* D * * ander : * * *

* D I * * geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoflen bevattend : * * *

17.04-08 * D I a * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten * 062.00 * - *

17.04

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 17.04 D I ( vervolg ) * * * * *

* D I b * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) : * * *

* D I b 1 * * van 5 of meer , doch minder dan 30 gewichtspercenten : * * *

17.04-11 * * aa * Pasta's en spijs * 062.00 * - *

17.04-12 * * bb * Dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen , bruidssuikers daaronder begrepen * 062.00 * - *

17.04-13 * * cc * Gom - en geleiartikelen * 062.00 * - *

17.04-14 * * dd * Zuurtjes , vruchtebonbons en dergelijke ( drups ) * 062.00 * - *

17.04-15 * * ee * Karamels en toffees * 062.00 * - *

17.04-16 * * ff * ander * 062.00 * - *

* D I b 2 * * van 30 of meer , doch minder dan 40 gewichtspercenten : * * *

17.04-18 * * aa * Pasta's en spijs * 062.00 * - *

17.04-19 * * bb * Dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen , bruidssuikers daaronder begrepen * 062.00 * - *

17.04-20 * * cc * Gom - en geleiartikelen * 062.00 * - *

17.04-21 * * dd * Zuurtjes , vruchtebonbons en dergelijke ( drups ) * 062.00 * - *

17.04-22 * * ee * Karamels en toffees * 062.00 * - *

17.04-23 * * ff * ander * 062.00 * - *

* D I b 3 * * van 40 of meer , doch minder dan 50 gewichtspercenten : * * *

* D I b 3 aa * * geen zetmeel bevattend : * * *

17.04-24 * * 11 * Pasta's en spijs * 062.00 * - *

17.04-25 * * 22 * Dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen , bruidssuikers daaronder begrepen * 062.00 * - *

17.04-26 * * 33 * Gom - en geleiartikelen * 062.00 * - *

17.04-27 * * 44 * Zuurtjes , vruchtebonbons en dergelijke ( drups ) * 062.00 * - *

17.04-28 * * 55 * Karamels en toffees * 062.00 * - *

17.04-29 * * 66 * ander * 062.00 * - *

* D I b 3 bb * * ander : * * *

17.04-31 * * 11 * Pasta's en spijs * 062.00 * - *

17.04-33 * * 22 * Dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen , bruidssuikers daaronder begrepen * 062.00 * - *

17.04-34 * * 33 * Gom - en geleiartikelen * 062.00 * - *

17.04-36 * * 44 * Zuurtjes , vruchtebonbons en dergelijke ( drups ) * 062.00 * - *

17.04-37 * * 55 * Karamels en toffees * 062.00 * - *

17.04-38 * * 66 * ander * 062.00 * - *

17.04

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 17.04 D I b ( vervolg ) * * * * *

* D I b 4 * * van 50 of meer , doch minder dan 60 gewichtspercenten : * *

17.04-39 * * aa * Pasta's en spijs * 062.00 * - *

17.04-40 * * bb * Dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen , bruidssuikers daaronder begrepen * 062.00 * - *

17.04-42 * * cc * Gom - en geleiartikelen * 062.00 * - *

17.04-43 * * dd * Zuurtjes , vruchtebonbons en dergelijke ( drups ) * 062.00 * - *

17.04-44 * * ee * Karamels en toffees * 062.00 * - *

17.04-45 * * ff * andere * 062.00 * - *

* D I b 5 * * van 60 of meer , doch minder dan 70 gewichtspercenten : * * *

17.04-46 * * aa * Pasta's en spijs * 062.00 * - *

17.04-47 * * bb * Dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen , bruidssuikers daaronder begrepen * 062.00 * - *

17.04-48 * * cc * Gom - en geleiartikelen * 062.00 * - *

17.04-49 * * dd * Zuurtjes , vruchtebonbons en dergelijke ( drups ) * 062.00 * - *

17.04-50 * * ee * Karamels en toffees * 062.00 * - *

17.04-56 * * ff * andere * 062.00 * - *

* D I b 6 * * van 70 of meer , doch minder dan 80 gewichtspercenten : * * *

17.04-57 * * aa * Pasta's en spijs * 062.00 * - *

17.04-58 * * bb * Dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen , bruidssuikers daaronder begrepen * 062.00 * - *

17.04-60 * * cc * Gom - en geleiartikelen * 062.00 * - *

17.04-62 * * dd * Zuurtjes , vruchtebonbons en dergelijke ( drups ) * 062.00 * - *

17.04-63 * * ee * Karamels en toffees * 062.00 * - *

17.04-64 * * ff * andere * 062.00 * - *

* D I b 7 * * van 80 of meer , doch minder dan 90 gewichtspercenten : * * *

17.04-65 * * aa * Pasta's en spijs * 062.00 * - *

17.04-66 * * bb * Dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen , bruidssuikers daaronder begrepen * 062.00 * - *

17.04-67 * * cc * Gom - en geleiartikelen * 062.00 * - *

17.04-68 * * dd * Zuurtjes , vruchtebonbons en dergelijke ( drups ) * 062.00 * - *

17.04-69 * * ee * Karamels en toffees * 062.00 * - *

17.04-70 * * ff * andere * 062.00 * - *

* D I b 8 * * van 90 of meer gewichtspercenten : * * *

17.04-71 * * aa * Pasta's en spijs * 062.00 * - *

17.04

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 17.04 D I b 8 ( vervolg ) * * * * *

17.04-73 * * bb * Dragees en dergelijke met een suikerlaag omhulde artikelen , bruidssuikers daaronder begrepen * 062.00 * - *

17.04-74 * * cc * Gom - en geleiartikelen * 062.00 * - *

17.04-75 * * dd * Zuartjes , vruchtebonbons en dergelijke ( drups ) * 062.00 * - *

17.04-76 * * ee * Karamels en toffees * 062.00 * - *

17.04-78 * * ff * andere * 062.00 * - *

* D II * * overig : * * *

17.04-79 * D II a * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten * 062.00 * - *

* D II b * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) : * * *

* D II b 1 * * van 5 of meer , doch minder dan 30 gewichtspercenten : * * *

17.04-80 * * aa * Pasta's en spijs * 062.00 * - *

17.04-81 * * bb * Zuurtjes , vruchtebonbons en dergelijke ( drups ) * 062.00 * - *

17.04-82 * * cc * Karamels en toffees * 062.00 * - *

17.04-83 * * dd * andere * 062.00 * - *

* D II b 2 * * van 30 of meer , doch minder dan 50 gewichtspercenten : * * *

17.04-84 * * aa * Pasta's en spijs * 062.00 * - *

17.04-85 * * bb * Zuurtjes , vruchtebonbons en dergelijke ( drups ) * 062.00 * - *

17.04-86 * * cc * Karamels en toffees * 062.00 * - *

17.04-87 * * dd * andere * 062.00 * - *

* D II b 3 * * van 50 of meer , doch minder dan 70 gewichtspercenten : * * *

17.04-88 * * aa * Pasta's en spijs * 062.00 * - *

17.04-89 * * bb * Zuurtjes , vruchtebonbons en dergelijke ( drups ) * 062.00 * - *

17.04-90 * * cc * Karamels en toffees * 062.00 * - *

17.04-92 * * dd * andere * 062.00 * - *

* D II b 4 * * van 70 of meer gewichtspercenten : * * *

17.04-93 * * aa * Pasta's en spijs * 062.00 * - *

17.04-96 * * bb * Zuurtjes , vruchtebonbons en dergelijke ( drups ) * 062.00 * - *

17.04-97 * * cc * Karamels en toffees * 062.00 * - *

17.04-98 * * dd * andere * 062.00 * - *

18.01

HOOFDSTUK 18

CACAO EN BEREIDINGEN DAARVAN

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat niet de preparaten en produkten , welke cacao of chocolade bevatten en welke bedoeld zijn bij de posten 19.02 , 19.08 , 22.02 , 22.09 of 30.03 .

2 . Post 18.06 omvat suikerwerk , dat cacao bevat en andere voedingsmiddelen , welke cacao bevatten , met uitzondering van die bedoeld bij Aantekening 1 hiervoor .

Aanvullende Aantekening

De onder de onderverdeling C van post 18.06 in te delen goederen , welke als assortiment worden aangeboden , worden ingedeeld naar het gemiddeld gehalte aan saccharose en van melk afkomstige vetstoffen , berekend over het gehele assortiment .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

18.01-00 * 18.01 * * Cacaobonen , ook indien gebroken , al dan niet gebrand * 072.10 * - *

18.02-00 * 18.02 * * Cacaodoppen , cacaoschillen , cacaovliezen en andere afvallen van cacao * 081.92 * - *

* 18.03 * * Cacaomassa ( cacaopasta ) , ook indien ontvet : * * *

18.03-10 * * A * niet ontvet * 072.31 * - *

18.03-30 * * B * geheel of gedeeltelijk ontvet * 072.31 * - *

18.04-00 * 18.04 * * Cacaoboter , cacaovet en cacao-olie daaronder begrepen * 072.32 * - *

18.05-00 * 18.05 * * Cacaopoeder zonder toegevoegde suiker * 072.20 * - *

* 18.06 * * Chocolade en andere voedingsmiddelen , welke cacao bevatten : * * *

* A * * Cacaopoeder waaraan enkel saccharose is toegevoegd , met een saccharosegehalte : * * *

18.06-01 * A I * * van minder dan 65 gewichtspercenten * 073.00 * - *

18.06-02 * A II * * van 65 of meer , doch minder dan 80 gewichtspercenten * 073.00 * - *

18.06-03 * A III * * van 80 of meer gewichtspercenten * 073.00 * - *

* B * * Consumptie-ijs : * * *

18.06-05 * B I * * geen of minder dan 3 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen bevattend * 073.00 * - *

* B II * * met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen : * * *

18.06-06 * B II a * * van 3 of meer , doch minder dan 7 gewichtspercenten * 073.00 * - *

18.06-09 * B II b * * van 7 of meer gewichtspercenten * 073.00 * - *

18.06

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 18.06 ( vervolg ) * * * * *

* C * * Chocolade en chocoladewerken , ook indien gevuld ; suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende stoffen , welke cacao bevatten : * * *

* C I * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * * *

* * a * Chocolade en chocoladewerken : * * *

* * a 1 * niet gevuld : * * *

18.06-12 * * a 1 aa * Couverture en andere chocolade in blokken of in andere massa * 073.00 * - *

* * a 1 bb * andere : * * *

18.06-13 * * a 1 bb 11 * Tabletten en repen * 073.00 * - *

18.06-14 * * a 1 bb 22 * andere * 073.00 * - *

* * a 2 * gevuld : * * *

18.06-16 * * a 2 aa * Tabletten en repen * 073.00 * - *

* * a 2 bb * Pralines en andere artikelen van gevulde chocolade : * * *

18.06-17 * * a 2 bb 11 * gevuld met alcoholhoudende dranken * 073.00 * - *

18.06-18 * * a 2 bb 22 * andere * 073.00 * - *

18.06-19 * * b * Suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende produkten , welke cacao bevatten * 073.00 * - *

* C II * * andere : * * *

* C II a * * geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen bevattend en met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) : * * *

* C II a 1 * * van minder dan 50 gewichtspercenten : * * *

* * aa * Chocolade en chocoladewerken : * * *

* * aa 11 * niet gevuld : * * *

18.06-21 * * aa 11 aaa * Couverture en andere chocolade in blokken of in andere massa * 073.00 * - *

* * aa 11 bbb * andere : * * *

18.06-24 * * aa 11 bbb 111 * Tabletten en repen * 073.00 * - *

18.06-25 * * aa 11 bbb 222 * andere * 073.00 * - *

* * aa 22 * gevuld : * * *

18.06-27 * * aa 22 aaa * Tabletten en repen * 073.00 * - *

* * aa 22 bbb * Pralines en andere artikelen van gevulde chocolade : * * *

18.06-28 * * aa 22 bbb 111 * gevuld met alcoholhoudende dranken * 073.00 * - *

18.06-29 * * aa 22 bbb 222 * andere * 073.00 * - *

18.06

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 18.06 C II a 1 ( vervolg ) * * * * *

18.06-30 * * bb * Suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende produkten , welke cacao bevatten * 073.00 * - *

* C II a 2 * * van 50 of meer gewichtspercenten : * * *

* * aa * Chocolade en chocoladewerken : * * *

* * aa 11 * niet gevuld : * * *

18.06-31 * * aa 11 aaa * Couverture en andere chocolade in blokken of in andere massa * 073.00 * - *

* * aa 11 bbb * andere : * * *

18.06-34 * * aa 11 bbb 111 * Tabletten en repen * 073.00 * - *

18.06-35 * * aa 11 bbb 222 * andere * 073.00 * - *

* * aa 22 * gevuld : * * *

18.06-37 * * aa 22 aaa * Tabletten en repen * 073.00 * - *

* * aa 22 bbb * Pralines en andere artikelen van gevulde chocolade : * * *

18.06-38 * * aa 22 bbb 111 * gevuld met alcoholhoudende dranken * 073.00 * - *

18.06-39 * * aa 22 bbb 222 * andere * 073.00 * - *

18.06-40 * * bb * Suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende produkten , welke cacao bevatten * 073.00 * - *

* C II b * * met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen : * * *

* C II b 1 * * van 1,5 of meer , doch minder dan 3 gewichtspercenten : * * *

* * aa * Chocolade en chocoladewerken : * * *

* * aa 11 * niet gevuld : * * *

18.06-41 * * aa 11 aaa * Couverture en andere chocolade in blokken of in andere massa * 073.00 * - *

* * aa 11 bbb * andere : * * *

18.06-44 * * aa 11 bbb 111 * Tabletten en repen * 073.00 * - *

18.06-45 * * aa 11 bbb 222 * andere * 073.00 * - *

* * aa 22 * gevuld : * * *

18.06-47 * * aa 22 aaa * Tabletten en repen * 073.00 * -

* * aa 22 bbb * Pralines en andere artikelen van gevulde chocolade : * * *

18.06-51 * * aa 22 bbb 111 * gevuld met alcoholhoudende dranken * 073.00 * - *

18.06-53 * * aa 22 bbb 222 * andere * 073.00 * - *

18.06-55 * * bb * Suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende produkten , welke cacao bevatten * 073.00 * - *

18.06

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 18.06 C II b ( vervolg ) * * * * *

* C II b 2 * * van 3 of meer , doch minder dan 4,5 gewichtspercenten : * * *

* * aa * Chocolade en chocoladewerken : * * *

* * aa 11 * niet gevuld : * * *

18.06-61 * * aa 11 aaa * Couverture en andere chocolade in blokken of in andere massa * 073.00 * - *

* * aa 11 bbb * andere : * * *

18.06-64 * * aa 11 bbb 111 * Tabletten en repen * 073.00 * - *

18.06-65 * * aa 11 bbb 222 * andere * 073.00 * - *

* * aa 22 * gevuld : * * *

18.06-67 * * aa 22 aaa * Tabletten en repen * 073.00 * - *

* * aa 22 bbb * Pralines en andere artikelen van gevulde chocolade : * * *

18.06-70 * * aa 22 bbb 111 * gevuld met alcoholhoudende dranken * 073.00 * - *

18.06-71 * * aa 22 bbb 222 * andere * 073.00 * - *

18.06-72 * * bb * Suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende produkten , welke cacao bevatten * 073.00 * - *

* C II b 3 * * van 4,5 of meer , doch minder dan 6 gewichtspercenten : * * *

* * aa * Chocolade en chocoladewerken : * * *

* * aa 11 * niet gevuld : * * *

18.06-73 * * aa 11 aaa * Couverture en andere chocolade in blokken of in andere massa * 073.00 * - *

* * aa 11 bbb * andere : * * *

18.06-74 * * aa 11 bbb 111 * Tabletten en repen * 073.00 * - *

18.06-75 * * aa 11 bbb 222 * andere * 073.00 * - *

* * aa 22 * gevuld : * * *

18.06-77 * * aa 22 aaa * Tabletten en repen * 073.00 * - *

* * aa 22 bbb * Pralines en andere artikelen van gevulde chocolade : * * *

18.06-78 * * aa 22 bbb 111 * gevuld met alcoholhoudende dranken * 073.00 * - *

18.06-79 * * aa 22 bbb 222 * andere * 073.00 * - *

18.06-80 * * bb * Suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende produkten , welke cacao bevatten * 073.00 * - *

* C II b 4 * * van 6 of meer gewichtspercenten : * * *

* * aa * Chocolade en chocoladewerken : * * *

* * aa 11 * niet gevuld : * * *

18.06-81 * * aa 11 aaa * Couverture en andere chocolade in blokken of in andere massa * 073.00 * - *

* * aa 11 bbb * andere : * * *

18.06-83 * * aa 11 bbb 111 * Tabletten en repen * 073.00 * - *

18.06

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 18.06 C II b 4 ( vervolg ) * aa 11 bbb * * * *

18.06-85 * * aa 11 bbb 222 * andere * 073.00 * - *

* * aa 22 * gevuld : * * *

18.06-86 * * aa 22 aaa * Tabletten en repen * 073.00 * - *

* * aa 22 bbb * Pralines en andere artikelen van gevulde chocolade : * * *

18.06-87 * * aa 22 bbb 111 * gevuld met alcoholhoudende dranken * 073.00 * - *

18.06-88 * * aa 22 bbb 222 * andere * 073.00 * - *

18.06-89 * * bb * Suikerwerk en overeenkomstige bereidingen op basis van suiker vervangende produkten , welke cacao bevatten * 073.00 * - *

* D * * andere : * * *

* D I * * geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen bevattend : * * *

18.06-90 * D I a * * in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 500 gram of minder * 073.00 * - *

18.06-91 * D I b * * andere * 073.00 * - *

* D II * * met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen : * * *

* D II a * * van 1,5 of meer , doch niet meer dan 6,5 gewichtspercenten : * * *

18.06-92 * D II a 1 * * in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 500 gram of minder * 073.00 * - *

18.06-93 * D II a 2 * * andere * 073.00 * - *

* D II b * * van meer dan 6,5 doch minder dan 26 gewichtspercenten : * * *

18.06-94 * D II b 1 * * in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 500 gram of minder * 073.00 * - *

18.06-96 * D II b 2 * * andere * 073.00 * - *

* D II c * * van 26 of meer gewichtspercenten : * * *

18.06-97 * D II c 1 * * in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddelijke verpakking van 500 gram of minder * 073.00 * - *

18.06-98 * D II c 2 * * andere * 073.00 * - *

19.02

HOOFDSTUK 19

BEREIDINGEN VAN GRAAN , VAN MEEL OF VAN ZETMEEL ; GEBAK

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) meel - , zetmeel - en moutextractpreparaten voor kindervoeding , voor dieetvoeding of voor keukengebruik , welke 50 of meer gewichtspercenten cacao bevatten ( post 18.06 ) ;

b ) meel - en zetmeelpreparaten ( katte - en hondebrood , enz . ) , welke speciaal bereid zijn voor de voeding van dieren ( post 23.07 ) ;

c ) geneesmiddelen en andere produkten , bedoeld bij Hoofdstuk 30 .

2 . Voor de toepassing van dit Hoofdstuk worden onder meelpreparaten mede verstaan vruchtemeel - en groentemeelpreparaten .

Aanvullende Aantekening

De onder de onderverdeling B van post 19.08 in te delen goederen , welke als assortiment worden aangeboden , worden ingedeeld naar het gemiddeld gehalte aan zetmeel , saccharose en van melk afkomstige vetstoffen , berekend over het gehele assortiment .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 19.02 * * Moutextract ; meel - , gries - , griesmeel - , zetmeel - en moutextractpreparaten voor kindervoeding , voor dieetvoeding of voor keukengebruik , zonder cacao of met minder dan 50 gewichtspercenten cacao : * * *

* A * * Moutextract : * * *

19.02-01 * A I * * met een gehalte aan droge stof van 90 of meer gewichtspercenten * 048.80 * - *

19.02-09 * A II * * ander * 048.80 * - *

* B * * andere : * * *

19.02-20 * B I * * Moutextract bevattend en met een gehalte aan reducerende suikers ( berekend als maltose ) van 30 of meer gewichtspercenten * 048.80 * - *

* B II * * overige : * * *

* B II a * * geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen bevattend : * * *

* B II a 1 * * met een zetmeelgehalte van minder dan 14 gewichtspercenten : * * *

19.02-21 * B II a 1 aa * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten * 048.80 * - *

* B II a 1 bb * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) : * * *

19.02-25 * B II a 1 bb 11 * * van 5 of meer , doch minder dan 60 gewichtspercenten * 048.80 * - *

19.02

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 19.02 B II a 1 bb ( vervolg ) * * * * *

19.02-29 * B II a 1 bb 22 * van 60 of meer gewichtspercenten * 048.80 * - *

* B II a 2 * * met een zetmeelgehalte van 14 of meer , doch minder dan 32 gewichtspercenten : * * *

19.02-31 * B II a 2 aa * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten * 048.80 * - *

19.02-39 * B II a 2 bb * * andere * 048.80 * - *

* B II a 3 * * met een zetmeelgehalte van 32 of meer , doch minder dan 45 gewichtspercenten : * * *

19.02-41 * B II a 3 aa * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten * 048.80 * - *

19.02-49 * B II a 3 bb * * andere * 048.80 * - *

* B II a 4 * * met een zetmeelgehalte van 45 of meer , doch minder dan 65 gewichtspercenten : * * *

19.02-51 * B II a 4 aa * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten * 048.80 * - *

19.02-59 * B II a 4 bb * * andere * 048.80 * - *

* B II a 5 * * met een zetmeelgehalte van 65 of meer , doch minder dan 80 gewichtspercenten : * * *

19.02-61 * B II a 5 aa * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten * 048.80 * - *

19.02-69 * B II a 5 bb * * andere * 048.80 * - *

* B II a 6 * * met een zetmeelgehalte van 80 of meer , doch minder dan 85 gewichtspercenten : * * *

19.02-71 * B II a 6 aa * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten * 048.80 * - *

19.02-79 * B II a 6 bb * * andere * 048.80 * - *

19.02-80 * B II a 7 * * met een zetmeelgehalte van 85 of meer gewichtspercenten * 048.80 * - *

* B II b * * met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen : * * *

19.02-91 * B II b 1 * * van 1,5 of meer , doch minder dan 5 gewichtspercenten * 048.80 * - *

19.02-99 * B II b 2 * * van 5 of meer gewichtspercenten * 048.80 * - *

* 19.03 * * Deegwaren : * * *

19.03-10 * A * * Deegwaren waarin ei is verwerkt * 048.30 * - *

* B * * andere : * * *

19.03-90 * B I * * geen gries , griesmeel of meel van zachte tarwe bevattend * 048.30 * - *

19.03

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 19.03 B ( vervolg ) * * * * *

19.03-90 * B II * * overige * 048.30 * - *

19.04-00 * 19.04 * * Tapioca en sago , alsmede soortgelijke produkten uit aardappelzetmeel of uit ander zetmeel * 056.45 * - *

* 19.05 * * Graanpreparaten vervaardigd door poffen of door roosteren ( gepofte rijst , corn-flakes en dergelijke ) : * * *

19.05-10 * A * * op basis van maïs * 048.12 * - *

19.05-30 * B * * op basis van rijst * 048.12 * - *

19.05-90 * C * * andere * 048.12 * - *

* 19.07 * * Brood , scheepsbeschuit en andere gewone bakkerswaren , waaraan geen suiker , honig , eieren , vetstoffen , kaas of vruchten zijn toegevoegd ; ouwel in bladen , hosties , ouwels voor geneesmiddelen , plakouwels en dergelijke produkten , van meel of van zetmeel : * * *

19.07-10 * A * * bros gebakken brood , zogenaamd Knaeckebrod * 048.41 * - *

19.07-20 * B * * Matzes * 048.41 * - *

19.07-50 * C * * Ouwel in bladen , hosties , ouwels voor geneesmiddelen , plakouwels en dergelijke produkten , van meel of van zetmeel * 048.41 * - *

* D * * ander , met een zetmeelgehalte : * * *

19.07-60 * D I * * van minder dan 50 gewichtspercenten * 048.41 * - *

* D II * * van 50 of meer gewichtspercenten : * * *

19.07-70 * * a * Beschuit en geroosterd brood * 048.41 * - *

19.07-80 * * b * andere * 048.41 * - *

* 19.08 * * Banketbakkerswerk , gebak en biscuits , ook indien deze produkten ( ongeacht in welke verhouding ) cacao bevatten : * * *

* A * * Ontbijtkoek , met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) : * * *

19.08-10 * A I * * van minder dan 30 gewichtspercenten * 048.42 * - *

19.08-10 * A II * * van 30 of meer , doch minder dan 50 gewichtspercenten * 048.42 * - *

19.08-10 * A III * * van 50 of meer gewichtspercenten * 048.42 * - *

* B * * ander : * * *

* B I * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend , met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) : * * *

19.08-21 * B I a * * van minder dan 70 gewichtspercenten * 048.42 * - *

19.08-21 * B I b * * van 70 of meer gewichtspercenten * 048.42 * - *

19.08

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 19.08 B ( vervolg ) * * * * *

* B II * * met een zetmeelgehalte van 5 of meer , doch minder dan 32 gewichtspercenten : * * *

* B II a * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * * *

19.08-31 * * 1 * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-39 * * 2 * andere * 048.42 * - *

* B II b * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer , doch minder dan 30 gewichtspercenten : * * *

* B II b 1 * * geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen bevattend : * * *

19.08-41 * * aa * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-49 * * bb * andere * 048.42 * - *

* B II b 2 * * ander : * * *

19.08-41 * * aa * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-49 * * bb * andere * 048.42 * - *

* B II c * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 30 of meer , doch minder dan 40 gewichtspercenten : * * *

* B II c 1 * * geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen bevattend : * * *

19.08-41 * * aa * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-49 * * bb * andere * 048.42 * - *

* B II c 2 * * ander : * * *

19.08-41 * * aa * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-49 * * bb * andere * 048.42 * - *

* B II d * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 40 of meer gewichtspercenten : * * *

* B II d 1 * * geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen bevattend : * * *

19.08-41 * * aa * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-49 * * bb * andere * 048.42 * - *

* B II d 2 * * ander : * * *

19.08-41 * * aa * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-49 * * bb * andere * 048.42 * - *

19.08

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 19.08 B ( vervolg ) * * * * *

* B III * * met een zetmeelgehalte van 32 of meer , doch minder dan 50 gewichtspercenten : * * *

* B III a * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * * *

* B III a 1 * * geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen bevattend : * * *

19.08-51 * * aa * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-59 * * bb * andere * 048.42 * - *

* B III a 2 * * ander : * * *

19.08-51 * * aa * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-59 * * bb * andere * 048.42 * - *

* B III b * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer , doch minder dan 20 gewichtspercenten : * * *

* B III b 1 * * geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen bevattend : * * *

19.08-61 * * aa * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-69 * * bb * andere * 048.42 * - *

* B III b 2 * * ander : * * *

19.08-61 * * aa * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-69 * * bb * andere * 048.42 * - *

* B III c * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 20 of meer gewichtspercenten : * * *

* B III c 1 * * geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen bevattend : * * *

19.08-61 * * aa * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-69 * * bb * andere * 048.42 * - *

* B III c 2 * * ander : * * *

19.08-61 * * aa * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-69 * * bb * andere * 048.42 * - *

* B IV * * met een zetmeelgehalte van 50 of meer , doch minder dan 65 gewichtspercenten : * * *

* B IV a * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * * *

* B IV a 1 * * geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen bevattend : * * *

19.08-71 * * aa * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 19.08 B IV a 1 ( vervolg ) * * * * *

19.08-79 * * bb * andere * 048.42 * - *

* B IV a 2 * * ander : * * *

19.08-71 * * aa * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-79 * * bb * andere * 048.42 * - *

* B IV b * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer gewichtspercenten : * * *

* B IV b 1 * * geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen bevattend : * * *

19.08-81 * * aa * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-85 * * bb * Beschuit * 048.42 * - *

19.08-89 * * cc * andere * 048.42 * - *

* B IV b 2 * * ander : * * *

19.08-81 * * aa * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-85 * * bb * Beschuit * 048.42 * - *

19.08-89 * * cc * andere * 048.42 * - *

* B V * * met een zetmeelgehalte van 65 of meer gewichtspercenten : * * *

* B V a * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * * *

19.08-71 * * 1 * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-79 * * 2 * andere * 048.42 * - *

* B V b * * ander : * * *

19.08-81 * * 1 * Biscuits , wafels en wafeltjes * 048.42 * - *

19.08-85 * * 2 * Beschuit * 048.42 * - *

19.08-89 * * 3 * andere * 048.42 * - *

HOOFDSTUK 20

BEREIDINGEN VAN GROENTEN , VAN MOESKRUIDEN , VAN VRUCHTEN EN VAN PLANTEN OF VAN PLANTEDELEN

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) groenten , moeskruiden en vruchten , welke bereid of verduurzaamd zijn op een wijze als bedoeld is in de Hoofdstukken 7 en 8 ;

b ) gesuikerde vruchtengelei of gesuikerde vruchtenmoes , in de vorm van suikergoed ( post 17.04 ) of van chocoladewerken ( post 18.06 ) .

2 . In de posten 20.01 en 20.02 worden onder groenten en moeskruiden verstaan , de produkten bedoeld bij de posten 07.01 tot en met 07.05 , indien zij worden aangeboden in een staat , omschreven in eerst genoemde posten .

3 . In stroop verduurzaamde eetbare planten en plantedelen , zoals gember en engelwortel , worden ingedeeld onder post 20.06 ; gebrande grondnoten worden eveneens onder post 20.06 ingedeeld .

4 . Toma ensap , dat 7 of meer gewichtspercenten droge stof bevat , wordt ingedeeld onder post 20.02 .

Aanvullende Aantekeningen

1 . Als gekweekte paddestoelen in de zin van post 20.02 A I worden aangemerkt paddestoelen van de onderstaande soorten :

- Agaricus spp . ; Volvaria esculenta ; Lentinus edodes ; Flammulina velutipes ; Pholiota aegerita ; Pholiota nameko ; Pleurotus ostreatus ; Pleurotus florida ; Pleurotus pulmonarius ; Pleurotus cornucopiae ; Pleurotus abalonae ; Pleurotus colombinus ; Pleurotus eringii ; Stropharia rugoso-annulata ; Tremalla fuciformis ; Auricularia auriculajudae ; Auricularia polytricha ; Auricularia porphyria ; Coprinus comatus ; Rodopaxilus nudus ; Lepiota pudica ; Lepiota personata ; Agrocyte aegerita ; Agrocyte Cylindracea .

2 . Het gehalte aan diverse suikers , berekend als saccharose ( " suikergehalte " ) , van de produkten bedoeld bij dit Hoofdstuk , is gelijk aan het getal dat de refractometer - gebruikt volgens de methode voorzien in Bijlage III van Verordening ( EEG ) nr . 516/77 van de Raad van 14 maart 1977 - aanwijst bij 20 * C en vermenigvuldigd met :

- 0,93 voor de produkten bedoeld bij post 20.06 ;

- 0,95 voor de produkten bedoeld bij de andere posten .

3 . De produkten bedoeld bij post 20.06 worden geacht toegevoegde suiker te bevatten , indien hun suikergehalte meer bedraagt dan de hierna vermelde gewichtspercentages , naar gelang van de soort van de vruchten :

- ananas , druiven : 13 % ,

- andere vruchten , gemengde vruchten daaronder begrepen : 9 % .

4 . Voor de toepassing van post 20.06 B I , wordt verstaan onder :

- " effectief alcohol-massagehalte " : het aantal kg zuivere alcohol aanwezig in 100 kg van het produkt ;

- " % mas " : het symbool voor het alcohol-massagehalte .

5 . Het gehalte aan toegevoegde suiker van de produkten bedoeld bij post 20.07 is gelijk aan hun suikergehalte verminderd met het hierna vermelde getal , naar gelang van de soort van het sap :

- sap van citroenen of van tomaten : 3 ,

- sap van appelen : 11 ,

- sap van druiven : 15 ,

- sap van andere vruchten of van groenten , mengsels daaronder begrepen : 13 .

6 . Voor de toepassing van de posten 20.07 A I , 20.07 B I a ) 1 en b ) 1 :

- wordt als " ongegist , zonder toegevoegde alcohol " aangemerkt : druivesap ( druivemost daaronder begrepen ) waarvan het effectief alcohol-volumegehalte niet meer dan 1 % vol bedraagt ;

20.01

- wordt onder " effectief alcohol-volumegehalte " verstaan : het aantal volume-eenheden zuivere alcohol bij een temperatuur van 20 * C , aanwezig in 100 volume-eenheden van het betrokken produkt bij die temperatuur .

7 . Voor de toepassing van de posten 20.07 B I a ) 1 aa ) en 20.07 B I b ) 1 aa ) wordt als " geconcentreerd druivesap ( druivemost daaronder begrepen ) " aangemerkt : druivesap ( druivemost daaronder begrepen ) waarvan de dichtheid bij 20 * C niet lager is dan 1,240 g/cm3 .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 20.01 * * Groenten , moeskruiden en vruchten , bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur , met of zonder zout , specerijen , mosterd of suiker : * * *

20.01-10 * A * * Mangochutney * 056.51 * - *

20.01-20 * B * * Komkommers en augurken * 056.51 * - *

* C * * andere : * * *

20.01-30 * * I * Paddestoelen * 056.51 * - *

20.01-90 * * II * andere * 056.51 * - *

* 20.02 * * Groenten en moeskruiden , bereid of verduurzaamd zonder azijn of azijnzuur : * * *

* A * * Paddestoelen * * *

20.02-11 * A I * * gekweekte 056.59 * - *

20.02-19 * A II * * andere * 056.59 * - *

20.02-20 * B * * Truffels * 056.59 * - *

* C * * Tomaten : * * *

* * I * met een gehalte aan droge stof van minder dan 12 gewichtspercenten : * * *

20.02-31 * * I a * gepeld * 056.59 * - *

20.02-33 * * I b * andere * 056.59 * - *

20.02-35 * * II * met een gehalte aan droge stof van 12 of meer doch niet meer dan 30 gewichtspercenten * 056.59 * - *

20.02-37 * * III * met een gehalte aan droge stof van meer dan 30 gewichtspercenten * 056.59 * - *

20.02-40 * D * * Asperges * 056.59 * - *

20.02-50 * E * * Zuurkool * 056.59 * - *

20.02-60 * F * * Kappers en olijven * 056.59 * - *

* G * * Erwten , sla - , spek - , pronk - en snijbonen : * * *

20.02-91 * * I * Erwten * 056.59 * - *

20.02-95 * * II * Sla - , spek - , pronk - en snijbonen * 056.59 * - *

20.02-98 * H * * andere , mengsels daaronder begrepen * 056.59 * - *

* 20.03 * * Bevroren vruchten met toegevoegde suiker : * * *

20.03-00 * A * * met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten * 058.62 * - *

20.03-00 * B * * andere * 058.62 * - *

* 20.04 * * Vruchten , vruchteschillen , planten en plantedelen , gekonfijt met suiker ( uitgedropen , geglaceerd of uitgekristalliseerd ) : * * *

20.04-10 * A * * Gember * 058.20 * - *

20.04

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 20.04 ( vervolg ) * * * * *

* B * * andere : * * *

* B I * * met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten : * * *

20.04-20 * * a * Kersen * 058.20 * - *

20.04-30 * * b * andere * 058.20 * - *

20.04-80 * B II * * overige * 058.20 * - *

* 20.05 * * Jam , gelei , marmelade , vruchtenmoes en vruchtenpasta , door koken of stoven verkregen , met of zonder toegevoegde suiker : * * *

* A * * Kastanjepasta ( crème de marrons ) : * * *

20.05-21 * A I * * met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten * 058.30 * - *

20.05-29 * A II * * andere * 058.30 * - *

* B * * Jam en marmelade , van citrusvruchten : * * *

20.05-32 * B I * * met een suikergehalte van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.30 * - *

20.05-36 * B II * * met een suikergehalte van meer dan 13 , doch niet meer dan 30 gewichtspercenten * 058.30 * - *

20.05-39 * B III * * andere * 058.30 * - *

* C * * andere : * * *

* C I * * met een suikergehalte van meer dan 30 gewichtspercenten : * * *

20.05-43 * C I a * * Pruimenmoes en pruimenpasta , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 100 kg en bestemd voor industriële verwerking * 058.30 * - *

* C I b * * andere : * * *

20.05-51 * * 1 * van kunnen * 058.30 * - *

20.05-53 * * 2 * van aardbeien * 058.30 * - *

20.05-55 * * 3 * van frambozen * 058.30 * - *

20.05-59 * * 4 * andere * 058.30 * - *

20.05-60 * C II * * met een suikergehalte van meer dan 13 , doch niet meer dan 30 gewichtspercenten * 058.30 * - *

20.05-90 * C III * * overige * 058.30 * - *

* 20.06 * * Op andere wijze bereide of verduurzaamde vruchten , ook indien met toegevoegde suiker of alcohol : * * *

* A * * Noten , amandelen , kastanjes en pingels , gebrand , gebrande grondnoten daaronder begrepen , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van : * * *

20.06-01 * A I * * meer dan 1 kg * 058.91 * - *

20.06-03 * A II * * 1 kg of minder * 058.91 * - *

20.06

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 20.06 ( vervolg ) * * * * *

* B * * andere : * * *

* B I * * met toegevoegde alcohol : * * *

* B I a * * Gember : * * *

20.06-04 * B I a 1 * * met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas * 058.99 * - *

20.06-06 * B I a 2 * * andere * 058.99 * - *

* B I b * * Ananassen , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking : * * *

* B I b 1 * * van meer dan 1 kg : * * *

20.06-07 B I b 1 aa * * met een suikergehalte van meer dan 17 gewichtspercenten * 058.99 * - *

20.06-09 * B I b 1 bb * * andere * 058.99 * - *

* B I b 2 * * van 1 kg of minder : * * *

20.06-11 * B I b 2 aa * * met een suikergehalte van meer dan 19 gewichtspercenten * 058.99 * - *

20.06-13 * B I b 2 bb * * andere * 058.99 * - *

* B I c * * Druiven : * * *

20.06-15 * B I c 1 * * met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten * 058.99 * - *

20.06-17 * B I c 2 * * andere * 058.99 * - *

* B I d * * Perziken , peren en abrikozen , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking : * * *

* B I d 1 * * van meer dan 1 kg : * * *

* B I d 1 aa * * met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten : * * *

20.06-20 * B I d 1 aa 11 * * met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas * 058.99 * - *

20.06-21 * B I d 1 aa 22 * * andere * 058.99 * - *

* B I d 1 bb * * andere : * * *

20.06-22 * B I d 1 bb 11 * * met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas * 058.99 * - *

20.06-23 * B I d 1 bb 22 * * overige * 058.99 * - *

* B I d 2 * * van 1 kg of minder : * * *

20.06-24 * B I d 2 aa * * met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten * 058.99 * - *

20.06-25 * B I d 2 bb * * andere * 058.99 * - *

* B I e * * andere vruchten : * * *

* B I e 1 * * met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten : * * *

20.06-26 * B I e 1 aa * * met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas * 058.99 * - *

20.06-27 * B I e 1 bb * * andere * 058.99 * - *

20.06

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 20.06 B I e ( vervolg ) * * * * *

* B I e 2 * * andere : * * *

20.06-28 * B I e 2 aa * * met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas * 058.99 * - *

20.06-29 * B I e 2 bb * * overige * 058.99 * - *

* B I f * * gemengde vruchten : * * *

* B I f 1 * * met een suikergehalte van meer dan 9 gewichtspercenten : * * *

20.06-30 * B I f 1 aa * * met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas * 058.99 * - *

20.06-31 * B I f 1 bb * * andere * 058.99 * - *

* B I f 2 * * andere : * * *

20.06-32 * B I f 2 aa * * met een effectief alcohol-massagehalte van niet meer dan 11,85 % mas * 058.99 * - *

20.06-33 * B I f 2 bb * * overige * 058.99 * - *

* B II * * zonder toegevoegde alcohol : * * *

* B II a * * met toegevoegde suiker , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van meer dan 1 kg : * * *

20.06-34 * B II a 1 * * Gember * 058.99 * - *

20.06-35 * B II a 2 * * Partjes van pompelmoezen en van pomelo's * 058.99 * - *

20.06-36 * B II a 3 * * Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen ; clementines , wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten * 058.99 * - *

20.06-37 * B II a 4 * * Druiven * 058.99 - *

* B II a 5 * * Ananassen : * * *

20.06-38 * B II a 5 aa * * met een suikergehalte van meer dan 17 gewichtspercenten * 058.99 * - *

20.06-39 * B II a 5 bb * * andere * 058.99 * - *

* B II a 6 * * Peren : * * *

20.06-41 * B II a 6 aa * * met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten * 058.99 * - *

20.06-43 * B II a 6 bb * * andere * 058.99 * - *

* B II a 7 * * Perziken en abrikozen : * * *

* B II a 7 aa * * met een suikergehalte van meer dan 13 gewichtspercenten : * * *

20.06-45 * * 11 * Perziken * 058.99 * - *

20.06-47 * * 22 * Abrikozen * 058.99 * - *

* B II a 7 bb * * andere : * * *

20.06-48 * * 11 * Perziken * 058.99 * - *

20.06-49 * * 22 * Abrikozen * 058.99 * - *

* B II a 8 * * andere vruchten : * * *

* * aa * Kersen : * * *

20.06-50 * * aa 11 * Morellen ( zure kersen ) * 058.99 * - *

20.06

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 20.06 B II a 8 ( vervolg ) * aa * * * *

20.06-51 * * aa 22 * andere * 058.99 * - *

20.06-52 * * bb * Pruimen * 058.99 * - *

20.06-53 * * cc * andere * 058.99 * - *

* B II a 9 * * gemengde vruchten : * * *

20.06-54 * B II a 9 aa * * Mengsels waarin het gewicht van geen van de daarin aanwezige vruchtesoorten meer bedraagt dan 50 gewichtspercenten van het totaal van de vruchten * 058.99 * - *

20.06-55 * B II a 9 bb * * andere * 058.99 * - *

* B II b * * met toegevoegde suiker , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 1 kg of minder : * * *

20.06-57 * B II b 1 * * Gember * 058.99 * - *

20.06-58 * B II b 2 * * Partjes van pompelmoezen en van pomelo's * 058.99 * - *

20.06-61 * B II b 3 * * Mandarijnen , tangerines en satsuma's daaronder begrepen ; clementines , wilkings en andere dergelijke kruisingen van citrusvruchten * 058.99 * - *

20.06-63 * B II b 4 * * Druiven * 058.99 * - *

* B II b 5 * * Ananassen : * * *

20.06-65 * B II b 5 aa * * met een suikergehalte van meer dan 19 gewichtspercenten * 058.99 * - *

20.06-67 * B II b 5 bb * * andere * 058.99 * - *

* B II b 6 * * Peren : * * *

20.06-68 * B II b 6 aa * * met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten * 058.99 * - *

20.06-69 * B II b 6 bb * * andere * 058.99 * - *

* B II b 7 * * Perziken en abrikozen : * * *

* B II b 7 aa * * met een suikergehalte van meer dan 15 gewichtspercenten : * * *

20.06-70 * B II b 7 aa 11 * * Perziken * 058.99 * - *

20.06-71 * B II b 7 aa 22 * * Abrikozen * 058.99 * - *

* B II b 7 bb * * andere : * * *

20.06-72 * B II b 7 bb 11 * * Perziken * 058.99 * - *

20.06-73 * B II b 7 bb 22 * * Abrikozen * 058.99 * - *

* B II b 8 * * andere vruchten : * * *

* * aa * Kersen : * * *

20.06-74 * * aa 11 * Morellen ( zure kersen ) * 058.99 * - *

20.06-75 * * aa 22 * andere * 058.99 * - *

20.06-79 * * bb * Pruimen * 058.99 * - *

20.06-80 * * cc * andere * 058.99 * - *

20.06

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 20.06 B II b ( vervolg ) * * * * *

* B II b 9 * * gemengde vruchten : * * *

20.06-83 * B II b 9 aa * * Mengsels waarin het gewicht van geen van de daarin aanwezige vruchtesoorten meer bedraagt dan 50 gewichtspercenten van het totaal van de vruchten * 058.99 * - *

20.06-84 * B II b 9 bb * * andere * 058.99 * - *

* B II c * * zonder * oegevoegde suiker , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking : * * *

* B II c 1 * * van 4,5 kg of meer : * * *

20.06-85 * B II c 1 aa * * Abrikozen * 058.99 * - *

* B II c 1 bb * * Perziken ( nectarines daaronder begrepen ) en pruimen : * * *

20.06-86 * * 11 * Perziken , nectarines daaronder begrepen * 058.99 * - *

20.06-87 * * 22 * Pruimen * 058.99 * - *

20.06-88 * B II c 1 cc * * Peren * 058.99 * - *

* B II c 1 dd * * andere vruchten : * * *

* * 11 * Kersen : * *

20.06-89 * * 11 aaa * Morellen ( zure kersen ) * 058.99 * - *

20.06-90 * * 11 bbb * andere * 058.99 * - *

20.06-91 * * 22 * andere * 058.99 * - *

20.06-92 * B II c 1 ee * * gemengde vruchten * 058.99 * - *

* B II c 2 * * van minder dan 4,5 kg : * * *

20.06-93 * B II c 2 aa * * Peren * 058.99 * - *

* B II c 2 bb * * andere vruchten en gemengde vruchten : * * *

20.06-94 * * 11 * Abrikozen * 058.99 * - *

20.06-95 * * 22 * Perziken , nectarines daaronder begrepen * 058.99 * - *

* * 33 * Kersen : * * *

20.06-96 * * 33 aaa * Morellen ( zure kersen ) * 058.99 * - *

20.06-97 * * 33 bbb * andere * 058.99 * - *

20.06-98 * * 44 * Pruimen * 058.99 * - *

20.06-99 * * 55 * andere * 058.99 * - *

* 20.07 * * Ongegiste vruchtesappen ( met inbegrip van druivemost ) en ongegiste groentesappen , zonder toegevoegde alcohol , ook indien met toegevoegde suiker : * * *

* A * * met een dichtheid van meer dan 1,33 g/cm3 bij 20 * C : * * *

* A I * * van druiven ( met inbegrip van druivemost ) : * * *

20.07-01 * A I a * * met een waarde van meer dan 22 Ecu per 100 kg nettogewicht * 058.57 * - *

20.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 20.07 A I ( vervolg ) * * * * *

* A I b * * met een waarde van 22 Ecu of minder per 100 kg nettogewicht : * * *

20.07-02 * A I b 1 * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.57 * - *

20.07-03 * A I b 2 * * andere * 058.57 * - *

* A II * * van appelen of van peren ; mengsels van sap van appelen en van sap van peren : * * *

20.07-04 * A II a * * met een waarde van meer dan 22 Ecu per 100 kg nettogewicht * 058.57 * - *

* A II b * * met een waarde van 22 Ecu of minder per 100 kg nettogewicht : * * *

20.07-05 * A II b 1 * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.57 * - *

20.07-06 * A II b 2 * * andere * 058.57 * - *

* A III * * andere : * * *

* A III a * * met een waarde van meer dan 30 Ecu per 100 kg nettogewicht : * * *

* * 1 * van citrusvruchten , met uitzondering van mengsels : * * *

20.07-07 * * 1 aa * van sinaasappelen * 058.51 * - *

20.07-08 * * 1 bb * andere * 058.53 * - *

20.07-09 * * 2 * andere * 058.57 * - *

* A III b * * met een waarde van 30 Ecu of minder per 100 kg nettogewicht : * * *

* A III b 1 * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten : * * *

20.07-11 * * aa * van citrusvruchten , met uitzondering van mengsels * 058.51 * - *

20.07-14 * * bb * andere * 058.57 * - *

* A III b 2 * * andere : * * *

* * aa * van citrusvruchten , met uitzondering van mengsels : * * *

20.07-16 * * aa 11 * van sinaasappelen * 058.51 * - *

20.07-17 * * aa 22 * andere * 058.53 * - *

20.07-18 * * bb * andere * 058.57 * - *

* B * * met een dichtheid van 1,33 g/cm3 of minder bij 20 * C : * * *

* B I * * van druiven ( met inbegrip van druivemost ) , van appelen of van peren ; mengsels van sap van appelen en van sap van peren : * * *

* B I a * * met een waarde van meer dan 18 Ecu per 100 kg nettogewicht : * * *

* B I a 1 * * van druiven ( met inbegrip van druivemost ) : * * *

* B I a 1 aa * * geconcentreerd : * * *

20.07-19 * B I a 1 aa 11 * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.57 * - *

20.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 20.07 B I a 1 aa ( vervolg ) * * * * *

20.07-20 * B I a 1 aa 22 * * andere * 058.57 * - *

* B I a 1 bb * * andere : * * *

20.07-21 * B I a 1 bb 11 * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.57 * - *

20.07-22 * B I a 1 bb 22 * * overige * 058.57 * - *

* B I a 2 * * van appelen of van peren : * * *

20.07-23 * B I a 2 aa * * toegevoegde suiker bevattend * 058.57 * - *

20.07-24 * B I a 2 bb * * andere * 058.57 * - *

20.07-25 * B I a 3 * * Mengsels van sap van appelen en van sap van peren * 058.58 * - *

* B I b * * met een waarde van 18 Ecu of minder per 100 kg nettogewicht : * * *

* B I b 1 * * van druiven ( met inbegrip van druivemost ) : * * *

* B I b 1 aa * * geconcentreerd : * * *

20.07-26 * B I b 1 aa 11 * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.57 * - *

20.07-27 * B I b 1 aa 22 * * andere * 058.57 * - *

* B I b 1 bb * * andere : * * *

20.07-29 * B I b 1 bb 11 * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.57 * - *

20.07-30 * B I b 1 bb 22 * * overige * 058.57 * - *

* B I b 2 * * van appelen : * * *

20.07-32 * B I b 2 aa * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.57 * - *

20.07-33 * B I b 2 bb * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van 30 of minder gewichtspercenten * 058.57 * - *

20.07-35 * B I b 2 cc * * geen toegevoegde suiker bevattend * 058.57 * - *

* B I b 3 * * van peren : * * *

20.07-37 * B I 3 aa * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.57 * -

20.07-38 * B I b 3 bb * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van 30 of minder gewichtspercenten * 058.57 * - *

20.07-39 * B I b 3 cc * * geen toegevoegde suiker bevattend * 058.57 * - *

* B I b 4 * * Mengsels van sap van appelen en van sap van peren : * * *

20.07-40 * B I b 4 aa * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.58 * - *

20.07-42 * B I b 4 bb * * andere * 058.58 * - *

* B II * * andere : * * *

* B II a * * met een waarde van meer dan 30 Ecu per 100 kg nettogewicht : * * *

20.07-44 * B II a 1 * * van sinaasappelen * 058.51 * - *

20.07-45 * B II a 2 * * van pompelmoezen of van pomelo's * 058.52 * - *

20.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 20.07 B II a ( vervolg ) * * * * *

* B II a 3 * * van citroenen of van andere citrusvruchten : * * *

20.07-46 * B II a 3 aa * * toegevoegde suiker bevattend * 058.53 * - *

20.07-50 * B II a 3 bb * * andere * 058.53 * - *

* B II a 4 * * van ananas : * * *

20.07-51 * B II a 4 aa * * toegevoegde suiker bevattend * 058.54 * - *

20.07-53 * B II a 4 bb * * andere * 058.54 * - *

* B II a 5 * * van tomaten : * * *

20.07-55 * B II a 5 aa * * toegevoegde suiker bevattend * 058.55 * - *

20.07-57 * B II a 5 bb * * andere * 058.55 * - *

* B II a 6 * * van andere vruchten of van andere groenten : * * *

20.07-60 * B II a 6 aa * * toegevoegde suiker bevattend * 058.57 * - *

20.07-61 * B II a 6 bb * * andere * 058.57 * - *

* B II a 7 * * Mengsels : * * *

* B II a 7 aa * * van sap van citrusvruchten en van sap van ananas : * * *

20.07-66 * B II a 7 aa 11 * * toegevoegde suiker bevattend * 058.58 * - *

20.07-67 * B II a 7 aa 22 * * andere * 058.58 * - *

* B II a 7 bb * * andere : * * *

20.07-68 * B II a 7 bb 11 * * toegevoegde suiker bevattend * 058.58 * - *

20.07-70 * B II a 7 bb 22 * * overige * 058.58 * - *

* B II b * * met een waarde van 30 Ecu of minder per 100 kg nettogewicht : * * *

* B II b 1 * * van sinaasappelen : * * *

20.07-72 * B II b 1 aa * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.51 * - *

20.07-73 * B II b 1 bb * * andere * 058.51 * - *

* B II b 2 * * van pompelmoezen of van pomelo's : * * *

20.07-74 * B II b 2 aa * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.52 * - *

20.07-75 * B II b 2 bb * * andere * 058.52 * - *

* B II b 3 * * van citroenen : * * *

20.07-76 * B II b 3 aa * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.53 * - *

20.07-77 * B II b 3 bb * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van 30 of minder gewichtspercenten * 058.53 * - *

20.07-78 * B II b 3 cc * * geen toegevoegde suiker bevattend * 058.53 * - *

* B II b 4 * * van andere citrusvruchten : * * *

20.07-81 * B II b 4 aa * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.53 * - *

20.07-82 * B II b 4 bb * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van 30 of minder gewichtspercenten * 058.53 * - *

20.07-83 * B II b 4 cc * * geen toegevoegde suiker bevattend * 058.53 * - *

20.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 20.07 B II b ( vervolg ) * * * * *

* B II b 5 * * van ananas : * * *

20.07-84 * B II b 5 aa * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.54 * - *

20.07-85 * B II b 5 bb * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van 30 of minder gewichtspercenten * 058.54 * - *

20.07-86 * B II b 5 cc * * geen toegevoegde suiker bevattend * 058.54 * - *

* B II b 6 * * van tomaten : * * *

20.07-87 * B II b 6 aa * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.55 * - *

20.07-88 * B II b 6 bb * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van 30 of minder gewichtspercenten * 058.55 * - *

20.07-89 * B II b 6 cc * * geen toegevoegde suiker bevattend * 058.55 * - *

* B II b 7 * * van andere vruchten of van andere groenten : * * *

20.07-91 * B II b 7 aa * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.57 * - *

20.07-92 * B II b 7 bb * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van 30 of minder gewichtspercenten * 058.57 * - *

20.07-93 * B II b 7 cc * * geen toegevoegde suiker bevattend * 058.57 * - *

* B II b 8 * * Mengsels : * * *

* B II b 8 aa * * van sap van citrusvruchten en van sap van ananas : * * *

20.07-94 * B II b 8 aa 11 * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.58 * - *

20.07-95 * B II b 8 aa 22 * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van 30 of minder gewichtspercenten * 058.58 * - *

20.07-96 * B II b 8 aa 33 * * geen toegevoegde suiker bevattend * 058.58 * - *

* B II b 8 bb * * andere : * * *

20.07-97 B II b 8 bb 11 * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van meer dan 30 gewichtspercenten * 058.58 * - *

20.07-98 * B II b 8 bb 22 * * met een gehalte aan toegevoegde suiker van 30 of minder gewichtspercenten * 058.58 * - *

20.07-99 * B II b 8 bb 33 * * geen toegevoegde suiker bevattend * 058.58 * - *

21.02

HOOFDSTUK 21

DIVERSE PRODUKTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) gemengde groenten bedoeld bij post 07.04 ;

b ) gebrande koffiesurrogaten , welke koffie bevatten , ongeacht in welke verhouding ( post 09.01 ) ;

c ) specerijen en andere produkten , bedoeld bij de posten 09.04 tot en met 09.10 ;

d ) gist opgemaakt als geneesmiddel en de andere produkten , bedoeld bij post 30.03 ;

e ) bereide enzymen bedoeld bij post 35.07 .

2 . Extracten van de surrogaten bedoeld bij Aantekening 1 b ) hiervoor worden ingedeeld onder post 21.02 .

3 . Als " samengestelde gehomogeniseerde produkten voor menselijke consumptie " in de zin van post 21.05 worden aangemerkt , preparaten voor kindervoeding of voor dieetvoeding , bestaande uit een fijn gehomogeniseerd mengsel van twee of meer basisbestanddelen zoals vlees ( slachtafvallen daaronder begrepen ) , vis , groenten en vruchten of fruit . Voor de toepassing van deze bepaling wordt geen rekening gehouden met kleine hoeveelheden ingrediënten , die aan het mengsel zijn toegevoegd als smaakgevend middel , als conserveringsmiddel of voor een ander doel . Deze preparaten mogen kleine hoeveelheden zichtbare deeltjes bevatten , andere dan van vlees , van slachtafvallen of van vis .

Aanvullende Aantekeningen

1 . Voor de toepassing van onderverdeling E van post 21.07 worden als " fondues " aangemerkt preparaten met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 12 of meer , doch minder dan 18 gewichtspercenten , verkregen op basis van gesmolten kaas bij de bereiding waarvan geen andere dan Emmentaler kaas of Gruyère kaas , met toevoeging van witte wijn , brandewijn van kersen ( kirsch ) , zetmeel en specerijen zijn gebruikt , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 1 kg of minder .

Indeling onder deze onderverdeling is bovendien onderworpen aan de voorwaarde dat een certificaat wordt overgelegd , hetwelk is afgegeven onder de voorwaarden en bepalingen , vastgesteld door de bevoegde autoriteiten van de Europese Gemeenschappen .

2 . Voor de toepassing van post 21.07 F III wordt aangemerkt als isoglucose het uit glucose of glucosepolymeren verkregen produkt , dat ten minste 10 gewichtspercenten fructose bevat , berekend op de droge stof .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 21.02 * * Extracten en essences , van koffie , van thee of van maté en preparaten van deze extracten of essences ; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten en extracten daarvan : * * *

* A * * Extracten en essences , van koffie en preparaten van deze extracten en essences : * * *

* * I * Extracten en essences : * * *

21.02-11 * * I a * in vaste vorm * 071.20 * - *

21.02-15 * * I b * andere * 071.20 * - *

21.02-19 * * II * Preparaten * 071.20 * - *

21.02

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 21.02 ( vervolg ) * * * * *

21.02-30 * B * * Extracten en essences , van thee of van maté en preparaten van deze extracten en essences * 098.02 * - *

* C * * gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten : * * *

21.02-40 * C I * * gebrande cichorei * 071.20 * - *

21.02-40 * C II * * andere * 071.20 * - *

* D * * Extracten van gebrande cichorei en van andere gebrande koffiesurrogaten : * * *

21.02-50 * D I * * van gebrande cichorei * 071.20 * - *

21.02-50 * D II * * andere * 071.20 * - *

* 21.03 * * Mosterdmeel en bereide mosterd : * * *

* A * * Mosterdmeel , in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van : * * *

21.03-11 * A I * * 1 kg of minder * 098.03 * - *

21.03-15 * A II * * meer dan 1 kg * 098.03 * - *

21.03-30 * B * * bereide mosterd * 098.03 * - *

* 21.04 * * Sausen ; samengestelde kruiderijen en dergelijke produkten : * * *

21.04-05 * A * * Mangochutney , vloeibaar * 098.04 * - *

21.04-20 * B * * Sausen op basis van tomatenpuree * 098.04 * - *

21.04-90 * C * * andere * 098.04 * - *

* 21.05 * * Preparaten voor soepen of voor bouillons ; bereide soepen en bouillons ; samengestelde gehomogeniseerde produkten voor menselijke consumptie : * * *

21.05-10 * A * * Preparaten voor soepen of voor bouillons ; bereide soepen en bouillons * 098.05 * - *

21.05-30 * B * * samengestelde gehomogeniseerde produkten voor menselijke consumptie * 098.01 * - *

* 21.06 * * Natuurlijke gist , ook indien inactief ; samengestelde bakpoeders : * * *

* A * * levende natuurlijke gist : * * *

21.06-11 * A I * * Reincultures van gist * 098.06 * - *

* A II * * Bakkersgist : * * *

21.06-15 * A II a * * gedroogd * 098.06 * - *

21.06-15 * A II b * * andere * 098.06 * - *

21.06-17 * A III * * andere * 098.06 * - *

* B * * andere natuurlijke gist : * * *

21.06-31 * B I * * in tabletten , in blokken of in dergelijke vormen , dan wel in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 1 kg of minder * 098.06 * - *

21.06-39 * B II * * andere * 098.06 * - *

21.06-50 * C * * samengestelde bakpoeders * 098.06 * - *

21.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 21.07 * * Produkten voor menselijke consumptie , elders genoemd noch elders onder begrepen : * * *

* A * * Granen , in korrels , in de aar of in de kolf , voorgekookt of anderszins bereid : * * *

21.07-01 * A I * * Maïs * 098.09 * - *

21.07-02 * A II * * Rijst * 098.09 * - *

21.07-03 A III * * andere * 098.09 * - *

* B * * niet gevulde deegwaren , gekookt of gebakken ; gevulde deegwaren : * * *

* B I * * niet gevulde deegwaren , gekookt of gebakken : * * *

21.07-04 * B I a * * gedroogd * 098.09 * - *

21.07-05 * B I b * * andere * 098.09 * - *

* B II * * gevulde deegwaren : * * *

21.07-06 * B II a * * gekookt of gebakken * 098.09 * - *

21.07-07 * B II b * * andere * 098.09 * - *

* C * * Consumptie-ijs : * * *

21.07-08 * C I * * geen of minder dan 3 gewichtspercenten van melk afkomstige vetstoffen bevattend * 098.09 * - *

* C II * * met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen : * * *

21.07-09 * C II a * * van 3 of meer , doch minder dan 7 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-11 * C II b * * van 7 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

* D * * Yoghurtpreparaten ; melkpreparaten in poedervorm voor kindervoeding , voor dieetvoeding of voor keukengebruik : * * *

* D I * * Yoghurtpreparaten : * * *

* D I a * * in poedervorm , met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen : * * *

21.07-12 * D I a 1 * * van minder dan 1,5 gewichtspercent * 098.09 * - *

21.07-13 * D I a 2 * * van 1,5 of meer gewichtspercent * 098.09 * - *

* D I b * * andere , met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen : * * *

21.07-14 * D I b 1 * * van minder dan 1,5 gewichtspercent * 098.09 * - *

21.07-15 * D I b 2 * * van 1,5 of meer , doch minder dan 4 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-16 * D I b 3 * * van 4 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

* D II * * andere , met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen : * * *

* D II a * * van minder dan 1,5 gewichtspercent en met een gehalte aan van melk afkomstige proteïnen ( stikstofgehalte maal 6,38 ) : * * *

21.07-17 * D II a 1 * * van minder dan 40 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-18 * D II a 2 * * van 40 of meer , doch minder dan 55 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-19 * D II a 3 * * van 55 of meer , doch minder dan 70 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 21.07 D II a ( vervolg ) * * * * *

21.07-20 * D II a 4 * * van 70 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-21 * D II b * * van 1,5 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-22 * E * * Preparaten , " fondues " genaamd * 098.09 * - *

* F * * Suikerstroop , gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen : * * *

21.07-23 * F I * * van lactose ( melksuiker ) * 098.09 * - *

21.07-24 * F II * * van glucose ( druivesuiker ) en van maltodextrine * 098.09 * - *

21.07-25 * F III * * van isoglucose * 098.09 * - *

21.07-26 * F IV * * andere * 098.09 * - *

* G * * andere : * * *

* G I * * geen of minder dan 1,5 gewichtspercent van melk afkomstige vetstoffen bevattend : * * *

* G I a * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * * *

21.07-27 * G I a 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

* G I a 2 * * met een zetmeelgehalte : * * *

21.07-28 * G I a 2 aa * * van 5 of meer , doch minder dan 32 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-29 * G I a 2 bb * * van 32 of meer , doch minder dan 45 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-30 * G I a 2 cc * * van 45 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

* G I b * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer , doch minder dan 15 gewichtspercenten : * * *

21.07-32 * G I b 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

* G I b 2 * * met een zetineelgehalte : * * *

21.07-33 * G I b 2 aa * * van 5 of meer , doch minder dan 32 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-34 * G I b 2 bb * * van 32 of meer , doch minder dan 45 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-36 * G I b 2 cc * * van 45 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

* G I c * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 15 of meer , doch minder dan 30 gewichtspercenten : * * *

21.07-37 * G I c 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

* G I c 2 * * met een zetmeelgehalte : * * *

21.07-38 * G I c 2 aa * * van 5 of meer , doch minder dan 32 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 21.07 G I c 2 ( vervolg ) * * * * *

21.07-39 * G I c 2 bb * * van 32 of meer , doch minder dan 45 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-40 * G I c 2 cc * * van 45 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

* G I d * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 30 of meer , doch minder dan 50 gewichtspercenten : * * *

21.07-42 * G I d 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

* G I d 2 * * met een zetmeelgehalte : * * *

21.07-43 * G I d 2 aa * * van 5 of meer , doch minder dan 32 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-44 * G I D 2 bb * * van 32 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

* G I e * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 50 of meer , doch minder dan 85 gewichtspercenten : * * *

21.07-46 * G I e 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

21.07-47 * G I e 2 * * andere * 098.09 * - *

21.07-48 * G I f * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 85 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

* G II * * met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 1,5 of meer , doch minder dan 6 gewichtspercenten : * * *

* G II a * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * * *

21.07-49 * G II a 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

* G II a 2 * * met een zetmeelgehalte : * * *

21.07-51 * G II a 2 aa * * van 5 of meer , doch minder dan 32 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-52 * G II a 2 bb * * van 32 of meer , doch minder dan 45 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-53 * G II a 2 cc * * van 45 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

* G II b * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer , doch minder dan 15 gewichtspercenten : * * *

21.07-54 * G II b 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

21.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 21.07 G II b ( vervolg ) * * * * *

* G II b 2 * * met een zetmeelgehalte : * * *

21.07-55 * G II b 2 aa * * van 5 of meer , doch minder dan 32 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-56 * G II b 2 bb * * van 32 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

* G II c * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 15 of meer , doch minder dan 30 gewichtspercenten : * * *

21.07-57 * G II c 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

* G II c 2 * * met een zetmeelgehalte : * * *

21.07-58 * G II c 2 aa * * van 5 of meer , doch minder dan 32 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-59 * G II c 2 bb * * van 32 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

* G II d * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 30 of meer , doch minder dan 50 gewichtspercenten : * * *

21.07-60 * G II d 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

21.07-62 * G II d 2 * * andere * 098.09 * - *

21.07-64 * G II e * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 50 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

* G III * * met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 6 of meer , doch minder dan 12 gewichtspercenten : * * *

* G III a * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * * *

21.07-66 * G III a 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

* G III a 2 * * met een zetmeelgehalte : * * *

21.07-67 * G III a 2 aa * * van 5 of meer , doch minder dan 32 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-68 * G III a 2 bb * * van 32 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

* G III b * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer , doch minder dan 15 gewichtspercenten : * * *

21.07-70 * G III b 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

21.07-72 * G III b 2 * * andere * 098.09 * - *

21.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 21.07 G III ( vervolg ) * * * * *

* G III c * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 15 of meer , doch minder dan 30 gewichtspercenten : * * *

21.07-74 * G III c 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

21.07-76 * G III c 2 * * andere * 098.09 * - *

* G III d * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 30 of meer , doch minder dan 50 gewichtspercenten : * * *

21.07-77 * G III d 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

21.07-78 * G III d 2 * * andere * 098.09 * - *

21.07-79 * G III e * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 50 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

* G IV * * met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 12 of meer , doch minder dan 18 gewichtspercenten : * * *

* G IV a * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * * *

21.07-80 * G IV a 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

21.07-81 * G IV a 2 * * andere * 098.09 * - *

* G IV b * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer , doch minder dan 15 gewichtspercenten : * * *

21.07-82 * G IV b 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

21.07-83 * G IV b 2 * * andere * 098.09 * - *

21.07-84 * G IV c * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 15 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

* G V * * met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 18 of meer , doch minder dan 26 gewichtspercenten : * * *

* G V a * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * * *

21.07-85 * G V a 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

21.07-86 * G V a 2 * * andere * 098.09 * - *

21.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 21.07 G V ( vervolg ) * * * * *

21.07-87 * G V b * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer gewichtspercenten * 098.09 - *

* G VI * * met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 26 of meer , doch minder dan 45 gewichtspercenten : * * *

* G VI a * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * * *

21.07-88 * G VI a 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

21.07-89 * G VI a 2 * * andere * 098.09 * - *

* G VI b * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer , doch minder dan 25 gewichtspercenten : * * *

21.07-90 * G VI b 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

21.07-91 * G VI b 2 * * andere * 098.09 * - *

21.07-92 * G VI c * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 25 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

* G VII * * met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 45 of meer , doch minder dan 65 gewichtspercenten : * * *

* G VII a * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten : * * *

21.07-93 * G VII a 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

21.07-94 * G VII a 2 * * andere * 098.09 * - *

* G VII b * * met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van 5 of meer gewichtspercenten : * * *

21.07-95 * G VII b 1 * * geen of minder dan 5 gewichtspercenten zetmeel bevattend * 098.09 * - *

21.07-96 * G VII b 2 * * andere * 098.09 * - *

* G VIII * * met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 65 of meer , doch minder dan 85 gewichtspercenten : * * *

21.07-97 * G VIII a * * geen saccharose bevattend of met een saccharosegehalte ( het gehalte aan invertsuiker , berekend als saccharose , daaronder begrepen ) van minder dan 5 gewichtspercenten * 098.09 * - *

21.07-98 * G VIII b * * andere * 098.09 * - *

21.07-99 * G IX * * met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van 85 of meer gewichtspercenten * 098.09 * - *

HOOFDSTUK 22

DRANKEN , ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) zeewater ( post 25.01 ) ;

b ) gedistilleerd water , conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water ( post 28.58 ) ;

c ) waterige oplossingen , welke meer dan 10 gewichtspercenten azijnzuur bevatten ( post 29.14 ) ;

d ) geneesmiddelen bedoeld bij post 30.03 ;

e ) parfumerieën en toiletartikelen ( Hoofdstuk 33 ) .

2 . Voor de toepassing van de posten 22.08 en 22.09 wordt verstaan onder " alcoholgehalte " : het alcohol-volumegehalte bij een temperatuur van 20 * C en onder " % vol " : het symbool van het alcohol-volumegehalte .

Gedistilleerde dranken bedoeld bij post 22.09 worden , indien zij gedenatureerd zijn , ingedeeld onder post 22.08 .

Aanvullende Aantekeningen

1 . Voor de toepassing van de posten 22.04 , 22.05 , 22.06 en 22.07 A wordt , naar gelang van het geval , verstaan onder :

a ) effectief alcohol-volumegehalte : het aantal volume-eenheden zuivere alcohol bij een temperatuur van 20 * C , aanwezig in 100 volume-eenheden van het betrokken produkt bij die temperatuur ;

b ) potentieel alcohol-volumegehalte : het aantal volume-eenheden zuivere alcohol bij een temperatuur van 20 * C dat kan ontstaan door totale vergisting van de suiker die in 100 volume-eenheden van het betrokken produkt bij die temperatuur aanwezig is ;

c ) totaal alcohol-volumegehalte : de som van het effectief en het potentieel alcohol-volumegehalte ;

d ) natuurlijk alcohol-volumegehalte : het totaal alcohol-volumegehalte van het betrokken produkt , voordat verrijking heeft plaatsgevonden ;

e ) % vol : het symbool van het alcohol-volumegehalte .

2 . Voor de toepassing van post 22.04 wordt als gedeeltelijk gegiste druivemost aangemerkt : het produkt dat is verkregen door de vergisting van druivemost en dat een effectief alcohol-volumegehalte heeft van meer dan 1 % vol en minder dan 3/5 van het totaal alcohol-volumegehalte .

3 . Voor de toepassing van post 22.05 :

A . wordt aangemerkt als mousserende wijn ( onderverdeling A van post 22.05 ) : het produkt dat een effectief alcohol-volumegehalte heeft van 8,5 % vol of meer en is verkregen :

- door eerste of tweede vergisting van verse druiven , van druivemost of van wijn en dat wordt gekenmerkt door het feit dat bij het openen van recipiënten koolzuurgas vrijkomt dat uitsluitend is ontstaan door de vergisting ,

- uit wijn en dat wordt gekenmerkt door het feit dat bij het openen van recipiënten koolzuurgas vrijkomt dat al dan niet in zijn geheel werd toegevoegd ,

en dat , bewaard in gesloten recipiënten bij een temperatuur van 20 * C , een overdruk heeft van 3 of meer bar ;

B . wordt verstaan onder " totaal gehalte aan droge stof " : het in grammen per liter uitgedrukte gehalte van alle in het produkt aanwezige stoffen , welke onder bepaalde natuurkundige omstandigheden niet in dampvorm overgaan .

Het totale gehalte aan droge stof moet worden bepaald bij een temperatuur van 20 * C volgens de densimeter ;

C . a ) heeft de aanwezigheid van de onder de nummers I , II , III en IV vermelde totale gehalten aan droge stof geen invloed op de indeling van produkten bedoeld bij onderverdeling C van post 22.05 , te weten voor zover het betreft :

I . produkten met een effectief alcohol-volumegehalte van 13 % vol of minder : 90 g of minder aan droge stof per liter ;

II . produkten met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 13 % vol , doch niet meer dan 15 % vol : 130 g of minder aan droge stof per liter ;

III . produkten met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 15 % vol , doch niet meer dan 18 % vol : 130 g of minder aan droge stof per liter .

IV . produkten met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 18 % vol , doch niet meer dan 22 % vol : 330 g of minder aan droge stof per liter .

De produkten met een totaal gehalte aan droge stof dat uitgaat boven de hiervoor onder de nummers I , II , III en IV vermelde gehalten worden ingedeeld onder de onderverdeling van post 22.05 , welke betrekking heeft op de produkten met het naasthogere effectief alcohol-volumegehalte , met dien verstande dat indien van een produkt het totale gehalte aan droge stof meer dan 330 g per liter is , dat produkt onder de onderverdeling C V van post 22.05 wordt ingedeeld ;

b ) de onder letter a ) van deze Aantekening opgenomen regels zijn niet van toepassing ten aanzien van produkten bedoeld bij de onderverdelingen C III a ) 1 , b ) 1 en b ) 2 en C IV a ) 1 , b ) 1 en b ) 2 van post 22.05 .

4 . Post 22.05 C omvat onder meer :

a ) druivemost , waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is gestuit , te weten het produkt dat :

- een effectief alcohol-volumegehalte bezit van ten minste 12 % vol en minder dan 15 % vol en

- verkregen is door een produkt verkregen door distillatie van wijn toe te voegen aan niet-gegiste druivemost met een natuurlijk alcohol-volumegehalte van ten minste 8,5 % vol ;

b ) distillatiewijn , te weten het produkt dat :

- een effectief alcohol-volumegehalte bezit van ten minste 18 % vol en ten hoogste 24 % vol ;

- uitsluitend is verkregen door een niet gerectificeerd produkt , verkregen door distillatie van wijn , dat een effectief alcohol-volumegehalte bezit van ten hoogste 86 % vol , toe te voegen aan wijn die geen suikerresidu bevat , en

- een gehalte aan vluchtige zuren bezit van ten hoogste 2,40 g/l , uitgedrukt in azijnzuur ;

c ) likeurwijn , te weten het produkt dat :

- een totaal alcohol-volumegehalte bezit van ten minste 17,5 % vol , alsmede een effectief alcohol-volumegehalte van ten minste 15 % vol en ten hoogste 22 % vol , en

- verkregen is uit druivemost of wijn , welke produkten afkomstig moeten zijn van wijnstoksoorten die in het derde land van oorsprong zijn toegelaten voor de produktie van likeurwijn en een natuurlijk alcohol-volumegehalte van ten minste 12 % vol moeten bezitten , en wel

- door bevriezing , of

- door toevoeging , tijdens of na de gisting , van

- hetzij een produkt verkregen door distillatie van wijn .

- hetzij geconcentreerde druivemost of , voor sommige kwaliteitslikeurwijnen welke voorkomen op een nader vast te stellen lijst en waarvoor zulks vanouds gebruikelijk is , druivemost die is geconcentreerd door de rechtstreekse werking van vuur en die , afgezien van deze bewerking , aan de definitie van geconcentreerde druivemost beantwoordt ,

- hetzij een mengsel van deze produkten .

Sommige kwaliteitslikeurwijnen welke voorkomen op een nader vast te stellen lijst , kunnen evenwel worden verkregen uit verse , niet-gegiste druivemost , zonder dat deze most een natuurlijk alcohol-volumegehalte van ten minste 12 % vol behoeft te hebben .

5 . Voor de toepassing van post 22.07 A wordt als " piquette " aangemerkt : het produkt dat is verkregen door gisting van onbewerkte draf van druiven , afgetrokken in water , of door uitloging , met water , van de gegiste draf van druiven .

22.01

6 . Voor de toepassing van post 22.07 B I worden als " mousserend " aangemerkt :

- gegiste dranken , verpakt in flessen , gesloten door middel van een champignonvormige stop , terwijl de afsluiting daarvan is geborgd door draden of banden ;

- gegiste dranken , anders aangeboden , met een overdruk van 1,5 bar of meer bij 20 * C .

7 . Voor de toepassing van post 22.10 A wordt als wijnazijn aangemerkt : azijn , welke uitsluitend is verkregen door azijnzure vergisting van wijn en welke een totaal gehalte aan zuren bezit van 60 of meer g/l , uitgedrukt in azijnzuur .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 22.01 * * Water , mineraalwater , spuitwater , ijs en sneeuw : * * *

22.01-10 * A * * Mineraalwater , natuurlijk of kunstmatig ; spuitwater * 111.01 * - *

22.01-90 * B * * ander * 111.01 * - *

* 22.02 * * Limonade ( gearomatiseerd mineraalwater en gearomatiseerd spuitwater daaronder begrepen ) en andere alcoholvrije dranken , met uitzondering van de vruchte - en groentesappen bedoeld bij post 20.07 : * * *

22.02-05 * A * * geen melk of van melk afkomstige vetstoffen bevattend * 111.02 * I *

* B * * andere , met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen : * * *

22.02-10 * B I * * van minder dan 0,2 gewichtspercent * 111.02 * I *

22.02-10 * B II * * van 0,2 of meer , doch minder dan 2 gewichtspercenten * 111.02 * I *

22.02-10 * B III * * van 2 of meer gewichtspercenten * 111.02 * I *

* 22.03 * * Bier : * * *

22.03-10 * * A * in verpakkingen van meer dan 10 liter * 112.30 * I *

22.03-90 * * B * andere * 112.30 I *

22.04-00 * 22.04 * * Gedeeltelijk gegiste druivemost , ook indien de gisting op andere wijze dan door toevoegen van alcohol is gestuit * 112.11 * I *

* 22.05 * * Wijn van verse druiven ; druivemost , waarvan de gisting door toevoegen van alcohol is gestuit ( mistella daaronder begrepen ) : * * *

* A * * mousserende wijn : * * *

22.05-01 * * I * Champagne * 112.12 * I *

22.05-09 * * II * andere * 112.12 * I *

22.05-15 * B * * Wijn verpakt in flessen , gesloten door middel van een champignonvormige stop , terwijl de afsluiting daarvan is geborgd door draden of banden , alsmede wijn met een overdruk van ten minste 1 doch minder dan 3 bar bij 20 * C * 112.12 * I *

22.05

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 22.05 ( vervolg ) * * * * *

* C * * andere : * * *

* C I * * met een effectief alcohol-volumegehalte van 13 % vol of minder , in verpakkingen inhoudende : * * *

* C I a * * twee liter of minder : * * *

* * I * in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ( v.q.p.r.d . ) : * * *

22.05-16 * * I aa * witte wijn * 112.12 * I *

22.05-17 * * I bb * andere * 112.12 * I *

* * 2 * andere : * * *

22.05-18 * * 2 aa * witte wijn * 112.12 * I *

22.05-19 * * 2 bb * andere * 112.12 * I *

* C I b * * meer dan twee liter : * * *

* * 1 * in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ( v.q.p.r.d . ) : * * *

22.05-20 * * 1 aa * witte wijn * 112.12 * I *

22.05-22 * * 1 bb * andere * 112.12 * I *

* * 2 * andere : * * *

22.05-23 * * 2 aa * witte wijn * 112.12 * I *

22.05-24 * * 2 bb * andere * 112.12 * I *

* C II * * met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 13 % vol , doch niet meer dan 15 % vol , in verpakkingen inhoudende : * * *

* C II a * * twee liter of minder : * * *

* * 1 * in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ( v.q.p.r.d . ) : * * *

22.05-26 * * 1 aa * witte wijn * 112.12 * I *

22.05-27 * * 1 bb * andere * 112.12 * I *

* * 2 * andere : * * *

22.05-28 * * 2 aa * witte wijn * 112.12 * I *

22.05-29 * * 2 bb * andere * 112.12 * I *

* C II b * * meer dan twee liter : * * *

* * 1 * in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ( v.q.p.r.d . ) : * * *

22.05-32 * * 1 aa * witte wijn * 112.12 * I *

22.05-33 * * 1 bb * andere * 112.12 * I *

* * 2 * andere : * * *

22.05-34 * * 2 aa * witte wijn * 112.12 * I *

22.05-36 * * 2 bb * andere * 112.12 * I *

22.05

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 22.05 C ( vervolg ) * * * * *

* C III * * met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 15 % vol , doch niet meer dan 18 % vol , in verpakkingen inhoudende : * * *

* C III a * * twee liter of minder : * * *

22.05-37 * C III a 1 * * Portwijn , Madeirawijn , Sherrywijn ( Xereswijn ) , Tokayerwijn ( Aszu en Szamorodni ) en Moscatel de Setubal * 112.12 * I *

22.05-39 * C III a 2 * * andere * 112.12 * I *

* C III b * * meer dan twee liter : * * *

22.05-42 * C III b 1 * * Portwijn , Madeirawijn , Sherrywijn ( Xereswijn ) en Moscatel de Setubal * 112.12 * I *

22.05-43 * C III b 2 * * Tokayerwijn ( Aszu en Szamorodni ) * 112.12 * I *

22.05-49 * C III b 3 * * andere * 112.12 * I *

* C IV * * met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 18 % vol , doch niet meer dan 22 % vol , in verpakkingen inhoudende : * * *

* C IV a * * twee liter of minder : * * *

22.05-52 * C IV a 1 * * Portwijn , Madeirawijn , Sherrywijn ( Xereswijn ) , Tokayerwijn ( Aszu en Szamorodni ) en Moscatel de Setubal * 112.12 * I *

22.05-54 * C IV a 2 * * andere * 112.12 * I *

* C IV b * * meer dan twee liter : * * *

22.05-56 * C IV b 1 * * Portwijn , Madeirawijn , Sherrywijn ( Xereswijn ) en Moscatel de Setubal * 112.12 * I *

22.05-62 * C IV b 2 * * Tokayerwijn ( Aszu en Szamorodni ) 112.12 * I *

22.05-68 * C IV b 3 * * andere * 112.12 * I *

* C V * * met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 22 % vol , in verpakkingen inhoudende : * * *

22.05-91 * C V a * * twee liter of minder * 112.12 * I *

22.05-98 * C V b * * meer dan twee liter * 112.12 * I *

* 22.06 * * Vermout en andere wijn van verse druiven , bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen : * * *

* A * * met een effectief alcohol-volumegehalte van 18 % vol of minder , in verpakkingen inhoudende : * * *

22.06-11 * A I * * twee liter of minder * 112.13 * I *

22.06-15 * A II * * meer dan twee liter * 112.13 * I *

* B * * met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 18 % vol , doch niet meer dan 22 % vol , in verpakkingen inhoudende : * * *

22.06-31 * B I * * twee liter of minder * 112.13 * I *

22.06-35 * B II * * meer dan twee liter * 112.13 * I *

* C * * met een effectief alcohol-volumegehalte van meer dan 22 % vol , in verpakkingen inhoudende : * * *

22.06-51 * C I * * twee liter of minder * 112.13 * I *

22.06-59 * C II * * meer dan twee liter * 112.13 * I *

22.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 22.07 * * Appeldrank , peredrank , honigdrank en andere gegiste dranken : * * *

22.07-10 * A * * Piquette * 112.20 * I *

* B * * andere : * * *

22.07-20 * B I * * mousserend * 112.20 * I *

* B II * * niet mousserend , in verpakkingen inhoudende : * * *

22.07-41 * B II a * * twee liter of minder * 112.20 * I *

22.07-45 * B II b * * meer dan twee liter * 112.20 * I *

* 22.08 * * Ethylalcohol , niet gedenatureerd , met een alcoholgehalte van 80 % vol of meer ; gedenatureerde ethylalcohol , ongeacht het alcoholgehalte : * * *

22.08-10 * A * * gedenatureerde ethylalcohol , ongeacht het alcoholgehalte * 512.16 * I *

22.08-30 * B * * Ethylalcohol , niet gedenatureerd , met een alcoholgehalte van 80 % vol of meer * 512.16 * I *

* 22.09 * * Ethylalcohol , niet gedenatureerd , met een alcoholgehalte van minder dan 80 % vol ; gedistilleerde dranken , likeuren en andere alcoholhoudende dranken ; samengestelde alcoholische preparaten ( geconcentreerde extracten ) voor de vervaardiging van dranken : * * *

* A * * Ethylalcohol , niet gedenatureerd , met een alcoholgehalte van minder dan 80 % vol , in verpakkingen inhoudende : * * *

22.09-10 * A I * * twee liter of minder * 112.49 * 1 alc . 100 % *

22.09-10 * A II * * meer dan twee liter * 112.49 * 1 alc . 100 % *

* B * * samengestelde alcoholische preparaten ( geconcentreerde extracten ) : * * *

22.09-31 * B I * * aromatische bitters met een alcoholgehalte van 44,2 % vol of meer , doch niet meer dan 49,2 % vol , bevattende 1,5 of meer , doch niet meer dan 6 gewichtspercenten gentianine , kruiden en diverse ingrediënten en met een suikergehalte van 4 of meer , doch niet meer dan 10 gewichtspercenten in verpakkingen met een inhoudsruimte van 0,50 liter of minder * 112.49 * 1 alc . 100 % *

22.09-39 * B II * * andere * 112.49 * 1 alc . 100 % *

* C * * gedistilleerde dranken , likeuren en andere alcoholhoudende dranken : * * *

* C I * * Rum , arak en tafia , in verpakkingen inhoudende : * * *

22.09-52 * C I a * * twee liter of minder * 112.49 * 1 alc . 100 % *

22.09-53 * C I b * * meer dan twee liter * 112.49 * 1 alc . 100 % *

* C II * * Gin , in verpakkingen inhoudende : * * *

22.09-56 * C II a * * twee liter of minder * 112.49 * 1 alc . 100 % *

22.09-57 * C II b * * meer dan twee liter * 112.49 * 1 alc . 100 % *

* C III * * Whisky : * * *

* C III a * * zogenaamde Bourbonwhisky , in verpakkingen inhoudende : * * *

22.09-62 * C III a 1 * * twee liter of minder * 112.41 * 1 alc . 100 % *

22.09

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 22.09 C III a ( vervolg ) * * * * *

22.09-64 * C III a 2 * * meer dan twee liter * 112.41 * 1 alc . 100 % *

* C III b * * andere , in verpakkingen inhoudende : * * *

22.09-66 * C III b 1 * * twee liter of minder * 112.41 * 1 alc . 100 % *

22.09-68 * C III b 2 * * meer dan twee liter * 112.41 * 1 alc . 100 % *

* C IV * * Wodka met een alcoholgehalte van 45,4 % vol of minder , pruimebrandewijn , perebrandewijn en kersebrandewijn , in verpakkingen inhoudende : * * *

* C IV a * * twee liter of minder : * * *

22.09-71 * * 1 * Wodka * 112.49 * 1 alc . 100 % *

22.09-72 * * 2 * Pruimebrandewijn , perebrandewijn en kersebrandewijn * 112.49 * 1 alc . 100 % *

22.09-79 * C IV b * * meer dan twee liter * 112.49 * 1 alc . 100 % *

* C V * * andere , in verpakkingen inhoudende : * * *

* C V a * * twee liter of minder : * * *

* * 1 * gedistilleerde dranken : * * *

22.09-81 * * 1 aa * uit wijn of halfwijn * 112.42 * 1 alc . 100 % *

22.09-83 * * 1 bb * uit fruit * 112.49 * 1 alc . 100 % *

22.09-85 * * 1 cc * andere * 112.49 * 1 alc . 100 % *

22.09-87 * * 2 * Likeuren * 112.49 * 1 alc . 100 % *

22.09-88 * * 3 * andere alcoholische dranken * 112.49 * 1 alc . 100 % *

* C V b * * meer dan twee liter : * * *

* * 1 * gedistilleerde dranken : * * *

22.09-91 * * 1 aa * uit wijn of halfwijn * 112.42 * 1 alc . 100 % *

22.09-93 * * 1 bb * uit fruit * 112.49 * 1 alc . 100 % *

22.09-95 * * 1 cc * andere * 112.49 * 1 alc . 100 % *

22.09-99 * * 2 * Likeuren en andere alcoholische dranken * 112.49 * 1 alc . 100 % *

* 22.10 * * Tafelazijn ( natuurlijke en kunstmatige ) : * * *

* A * * Wijnazijn , in verpakkingen inhoudende : * * *

22.10-41 * A I * * twee liter of minder * 098.07 * I *

22.10-45 * A II * * meer dan twee liter * 098.07 * I *

* B * * andere , in verpakkingen inhoudende : * * *

22.10-51 * B I * * twee liter of minder * 098.07 * I *

22.10-55 * B II * * meer dan twee liter * 098.07 * I *

23.01

HOOFDSTUK 23

RESTEN EN AFVAL VAN DE VOEDSELINDUSTRIE ; BEREID VOEDSEL VOOR DIEREN

Aanvullende Aantekeningen

1 . Voor de toepassing van de posten 23.05 A en 23.06 A I , wordt verstaan onder :

- effectief alcohol-massagehalte : het aantal kg zuivere alcohol , aanwezig in 100 kg van het produkt ;

- potentieel alcohol-massagehalte : het aantal kg zuivere alcohol dat kan ontstaan door totale vergisting van de suiker die in 100 kg van het produkt nanwezig is ;

- totaal alcoholgehalte : de som van het effectief en het potentieel alcohol-massagehalte ;

- % mas : het symbool voor het alcohol-massagehalte .

2 . Voor de toepassing van onderverdeling B van post 23.07 worden als zuivelprodukten aangemerkt de produkten , bedoeld bij de posten 04.01 , 04.02 , 04.03 , 04.04 , 17.02 A en 21.07 F I .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 23.01 * * Meel en poeder van vlees , van slachtafvallen , van vis of van schaal - , schelp - of weekdieren , ongeschikt voor menselijke consumptie ; kanen : * * *

23.01-10 * A * * Meel en poeder , van vlees en van slachtafvallen ; kanen * 081.41 * - *

23.01-30 * B * * Meel en poeder , van vis of van schaal - , schelp - of weekdieren * 081.42 * - *

* 23.02 * * Zemelen , slijpsel en andere resten van het zeven , van het malen of van andere bewerkingen van granen of van peulgroenten : * * *

* A * * van granen : * * *

* A I * * van maïs of van rijst : * * *

23.02-01 * A I a * * met een zetmeelgehalte van niet meer dan 35 gewichtspercenten * 081.21 * - *

23.02-09 * A I b * * andere * 081.21 * - *

* A II * * van andere granen : * * *

23.02-21 * A II a * * met een zetmeelgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten en waarvan niet meer dan 10 gewichtspercenten door een zeef met mazen van 0,2 mm valt of , indien meer dan 10 gewichtspercenten van het produkt door de zeef valt , het asgehalte van het produkt dat door de zeef gevallen is , berekend op basis van de droge stof , 1,5 gewichtspercent of meer bedraagt * 081.22 * -

23.02-29 * A II b * * andere * 081.22 * - *

23.02-30 * B * * van peulgroenten * 081.23 * - *

23.03

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 23.03 * * Bietenpulp , uitgeperst suikerriet ( ampas ) en andere afvallen van de suikerindustrie ; bostel ( brouwerijafval ) ; afvallen van branderijen ; afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen : * * *

* A * * Afvallen van maïszetmeelfabrieken ( met uitzondering van ingedikt zwelwater ) , met een gehalte aan proteïnen , berekend op de droge stof : * * *

23.03-11 * A I * * van meer dan 40 gewichtspercenten * 081.93 * - *

23.03-15 * A II * * van niet meer dan 40 gewichtspercenten * 081.93 * - *

* B * * andere : * * *

* B I * * Bietenpulp , uitgeperst suikerriet ( ampas ) en andere afvallen van de suikerindustrie : * * *

23.03-81 * * a * Bietenpulp * 081.93 * - *

23.03-88 * * b * andere * 081.93 * - *

23.03-90 * B II * * overige * 081.93 * - *

* 23.04 * * Perskoeken , ook die van olijven , en andere bij de winning van plantaardige oliën verkregen afvallen , met uitzondering van droesem of bezinksel : * * *

* A * * Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen afvallen : * * *

23.04-01 * A I * * met een gehalte aan olijfolie van niet meer dan 3 gewichtspercenten * 081.39 * - *

23.04-03 * A II * * met een gehalte aan olijfolie van meer dan 3 gewichtspercenten * 081.39 * - *

* B * * andere : * * *

* * I * van maïskiemen met een vetgehalte berekend op de droge stof : * * *

23.04-06 * * I a * van minder dan 3 gewichtspercenten * 081.39 * - *

23.04-08 * * I b * van 3 gewichtspercenten of meer doch niet meer dan 8 gewichtspercenten * 081.39 * - *

23.04-10 * * II * van grondnoten * 081.32 * - *

23.04-15 * * III * van lijnzaad * 081.34 * - *

23.04-20 * * IV * van kopra * 081.37 * - *

23.04-30 * * V * van palmpitten * 081.38 * - *

23.04-40 * * VI * van sojabonen * 081.31 * - *

23.04-50 * * VII * van katoenzaad * 081.33 * - *

23.04-60 * * VIII * van kool - en raapzaad * 081.36 * - *

23.04-70 * * IX * van zonnebloempitten * 081.35 * - *

23.04-80 * * X * van sesamzoad * 081.39 * - *

23.04-99 * * XI * andere * 081.39 * - *

* 23.05 * * Wijnmoer ; ruwe wijnsteen : * * *

* A * * Wijnmoer : * * *

23.05-10 * A I * * met een totaal alcohol-massagehalte van niet meer dan 7,9 % mas en niet een gehalte aan droge stof van 25 of meer gewichtspercenten * 081.94 * - *

23.05-10 * A II * * andere * 081.94 * - *

23.05

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 23.05 ( vervolg ) * * * * *

23.05-30 * B * * ruwe wijnsteen * 081.94 * - *

* 23.06 * * Produkten van plantaardige oorsprong van de soorten , welke worden gebruikt als voedsel voor dieren , elders genoemd noch elders onder begrepen : * * *

* A * * Eikels , wilde kastanjes en draf ( droesem ) van fruit ( persresiduen ) : * * *

* A I * * Draf ( droesem ) van druiven : * * *

23.06-20 * A I a * * met een totaal alcohol-massagehalte van niet meer dan 4,3 % mas en met een gehalte aan droge stof van 40 of meer gewichtspercenten * 081.19 * - *

23.06-20 * A I b * * andere * 081.19 * - *

23.06-50 * A II * * andere * 081.19 * - *

23.06-90 * B * * andere * 081.19 * - *

* 23.07 * * Veevoeder , samengesteld met melasse of met suiker ; andere bereidingen van de soorten welke worden gebezigd voor het voederen van dieren : * * *

23.07-10 * A * * Visperswater en perswater van zeezoogdieren , ook indien ingedampt ( " solubles " ) * 081.99 * - *

* B * * andere , bevattende hetzij afzonderlijk , hetzij te zamen , ook indien vermengd met andere produkten , glucose ( druivesuiker ) , glucosestroop , maltodextrine of maltodextrinestroop , bedoeld bij de posten 17.02 B en 21.07 F II , zetmeel of zuivelprodukten : * * *

* B I * * bevattende zetmeel , glucose ( druivesuiker ) , glucosestroop , maltodextrine of maltodextrinestroop : * * *

* B I a * * geen zetmeel bevattend of met een zetmeelgehalte van niet meer dan 10 gewichtspercenten : * * *

23.07-20 * B I a 1 * * geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan zuivelprodukten van minder dan 10 gewichtspercenten * 081.99 * - *

23.07-20 * B I a 2 * * met een gehalte aan zuivelprodukten van 10 of meer , doch minder dan 50 gewichtspercenten * 081.99 * - *

23.07-20 * B I a 3 * * met een gehalte aan zuivelprodukten van 50 gewichtspercenten of meer , doch minder dan 75 gewichtspercenten * 081.99 * - *

23.07-20 * B I a 4 * * met een gehalte aan zuivelprodukten van 75 of meer gewichtspercenten * 081.99 * - *

* B I b * * met een zetmeelgehalte van meer dan 10 , doch niet meer dan 30 gewichtspercenten : * * *

23.07-30 * B I b 1 * * geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan zuivelprodukten van minder dan 10 gewichtspercenten * 081.99 * - *

23.07-30 * B I b 2 * * met een gehalte aan zuivelprodukten van 10 gewichtspercenten of meer , doch minder dan 50 gewichtspercenten * 081.99 * - *

23.07-30 * B I b 3 * * met een gehalte aan zuivelprodukten van 50 of meer gewichtspercente * 081.99 * - *

23.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 23.07 B I ( vervolg ) * * * * *

* B I c * * met een zetmeelgehalte van meer dan 30 gewichtspercenten : * * *

23.07-40 * B I c 1 * * geen zuivelprodukten bevattend of met een gehalte aan zuivelprodukten van minder dan 10 gewichtspercenten * 081.99 * - *

23.07-40 * B I c 2 * * met een gehalte aan zuivelprodukten van 10 gewichtspercenten of meer , doch minder dan 50 gewichtspercenten * 081.99 * - *

23.07-40 * B I c 3 * * met een gehalte aan zuivelprodukten van 50 of meer gewichtspercenten * 081.99 * - *

23.07-60 * B II * * geen zetmeel , glucose ( druivesuiker ) , glucosestroop , maltodextrine of maltodextrinestroop , doch wel zuivelprodukten bevattend * 081.99 * - *

23.07-80 * C * * overige * 081.99 * - *

24.01

HOOFDSTUK 24

TABAK

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 24.01 * * Ruwe en niet tot verbruik bereide tabak ; afvallen van tabak : * * *

* A * * van de soort Virginia , " flue-cured " , van de soort Burley , Burleyhybriden daaronder begrepen , " light-aircured " , van de soort Maryland , " light-air-cured " , en " fire-cured " tabak : * * *

* * I * van de soort Virginia , " flue-cured " : * * *

24.01-02 * * I a * ongestript * 121.11 * - *

24.01-09 * * I b * geheel of gedeeltelijk gestript * 121.21 * - *

* * II * van de soort Burley , Burleyhybriden daaronder begrepen , " light-air-cured " : * * *

24.01-12 * * II a * ongestript * 121.19 * - *

24.01-19 * * II b * geheel of gedeeltelijk gestript * 121.29 * -

* * III * van de soort Maryland , " light-air-cured " : * * *

24.01-21 * * III a * ongestript * 121.19 * - *

24.01-29 * * III b * geheel of gedeeltelijk gestript * 121.29 * - *

* * IV * " fire-cured " : * * *

* * IV a * van de soort Kentucky : * * *

24.01-41 * * IV a 1 * ongestript * 121.19 * - *

24.01-49 * * IV a 2 * geheel of gedeeltelijk gestript * 121.29 * - *

* * IV b * andere : * * *

24.01-51 * * IV b 1 * ongestript * 121.19 * - *

24.01-59 * * IV b 2 * geheel of gedeeltelijk gestript * 121.29 * - *

* B * * andere : * * *

* * I * " light-air-cured " : * * *

24.01-61 * * I a * ongestript * 121.19 * - *

24.01-63 * * I b * geheel of gedeeltelijk gestript * 121.29 * - *

* * II * van de soort Orient " sun-cured " : * * *

24.01-65 * * II a * ongestript * 121.19 * - *

24.01-69 * * II b * geheel of gedeeltelijk gestript * 121.29 * - *

* * III * " dark-air-cured " : * * *

24.01-71 * * III a * ongestript * 121.19 * - *

24.01-73 * * III b * geheel of gedeeltelijk gestript * 121.29 * - *

* * IV * " flue-cured " : * * *

24.01-74 * * IV a * ongestript * 121.11 * - *

24.01-76 * * IV b * geheel of gedeeltelijk gestript * 121.21 * - *

* * V * andere tabak : * * *

24.01-77 * * V a * ongestript * 121.19 * - *

24.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 24.01 B ( vervolg ) * V * * * *

24.01-78 * * V b * geheel of gedeeltelijk gestript * 121.29 * - *

24.01-80 * * VI * Afvallen van tabak * 121.30 * - *

* 24.02 * * Tabaksfabrikaten , tabaksextracten en tabakssausen : * * *

24.02-10 * A * * Sigaretten * 122.20 * 1 000 St . *

24.02-20 * B * * Sigaren en cigarillo's * 122.10 * 100 St . *

24.02-30 * C * * Rooktabak * 122.30 * - *

24.02-40 * D * * Pruimtabak en snuif * 122.30 * - *

* E * * andere , tabak geagglomereerd tot vellen daaronder begrepen : * * *

24.02-91 * * I * Tabak geagglomereerd tot vellen * 122.30 * - *

24.02-99 * * II * andere * 122.30 * - *

24.98-90 * * * Goederen van de Hoofdstukken 1 tot en met 24 , aangegeven als boordprovisie * 931.00 * - *

24.99-00 * * Voedingswaren , dranken en tabak , onvoldoende omschreven * 931.00 * - *

25.01

AFDELING V

MINERALE PRODUKTEN

HOOFDSTUK 25

ZOUT ; ZWAVEL ; AARDE EN STEEN ; GIPS , KALK EN CEMENT

Aantekeningen

1 . Behoudens de uitzonderingen , blijkende of voortvloeiende uit de redactie van de posten of van Aantekening 3 op dit Hoofdstuk , worden onder dit Hoofdstuk ingedeeld : produkten , welke zijn gewassen ( ook met behulp van chemicaliën , welke onzuiverheden verwijderen zonder de aard van het produkt te wijzigen ) , fijngestampt , gemalen , geslibd , gezeefd of gekalibreerd , ook indien geconcentreerd door flotatie , door magnetische afscheiding of door andere mechanische of fysische werkwijzen ( met uitzondering van kristallisatie ) ; produkten , welke gebrand of geroost zijn dan wel een bewerking hebben ondergaan , welke uitgaat boven de in de verschillende posten aangegeven bewerkingen , zijn evenwel van dit Hoofdstuk uitgezonderd .

2 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel en colloïdale zwavel ( post 28.02 ) ;

b ) natuurlijke ijzerhoudende verfaarden , welke in totaal 70 of meer gewichtspercenten ijzerverbindingen , berekend als Fe2O3 , bevatten ( post 28.23 ) ;

c ) geneesmiddelen en andere produkten , bedoeld bij Hoofdstuk 30 ;

d ) parfumerieën , toiletartikelen en kosmetische produkten , bedoeld bij post 33.06 ;

e ) stenen voor bestrating , plaveien en trottoirbanden ( post 68.01 ) ; blokjes voor mozaïeken ( post 68.02 ) ; dakleien en leien voor bouwwerken ( post 68.03 ) ;

f ) edelstenen en halfedelstenen ( post 71.02 ) ;

g ) gecultiveerde kristallen van natriumchloride of van magnesiumoxyde ( andere dan optische elementen ) , wegende per stuk 2,5 g of meer ( post 38.19 ) ; optische elementen van natriumchloride of van magnesiumoxyde ( post 90.01 ) ;

h ) schrijf - en tekenkrijt , kleermakerskrijt en bijartkrijt ( post 98.05 ) .

3 . Post 25.32 omvat onder meer : verfaarden , ook indien gebrand of onderling vermengd ; natuurlijk ijzerglimmer ; meerschuim , ook in gepolijste stukken , en barnsteen ( amber ) ; samengekit meerschuim en samengekit barnsteen ( ambroïde ) , enkel gemouleerd in platen , staven of in dergelijke vormen ; git ; strontianiet ( natuurlijk strontiumcarbonaat ) , ook indien gebrand , met uitzondering van strontiumoxyde ; stukken en scherven van aardewerk .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 25.01 * * Zout ( steen - , klip - en mijnzout , zeezout , geraffineerd zout , met inbegrip van bereid industrie - , keuken - en tafelzout ) ; zuiver natriumchloride ; zout in oplossing zoals pekel , moederloog , zeewater , enz . : * * *

* A * * Zout ( steen - , klip - en mijnzout , zeezout , geraffineerd zout , met inbegrip van bereid industrie - , keuken - en tafelzout ) , en zuiver natriumchloride , ook indien in water opgelost : * * *

25.01-12 * A I * * bestemd om chemisch te worden verwerkt ( het scheiden van natrium en chloor ) voor de vervaardiging van andere produkten * 278.30 * - *

25.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 25.01 A ( vervolg ) * * * * *

* A II * * ander : * * *

25.01-14 * A II a * * gedenatureerd , dan wel bestemd voor ander industrieel gebruik ( raffineren daaronder begrepen ) , met uitzondering van het conserveren of het bereiden van produkten voor menselijke consumptie * 278.30 * - *

* A II b * * overig : * * *

25.01-16 * * 1 * Zout geschikt voor menselijke consumptie * 278.30 * - *

25.01-18 * * 2 * overig * 278.30 * - *

25.01-50 * B * * Moederloog ; zeewater * 278.30 * - *

25.02-00 * 25.02 * * IJzerkies , ongeroost * 274.20 * - *

* 25.03 * * Zwavel van alle soorten , met uitzondering van gesublimeerde , van geprecipiteerde en van colloïdale zwavel : * * *

25.03-10 * A * * ruwe * 274.10 * - *

25.03-90 * B * * andere * 274.10 * - *

* 25.04 * * Natuurlijk grafiet : * * *

25.04-10 * * A * in kristallijne vorm * 278.22 * - *

25.04-50 * * B * ander * 278.22 * - *

* 25.05 * * Natuurlijk zand van alle soorten , ook indien gekleurd , met uitzondering van metaalhoudend zand bedoeld bij post 26.01 : * * *

25.05-10 * * A * natuurlijk zand voor industrieel gebruik ( voor de gieterijen , voor de glasindustrie , voor de keramische industrie en dergelijke industrieën ) * 273.30 * - *

25.05-90 * * B * ander * 273.30 * - *

* 25.06 * * Kwarts ( ander dan natuurlijk zand ) ; kwartsiet , onbewerkt of enkel kantrecht behouwen of gezaagd : * * *

25.06-10 * * A * onbewerkt of enkel kantrecht behouwen * 278.51 * - *

25.06-90 * * B * ander * 278.51 * - *

* 25.07 * * Klei ( kaoline , bentoniet , enz . ) , met uitzondering van geëxpandeerde klei bedoeld bij post 68.07 , andalusiet , kyaniet en sillimaniet , ook indien gebrand ; mulliet ; chamotte - en dinasaarde : * * *

* * A * Kaoline en kaolinehoudende klei : * * *

25.07-11 * * A I * ruwe * 278.21 * - *

25.07-19 * * A II * andere * 278.21 * - *

* * B * Andalusiet , kyaniet , sillimaniet en mulliet : * * *

25.07-21 * * B I * ruwe * 278.21 * - *

25.07-29 * * B II * andere * 278.21 * - *

25.07-40 * * C * Chamotteaarde * 278.21 * - *

25.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 25.07 ( vervolg ) * * * * *

25.07-60 * * D * Bentoniet * 278.21 * - *

* * E * andere : * * *

25.07-70 * * E I * Bleekaarde en vollersaarde * 278.21 * - *

25.07-90 * * E II * andere * 278.21 * - *

25.08-00 * 25.08 * * Krijt * 278.91 * - *

* 25.10 * * Natuurlijk calciumfosfaat , natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat , apatiet en gefosfateerd krijt : * * *

25.10-10 * * A * niet gemalen * 271.31 * - *

25.10-90 * * B * gemalen * 271.32 * - *

* 25.11 * * Natuurlijk bariumsulfaat ( zwaarspaat , bariet ) ; natuurlijk bariumcarbonaat ( witheriet ) , ook indien gebrand , met uitzondering van bariumoxyde : * * *

25.11-10 * A * * Bariumsulfaat * 278.92 * - *

25.11-30 * B * * Bariumcarbonaat , ook indien gebrand * 278.92 * - *

25.12-00 * 25.12 * * Diatomeeënaarde en andere dergelijke klezelaarden ( kiezelgoer , bergmeel , diatomiet , enz . ) , met een schijnbare dichtheid van 1 000 kg/m3 of minder , ook indien gebrand * 278.95 * - *

* 25.13 * * Puimsteen ; amaril ; natuurlijk korund , natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur - , slijp - en polijstmiddelen , ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan : * * *

* A * * ruw of in onregelmatige stukken : * * *

25.13-21 * * I * Puimsteen ( bimskies daaronder begrepen ) * 277.22 * - *

25.13-29 * * II * andere * 277.22 * - *

* B * * andere : * * *

25.13-91 * * I * Puimsteen * 277.22 * - *

25.13-99 * * II * andere * 277.22 * - *

25.14-00 * 25.14 * * Leisteen , onbewerkt , gespieten of enkel kantrecht behouwen of gezaagd * 273.11 * - *

* 25.15 * * Marmer , travertin , ecaussine , en andere kalksteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf , met een schijnbare dichtheid van 2 500 kg/m3 of meer , en albast , onbewerkt of enkel kantrecht behouwen of gezaagd : * * *

* A * * onbewerkt of enkel kantrecht behouwen , dan wel op een dikte van meer dan 25 cm gespleten of gezaagd : * * *

25.15-11 * * I * Marmer en travertin * 273.12 * - *

25.15-18 * * II * andere * 273.12 * - *

* B * * op een dikte van 25 cm of minder gespleten of gezaagd : * * *

25.15-31 * B I * * Albast * 273.12 * - *

25.15

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 25.15 B ( vervolg ) * * * * *

* B II * * andere : * * *

25.15-41 * * a * Marmer en travertin * 273.12 * - *

25.15-48 * * b * andere * 273.12 * - *

* 25.16 * * Graniet , porfier , basalt , zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf , onbewerkt of enkel kantrecht behouwen of gezaagd : * * *

* A * * onbewerkt of enkel kantrecht behouwen , dan wel op een dikte van meer dan 25 cm gespleten of gezaagd : * * *

25.16-11 * * I * Graniet * 273.13 * - *

25.16-13 * * II * Porfier en basalt * 273.13 * - *

25.16-18 * * III * andere * 273.13 * - *

* B * * op een dikte van 25 cm of minder gespleten of gezaagd : * * *

25.16-31 * B I * * Graniet , porfier , syeniet , lava , basalt , gneiss , trachiet en andere dergelijke harde gesteenten ; zandsteen * 273.13 * - *

* B II * * andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf : * * *

25.16-35 * B II a * * Kalkgesteente met een schijnbare dichtheid van minder dan 2 500 kg/m3 * 273.13 * - *

25.16-39 * B II b * * andere * 273.13 * - *

* 25.17 * * Keistenen en steenslag ( ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan ) , grint , macadam en teermacadam , van de soorten , welke gewoonlijk worden gebruikt voor de vervaardiging van beton , voor het verharden van wegen , als ballastbed voor spoorwegen of als andere ballast ; vuurstenen en rolstenen ( strandkeien en andere ) , ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan ; korrels , scherven of splinters ( ook indien zij een warmtebehandeling hebben ondergaan ) en poeder , van de steensoorten bedoeld bij de posten 25.15 en 25.16 : * * *

25.17-10 * * A * Keistenen , grint , vuurstenen en rolstenen * 273.40 * - *

25.17-30 * * B * Macadam en teermacadam van hoogovenslakken * 273.40 * - *

25.17-50 * * C * andere teermacadam * 273.40 * - *

25.17-90 * * D * andere * 273.40 * - *

* 25.18 * * Dolomiet , onbewerkt of enkel kantrecht behouwen of gezaagd ; gesinterd of gebrand dolomiet ; stamp - en strijkmassa van dolomiet : * * *

25.18-10 * A * * Dolomiet , niet gesinterd of gebrand * 278.23 * - *

25.18-30 * B * * Dolomiet , gesinterd of gebrand * 278.23 * - *

25.18-50 * C * * Stamp - en strijkmassa van dolomiet * 278.23 * - *

25.19

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 25.19 * * Natuurlijk magnesiumcarbonaat ( magnesiet ) ; gesmolten magnesia ; doodgebrande magnesia ( gesinterd ) , ook indien geringe hoeveelheden andere oxyden bevattend die voor het sinteren toegevoegd zijn ; ander magnesiumoxyde , ook indien chemisch zuiver : * * *

25.19-01 * A * * Magnesiumoxyde , ander dan gebrand natuurlijk magnesiumcarbonaat * 278.24 * - *

* B * * ander : * * *

25.19-10 * * I * niet gebrand of niet gesinterd * 278.24 * - *

* * II * gebrand of gesinterd : * * *

25.19-51 * * II a * doodgebrande magnesia ( gesinterd ) * 278.24 * - *

25.19-59 * * II b * ander * 278.24 * - *

* 25.20 * * Gips ; anhydriet ; gebrande gips , ook indien gekleurd of met toevoeging van kleine hoeveelheden bindingsversnellers of -vertragers , echter met uitzondering van tandtechnische gips : * * *

25.20-10 * * A * ongebrande gips en anhydriet * 273.23 * - *

* * B * gebrande gips : * * *

25.20-51 * * B I * Gips voor het bouwbedrijf * 273.24 * - *

25.20-59 * * B II * andere * 273.24 * - *

25.21-00 * 25.21 * * Kalksteen voor hoogoventoeslag of voor de vervaardiging van kalk of van cement * 273.22 * - *

* 25.22 * * Gewone kalk ( ongeblust of geblust ) ; hydraulische halk , met uitzondering van calciumoxyde en van calciumhydroxyde : * * *

25.22-10 * * A * gewone kalk , ongeblust * 661.10 * - *

25.22-30 * * B * gewone kalk , geblust * 661.10 * - *

25.22-50 * * C * hydraulische kalk * 661.10 * - *

* 25.23 * * Hydraulisch cement ( cementklinker daaronder begrepen ) , ook indien gekleurd : * * *

25.23-10 * * A * Cementklinker * 661.20 * - *

25.23-15 * * B * Cement bevattende hoogovenslakken en/of puzzolaan , met uitzondering van supersulfaatcement * 661.20 * - *

* * C * andere : * * *

* * C I * Portlandcement : * * *

25.23-20 * * C I a * witte Portlandcement , ook indien gekleurd * 661.20 * - *

25.23-30 * * C I b * andere * 661.20 * - *

25.23-70 * * C II * Aluminiumcement * 661.20 * -

25.23-90 * * C III * andere cement * 661.20 * - *

* 25.24 * * Asbest : * * *

25.24-10 * * A * Asbestgesteenten , ook indien verrijkt * 278.40 * - *

25.24-50 * * B * Asbestvezels , -vlokken of -poeder * 278.40 * - *

25.24-90 * * C * andere * 278.40 * - *

25.26

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 25.26 * * Mica , micasplittings daaronder begrepen en afval van mica : * * *

25.26-20 * * A * ruwe mica , mica in bladen en micasplittings * 278.52 * - *

25.26-30 * * B * Micapoeder * 278.52 * - *

25.26-50 * * C * Afval van mica * 278.52 * - *

* 25.27 * * Natuurlijke speksteen , onbewerkt of enkel kantrecht behouwen of gezaagd ; talk : * * *

25.27-10 * A * * natuurlijke speksteen , onbewerkt of enkel kantrecht behouwen of gezaagd * 278.93 * - *

* B * * natuurlijke speksteen , grof - of fijngemalen : * * *

25.27-31 * B I * * Talk in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 1 kg of minder * 278.93 * - *

25.27-39 * B II * * andere * 278.93 * - *

25.28-00 * 25.28 * * Natuurlijk kryoliet en natuurlijk chioliet * 278.53 * - *

* 25.30 * * Natuurlijke ruwe boraten en concentraten daarvan , ook indien gebrand , doch met uitzondering van boraten verkregen uit natuurlijke pekel ( brijn ) ; natuurlijk ruw boorzuur met een gehalte aan H3BO3 van niet meer dan 85 gewichtspercenten , berekend op de droge stof : * * *

25.30-10 * * A * natuurlijke ruwe natriumboraten * 278.94 * - *

25.30-90 * * B * andere * 278.94 * - *

* 25.31 * * Veldspaat , leuciet , nefelien en nefellen-syeniet ; vloeispaat : * * *

* A * * Vloeispaat : * * *

25.31-11 * * I * bevattende meer dan 97 gewichtspercenten calciumfluoride ( CaF2 ) * 278.54 * - *

25.31-15 * * II * bevattende 97 gewichtspercenten of minder calciumfluoride ( CaF2 ) * 278.54 * - *

* B * * andere : * * *

25.31-91 * * I * Veldspaat * 278.54 * - *

25.31-99 * II * andere * 278.54 * - *

* 25.32 * * Minerale stoffen , elders genoemd noch elders onder begrepen : * * *

25.32-20 * A * * natuurlijk ijzerglimmer * 278.99 * - *

* B * * andere : * * *

25.32-30 * * I * Vermiculiet , perliet en chloriet ( niet geëxpandeerd ) * 278.99 * - *

25.32-50 * * II * Kieseriet ( natuurlijk magnesiumsulfaat ) * 278.99 * - *

25.32-60 * * III * Verfaarden * 278.99 * - *

25.32-90 * * IV * andere * 278.99 * - *

26.01

HOOFDSTUK 26

METAALERTSEN , SLAKKEN EN ASSEN

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) slakken en andere dergelijke industriële afvallen , tot macadam verwerkt ( post 25.17 ) ;

b ) natuurlijk magnesiumcarbonaat ( magnesiet ) , ook indien gebrand of gesinterd ( post 25.19 ) ;

c ) fosfaatslakken als bedoeld bij Hoofdstuk 31 ;

d ) slakkenwol , steenwol en andere dergelijke minerale wol ( post 68.07 ) ;

e ) schuim van de verwerking van edele metalen en andere resten en afvallen van edele metalen ( post 71.11 ) ;

f ) door het smelten van ertsen verkregen kopersteen , matten van nikkel of matten van kobalt ( Afdeling XV ) .

2 . Voor de toepassing van post 26.01 worden onder " metaalerstsen " verstaan ertsen , welke worden gebruikt in de metallurgie voor het winnen van kwikzilver , van de metalen bedoeld bij post 28.50 of van de metalen bedoeld bij de Afdelingen XIV of XV , ook indien zij bestemd zijn voor andere doeleinden , mits zij geen andere bewerkingen hebben ondergaan dan gebruikelijk is in de metallurgie .

3 . Post 26.03 is uitsluitend van toepassing op assen en residuen , welke metaal of metaalverbindingen bevatten en welke behoren tot de soorten , welke in de industrie worden gebruikt voor het daaruit winnen van metaal of voor het vervaardigen van chemische metaalverbindingen .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 26.01 * * Metaalertsen , ook indien geconcentreerd ; geroost ijzerkies ( pyrietas ) : * * *

* A * * IJzererts en geroost ijzerkies ( pyrietas ) : * * *

* I A * * geroost ijzerkies ( pyrietas ) : * * *

26.01-12 * * a * met een kopergehalte van 0,5 gewichtspercent of meer * 281.40 * - *

26.01-14 * * b * ander * 281.40 * - *

* A II * * ander ( EGKS ) : * * *

* * a ) * IJzererts , niet geagglomereerd : * * *

26.01-15 * * a 1 * met een ijzergehalte van 42 gewichtspercenten of meer * 281.50 * - *

26.01-18 * * a 2 * ander * 281.50 * - *

26.01-19 * * b * IJzererts , geagglomereerd ( sinters , pellets , briketten , enz . ) * 281.60 * - *

* B * * Mangaanerts , mangaanhoudend ijzererts met een mangaangehalte van 20 of meer gewichtspercenten daaronder begrepen ( EGKS ) : * * *

26.01-21 * * I * met een mangaangehalte van 20 gewichtspercenten of meer doch minder dan 30 gewichtspercenten * 287.70 * - *

26.01-29 * * II * ander * 287.70 * - *

* C * * Uraniumerts : * * *

26.01-31 * C I * * Uraniumerts en pekblende , met een uraniumgehalte van meer dan 5 gewichtspercenten ( EURATOM ) * 286.00 * - *

26.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 26.01 C ( vervolg ) * * * * *

26.01-39 * C II * * ander * 286.00 * - *

* D * * Thoriumerts : * * *

26.01-41 * D I * * Monaziet ; uranium-thorianiet en andere thoriumertsen , met een thoriumgehalte van meer dan 20 gewichtspercenten ( EURATOM ) * 286.00 * - *

26.01-49 * D II * * ander * 286.00 * - *

* E * * andere ertsen : * * *

26.01-50 * * I * Looderts * 287.40 * - *

26.01-60 * * II * Zinkerts * 287.50 * - *

26.01-71 * * III * Kopererts * 287.11 * - *

26.01-73 * * IV * Aluminiumerts * 287.31 * - *

26.01-75 * * V * Tinerts * 287.60 * - *

26.01-77 * * VI * Chroomerts * 287.91 * - *

26.01-81 * * VII * Wolfraamerts * 287.92 * - *

* * VIII * Titaanerts : * * *

26.01-82 * * VIII a * Ilmeniet * 287.93 * - *

26.01-84 * * VIII b * ander * 287.93 * - *

26.01-86 * * IX * Niobium en tantaalerts * 287.93 * - *

26.01-87 * * X * Ertsen van edele metalen * 289.01 * - *

26.01-91 * * XI * Antimoonerts * 287.99 * - *

26.01-93 * * XII * Molybdeenerts * 287.93 * - *

26.01-94 * * XIII * Zirkoniumerts * 287.93 * - *

26.01-95 * * XIV * Nikkelerts * 287.21 * - *

26.01-96 * * XV * Vanadiumerts * 287.93 * - *

26.01-97 * * XVI * Kobalterts * 287.99 * - *

26.01-99 * * XVII * andere * 287.99 * - *

* 26.02 * * Slakken , walsschilfers en ander bij de vervaardiging van ijzer en staal verkregen afval : * * *

26.02-10 * A * * Hoogovenmondstof ( EGKS ) * 278.61 * - *

* B * * andere : * * *

26.02-91 * * I * Afval geschikt voor het recupereren van ijzer of van mangaan * 278.61 * - *

26.02-93 * * II * gegranuleerde hoogovenslakken ( slakkenzand ) * 278.61 * - *

26.02-95 * * III * overige * 278.61 * - *

* 26.03 * * Metaalassen en metaalresiduen ( andere dan die bedoeld bij post 26.02 ) welke metaal of metaalverbindingen bevatten : * * *

* * A * hoofdzakelijk zink bevattend : * * *

26.03-11 * * A I * Zinkmatte * 288.10 * - *

26.03-16 * * A II * andere * 288.10 * - *

26.03-30 * * B * hoofdzakelijk lood bevattend * 288.10 * - *

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 26.03 ( vervolg ) * * * * *

26.03-41 * * C * hoofdzakelijk koper bevattend * 288.10 * - *

26.03-45 * * D * hoofdzakelijk aluminium bevattend * 288.10 * - *

26.03-51 * * E * hoofdzakelijk nikkel bevattend * 288.10 * - *

26.03-57 * * F * hoofdzakelijk niobium of tantaal bevattend * 288.10 * - *

26.03-61 * * G * hoofdzakelijk wolfraam bevattend * 288.10 * - *

26.03-65 * * H * hoofdzakelijk vanadium bevattend * 288.10 * - *

26.03-71 * * IJ * hoofdzakelijk tin bevattend * 288.10 * - *

26.03-73 * * K * hoofdzakelijk molybdeen bevattend * 288.10 * - *

26.03-75 * * L * hoofdzakelijk titaan bevattend * 288.10 * - *

26.03-77 * * M * hoofdzakelijk antimoon bevattend * 288.10 * - *

26.03-81 * * N * hoofdzakelijk kobalt bevattend * 288.10 * - *

26.03-83 * * O * hoofdzakelijk zirkonium bevattend * 288.10 * - *

26.03-99 * * P * andere * 288.10 * - *

26.04-00 * 26.04 * * Andere slakken en andere assen , as van zeewier daaronder begrepen * 278.62 * - *

HOOFDSTUK 27

MINERALE BRANDSTOFFEN , AARDOLIEN EN DISTILLATIEPRODUKTEN DAARVAN ; BITUMINEUZE STOFFEN ; MINERALE WASSEN

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) geïsoleerde chemisch welbepaalde organische verbindingen ; deze uitzondering heeft geen betrekking op chemisch zuiver methaan en op chemisch zuiver propaan , welke onder post 27.11 worden ingedeeld ;

b ) geneesmiddelen bedoeld bij post 30.03 ;

c ) gemengde onverzadigde koolwaterstoffen , bedoeld bij de posten 33.01 , 33.04 of 38.07 .

2 . Post 27.07 omvat niet alleen oliën en andere produkten , welke worden verkregen bij het distilleren van hoge-temperatuur-steenkoolteer , doch ook soortgelijke produkten , waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische bestanddelen overtreft en welke zijn verkregen bij het distilleren van lage-temperatuur-steenkoolteer en van andere minerale teer , door het kraken van petroleum of volgens een andere werkwijze .

3 . De uitdrukkingen " aardoliën " en " oliën uit bitumineuze mineralen " , welke gebezigd zijn in de tekst van post 27.10 , worden geacht niet alleen betrekking te hebben op aardoliën en op oliën uit bitumineuze mineralen , doch eveneens op soortgelijke oliesoorten en op uit gemengde onverzadigde koolwaterstoffen bestaande oliesoorten , waarin het gewicht van de niet-aromatische bestanddelen dat van de aromatische bestanddelen overtreft , ongeacht de wijze waarop deze produkten zijn verkregen .

4 . Post 27.13 omvat niet alleen paraffine en andere in die post met name genoemde produkten , doch eveneens soortgelijke produkten , welke synthetisch of volgens enige andere werkwijze zijn verkregen .

Aanvullende Aantekeningen ( 1 )

1 . Voor de toepassing van post 27.10 worden aangemerkt als :

A . lichte oliën ( onderverdeling A van post 27.10 ) , de oliën en preparaten , welke , distillatieverliezen inbegrepen , voor ten minste 90 % van hun volume overdistilleren bij 210 * C , een en ander bepaald volgens de methode ASTM D 86 ;

B . speciale lichte oliën ( onderverdeling A III a ) van post 27.10 ) , de lichte oliën omschreven onder A hiervoor , welke geen anti-klopmiddelen bevatten en waarvan het verschil tussen de temperatuur waarbij , distillatieverliezen inbegrepen , 5 % van hun volume overdistilleert , en de temperatuur waarbij , distillatieverliezen inbegrepen , 90 % van hun volume overdistilleert , niet meer bedraagt dan 60 * C ;

C . white spirit ( onderverdeling A III a ) I van post 27.10 ) , de onder B hiervoor bedoelde speciale lichte oliën , waarvan het ontvlammingspunt , bepaald volgens de methode Abel-Pensky ( 2 ) , boven 21 * C ligt ;

D . halfzware oliën ( onderverdeling B van post 27.10 ) , de oliën en preparaten , welke , distillatieverliezen inbegrepen , voor minder dan 90 % bij 210 * C en voor ten minste 65 % bij 250 * C van hun volume overdistilleren , een en ander bepaald volgens de methode ASTM D 86 ;

E . zware oliën ( onderverdeling C van post 27.10 ) , de oliën en preparaten , welke , distillatieverliezen inbegrepen , voor minder dan 65 % van hun volume overdistilleren bij 250 * C , een en ander bepaald volgens de methode ASTM D 86 , of waarvan het distillatiepercentage bij 250 * C volgens deze methode niet kan worden vastgesteld ;

F . gasolie ( onderverdeling C I van post 27.10 ) , de onder E hiervoor bedoelde zware oliën , welke , distillatieverliezen inbegrepen , voor ten minste 85 % van hun volume overdistilleren bij 350 * C , een en ander bepaald volgens de methode ASTM D 86 ;

G . stookolie ( onderverdeling C II van post 27.10 ) , de onder E hiervoor bedoelde zware oliën , andere dan gasolie , bedoeld onder F hiervoor , welke , gelet op de kleur na verdunning ( K ) een viscositeit ( V ) hebben , welke

- hetzij gelijk is aan of lager is dan de waarden van regel I van onderstaande tabel , indien het gehalte aan sulfaatas , bepaald volgens de methode ASTM D 874 , minder bedraagt dan 1 % en indien de verzepingsindex , bepaald volgens de methode ASTM D 939-54 , lager ligt dan 4 :

- hetzijt hoger is dan de waarden van regel II van onderstaande tabel , indien het vloeipunt , bepaald volgens de methode ASTM D 97 , 10 * C of meer bedraagt ;

- hetzij ligt tussen de waarden vermeld in de regels I en II van onderstaande tabel of gelijk is aan de waarden van regel II van die tabel , indien zij , bij distillatie volgens de methode ASTM D 86 , voor ten minste 25 van hun volume overdistilleren bij 300 * C of indien , wanneer zij voor minder dan 25 % van hun volume overdistilleren bij 300 * C , hun vloeipunt , bepaald volgens de methode ASTM D 97 , hoger is dan minus 10 * C : dit is uitsluitend van toepassing op oliën met een kleur na verdunning ( K ) die lager is dan 2 .

Vergelijkingstabel kleur un verdunning ( K ) /viscositeit ( V )

Kleur ( K ) * 0 * 05 * 1 * 1,5 * 2 * 2,5 * 3 * 3,5 * 4 * 4,5 * 5 * 5,5 * 6 * 6,5 * 7 * 7,5 en meer *

Viscositeit ( V ) * I * 4 * 4 * 4 * 5,4 * 9 * 15,1 * 25,3 * 42,4 * 71,1 * 119 * 200 * 335 * 562 * 943 * 1 580 * 2 650 *

* II * 7 * 7 * 7 * 7 * 9 * 15,1 * 25,3 * 42,4 * 71,1 * 119 * 200 * 335 * 562 * 943 * 1 580 * 2 650 *

Onder viscositeit ( V ) wordt verstaan de kinematische viscositeit bij 50 * C , uitgedrukt in 10 -6 m2 s-1 , bepaald volgens de methode ASTM D 445 .

Onder kleur na verdunning ( K ) wordt verstaan de kleur welke het produkt heeft verkregen , na verdunning van èen volume-eenheid met 99 gelijke volume-eenheden tetrachloorkoolstof , bepaald volgens de methode ASTM D 1500 . De kleur moet dadelijk na de verdunning van het produkt worden bepaald .

De kleur van de stookolie bedoeld bij onderverdeling C II van post 27.10 moet een natuurlijke zijn .

De evenbedoelde onderverdeling omvat niet de onder E bedoelde zware oliën waarvoor niet kan worden vastgesteld :

- hetzij het distillatiepercentage ( nul wordt hierbij ook als een percentage beschouwd ) bij 250 * C , een en ander bepaald volgens de methode ASTM D 86 ;

- hetzij de kinematische viscositeit bij 50 * C , een en ander bepaald volgens de methode ASTM D 445 ;

- hetzij de kleur na verdunning ( K ) , bepaald volgens de methode ASTM D 1500 .

Deze produkten worden ingedeeld onder onderverdeling C III van post 27.10 .

2 . Voor de toepassing van post 27.11 worden aangemerkt als propaan en butaan , in handelskwaliteit ( onderverdeling B I van post 27.11 ) , de produkten , welke , in vloeibare toestand en bij een temperatuur van 37,8 * C , een relatieve dampspanning hebben van 24,5 bar of minder , een en ander bepaald volgens de methode ASTM D 1267 .

3 . Voor de toepassing van post 27.12 wordt als ruwe vaseline ( onderverdeling A van post 27.12 ) aangemerkt vaseline met een natuurlijke kleur van meer dan 4,5 bepaald volgens de methode ASTM D 1500 .

4 . Voor de toepassing van onderverdeling B I van post 27.13 worden als ruw aangemerkt de produkten :

a ) met een oliegehalte van ten minste 3,5 , bepaald volgens de methode ASTM D 721 , indien de viscositeit bij 100 * C , bepaald volgens de methode ASTM D 445 , minder dan 9 * 10 -6 m2 s-1 bedraagt ; of

b ) met een natuurlijke kleur van meer dan 3 , bepaald volgens de methode ASTM D 1500 , indien de viscositeit bij 100 * C , bepaald volgens de methode ASTM D 445 , ten minste 9 * 10 -6 m2 s-1 bedraagt .

5 . Onder " aangewezen behandeling " in de zin van de posten 27.10 , 27.11 , 27.12 en 27.13 B worden de volgende bewerkingen verstaan :

a ) Vacuuemdistillatie ;

b ) herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing ;

c ) kraken ;

d ) reforming ;

e ) extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen ;

f ) een bewerking bestaande uit de navolgende behandelingen : behandelen met geconcentreerd zwavelzuur , met rokend zwavelzuur of met zwavelzuuranhydride , neutraliseren met behulp van alkalische stoffen , ontkleuren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde , van geactiveerde aarde , van actieve koolstof of van bauxiet ;

g ) polymeriseren ;

h ) alkyleren ;

ij ) isomeriseren ;

k ) uitsluitend voor de produkten van onderverdeling C van post 27.10 : ontzwavelen met gebruikmaking van waterstof , waardoor het zwavelgehalte van de behandelde produkten met ten minste 85 % wordt verlaagd ( methode ASTM D 1266-59 T ) ;

l ) uitsluitend voor de produkten van post 27.10 ; ontparaffineren , anders dan door enkel filtreren ;

m ) uitsluitend voor de produkten van onderverdeling C van post 27.10 ; behandelen met waterstof , uitgezonderd ontzwavelen , waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die , met behulp van een katalysator , onder een druk van meer dan 20 bar en bij een temperatuur van meer dan 250 * C wordt teweeggebracht . Eindbehandeling met waterstof van smeeroliën bedoeld bij onderverdeling C III van post 27.10 , welke in het bijzonder ten doel heeft de kleur of de stabiliteit te verbeteren ( bijvoorbeeld " hydrofinishing " of ontkleuren ) , wordt daarentegen niet aangemerkt als een aangewezen behandeling ;

n ) uitsluitend voor de produkten van onderverdeling C II van post 27.10 : atmosferische distillatie , mits deze produkten , distillatieverliezen inbegrepen , voor minder dan 30 % van hun volume overdistilleren bij 300 * C , een en ander bepaald volgens de methode ASTM D 86 . Wanneer deze produkten , distillatieverliezen inbegrepen , voor 30 % of meer van hun volume overdistilleren bij 300 * C , een en ander bepaald volgens de methode ASTM D 86 , worden de hoeveelheden produkten , welke eventueel bij de atmosferische distillatie worden verkregen en welke vallen onder de onderverdelingen A of B van post 27.10 , onderworpen aan de rechten opgenomen bij onderverdeling C II c ) van post 27.10 , berekend naar de soort en de waarde van de gebruikte produkten en op basis van het nettogewicht van de verkregen produkten . Deze bepaling is niet van toepassing op de verkregen produkten , welke bestemd zijn om , binnen een termijn van ten hoogste zes maanden en onder andere door de bevoegde autoriteiten vast te stellen voorwaarden en bepalingen , een aangewezen behandeling te ondergaan of om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling ;

o ) uitsluitend voor de produkten van onderverdeling C III van post 27.10 : behandelen met gebruikmaking van hoogfrequente glimontlading .

Indien aan de vorengenoemde behandelingen op technische gronden een voorbehandeling moet voorafgaan , geldt de vrijstelling alleen voor de hoeveelheden produkten die bestemmd zijn om aan bovengenoemde aangewezen behandelingen te worden onderworpen en deze behandelingen ook werkelijk ondergaan ; de vrijstelling geldt eveneens voor de eventuele verliezen bij de voorbehandeling .

6 . De hoeveelheden produkten , welke eventueel worden verkregen bij de chemische verwerking of bij de voorbehandeling , indien deze op technische gronden moet voorafgaan en welke vallen onder de posten 27.07 B I , 27.10 , 27.11 , 27.12 , 27.13 B , 27.14 C , 29.01 A I , 29.01 B II a ) , 29.01 D I a ) , worden onderworpen aan de rechten , opgenomen voor produkten " bestemd voor ander gebruik " , berekend naar de soort en de waarde van de gebruikte produkten en op basis van het nettogewicht van de verkregen produkten . Deze bepaling in niet van toepassing op de onder de posten 27.10 , 27.11 , 27.12 en 27.13 B vallende produkten , indien deze bestemd zijn om , binnen een termijn van ten hoogste zes maanden en onder andere door de bevoegde autoriteiten vast te stellen voorwaarden en bepalingen , een aangewezen behandeling te ondergaan of om opnieuw chemisch te worden verwerkt .

27.01

7 . Onder onderverdeling C III c ) van post 27.10 worden uitsluitend ingedeeld oliën , bestemd om te worden ge - of vermengd met andere oliën of met produkten bedoeld bij post 38.14 of met verdikkingsmiddelen , ten einde oliën , vetten of smeermiddelen te verkrijgen , zulks door ondernemingen welke , in verband met de installaties waarover zij beschikken , niet in aanmerking kunnen komen voor vrijstelling van rechten op grond van het bepaalde in de bovenstaande Aanvullende Aantekening 5 , voor zover deze betrekking heeft op post 27.10 , en welke ondernemingen deze oliën met het oog op de wederverkoop bewerken in installaties , welke omvatten :

- ten minste twee bergingsmiddelen voor het in bulk opslaan van de als grondstof te bezigen oliën , alsmede

- ten minste één mengvat met motorisch aangedreven roerwerk en , eventueel , een verwarmingsinrichting , waardoor toevoeging van andere stoffen mogelijk wordt , alsmede

- machines of toestellen voor het verpakken .

Indien het mengen in gehuurde installaties of in loonverwerking geschiedt , zijn voornoemde voorwaarden met betrekking tot de installatie eveneens van toepassing .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 27.01 * * Steenkool ; briketten , elerkolen en dergelijke van steenkool vervaardigde vaste brandstoffes : * * *

* A * * Steenkool ( EGKS ) : * * *

27.01-11 * * I * Antraciet * 322.10 * - *

27.01-14 * * II * Magerkolen * 322.20 * - *

27.01-16 * * III * Cokeskolen * 322.20 * - *

27.01-18 * * IV * andere * 322.20 * - *

27.01-90 * B * * andere ( EGKS ) * 323.11 * - *

* 27.02 * * Bruinkool en geperste bruinkool : * * *

27.02-10 * A * * Bruinkool ( EGKS ) * 322.30 * - *

27.02-30 * B * * geperste bruinkool ( EGKS ) * 323.12 * - *

* 27.03 * * Turf , turfstrooisel daaronder begrepen en geperste turf : * * *

27.03-10 * A * * Turf * 322.40 * - *

27.03-30 * B * * geperste turf * 323.13 * - *

* 27.04 * * Cokes en half-cokes , van steenkool , van bruinkool of van turf , al dan niet geperst ; retortenkool : * * *

* A * * Cokes en half-cokes , van steenkool : * * *

27.04-11 * I * * bestemd voor de vervaardiging van elektroden * 323.21 * - *

27.04-19 * II * * andere ( EGKS ) * 323.21 * - *

27.04-30 * B * * Cokes en half-cokes , van bruinkool ( EGKS ) * 323.22 * - *

27.04-80 * C * * andere * 323.22 * - *

27.05-00 * 27.05 * * Lichtgas , generatorgas , watergas en dergelijke gassen * 341.50 * 1 000 m3 *

27.06-00 * 27.06 * * Teer van steenkool , van bruinkool of van turf en andere minerale teersoorten , gedeeltelijk gedistilleerde ( topped ) minerale teer en zogenaamde mengteer daaronder begrepen * 335.21 * - *

27.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 27.07 * * Oliën en andere produkten , verkregen bij het distilleren van hoge-temperatuur-steenkoolteer ; soortgelijke produkten in de zin van Aantekening 2 op Hoofdstuk 27 : * * *

* A * * ruwe oliën : * * *

27.07-11 * A I * * ruwe lichte oliën welke voor ten minste 90 % van hun volume overdistilleren bij 200 * C of lager * 335.25 * - *

27.07-19 * A II * * andere * 335.25 * - *

* B * * Benzol , toluol , xylol , solventnafta ; soortgelijke produkten in de zin van Aantekening 2 op Hoofdstuk 27 , welke voor ten minste 65 % van hun volume overdistilleren bij 250 * C of lager ( mengsels van benzol en van benzine daaronder begrepen ) ; zwavelhoudende tops : * * *

* B I * * bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof : * * *

27.07-21 * * a * Benzol * 335.22 * - *

27.07-25 * * b * Xylol * 335.24 * - *

27.07-29 * * c * andere * 335.25 * - *

* B II * * bestemd voor ander gebruik : * * *

27.07-31 * * a * Benzol * 335.22 * - *

27.07-33 * * b * Toluol * 335.23 * - *

27.07-35 * * c * Xylol * 335.24 * - *

27.07-37 * * d * Solventnafta * 335.25 * - *

27.07-39 * * e * andere * 335.25 * - *

27.07-40 * C * * Teeroliebasen * 335.25 * - *

* D * * Fenolen : * * *

27.07-53 * * I * Kresol * 335.25 * - *

27.07-55 * * II * Xylenol * 335.25 * - *

27.07-59 * * III * andere , mengsels van fenolen daaronder begrepen * 335.25 * - *

27.07-60 * E * * Naftaleen * 335.25 * - *

27.07-70 * F * * Antraceen * 335.25 * - *

* G * * andere : * * *

27.07-91 * G I * * bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 28.03 * 335.25 * - *

* G II * * overige : * * *

27.07-95 * * a * Creosootoliën * 335.25 * - *

27.07-98 * * b * andere * 335.25 * - *

* 27.08 * * Pek en pekcokes , van steenkoolteer of van andere minerale teer : * * *

27.08-10 * * A * Pek * 335.31 * - *

27.08-30 * * B * Pekcokes * 335.32 * - *

27.09-00 * 27.09 * * Ruwe aardolie en ruwe oliën uit bitumineuze mineralen * 333.00 * - *

27.10

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 27.10 * * Aardoliën en oliën uit bitumineuze mineralen , andere dan ruwe ; preparaten , welke 70 of meer gewichtspercenten aardoliën of oliën uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze oliën wordt bepaald , elders genoemd noch elders onder begrepen : * * *

* A * * lichte oliën : * * *

27.10-11 * A I * * bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan * 334.19 * - *

27.10-13 * A II * * bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aan gewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling A I van post 27.10 * 334.19 * - *

* A III * * bestemd voor ander gebruik : * * *

* A III a * * speciale lichte oliën : * * *

27.10-15 * A III a 1 * * White spirit * 334.19 * - *

27.10-17 * A III a 2 * * andere * 334.19 * - *

* A III b * * overige : * * *

27.10-21 * * 1 * Motorbenzine , vliegtuigbenzine daaronder begrepen * 334.11 * - *

27.10-25 * * 2 * lichte reactiemotorbrandstof * 334.12 * - *

27.10-29 * * 3 * andere lichte oliën * 334.19 * - *

* B * * halfzware oliën : * * *

27.10-31 * B I * * bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan * 334.29 * - *

27.10-33 * B II * * bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling B I van post 27.10 * 334.29 * - *

* B III * * bestemd voor ander gebruik : * *

* * a * Kerosine ( lamppetroleum of lampolie ) : * * *

27.10-34 * * a 1 * Reactiemotorbrandstof * 334.21 * - *

27.10-38 * * a 2 * andere * 334.21 * - *

27.10-39 * * b * overige * 334.29 * - *

* C * * zware oliën : * * *

* C I * * Gasolie : * * *

27.10-51 * C I a * * bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan * 334.30 * - *

27.10-53 * C I b * * bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling C I a van post 27.10 * 334.30 * - *

27.10-59 * C I c * * bestemd voor ander gebruik * 334.30 * - *

* C II * * Stookolie : * * *

27.10-61 * C II a * * bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan * 334.40 * - *

27.10-63 * C II b * * bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling C II a van post 27.10 * 334.40 * - *

27.10-69 * C II c * * bestemd voor ander gebruik * 334.40 * - *

27.10

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 27.10 C ( vervolg ) * * * * *

* C III * * Smeerolie en andere oliën : * * *

27.10-71 * C III a * * bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan * 334.51 * - *

27.10-73 * C III b * * bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling C III a van post 27.10 * 334.51 * - *

27.10-75 * C III c * * bestemd om te worden ge - of vermengd als omschreven in de Aanvullende Aantekening 7 op Hoofdstuk 27 * 334.51 * - *

27.10-79 * C III d * * bestemd voor ander gebruik * 334.51 * - *

* 27.11 * * Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen : * * *

* A * * Propaan met een zuiverheidsgraad van 99 % of meer : * * *

27.11-03 * A I * * bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof * 341.31 * - *

27.11-05 * A II * * bestemd voor ander gebruik 341.31 * - *

* B * * andere : * * *

* B I * * Propaan en butaan , in handelskwaliteit : * * *

27.11-11 * B I a * * bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan * 341.31 * - *

27.11-13 * B I b * * bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling B I a van post 27.11 * 341.31 * - *

27.11-19 * B I c * * bestemd voor ander gebruik * 341.31 * - *

* B II * * overige : * * *

27.11-91 * B II a * * gasvormige * 341.40 * - *

27.11-99 * B II b * * andere * 341.39 * - *

* 27.12 * * Vaseline : * * *

* A * * ruwe : * * *

27.12-11 * A I * * bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan * 335.11 * - *

27.12-13 * A II * * bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling A I van post 27.12 * 335.11 * - *

27.12-19 * A III * * bestemd voor ander gebruik * 335.11 * - *

27.12-90 * B * * andere * 335.11 * - *

* 27.13 * * Paraffine , was uit aardoliën of uit oliën uit bitumineuze mineralen , ozokeriet , montaanwas , turfwas , paraffineachtige residuen ( " slack wax " , enz . ) , ook indien gekleurd : * * *

* A * * Ozokeriet , montaanwas en turfwas ( natuurlijke produkten ) : * * *

27.13-11 * A I * * ruwe * 335.12 * - *

27.13-19 * A II * * andere * 335.12 * - *

27.13

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 27.13 ( vervolg ) * * * * *

* B * * andere : * * *

* B I * * ruwe : * * *

27.13-81 * B I a * * bestemd om een aangewezen behandeling te ondergaan * 335.12 * - *

27.13-83 * B I b * * bestemd om chemisch te worden verwerkt volgens een andere werkwijze dan een aangewezen behandeling bedoeld bij onderverdeling B I a van post 27.13 * 335.12 * - *

27.13-89 * B I c * * bestemd voor ander gebruik * 335.12 * - *

27.13-90 * B II * * overige * 335.12 * - *

* 27.14 * * Petroleumbitumen , petroleumcokes en andere residuen van aardoliën of van oliën uit bitumineuze mineralen : * * *

27.14-10 * A * * Petroleumbitumen * 335.41 * - *

27.14-30 * B * * Petroleumcokes * 335.42 * - *

* C * * andere : * * *

27.14-91 * C I * * bestemd voor de vervaardiging van produkten bedoeld bij post 28.03 * 335.41 * - *

27.14-99 * C II * * overige * 335.41 * - *

27.15-00 * 27.15 * * Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt ; bitumineuze leisteen en bitumineus zand ; asfaltsteen * 278.96 * - *

27.16-00 * 27.16 * * Bitumineuze mengsels , samengesteld met natuurlijk asfalt , met natuurlijk bitumen , met petroleumbitumen , met minerale teer of met minerale teerpek ( bitumineuze mastiek , vloeibitumen of koudasfalt ( " cut-backs " ) , enz . ) * 335.43 * - *

27.17-00 * 27.17 * * Elektrische energie * 351.00 * 1 000 kWh *

27.98-00 * * * Goederen van Hoofdstuk 27 , aangegeven als boordprovisie * 334.00 * - *

AFDELING VI

PRODUKTEN VAN DE CHEMISCHE EN VAN DE AANVERWANTE INDUSTRIEEN

Aantekeningen

1 . a ) Produkten ( andere dan radioactieve metaalertsen ) , welke beantwoorden aan de omschrijving van post 28.50 of van post 28.51 , moeten worden ingedeeld onder die posten en niet onder een andere post van het Tarief .

b ) Behoudens het bepaalde onder letter a ) hiervoor , moeten produkten , welke beantwoorden aan de omschrijving van post 28.49 of van post 28.52 , worden ingedeeld onder die posten en niet onder een andere post van Afdeling VI .

2 . Behoudens het bepaalde in Aantekening 1 hiervoor , moeten alle produkten , welke , hetzij omdat ze zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein , hetzij omdat ze voorkomen in afgemeten hoeveelheden , behorende tot een der posten 30.03 , 30.04 , 30.05 , 32.09 , 33.06 , 35.06 , 37.08 of 38.11 , worden ingedeeld onder die posten en niet onder een andere post van het Tarief .

3 . Goederen aangeboden in stellen of assortimenten en bestaande uit twee of meer bestanddelen , die geheel of gedeeltelijk tot een der posten van deze Afdeling behoren en waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om , door vermenging , een produkt bedoeld bij Afdeling VI of VII te verkrijgen , worden ingedeeld onder de post die betrekking heeft op dit produkt , mits :

a ) duidelijk kan worden onderkend dat zij , gezien de wijze van opmaak , bestemd zijn om gezamenlijk te worden gebruikt , zonder eerst opnieuw te worden verpakt ;

b ) zij gelijktijdig worden aangeboden ;

c ) onderkend kan worden dat zij , gezien aard of hoeveelheid , elkaars complement zijn .

HOOFDSTUK 28

ANORGANISCHE CHEMISCHE PRODUKTEN ; ANORGANISCHE OF ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN EDELE METALEN , VAN RADIOACTIEVE ELEMENTEN , VAN ZELDZAME AARDMETALEN EN VAN ISOTOPEN

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk heeft , voor zover uit de tekst van bepaalde posten of van de Aantekeningen op Hoofdstuk 28 niet het tegendeel blijkt , uitsluitend betrekking op :

a ) geïsoleerde chemische elementen en geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen , ook indien zij onzuiverheden bevatten ;

b ) waterige oplossingen van de produkten , bedoeld onder letter a ) hiervoor ;

c ) andere oplossingen van de hiervoor onder letter a ) bedoelde produkten , voor zover deze oplossingen gebruikelijke en noodzakelijke bereidingsvormen zijn , welke uitsluitend zijn gekozen om veiligheidsredenen of om de produkten geschikt te maken voor vervoer en voor zover de oplosmiddelen de produkten niet méér geschikt maken voor bijzondere toepassingen dan voor hun gebruik in het algemeen ;

d ) produkten bedoeld onder de letters a ) , b ) of c ) hiervoor , waaraan een stabilisator is toegevoegd , nodig voor de houdbaarheid of voor het vervoer ;

e ) produkten bedoeld onder de letters a ) , b ) , c ) of d ) hiervoor , waaraan een zelfstandigheid is toegevoegd om het verstuiven tegen te gaan of waaraan een kleurmiddel is toegevoegd om het onderkennen ervan te vergemakkelijken dan wel om veiligheidsredenen , voor zover deze toevoegingen de produkten niet méér geschikt maken voor bijzondere toepassingen dan voor hun gebruik in het algemeen .

2 . Benevens de van hydrosulfieten afgeleide verbindingen en mengsels , verkregen met behulp van organische stoffen , de sulfoxylaten ( post 28.36 ) , de anorganische carbonaten en peroxocarbonaten ( percarbonaten ) ( post 28.42 ) , de anorganische cyaniden en anorganische complexe cyaniden ( post 28.43 ) , de anorganische fulminaten , cyanaten en thiocyanaten ( post 28.44 ) , de organische produkten begrepen onder de posten 28.49 tot en met 28.52 en de carbiden van metalloïden of van metalen ( post 28.56 ) , worden alleen de hieronder genoemde koolstofverbindingen onder Hoofdstuk 28 ingedeeld :

a ) oxyden van koolstof , cyaanwaterstof ( blauwzuur ) , knalzuur , isocyaanzuur , thiocyaanzuur en andere al dan niet complexe cyaanzuren ( post 28.13 ) ;

b ) carbonylhalogeniden ( post 28.14 ) ;

c ) koolstofdisulfide ( zwavelkoolstof ) ( post 28.15 ) ;

d ) thiocarbonaten , selenocarbonaten en tellurocarbonaten , selenocyanaten en tellurocyanaten , tetrathiocyanodiamminochromaten ( reineckaten ) en andere complexe anorganische cyanaten ( post 28.48 ) ;

e ) vast waterstofperoxyde ( post 28.54 ) , koolstofoxysulfide , thiocarbonylhalogeniden , cyaan , cyaanhalogeniden , cyaanamiden en metaalverbindingen van cyaanamide ( post 28.58 ) , met uitzondering van calciumcyaanamide met een stikstofgehalte van 25 gewichtspercenten of minder , berekend op de droge kristalwatervrije stof , hetwelk onder Hoofdstuk 31 wordt ingedeeld .

3 . Behoudens het bepaalde in Aantekening 1 op Afdeling VI , omvat dit Hoofdstuk niet :

a ) natriumchloride en magnesiumoxyde , ook indien chemisch zuiver , en andere produkten , bedoeld bij een der posten van Afdeling V ;

b ) produkten , welke zowel tot de anorganische verbindingen als tot de organische verbindingen zijn te rekenen , andere dan die , welke op grond van Aantekening 2 onder Hoofdstuk 28 worden ingedeeld ;

c ) produkten bedoeld bij de Aantekeningen 1 , 2 , 3 en 4 van Hoofdstuk 31 ;

d ) anorganische produkten van de soorten , welke gebruikt worden als " lichtgevende verfstoffen " bedoeld bij post 32.07 ;

e ) kunstmatig grafiet ( post 38.01 ) , preparaten en ladingen , voor brandblusapparaten , alsmede brandblusbommen ( post 38.17 ) , radeervloeistoffen in verpakkingen voor de verkoop in het klein ( post 38.19 ) en gecultiveerde kristallen - andere dan optische elementen - van alkalimetaalhalogeniden of van aardalkalimetaalhalogeniden , wegende per stuk 2,5 g of meer ( post 38.19 ) ;

f ) natuurlijke , synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen en poeder en stof van dergelijke stenen ( posten 71.02 tot en met 71.04 ) , alsmede edele metalen en legeringen daarvan , bedoeld bij een der posten van Hoofdstuk 71 ;

g ) metalen , ook indien chemisch zuiver , en legeringen van metalen , bedoeld bij een der posten van Afdeling XV ;

h ) opstische elementen , bijvoorbeeld van alkalimetaalhalogeniden of van aardalkalimetaalhalogeniden ( post 90.01 ) .

4 . Chemisch welbepaalde complexe zuren , bestaande uit een verbinding van een anorganisch zuur bedoeld bij een der posten van Hoofdstuk 28 , Onderdeel II , en een metaalzuur ( hydroxyde ) bedoeld bij een der posten van Hoofdstuk 28 , Onderdeel IV , worden ingedeeld onder post 28.13 .

5 . De posten 28.29 tot en met 28.48 hebben alleen betrekking op de zouten en perzouten van metalen of van ammonium .

Voor zover uit de tekst van de posten niet het tegendeel blijkt , worden dubbelzouten en complexe zouten ingedeeld onder post 28.48 .

6 . Onder post 28.50 worden slechts de navolgende produkten ingedeeld :

a ) de hierna genoemde splijtbare chemische elementen en isotopen : natuurlijk uranium en de isotopen uranium 233 en 235 , plutonium en de isotopen daarvan ;

b ) de hierna genoemde radioactieve chemische elementen : technetium , promethium , polonium , astatium , radon , francium , radium , actinium , protactinium , neptunium , americium en de andere elementen met een hoger atoomnummer ;

28.01

c ) alle andere natuurlijke of kunstmatige radioactieve isotopen ( die van edele metalen of van onedele metalen van de Afdelingen XIV en XV daaronder begrepen ) ;

d ) anorganische en organische verbindingen van de hiervoor genoemde elementen en isotopen , al dan niet in de staat van chemisch welbepaalde stof , ook indien onderling vermengd ;

e ) legeringen ( andere dan ferro-uranium ) , dispersies en cermets , welke vorengenoemde elementen of isotopen , dan wel anorganische of organische verbindingen daarvan , bevatten ;

f ) splijtstofelementen van kernreactoren , gebruikt ( bestraald ) .

Onder " isotopen " , hiervoor en in de tekst van de posten 28.50 en 28.51 vermeld , worden tevens verstaan " isotoop-concentraten " ( enriched isotopes ) ; chemische elementen , welke in de natuur voorkomen in de staat van zuivere isotopen , alsmede uranium waaruit IJ 235 is afgescheiden , worden echter als elementen en niet als isotopen aangemerkt .

7 . Fosforijzer dan 15 gewichtspercenten of meer fosfor bevat en fosforkoper dat meer dan 8 gewichtspercenten fosfor bevat , worden ingedeeld onder post 28.55 .

8 . Chemische elementen , zoals silicium en seleen ( selenium ) , welke met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden gedoopt zijn , worden onder Hoofdstuk 28 ingedeeld , indien zij ruw getrokken zijn of voorkomen in de vorm van cilinders of staven . In de vorm van schijven , plaatjes of dergelijke , worden zij onder post 38.19 ingedeeld .

Aanvullende Aantekening

Tenzij anders is bepaald , worden onder de zouten , welke in een onderverdeling van een post zijn genoemd , mede begrepen de zure en basische zouten .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* * * I . CHEMISCHE ELEMENTEN * * *

* 28.01 * * Halogenen ( fluor , chloor , broom , jood ( jodium ) ) : * * *

28.01-10 * A * * Fluor * 522.14 * - *

28.01-30 * B * * Chloor * 522.13 * - *

28.01-50 * C * * Broom * 522.14 * - *

28.01-70 * D * * Jood ( jodium ) * 522.14 * - *

28.02-00 * 28.02 * * Gesublimeerde of geprecipiteerde zwavel ; colloïdale zwavel * 522.15 * - *

* 28.03 * * Koolstof ( " carbonblack " , enz . ) : * * *

28.03-10 * * A * Zwartsel uit aardgas ( gaszwart of gasroet ) * 522.18 * - *

28.03-20 * * B * Acetyleenzwart * 522.18 * - *

28.03-30 * * C * Antraceenzwart * 522.18 * - *

28.03-80 * * D * ander * 522.18 * - *

* 28.04 * * Waterstof ; edele gassen ; andere metalloïden : * * *

28.04-10 * A * * Waterstof * 522.11 * m3 ( 1 ) *

28.04-30 * B * * edele gassen * 522.11 * m3 ( 1 ) *

* C * * andere metalloïden : * * *

28.04-40 * C I * * Zuurstof * 522.11 * m3 ( 1 ) *

28.04-50 * C II * * Seleen ( selenium ) * 522.12 * - *

28.04

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 28.04 C ( vervolg ) * * * * *

28.04-60 * C III * * Telluur ( tellurium ) en arseen ( arsenicum ) * 522.12 * - *

28.04-70 * C IV * * Fosfor * 522.12 * - *

* C V * * overige : * * *

28.04-91 * * a * Stikstof * 522.11 * m3 ( 1 ) *

28.04-93 * * b * Silicium , bevattende ten minste 99,99 gewichtspercenten silicium * 522.12 * - *

28.04-95 * * c * ander silicium * 522.12 * - *

28.04-97 * * d * Borium ( boor ) * 522.12 * - *

* 28.05 * * Alkali - en aardalkalimetalen ; zeldzame aardmetalen , yttrium en scandium , ook indien onderling vermengd of onderling gelegeerd ; kwik ( kwikzilver ) : * * *

* A * * Alkalimetalen : * * *

28.05-11 * A I * * Natrium * 522.17 * - *

28.05-13 * A II * * Kalium * 522.17 * - *

28.05-15 * A III * * Lithium * 522.17 * - *

28.05-17 * A IV * * Cesium en rubidium * 522.17 * - *

28.05-30 * B * * Aardalkalimetalen * 522.17 * - *

* C * * Zeldzame aardmetalen , yttrium en scandium , ook indien onderling vermengd of onderling gelegeerd : * * *

28.05-40 * C I * * onderling vermengd of onderling gelegeerd * 522.17 * - *

28.05-50 * C II * * andere * 522.17 * - *

* D * * Kwik ( kwikzilver ) : * * *

28.05-71 * D I * * in ijzeren of stalen flessen met een netto-inhoud van 34,5 kg ( standaardgewicht ) en waarvan de waarde fob , per fles , niet meer bedraagt dan 224 Ecu * 522.16 * - *

28.05-79 * D II * * ander * 522.16 * - *

* * * II . ANORGANISCHE ZUREN EN ZUURSTOFVERBINDINGEN VAN METALLOIDEN * * *

* 28.06 * * Zoutzuur ( chloorwaterstof ) ; chloorsulfonzuur : * * *

28.06-10 * * A * Zoutzuur ( waterstofchloride ) * 522.21 * - *

28.06-90 * * B * Chloorsulfonzuur * 522.21 * - *

* 28.08 * * Zwavelzuur ; oleum ( rokend zwavelzuur ) : * * *

28.08-11 * * A * Zwavelzuur * 522.22 * - *

28.08-30 * * B * Oleum * 522.22 * - *

28.09-00 * 28.09 * * Salpeterzuur ; nitreerzuur * 522.23 * - *

28.10-00 * 28.10 * * Fosforpentaoxyde ( fosforzuuranhydride ) en fosforzuren ( meta - , ortho - en pyrofosforzuur ) * 522.24 * kg P2O5 *

28.12-00 * 28.12 * * Boorzuur en boorzuuranhydride * 522.25 * - *

28.13

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 28.13 * * Andere anorganische zuren en andere zuurstofverbindingen van metalloïden : * * *

28.13-10 * A * * Hydrogeenfluoride ( fluorwaterstofzuur ) * 522.29 * - *

28.13-15 * B * * Zwaveldioxyde ( zwaveligzuuranhydride ) * 522.29 * - *

28.13-20 * C * * Zwaveltrioxyde ( zwavelzuuranhydride ) * 522.29 * - *

28.13-30 * D * * Stikstofoxyden * 522.29 * - *

28.13-33 * E * * Diarseentrioxyde ( arseentrioxyde ) * 522.29 * - *

28.13-35 * F * * Diarseenpentaoxyde ( arseenpentoxyde ) en arseenzuren * 522.29 * - *

28.13-40 * G * * Koolstofdioxyde ( kooldioxyde ) * 522.29 * - *

28.13-50 * H * * Siliciumdioxyde * 522.29 * - *

* IJ * * andere : * * *

28.13-93 * * I * Zwavelverbindingen * 522.29 * - *

28.13-98 * * II * andere * 522.29 * - *

* * * III . VERBINDINGEN VAN METALLOIDEN MET HALOGENEN , MET HALOGENEN EN ZUURSTOF OF MET ZWAVEL * * *

* 28.14 * * Chloriden , oxychloriden en andere verbindingen van metalloïden met halogenen of met halogenen en zuurstof : * * *

* A * * Chloriden en oxychloriden , van metalloïden : * * *

28.14-20 * A I * * Zwavelchloriden * 522.31 * - *

* A II * * andere : * * *

28.14-41 * * a * Fosforchloriden en fosforoxychloriden * 522.31 * - *

28.14-48 * * b * andere * 522.31 * - *

28.14-90 * B * * andere verbindingen van metalloïden met halogenen of met halogenen en zuurstof * 522.31 * - *

* 28.15 * * Zwavelverbindingen van metalloïden , fosfortrisulfide daaronder begrepen : * * *

28.15-10 * A * * Fosforsulfiden , fosfortrisulfide daaronder begrepen * 522.32 * - *

28.15-30 * B * * Koolstofdisulfide ( zwavelkoolstof ) * 522.32 * - *

28.15-90 * C * * andere * 522.32 * - *

* * * IV . ANORGANISCHE BASEN ; OXYDEN , HYDROXYDEN EN PEROXYDEN VAN METALEN * * *

* 28.16 * * Ammoniak en ammonia : * * *

28.16-10 * * A * Ammoniak * 522.51 * - *

28.16-30 * * B * Ammonia * 522.51 * - *

* 28.17 * * Natriumhydroxyde ( bijtende soda ) ; kaliumhydroxyde ( bijtende potas ) ; natriumperoxyde en kaliumperoxyde : * * *

* A * * Natriumhydroxyde ( bijtende soda ) : * * *

28.17-11 * * I * vast * 522.52 * - *

28.17

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 28.17 A ( vervolg ) * * * * *

28.17-15 * * II * in waterige oplossing ( natronloog ) * 522.53 * kg NaOH *

* B * * Kaliumhydroxyde ( bijtende potas ) : * * *

28.17-31 * * I * vast * 522.54 * - *

28.17-35 * * II * in waterige oplossing ( kaliloog ) * 522.54 * kg KOH *

28.17-50 * C * * Natriumperoxyde en kaliumperoxyde * 522.54 * - *

* 28.18 * * Magnesiumhydroxyde en -peroxyde ; strontiumoxyde , -hydroxyde en -peroxyde ; bariumoxyde , -hydroxyde en -peroxyde : * * *

28.18-01 * A * * Magnesiumhydroxyde en magnesiumperoxyde * 522.55 * - *

28.18-10 * B * * Strontiumoxyde , strontiumhydroxyde en strontiumperoxyde * 522.55 * - *

28.18-30 * C * * Bariumoxyde , bariumhydroxyde en bariumperoxyde * 522.55 * - *

28.19-00 * 28.19 * * Zinkoxyde ; zinkperoxyde * 522.41 * - *

* 28.20 * * Aluminiumoxyde en aluminiumhydroxyde ; kunstkorundum : * * *

* A * * Aluminiumoxyde en aluminiumhydroxyde : * * *

28.20-11 * * I * Aluminiumoxyde * 287.32 * - *

28.20-15 * * II * Aluminiumhydroxyde * 522.56 * - *

28.20-30 * B * * Kunstkorundum * 522.57 * - *

* 28.21 * * Chroomoxyden en chroomhydroxyden : * * *

28.21-10 * * A * Chroomtrioxyde * 522.42 * - *

28.21-30 * * B * andere * 522.42 * - *

* 28.22 * * Mangaanoxyden : * * *

28.22-10 * A * * Mangaandioxyde * 522.43 * - *

28.22-90 * B * * andere * 522.43 * - *

28.23-00 * 28.23 * * IJzeroxyden en ijzerhydroxyden ( natuurlijke ijzerhoudende verfaarden , welke in totaal 70 gewichtspercenten of meer ijzerverbindingen , berekend als Fe2O3 , bevatten , daaronder begrepen ) * 522.44 * - *

28.24-00 * 28.24 * * Kobaltoxyden en kobalthydroxyden ; kobaltoxyden in handelskwaliteit * 522.45 * - *

28.25-00 * 28.25 * * Titaanoxyden * 522.46 * - *

* 28.27 * * Loodoxyden ; Ioodmenie ( rode menie , kristalmenie , oranje menie , enz . ) : * * *

28.27-20 * * A * Loodmenie ( triloodtetraoxyde ) * 522.47 * - *

28.27-80 * * B * andere * 522.47 * - *

* 28.28 * * Hydrazine , hydroxylamine en de anorganische zouten daarvan ; andere anorganische basen en andere oxyden , hydroxyden en peroxyden , van metalen : * * *

28.28-05 * A * * Hydrazine , hydroxylamine en de anorganische zouten daarvan * 522.59 * - *

28.28

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 28.28 ( vervolg ) * * * * *

28.28-10 * B * * Lithiumoxyde en lithiumhydroxyde * 522.59 * - *

* C * * Calciumoxyde , calciumhydroxyde en calciumperoxyde : * * *

28.28-21 * C I * * Calciumoxyde en calciumhydroxyde * 522.59 * - *

28.28-25 * C II * * Calciumperoxyde * 522.59 * - *

28.28-30 * D * * Berylliumoxyde en berylliumhydroxyde * 522.59 * - *

28.28-35 * E * * Tinoxyden * 522.59 * - *

28.28-40 * F * * Nikkeloxyden en nikkelhydroxyden * 522.59 * - *

28.28-50 * G * * Molybdeenoxyden en molybdeenhydroxyden * 522.59 * - *

28.28-60 * H * * Wolfraamoxyden en wolfraamhydroxyden * 522.59 * - *

* IJ * * Vanadiumoxyden en vanadiumhydroxyden : * * *

28.28-71 * IJ I * * Divanadiumpentaoxyde ( vanadiumpentoxyde ) * 522.59 * - *

28.28-79 * IJ II * * andere * 522.59 * - *

* K * * Zirkoniumoxyde en germaniumoxyden : * * *

28.28-80 * * I * Zirkoniumoxyde * 522.59 * - *

28.28-82 * * II * Germaniumoxyaen * 522.59 * - *

* L * * Koperoxyden en koperhydroxyden : * * *

28.28-83 * L I * * Koperoxyden * 522.59 * - *

28.28-85 * L II * * Koperhydroxyden * 522.59 * - *

28.28-87 * M * * Kwikoxyden * 522.59 * - *

* N * * andere : * * *

28.28-91 * * I * Antimoonoxyden * 522.59 * - *

28.28-99 * * II * andere * 522.59 * - *

* * * V . ANORGANISCHE ZOUTEN EN PERZOUTEN * * *

* 28.29 * * Fluoriden , fluorosilicaten ( fluorsilicaten ) , fluoroboraten ( fluorboraten ) en andere fluorozouten ( fluorzouten ) : * * *

* A * * Fluoriden : * * *

28.29-20 * A I * * Ammoniumfluoriden en natriumfluoriden * 523.11 * - *

* A II * * andere : * * *

28.29-41 * * a * Aluminiumfluoride * 523.11 * - *

28.29-48 * * b * andere * 523.11 * - *

* B * * Fluorosilicaten ( fluorsilicaten ) , fluoroboraten ( fluorboraten ) en andere fluorozouten ( fluorzouten ) : * * *

28.29-50 * B I * * Dinatriumhexafluorosilicaat ( natriumfluorsilicaat ) en dikaliumhexafluorosilicaat ( kaliumfluorsilicaat ) * 523.11 * - *

28.29-60 * B II * * Dikaliumhexafluorozirkonaat ( kaliumfluorzirkonaat ) * 523.11 * - *

28.29-70 * B III * * Trinatriumhexafluoroaluminaat ( natriumfluoraluminaat ) * 523.11 * - *

28.29-80 * B IV * * andere * 523.11 * - *

28.30

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 28.30 * * Chloriden , oxychloriden en hydroxychloriden ; bromiden en oxybromiden ; jodiden en oxyjodiden : * * *

* A * * Chloriden : * * *

* A I * * Ammoniumchloride en aluminiumchloride : * * *

28.30-12 * * a * Ammoniumchloride * 523.12 * - *

28.30-16 * * b * Aluminiumchloride * 523.12 * - *

28.30-20 * A II * * Bariumchloride * 523.12 * - *

* A III * * Calciumchloride en magnesiumchloride : * * *

28.30-31 * * a * Calciumchloride * 523.12 * - *

28.30-35 * * b * Magnesiumchloride * 523.12 * - *

28.30-40 * A IV * * IJzerchloriden * 523.12 * - *

* A V * * Kobaltchloriden en nikkelchloriden : * * *

28.30-51 * * a * Kobaltchloriden * 523.12 * - *

28.30-55 * * b * Nikkelchloriden * 523.12 * - *

28.30-60 * A VI * * Tinchloriden * 523.12 * - *

* A VII * * andere : * * *

28.30-71 * * a * Zinkchloride * 523.12 * - *

28.30-79 * * b * andere * 523.12 * - *

* B * * Oxychloriden en hydroxychloriden : * * *

28.30-80 * B I * * Koperoxychloriden , koperhydroxychloriden , loodoxychloriden en loodhydroxychloriden * 523.12 * - *

28.30-90 * B II * * andere * 523.12 * - *

* C * * andere : * * *

* * I * Bromiden en oxybromiden : * * *

28.30-93 * * I a * Natriumbromide , kaliumbromide * 523.12 * - *

28.30-95 * * I b * andere * 523.12 * - *

28.30-98 * * II * Jodiden en oxyjodiden * 523.12 * - *

* 28.31 * * Hypochlorieten ; calciumhypochloriet in handelskwaliteit ; chlorieten ; hypobromieten : * * *

28.31-31 * A * * Natriumhypochloriet en kaliumhypochloriet * 523.13 * - *

28.31-40 * B * * Chlorieten * 523.13 * - *

* C * * andere : * * *

28.31-61 * * I * Calciumhypochloriet in handelskwaliteit * 523.13 * - *

28.31-99 * * II * andere * 523.13 * - *

* 28.32 * * Chloraten en perchloraten ; bromaten en perbromaten ; jodaten en perjodaten : * * *

* A * * Chloraten : * * *

* A I * * Ammoniumchloraat , natriumchloraat en kaliumchloraat : * * *

28.32-14 * * a * Natriumchloraat * 523.14 * - *

28.32-18 * * b * Ammoniumchloraat , kaliumchloraat * 523.14 * - *

28.32-20 * A II * * Bariumchloraat * 523.14 * - *

28.32

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 28.32 A ( vervolg ) * * * * *

28.32-30 * A III * * andere * 523.14 * - *

* B * * Perchloraten : * * *

28.32-40 * B I * * Ammoniumperchloraat * 523.14 * - *

28.32-50 * B II * * Natriumperchloraat * 523.14 * - *

28.32-60 * B III * * Kaliumperchloraat * 523.14 * - *

28.32-70 * B IV * * andere * 523.14 * - *

28.32-90 * C * * andere * 523.14 * - *

* 28.35 * * Sulfiden , polysulfiden daaronder begrepen : * * *

* A * * Sulfiden : * * *

28.35-10 * A I * * Kaliumsulfiden , bariumsulfide , tinsulfiden en kwiksulfide * 523.15 * - *

28.35-20 * A II * * Calciumsulfide , antimoonsulfiden en ijzersulfiden * 523.15 * - *

* A III * * andere : * * *

28.35-41 * * a * Natriumsulfiden * 523.15 * - *

28.35-43 * * b * Zinksulfide * 523.15 * - *

28.35-45 * * c * Cadmiumsulfide * 523.15 * - *

28.35-47 * * d * andere * 523.15 * - *

* B * * Polysulfiden : * * *

28.35-51 * B I * * Kaliumpolysulfiden , calciumpolysulfiden , bariumpolysulfiden , ijzerpolysulfiden en tinpolysulfiden * 523.15 * - *

28.35-59 * B II * * andere * 523.15 * - *

28.36-00 * 28.36 * * Hydrosulfieten en daarvan afgeleide verbindingen en mengsels , verkregen met behulp van organische stoffen ; sulfoxylaten * 523.16 * - *

* 28.37 * * Sulfieten en thiosulfaten : * * *

28.37-10 * * A * Sulfieten * 523.17 * - *

28.37-30 * * B * Thiosulfaten * 523.17 * - *

* 28.38 * * Sulfaten en aluinen ; peroxosulfaten ( persulfaten ) : * * *

* A * * Sulfaten : * * *

28.38-10 * A I * * Natriumsulfaten en cadmiumsulfaat * 523.18 * - *

* A II * * Kaliumsulfaten en kopersulfaten : * * *

28.38-25 * * a * Kaliumsulfaten * 523.19 * - *

28.38-27 * * b * Kopersulfaten * 523.19 * - *

* A III * * Bariumsulfaat en zinksulfaat : * * *

28.38-41 * * a * Bariumsulfaat * 523.19 * - *

28.38-43 * * b * Zinksulfaat * 523.19 * - *

* A IV * * Magnesiumsulfaten , aluminiumsulfaat en chroomsulfaten : * * *

28.38-45 * * a * Magnesiumsulfaten * 523.19 * - *

28.38-47 * * b * Aluminiumsulfaat * 523.19 * - *

28.38

NIMEXE-cde * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 28.38 A IV ( vervolg ) * * * * *

28.38-49 * * c * Chroomsulfaten * 523.19 * - *

28.38-50 * A V * * Kobaltsulfaten en titaansulfaten * 523.19 * - *

* A VI * * IJzersulfaten en nikkelsulfaten : * * *

28.38-61 * * a * IJzersulfaten * 523.19 * - *

28.38-65 * * b * Nikkelsulfaten * 523.19 * - *

28.38-71 * A VII * * Kwiksulfaten en loodsulfaten * 523.19 * - *

28.38-75 * A VIII * * andere * 523.19 * - *

* B * * Aluinen : * * *

28.38-81 * B I * * Aluminiumammoniumbis(sulfaat ) ( ammoniakaluin ) * 523.19 * - *

28.38-82 * B II * * Aluminiumkaliumbis(sulfaat ) ( kaliumaluin ) * 523.19 * - *

28.38-83 * B III * * Chroomkaliumbis(sulfaat ) ( chroomaluin ) * 523.19 * - *

28.38-89 * B IV * * andere * 523.19 * - *

28.38-90 * C * * Peroxosulfaten ( persulfaten ) * 523.19 * - *

* 28.39 * * Nitrieten en nitraten : * * *

28.39-10 * A * * Nitrieten * 523.21 * - *

* B * * Nitraten : * * *

28.39-29 * B I * * Natriumnitraten * 523.21 * - *

28.39-30 * B II * * Kaliumnitraten * 523.21 * - *

28.39-50 * B III * * Bariumnitraat , berylliumnitraat , cadmiumnitraat , kobaltnitraten en nikkelnitraten * 523.21 * - *

28.39-60 * B IV * * Kopernitraten en kwiknitraten * 523.21 * - *

28.39-70 * B V * * Loodnitraat * 523.21 * - *

28.39-90 * B VI * * andere * 523.21 * - *

* 28.40 * * Fosfonaten ( fosfleten ) , fosfinaten ( hypofosfleten ) en fosfaten : * * *

28.40-10 * A * * Fosfonaten ( fosfieten ) en fosfinaten ( hypofosfieten ) * 523.22 * - *

* B * * Fosfaten , polyfosfaten daaronder begrepen : * * *

* B I * * van ammonium : * * *

28.40-21 * B I a * * Polyfosfaten * 523.22 * - *

28.40-29 * B I b * * andere * 523.22 * - *

* B II * * andere : * * *

28.40-30 * * a * Polyfosfaten * 523.22 * - *

* * b * andere fosfaten : * * *

* * b 1 * Calciumfosfaten : * * *

28.40-62 * * b 1 aa * Calciumwaterstoforthofosfaat ( " dicalciumfosfaat " ) * 523.22 * - *

28.40-65 * * b 1 bb * andere * 523.22 * - *

* * b 2 * Natriumfosfaten : * * *

28.40-71 * * b 2 aa * Trinatriumorthofosfaat * 523.22 * - *

28.40

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 28.40 B II ( vervolg ) * b 2 * * * *

28.40-79 * * b 2 bb * andere * 523.22 * - *

28.40-81 * * b 3 * Kaliumfosfaten * 523.22 * - *

28.40-85 * * b 4 * andere * 523.22 * - *

* 28.42 * * Carbonaten en peroxocarbonaten ( percarbonaten ) , ammoniumcarbaminaathoudend ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit daaronder begrepen : * * *

* A * * Carbonaten : * * *

28.42-20 * A I * * Ammoniumcarbonaten ( ammoniumcarbaminaathoudend ammoniumcarbonaat in handelskwaliteit daaronder begrepen ) * 523.24 * - *

* A II * * Natriumcarbonaten : * * *

28.42-31 * * a * Natriumcarbonaat ( neutraal ) * 523.23 * - *

28.42-35 * * b * andere * 523.24 * - *

28.42-40 * A III * * Calciumcarbonaten * 523.24 * - *

28.42-50 * A IV * * Magnesiumcarbonaten en kopercarbonaten * 523.24 * - *

* A V * * Berylliumcarbonaten , kobaltcarbonaten en bismutcarbonaten : * * *

28.42-61 * * a * Berylliumcarbonaten , kobaltcarbonaten * 523.24 * - *

28.42-65 * * b * Bismutcarbonaten * 523.24 * - *

28.42-68 * A VI * * Lithiumcarbonaten * 523.24 * - *

* A VII * * andere : * * *

28.42-71 * * a * Kaliumcarbonaten * 523.24 * - *

28.42-72 * * b * Bariumcarbonaat * 523.24 * - *

28.42-74 * * c * Loodcarbonaten * 523.24 * - *

28.42-81 * * d * Strontiumcarbonaten * 523.24 * - *

28.42-89 * * e * andere * 523.24 * - *

28.42-90 * B * * Peroxocarbonaten ( percarbonaten ) * 523.24 * - *

* 28.43 * * Cyaniden en complexe cyaniden : * * *

* A * * Cyaniden : * * *

* A I * * Natriumcyanide , kaliumcyanide en calciumcyanide : * * *

28.43-21 * * a * Natriumcyanide * 523.25 * - *

28.43-25 * * b * Kaliumcyanide , calciumcyanide * 523.25 * - *

28.43-30 * A II * * Cadmiumcyanide * 523.25 * - *

28.43-40 * A III * * andere * 523.25 * - *

* B * * complexe cyaniden : * * *

28.43-91 * * I * Hexacyaanferraten ( ferrocyaniden en ferricyaniden ) * 523.25 * - *

28.43-99 * * II * andere * 523.25 * - *

* 28.44 * * Fulminaten , cyanaten en thiocyanaten : * * *

28.44-10 * A * * Fulminaten * 523.26 * - *

28.44-30 * B * * Cyanaten * 523.26 * - *

28.44

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 28.44 ( vervolg ) * * * * *

28.44-50 * C * * Thiocyanaten * 523.26 * - *

* 28.45 * * Silicaten , natrium - en kaliumsilicaten in handelskwaliteit daaronder begrepen : * * *

28.45-10 * A * * Zirkoniumsilicaten * 523.27 * - *

* B * * andere : * * *

* * I * Natriumsilicaten : * * *

28.45-81 * * I a * Metasilicaat * 523.27 * - *

28.45-89 * * I b * andere * 523.27 * - *

28.45-93 * * II * Kaliumsilicaten * 523.27 * - *

28.45-95 * * III * Loodsilicaten * 523.27 * - *

28.45-99 * * IV * andere * 523.27 * - *

* 28.46 * * Boraten en peroxoboraten ( perboraten ) : * * *

* A * * Boraten : * * *

* A I * * Natriumboraten , watervrij : * * *

28.46-11 * A I a * * bestemd voor de vervaardiging van natriumperoxoboraat ( natriumperboraat ) * 523.28 * - *

28.46-13 * A I b * * andere * 523.28 * - *

* A II * * andere : * * *

28.46-15 * * a * Natriumboraten , waterhoudend * 523.28 * - *

28.46-19 * * b * andere * 523.28 * - *

28.46-90 * B * * Peroxoboraten ( perboraten ) * 523.28 * - *

* 28.47 * * Zouten van metaalzuren ( chromaten , permanganaten , stannaten , enz . ) : * * *

28.47-10 * A * * Aluminaten * 523.31 * - *

* B * * Chromaten , dichromaten en perchromaten : * * *

* B I * * Chromaten : * * *

28.47-31 * * a * Loodchromaat , zinkchromaat * 523.31 * - *

28.47-39 * * b * andere * 523.31 * - *

* B II * * andere : * * *

28.47-41 * * a * Natriumdichromaat * 523.31 * - *

28.47-48 * * b * andere * 523.31 * - *

28.47-60 * C * * Manganieten , manganaten en permanganaten * 523.31 * - *

28.47-70 * D * * Antimonaten en molybdaten * 523.31 * - *

28.47-80 * E * * Zinkaten en vanadaten * 523.31 * - *

28.47-90 * F * * overige * 523.31 * - *

* 28.48 * * Andere anorganische zouten en perzouten , met uitzondering van aziden : * * *

28.48-10 * A * * Zouten ( dubbelzouten en complexe zouten daaronder begrepen ) van seleenzuren ( seleniumzuren ) of van telluurzuren ( telluriumzuren ) * 523.29 * - *

28.48

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 28.48 ( vervolg ) * * * * *

* B * * andere : * * *

28.48-20 * B I * * Arsenaten * 523.29 * - *

28.48-63 * B II * * Dubbelfosfaten en complexe fosfaten * 523.29 * - *

28.48-65 * B III * * Dubbelcarbonaten en complexe carbonaten * 523.29 * - *

28.48-71 * B IV * * Dubbelsilicaten en complexe silicaten * 523.29 * - *

* B V * * overige : * * *

28.48-81 * * a * Ammoniumzinktrichloride ( zinkammoniumchloride ) * 523.29 * - *

28.48-99 * * b * andere * 523.29 * - *

* * * VI . DIVERSEN * * *

* 28.49 * * Edele metalen in colloïdale toestand ; amalgamen van edele metalen ; zouten en andere organische of anorganische verbindingen van edele metalen , al dan niet in de staat van chemisch welbepaalde stof : * * *

* A * * edele metalen in colloïdale toestand : * * *

28.49-10 * A I * * Zilver * 523.32 * - *

28.49-19 * A II * * andere * 523.32 * - *

28.49-30 * B * * Amalgamen van edele metalen * 523.32 * - *

* C * * Zouten en andere anorganische of organische verbindingen van edele metalen : * * *

* C I * * van zilver : * * *

28.49-52 * * a * Zilvernitraat * 523.32 * - *

28.49-54 * * b * andere * 523.32 * - *

28.49-59 * C II * * van andere edele metalen * 523.32 * g *

* 28.50 * * Splijtbare chemische elementen en splijtbare isotopen ; andere radioactieve chemische elementen en radioactieve isotopen ; anorganische of organische verbindingen daarvan , al dan niet in de staat van chemisch welbepaalde stof ; legeringen , dispersies en cermets , welke vorengenoemde elementen of isotopen , dan wel anorganische of organische verbindingen daarvan , bevatten : * * *

* A * * splijtbare chemische elementen en splijtbare isotopen ; verbindingen , legeringen , dispersies en cermets daarvan , gebruikte ( bestraalde ) splijtstofelementen van kernreactoren daaronder begrepen ( EURATOM ) : * * *

28.50-10 * * I * gebruikte ( bestraalde ) splijtstofelementen van kernreactoren * 524.10 * g splijtbare isotopen *

* * II * andere : * * *

28.50-21 * * II a * natuurlijk uranium , verbindingen , legeringen , dispersies en cermets daarvan * 524.10 * kg U *

28.50

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 28.50 A ( vervolg ) * II * * * *

* * II b * andere : * * *

* * II b 1 * Uranium , verbindingen , legeringen , dispersies en cermets daarvan , met een gehalte aan U 235 of U 233 : * * *

28.50-41 * * II b 1 aa * van minder dan 20 gewichtspercenten * 524.10 * g splijtbare isotopen *

28.50-49 * II b 1 bb * van 20 gewichtspercenten of meer * 524.10 * g splijtbare isotopen *

* * II b 2 * andere : * * *

28.50-51 * * II b 2 aa * Mengsels van uranium en plutonium * 524.10 * g splijtbare isotopen *

28.50-59 * * II b 2 bb * andere * 524.10 * g splijtbare isotopen *

28.50-80 * B * * andere * 524.10 * GBq *

* 28.51 * * Isotopen , andere dan die bedoeld bij post 28.50 , alsmede anorganische of organische verbindingen daarvan , al dan niet in de staat van chemisch welbepaalde stof : * * *

28.51-10 * A * * Deuterium , deuteriumoxyde ( zwaar water ) en andere verbindingen van deuterium ; waterstof en verbindingen daarvan verrijkt aan deuterium ; mengsels en oplossingen die deze produkten bevatten ( EURATOM ) * 524.91 * - *

28.51-90 * B * * andere * 524.91 * - *

* 28.52 * * Anorganische of organische verbindingen van thorium , van uranium waaruit U 235 is afgescheiden , van zeldzame aardmetalen , van yttrium of van scandium , ook indien onderling vermengd : * * *

* A * * van thorium , van uranium waaruit U 235 is afgescheiden , ook indien onderling vermengd ( EURATOM ) : * * *

28.52-11 * * I * van uranium waaruit U 235 is afgescheiden * 524.92 * kg U *

28.52-19 * * II * andere * 524.92 * - *

* B * * andere : * * *

28.52-81 * * I * Ceriumverbindingen * 524.92 * -

28.52-89 * * II * andere * 524.92 * - *

* 28.54 * * Waterstofperoxyde , vast waterstofperoxyde daaronder begrepen : * * *

28.54-10 * A * * vast * 523.91 * - *

28.54-90 * B * * ander * 523.91 * - *

* 28.55 * * Fosfiden , al dan niet chemisch welbepaald : * * *

28.55-30 * A * * Fosforijzer ( ferrofosfor ) , dat 15 gewichtspercenten of meer fosfor bevat * 523.92 * - *

* B * * andere : * * *

28.55-91 * * I * Koperfosfide * 523.92 * - *

28.55-98 * * II * andere * 523.92 * - *

28.56

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 28.56 * * Carbiden , al dan niet chemisch welbepaald : * * *

28.56-10 * A * * Siliciumcarbide * 523.94 * - *

28.56-30 * B * * Boorcarbide ( boriumcarbide ) * 523.94 * - *

28.56-50 * C * * Calciumcarbide * 523.93 * - *

* D * * Aluminiumcarbide , chroomcarbiden , molybdeencarbiden , wolfraamcarbiden , vanadiumcarbide , tantaalcarbiden ( tantaliumcarbiden ) en titaancarbide ( titaniumcarbide ) : * * *

28.56-71 * * I * Wolfraamcarbiden * 523.94 * - *

28.56-73 * * II * andere * 523.94 * - *

28.56-90 * E * * andere * 523.94 * - *

* 28.57 * * Hydriden , nitriden , aziden , siliciden en boriden , al dan niet chemisch welbepaald : * * *

28.57-10 * A * * Hydriden * 523.95 * - *

28.57-20 * B * * Nitriden * 523.95 * - *

28.57-30 * C * * Aziden * 523.95 * - *

28.57-40 * D * * Siliciden * 523.95 * - *

28.57-50 * E * * Boriden * 523.95 * - *

* 28.58 * * Andere anorganische verbindingen ( gedistilleerd water , conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water daaronder begrepen ) ; vloeibare lucht ( vloeibare lucht waaraan edele gassen zijn onttrokken daaronder begrepen ) ; samengeperste lucht ; amalgamen , andere dan die van edele metalen : * * *

28.58-10 * A * * gedistilleerd water , conductometrisch zuiver water en dergelijk zuiver water * 523.99 * - *

28.58-20 * B * * vloeibare lucht ( vloeibare lucht waaraan edele gassen zijn onttrokken daaronder begrepen ) ; samengeperste lucht * 523.99 * - *

28.58-80 * C * * andere * 523.99 * - *

( 1 ) Bij een druk van 1 013 mbar en een temperatuur van 15 * C .

HOOFDSTUK 29

ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUKTEN

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk heeft , voor zover uit de tekst van bepaalde posten niet het tegendeel blijkt , uitsluitend betrekking op :

a ) geïsoleerde chemisch welbepaalde organische verbindingen , ook indien zij onzuiverheden bevatten ;

b ) mengsels van onderling isomere organische verbindingen ( ook indien deze mengsels onzuiverheden bevatten ) , met uitzondering van mengsels van isomeren ( andere dan stereo-isomeren ) van al dan niet verzadigde koolwaterstoffen met open koolstofketen ( Hoofdstuk 27 ) ;

c ) produkten bedoeld bij de posten 29.38 tot en met 29.42 , ethers en esters van suikers en zouten daarvan , bedoeld bij post 29.43 en produkten bedoeld bij post 29.44 , al dan niet is de staat van chemisch welbepaalde stof ;

d ) waterige oplossingen van de produkten bedoeld bij a ) , b ) en c ) hiervoor ;

e ) andere oplossingen van de bij a ) , b ) en c ) hiervoor bedoelde produkten , voor zover deze oplossingen gebruikelijke en noodzakelijke bereidingsvormen zijn , welke uitsluitend zijn gekozen om veiligheidsredenen of om de produkten geschikt te maken voor vervoer en voor zover de oplosmiddelen de produkten niet méér geschikt maken voor bijzondere toepassingen dan voor hun gebruik in het algemeen ;

f ) produkten bedoeld bij a ) , b ) , c ) , d ) of e ) hiervoor , waaraan een stabilisator is toegevoegd , nodig voor de houdbaarheid of voor het vervoer ;

g ) produkten bedoeld bij a ) , b ) , c ) , d ) , e ) of f ) hiervoor , waaraan een zelfstandigheid is toegevoegd om het verstuiven tegen te gaan of waaraan een kleurmiddel of een reukstof is toegevoegd om het onderkennen ervan te vergemakkelijken dan wel om veiligheidsredenen , voor zover deze toevoegingen de produkten niet méér geschikt maken voor bijzondere toepassingen dan voor hun gebruik in het algemeen ;

h ) de navolgende produkten , voor zover zij zijn versneden tot standaardconcentraties en bestemd zijn voor de vervaardiging van azokleurstoffen : diazoniumzouten , koppelmiddelen voor deze zouten , alsmede diazoteerbare aminen en zouten daarvan .

2 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) produkten bedoeld bij post 15.04 , alsmede glycerine ( post 15.11 ) ;

b ) ethylalcohol ( posten 22.08 en 22.09 ) ;

c ) methaan en propaan ( post 27.11 ) ;

d ) de koolstofverbindingen , welke genoemd zijn in Aantekening 2 op Hoofdstuk 28 ;

e ) ureum ( post 31.02 of post 31.05 ) ;

f ) kleurstoffen van plantaardige of van dierlijke oorsprong ( post 32.04 ) , synthetische organische kleurstoffen , synthetische organische produkten van de soorten , welke worden gebruikt als " lichtgevende verfstoffen " , optische bleekmiddelen , welke zich aan de vezels hechten en natuurlijke indigo ( post 32.05 ) , alsmede verfmiddelen in vormen of in verpakkingen voor de verkoop in het klein ( post 32.09 ) ;

g ) enzymen ( post 35.07 ) ;

h ) metaldehyd , hexamethyleentetramine en dergelijke produkten in tabletten , in staafjes of in dergelijke vormen , welke wijzen op het gebruik daarvan als brandstof ( post 36.08 ) , alsmede vloeibare brandstof van de soort , welke wordt gebruikt in aanstekers , in verpakkingsmiddelen met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 cm3 ( post 36.08 ) ;

ij ) preparaten en ladingen voor brandblusapparaten , alsmede brandblusbommen ( post 38.17 ) en radeervloeistoffen in verpakkingen voor de verkoop in het klein ( post 38.19 ) ;

k ) optische elementen , bijvoorbeeld van ethyleendiaminetartraat ( post 90.01 ) .

3 . Een produkt , dat kan worden ingedeeld onder twee of meer posten van dit Hoofdstuk , moet geacht worden te behoren tot de post , welke in de volgorde van nummering het laatst is geplaatst .

4 . Tenzij uit de tekst van de onderverdelingen van de posten 29.03 tot en met 29.05 , 29.07 tot en met 29.10 , 29.12 tot en met 29.21 , 29.22 en 29.23 anders blijkt , heeft elke vermelding van halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten ook betrekking op van deze derivaten nader afgeleide halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoverbindingen ( sulfohalogeen - , nitrohalogeen - , nitrosulfo - en nitrosulfohalogeenderivaten , enz . ) .

De nitro - en nitrosogroepen worden niet aangemerkt als stikstofhoudende groepen in de zin van post 29.30 .

5 . a ) Esters , waarvan alle componenten behoren tot een der posten van de onderdelen I tot en met VII van dit Hoofdstuk , worden ingedeeld onder de post , waartoe die component behoort , welke valt onder de in volgorde van nummering het laatst geplaatste post ;

b ) esters , waarvan de componenten enkel bestaan uit ethylalcohol of glycerine en uit organische verbindingen bedoeld bij een der posten van de onderdelen I tot en met VII van dit Hoofdstuk , worden ingedeeld onder de post waartoe laatstbedoelde verbindingen behoren ;

c ) zouten ( en fenaten ) , waarvan de componenten enkel bestaan uit anorganische basen en de hiervoren onder a ) of b ) bedoelde esters , worden ingedeeld onder de post waartoe die esters behoren ;

d ) zouten ( en fenaten ) , waarvan de componenten enkel bestaan uit anorganische basen en organische verbindingen met een zuurvormende groep of met een fenolische hydroxylgroep , welke tot een der posten van de onderdelen I tot en met VII van dit Hoofdstuk behoren en geen esters zijn , worden ingedeeld onder de post waartoe de organische component behoort ;

e ) carbonzuurhalogeniden worden ingedeeld onder de post waartoe de daarmee overeenkomende zuren behoren .

6 . De verbindingen bedoeld bij de posten 29.31 tot en met 29.34 zijn organische verbindingen , waarin rechtstreekse bindingen tussen koolstof en andere chemische elementen voorkomen , zoals koolstofzwavel - , koolstofarseen - , koolstofkwik - , koolstofloodverbindingen , enz . , rechtstreekse bindingen tussen koolstof en waterstof , zuurstof of stikstof hierbij niet medegerekend .

De posten 29.31 ( organische zwavelverbindingen ) en 29.34 ( organische verbindingen van metalloïden of van metalen ) omvatten geen verbindingen , waarin - afgezien van rechtstreekse bindingen tussen koolstof en koolstof , waterstof , zuurstof of stikstof - enkel rechtstreekse bindingen tussen koolstof en zwavel en/of halogenen voorkomen , welke aan deze verbindingen het karakter verlenen van sulfo - of halogeenderivaten .

7 . Onder post 29.35 ( heterocyclische verbindingen ) worden niet ingedeeld verbindingen , welke in hun chemische structuur geen andere niet enkel uit koolstof opgebouwde ringen vertonen dan die , welke aan de verbindingen het karakter verlenen van inwendige ether , van inwendige hemiacetalen , van methyleenether van een orthodifenol , van alfa - of bèta-epoxyde , van cyclisch acetaal , van cyclisch polymeer van een aldehyd , een thioaldehyd of een aldimine , van anhydride van een meerwaardig zuur , van cyclische esters van een meerwaardige alcohol met een meerwaardig zuur , van cyclisch ureïde , van cyclisch thioureïde of van imide van een meerwaardig zuur . Hexamethyleentetramine en trimethyleentrinitramine worden evenmin onder post 29.35 ingedeeld .

Aanvullende Aantekening

Derivaten van een chemische verbinding , welke in een postonderverdeling is genoemd of daaronder is begrepen , worden - voor zover niet anders is bepaald - ingedeeld onder de desbetreffende onderverdeling , tenzij deze onderverdeling behoort tot een reeks onderverdelingen van gelijke rangorde ( bijvoorbeeld A , B , C , enz . of I , II , III , enz . ) , waarvan de laatste is aangeduid met het enkele woord " andere " . Luidt de laatste van een reeks onderverdelingen van gelijke rangorde " andere " , dan worden bedoelde derivaten daaronder ingedeeld .

29.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* * * I . KOOLWATERSTOFFEN , ALSMEDE HALOGEEN - , SULFO - , NITRO - EN NITROSODERIVATEN DAARVAN * * *

* 29.01 * * Koolwaterstoffen : * * *

* A * * met open koolstofketen ( acyclische ) : * * *

29.01-11 * A I * * bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof * 511.19 * - *

* A II * * bestemd voor ander gebruik : * * *

29.01-14 * * a * verzadigde * 511.19 * - *

* * b * onverzadigde : * * *

29.01-22 * * b 1 * Ethyleen * 511.11 * - *

29.01-24 * * b 2 * Propeen ( propyleen ) * 511.12 * - *

29.01-25 * * b 3 * Butenen ( butylenen ) , butadiënen en methylbutadiënen * 511.13 * - *

29.01-29 * * b 4 * andere * 511.19 * - *

* B * * alicyclische en hydroaromatische , met uitzondering van cycloterpenen : * * *

29.01-31 * B I * * Azuleen en alkylderivaten daarvan * 511.29 * - *

* B II * * andere : * * *

29.01-33 * B II a * * bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof * 511.29 * - *

* B II b * * bestemd voor ander gebruik : * * *

29.01-36 * * 1 * Cyclohexaan * 511.21 * - *

29.01-39 * * 2 * andere * 511.29 * - *

* C * * Cycloterpenen : * * *

29.01-51 * C I * * Pinenen , camfeen , dipenteen * 511.29 * - *

29.01-59 * C II * * andere * 511.29 * - *

* D * * aromatische : * * *

* D I * * Benzeen , tolueen en xylenen : * * *

29.01-61 * D I a * * bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof * 511.29 * - *

* D I b * * bestemd voor ander gebruik : * * *

29.01-63 * * 1 * Benzeen * 511.22 * - *

29.01-64 * * 2 * Tolueen * 511.23 * - *

* * 3 * Xylenen : * * *

29.01-65 * * 3 aa * o-Xyleen * 511.24 * - *

29.01-66 * * 3 bb * m-Xyleen * 511.24 * - *

29.01-67 * * 3 cc * p-Xyleen * 511.24 * - *

29.01-68 * * 3 dd * Mengsels van isomeren * 511.24 * - *

29.01-71 * D II * * Styreen * 511.25 * - *

29.01-73 * D III * * Ethylbenzeen * 511.26 * - *

29.01-75 * D IV * * Cumeen ( isopropylbenzeen ) * 511.29 * - *

29.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 29.01 D ( vervolg ) * * * * *

* D V * * Naftaleen en antraceen : * * *

29.01-77 * * a * Naftaleen * 511.29 * - *

29.01-79 * * b * Antraceen * 511.29 * - *

29.01-81 * D VI * * Bifenyl ( difenyl ) en terfenylen ( trifenylen ) * 511.29 * - *

29.01-99 * D VII * * andere * 511.29 * - *

* 29.02 * * Halogeenderivaten van koolwaterstoffen : * * *

* A * * Halogeenderivaten van koolwaterstoffen met open keten ( acyclische ) : * * *

29.02-10 * A I * * Fluoriden * 511.39 * - *

* A II * * Chloriden : * * *

* A II a * * verzadigde : * * *

29.02-21 * A II a 1 * * Chloormethaan ( methylchloride ) en chloorethaan ( ethylchloride ) * 511.39 * - *

* A II a 2 * * andere : * * *

29.02-23 * * aa * Dichloormethaan ( methyleenchloride ) * 511.39 * - *

29.02-24 * * bb * Chloroforin ( trichloormethaan ) * 511.39 * - *

29.02-25 * * cc * Tetrachloorkoolstof * 511.39 * - *

29.02-26 * * dd * 1,2-Dichloorethaan ( ethyleendichloride ) * 511.39 * - *

29.02-29 * * ee * andere * 511.39 * - *

* A II b * * onverzadigde : * * *

29.02-31 * * 1 * Chloorethyleen ( vinylchloride ) * 511.31 * - *

29.02-33 * * 2 * Trichloorethyleen * 511.32 * - *

29.02-35 * * 3 * Tetrachloorethyleen ( perchloorethyleen ) * 511.33 * - *

29.02-36 * * 4 * 3-Chloorpropeen ( allylchloride ) en 3-chloor-2-methylpropeen ( methallylchloride ) * 511.39 * - *

29.02-38 * * 5 * andere * 511.39 * - *

29.02-40 * A III * * Bromiden * 511.39 * - *

29.02-60 * A IV * * Jodiden * 511.39 * - *

29.02-70 * A V * * Derivaten met halogenen van verschillende soort * 511.39 * - *

* B * * Halogeenderivaten van alicyclische en hydroaromatische koolwaterstoffen : * * *

29.02-81 * * I * Hexachloorcyclohexanen * 511.39 * - *

29.02-89 * * II * andere * 511.39 * - *

* C * * Halogeenderivaten van aromatische koolwaterstoffen : * * *

29.02-91 * * I * Chloorbenzeen * 511.39 * - *

29.02-93 * * II * 1,4-Dichloorbenzeen * 511.39 * - *

29.02-95 * * III * 1,1,1-Trichloorbis(chloorfenyl)ethaan ( DDT ) * 511.39 * - *

29.02-98 * * IV * andere * 511.39 * - *

* 29.03 * * Sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen : * * *

29.03-10 * A * * Sulfoderivaten * 511.40 * - *

29.03

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 29.03 ( vervolg ) * * * * *

* B * * Nitro - en nitrosoderivaten : * * *

29.03-31 * B I * * Trinitrotoluenen en dinitronaftalenen * 511.40 * - *

29.03-39 * B II * * andere * 511.40 * - *

* C * * nader afgeleide verbindingen als bedoeld bij Aantekening 4 op Hoofdstuk 29 : * * *

29.03-51 * C I * * Sulfohalogeenderivaten * 511.40 * - *

29.03-59 * C II * * andere * 511.40 * - *

* * * II . ALCOHOLEN , ALSMEDE HALOGEEN - , SULFO - , NITRO - EN NITROSODERIVATEN DAARVAN * * *

* 29.04 * * Acyclische alcoholen , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan : * * *

* A * * verzadigde eenwaardige alcoholen : * * *

29.04-11 * A I * * Methanol ( methylalcohol ) * 512.11 * - *

29.04-12 * A II * * Propaan-1-ol ( propylalcohol ) en propaan-2-ol ( isopropylalcohol ) * 512.12 * - *

* A III * * Butanol en isomeren daarvan : * * *

29.04-14 * A III a * * 2-Methylpropaan-2-ol ( tert-butylalcohol ) * 512.13 * - *

* A III b * * andere : * * *

29.04-16 * * 1 * Butaan-1-ol ( normale butylalcohol ) * 512.13 * - *

29.04-18 * * 2 * andere * 512.13 * - *

29.04-21 * A IV * * Pentanol ( amylalcohol ) en isomeren daarvan * 512.19 * - *

* A V * * andere : * * *

* * a * Octylalcoholen : * * *

29.04-22 * * a 1 * 2-Ethylhexaan-1-ol * 512.14 * - *

29.04-24 * * a 2 * andere * 512.14 * - *

29.04-25 * * b * Laurylalcohol , stearylalcohol , cetylalcohol * 512.19 * - *

29.04-27 * * c * andere * 512.19 * - *

* B * * onverzadigde eenwaardige alcoholen : * * *

29.04-31 * B I * * Allylalcohol * 512.19 * - *

* B II * * andere : * * *

29.04-35 * * a * Geraniol , citronellol , linalol , rodinol en nerol * 512.19 * - *

29.04-39 * * b * andere * 512.19 * - *

* C * * meerwaardige alcoholen : * * *

* C I * * tweewaardige , driewaardige en vierwaardige alcoholen : * * *

29.04-61 * * a * Ethyleenglycol * 512.15 * - *

29.04-62 * * b * Propyleenglycol * 512.19 * - *

29.04-64 * * c * 2-Methylpentaan-2,4-diol ( hexyleenglycol ) * 512.19 * - *

29.04-65 * * d * andere tweewaardige alcoholen * 512.19 * - *

29.04-66 * * e * Pentaërythritol ( pentaërythriet ) * 512.19 * - *

29.04

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 29.04 C I ( vervolg ) * * * * *

29.04-67 * * f * drie - en andere vierwaardige alcoholen * 512.19 * - *

29.04-71 * C II * * D-Mannitol ( mannitol ) * 512.19 * - *

* C III * * D-Glucitol ( sorbitol ) : * * *

* C III a * * in waterige oplossing : * * *

29.04-73 * C III a 1 * * met een gehalte aan D-mannitol van 2 of minder gewichtspercenten , berekend op het D-glucitolgehalte * 512.19 * - *

29.04-75 * C III a 2 * * andere * 512.19 * - *

* C III b * * andere : * * *

29.04-77 * C III b 1 * * met een gehalte aan D-mannitol van 2 of minder gewichtspercenten , berekend op het D-glucitolgehalte * 512.19 * - *

29.04-79 * C III b 2 * * andere * 512.19 * - *

29.04-80 * C IV * * andere meerwaardige alcoholen * 512.19 * - *

29.04-90 * C V * * Halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten van meerwaardige alcoholen * 512.19 * - *

* 29.05 * * Cyclische alcoholen , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan : * * *

* A * * alicyclische en hydroaromatische : * * *

29.05-11 * A I * * Cyclohexanol , methylcyclohexanolen en dimethylcyclohexanolen * 512.20 * - *

29.05-13 * A II * * Menthol * 512.20 * - *

* A III * * Sterolen en inositolen : * * *

29.05-15 * * a * Sterolen * 512.20 * - *

29.05-16 * * b * Inositolen * 512.20 * - *

29.05-19 * A IV * * andere * 512.20 * - *

* B * * aromatische : * * *

29.05-31 * B I * * Cinnamylalcohol ( kaneelalcohol ) * 512.20 * - *

* B II * * andere : * * *

29.05-51 * * a * Benzylalcohol * 512.20 * - *

29.05-55 * * b * 2-Fenylethanol ( fenylelthylalcohol ) * 512.20 * - *

29.05-59 * * c * andere * 512.20 * - *

* * * III . FENOLEN EN FENOLALCOHOLEN , ALSMEDE HALOGEEN - , SULFO - , NITRO - EN NITROSODERIVATEN DAARVAN * * *

* 29.06 * * Fenolen en fenolalcoholen : * * *

* A * * eenwaardige fenolen : * * *

29.06-11 * A I * * Fenol en zouten daarvan * 512.34 * - *

* A II * * Kresoten en xylenolen , alsmede zouten daarvan : * * *

29.06-12 * * a * Kresolen en zouten daarvan * 512.35 * - *

29.06-14 * * b * Xylenolen en zouten daarvan * 512.36 * - *

29.06

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 29.06 A ( vervolg ) * * * * *

29.06-15 * A III * * Naftolen en zouten daarvan * 512.36 * - *

* A IV * * andere : * * *

29.06-17 * * a * Octylfenol , nonylfenol , alsmede zouten daarvan * 512.36 * - *

29.06-18 * * b * andere * 512.36 * - *

* B * * meerwaardige fenolen : * * *

29.06-31 * B I * * Resorcinol ( resorcine ) en zouten daarvan * 512.36 * - *

29.06-33 * B II * * Hydrochinon * 512.36 * - *

29.06-35 * B III * * Dihydroxynaftalenen en zouten daarvan * 512.36 * - *

29.06-37 * B IV * * 4,4'-Isopropylideendifenol ( 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)-propaan , bisfenol A ) * 512.36 * - *

29.06-38 * B V * * andere * 512.36 * - *

29.06-50 * C * * Fenolalcoholen * 512.36 * - *

* 29.07 * * Halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten van fenolen en van fenolalcoholen : * * *

29.07-10 * A * * Halogeenderivaten * 512.37 * - *

29.07-30 * B * * Sulfoderivaten * 512.37 * - *

* C * * Nitro - en nitrosoderivaten : * * *

29.07-51 * C I * * Pikrinezuur ( 2,4,6-trinitrofenol ) ; loodstyfnaat ( loodtrinitroresorcinaat ) ; trinitroxylenolen en zouten daarvan * 512.37 * - *

29.07-55 * C II * * Dinitrokresolen en trinitro-m-kresol * 512.37 * - *

* C III * * andere : * * *

29.07-61 * * a * Dinoseb ( ISO ) * 512.37 * - *

29.07-69 * * b * andere * 512.37 * - *

29.07-70 * D * * nader afgeleide verbindingen als bedoeld bij Aantekening 4 op Hoofdstuk 29 * 512.37 * - *

* * * IV . ETHERS , ALCOHOLPEROXYDEN , ETHERPEROXYDEN , ALFA - EN BETA EPOXYDEN , ACETALEN EN HEMIACETALEN , ALSMEDE HALOGEEN - , SULFO - , NITRO - EN NITROSODERIVATEN DAARVAN * * *

* 29.08 * * Ethers , etheralcoholen , etherfenolen , etherfenolalcoholen , alcoholperoxyden en etherperoxyden , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan : * * *

* A * * Ethers : * * *

* A I * * met open koolstofketens ( acyclische ) : * * *

29.08-11 * A I a * Diëthylether ( ethylether ) en dichloordiëthylethers * 516.11 * - *

29.08-12 * A I b * * andere * 516.11 * - *

29.08-14 * A II * * alicyclische en hydroaromatische * 516.11 * - *

29.08

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 29.08 A ( vervolg ) * * * * *

* A III * * aromatische : * * *

29.08-15 * A III a * * 4-tert-Butyl-3-methoxy - 2,6-dinitrotolueen * 516.11 * -

29.08-16 * A III b * * Difenylether * 516.11 * - *

29.08-18 * A III c * * andere * 516.11 * - *

* B * * Etheralcoholen : * * *

* B I * * met open koolstofketens ( acyclische ) : * * *

29.08-32 * * a * 2,2'-Oxydiethanol ( diëthyleenglycol ) * 516.11 * - *

* * b * Monoëthers van ethyleenglycol en 2,2'-oxydiëthanol ( diëthyleenglycol ) : * * *

29.08-33 * * b 1 * 2-Methoxyethanol ( monomethylether van ethyleenglycol ) en 2-(2-methoxyethoxy)ethanol ( monomethylether van diëthyleenglycol ) * 516.11 * - *

29.08-35 * * b 2 * 2-Butoxyethanol ( monobutylether van ethyleenglycol ) en 2-(2-butoxyethoxy)ethanol ( monobutylether van diëthyleenglycol ) * 516.11 * - *

29.08-37 * * b 3 * andere * 516.11 * - *

29.08-39 * * c * andere * 516.11 * - *

29.08-40 * B II * * cyclische * 516.11 * - *

* C * * Etherfenolen en etherfenolalcoholen : * * *

29.08-51 * C I * * Guajacol en kaliumguajacolsulfonaten * 516.11 * - *

29.08-59 * C II * * andere * 516.11 * - *

29.08-70 * D * * Alcoholperoxyden en etherperoxyden * 516.11 * - *

* 29.09 * * Epoxyden , epoxyalcoholen , epoxyfenolen en epoxyethers ( alfa - en beta - ) , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan : * * *

29.09-01 * A * * 1-Chloor-2,3-epoxypropaan ( epichloorhydrine ) * 516.19 * - *

* B * * andere : * * *

29.09-10 * * I * Oxiraan ( ethyleenoxyde ) * 516.13 * - *

29.09-30 * * II * Methyloxiraan ( propyleenoxyde ) * 516.14 * - *

29.09-80 * * III * andere * 516.19 * - *

* 29.10 * * Acetalen , bemiacetalen en acetales en hemiacetalen met een of verscheidene zuurstofhoudende groepen , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan : * * *

29.10-10 * A * * 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl-6 - propylpiperonylether ( piperonylbutoxyde ) * 516.12 * - *

29.10-90 * B * * andere * 516.12 * - *

29.11

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* * * V . VERBINDINGEN MET ALDEHYDGROEPEN * * *

* 29.11 * * Aldehyden , aldehydalcoholen , aldehydethers , aldehydfenolen en andere aldehyden met een of verscheidene zuurstofhoudende groepen ; cyclische polymeren van aldehyden ; paraformaldehyd : * * *

* A * * Aldehyden met open koolstofketen ( acyclische ) : * * *

29.11-12 * A I * * Formaldehyd ( methanal ) * 516.21 * - *

29.11-13 * A II * * Aceetaldehyd ( ethanal ) * 516.21 * - *

29.11-17 * A III * * Butyraldehyd ( butanal ) * 516.21 * - *

29.11-18 * A IV * * andere * 516.21 * - *

29.11-30 * B * * alicyclische en hydroaromatische aldehyden * 516.21 * - *

* C * * aromatische aldehyden : * * *

29.11-51 * C I * * Kaneelaldehyd * 516.21 * - *

* C II * * andere : * * *

29.11-53 * * a * Benzaldehyd * 516.21 * - *

29.11-59 * * b * andere * 516.21 * - *

29.11-70 * D * * Aldehydalcoholen * 516.21 * - *

* E * * Aldehydethers , aldehydfenolen en andere aldehyden met een of verscheidene zuurstofhoudende groepen : * * *

* E I * * Vanilline ( 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyd ) en 3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd ( " ethylvanilline " ) : * * *

29.11-81 * * a * Vainille ( 4-hydroxy-3 - methoxybenzaldehyd ) * 516.21 * - *

29.11-83 * * b * 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd ( " ethylvanilline " ) * 516.21 * - *

29.11-85 * E II * * andere * 516.21 * - *

* F * * cyclische polymeren van aldehyden : * * *

29.11-91 * F I * * 1,3,5-Trioxaan ( trioxymethyleen ) * 516.21 * - *

29.11-93 * F II * * andere * 516.21 * - *

29.11-97 * G * * Polyformaldehyd ( paraformaldehyd ) * 516.21 * - *

29.12-00 * 29.12 * * Halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten van de verbindingen bedoeld bij post 29.11 * 516.22 * - *

* * * VI . KETONEN EN CHINONEN * * *

* 29.13 * * Ketonen , ketonalcoholen , ketonfenolen , ketonaldehyden , chinonen , chinonalcoholen , chinonfenolen , chinonaldehyden en andere ketonen en chinonen met een of verscheidene zuurstofhoudende groepen , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan : * * *

* A * * Ketonen met open koolstofketen ( acyclische ) : * * *

* A I * * eenwaardige ketonen : * * *

29.13-11 * * a * Aceton * 516.23 * - *

29.13-12 * * b * Butaan-2-on ( methylethylketon ) * 516.24 * - *

29.13-13 * * c * 4-Methylpentaan-2-on ( methylisobutylketon ) * 516.29 * - *

29.13

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 29.13 A I ( vervolg ) * * * * *

29.13-16 * * d * andere * 516.29 * - *

29.13-18 * A II * * meerwaardige ketonen * 516.29 * - *

* B * * alicyclische en hydroaromatische ketonen : * * *

* B I * * Bornaan-2-on ( kamfer ) : * * *

29.13-21 * B I a * * ruwe natuurlijke * 516.29 * - *

29.13-23 * B I b * * andere ( natuurlijke , andere dan ruwe , alsmede synthetische ) * 516.29 * - *

* B II * * andere : * * *

29.13-25 * * a * Cyclohexanon , methylcyclohexanonen * 516.29 * - *

29.13-26 * * b * Iononen en methyliononen * 516.29 * - *

29.13-28 * * c * andere * 516.29 * - *

* C * * aromatische ketonen : * * *

29.13-31 * C I * * Methylnaftylketonen ( acetonaftonen ) * 516.29 * - *

29.13-33 * C II * * 4-Fenylbutenon ( benzylideenaceton ) * 516.29 * - *

29.13-39 * C III * * andere * 516.29 * - *

* D * * Ketonalcoholen en ketonaldehyden : * * *

* D I * * met open koolstofketen ( acyclische ) , alsmede alicyclische en hydroaromatische : * * *

29.13-42 * D I a * * 4-Hydroxy-4-methylpentaan-2-on ( diacetonalcohol ) * 516.29 * - *

29.13-43 * D I b * * andere * 516.29 * - *

29.13-45 * D II * * aromatische * 516.29 * - *

29.13-50 * E * * Ketonfenolen en andere ketonen met een of verscheidene zuurstofhoudende groepen * 516.29 * - *

* F * * Chinonen , chinonalcoholen , chinonfenolen , chinonaldehyden en andere chinonen met een of verscheidene zuurstofhoudende groepen : * * *

29.13-61 * * I * Anthrachinon * 516.29 * - *

29.13-69 * * II * andere * 516.29 * - *

* G * * Halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten : * * *

29.13-71 * G I * * 4'-tert-Butyl-2',6'-dimethyl - 3',5'-dinitroacetofenon ( ketonmuskus ) * 516.29 * - *

29.13-78 * G II * * andere * 516.29 * - *

29.14

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* * * VII . CARBONZUREN , DAARVAN AFGELEIDE ZUURANHYDRIDEN , ZUURHALOGENIDEN , ACYLPEROXYDEN EN PERZUREN , ALSMEDE HALOGEEN - , SULFO - , NITRO - EN NITROSODERIVATEN DAARVAN * * *

* 29.14 * * Eenwaardige carbonzuren , daarvan afgeleide zuuranhydriden , zuurhalogeniden , acylperoxyden en perzuren , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan : * * *

* A * * verzadigde eenwaardige carbonzuren met open koolstofketen ( acyclische ) : * * *

* A I * * Mierezuur , alsmede zouten en esters daarvan : * * *

29.14-12 * * a * Mierezuur * 513.79 * - *

29.14-13 * * b * Zouten van mierezuur * 513.79 * - *

29.14-14 * * c * Esters van mierezuur * 513.79 * - *

* A II * * Azijnzuur , alsmede zouten en esters daarvan : * * *

29.14-17 * A II a * * Azijnzuur * 513.71 * - *

* A II b * * Zouten van azijnzuur : * * *

29.14-23 * A II b 1 * * Natriumacetaat * 513.71 * - *

29.14-25 * A II b 2 * * Kobaltacetaten * 513.71 * - *

29.14-29 * A II b 3 * * andere * 513.71 * - *

* A II c * * Esters van azijnzuur : * * *

* A II c 1 * * Ethylacetaat vinylacetaat , propylacetaat en isopropylacetaat : * * *

29.14-31 * * aa * Ethylacetaat * 513.72 * - *

29.14-32 * * bb * Vinylacetaat * 513.72 * - *

29.14-33 * * cc * Propylacetaat , isopropylacetaat * 513.72 * - *

* A II c 2 * * Methylacetaat , butylacetaat , isobutylacetaat , pentylacetaat ( amylacetaat ) , isopentylacetaat ( isoamylacetaat ) en glycerolacetaten : * * *

29.14-35 * * aa * Methylacetaat * 513.72 * - *

29.14-37 * * bb * Butylacetaat * 513.72 * - *

29.14-38 * * cc * Isobutylacetaat * 513.72 * - *

29.14-39 * * dd * Pentylacetaat ( amylacetaat ) , isopentylacetaat ( isoamylacetaat ) en glycerolacetaten * 513.72 * - *

29.14-41 * A II c 3 * * p-Tolylacetaat , fenylpropylacetaten , benzylacetaat , rodinylacetaat , santalylacetaat en de acetaten van fenylethaan-1,2-diol * 513.72 * - *

* A II c 4 * * andere : * * *

29.14-43 * * aa * 2-Ethoxyethylacetaat ( ethylglycolacetaat ) * 513.72 * - *

29.14-45 * * bb * andere * 513.72 * - *

29.14-47 * A III * * Azijnzuuranhydride * 513.79 * - *

29.14-49 * A IV * * Acetylhalogeniden * 513.79 * - *

29.14-53 * A V * * Broomazijnzuren , alsmede zouten en esters daarvan * 513.79 * - *

29.14-55 * A VI * * Propionzuur , alsmede zouten en esters daarvan * 513.79 * - *

29.14

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 29.14 A ( vervolg ) * * * * *

29.14-57 * A VII * * Boterzuur en isoboterzuur , alsmede zouten en esters daarvan * 513.79 * - *

29.14-59 * A VIII * * Valeriaanzuur en isomeren daarvan , zouten en esters van deze verbindingen daaronder begrepen * 513.79 * - *

* A IX * * Palmitinezuur , alsmede zouten en esters daarvan : * * *

29.14-61 * A IX a * * Palmitinezuur * 513.79 * - *

29.14-62 * A IX b * * Zouten en esters , van palmitinezuur * 513.79 * - *

* A X * * Stearinezuur , alsmede zouten en esters daarvan : * * *

29.14-64 * A X a * * Stearinezuur * 513.79 * - *

* A X b * * Zouten en esters , van stearinezuur : * * *

29.14-65 * A X b 1 * * Zinkstearaat en magnesiumstearaat * 513.79 * - *

* A X b 2 * * andere : * * *

29.14-66 * * aa * Zouten van stearinezuur * 513.79 * - *

29.14-67 * * bb * Esters van stearinezuur * 513.79 * - *

* A XI * * andere : * * *

29.14-68 * * a * Mono - , di - en trichloorazijnzuur , alsmede zouten en esters daarvan * 513.79 * - *

29.14-69 * * b * andere * 513.79 * - *

* B * * onverzadigde eenwaardige carbonzuren met open koolstofketen ( acyclische ) : * * *

29.14-71 * B I * * Methacrylzuur , alsmede zouten en esters daarvan * 513.73 * - *

* B II * * Undeceenzuren , alsmede zouten en esters daarvan : * * *

29.14-73 * B II a * * Undeceenzuren * 513.79 * - *

29.14-74 * B II b * * Zouten en esters , van undeceenzuren * 513.79 * - *

* B III * * Oliezuur , alsmede zouten en esters daarvan : * * *

29.14-76 * B III a * * Oliezuur * 513.79 * - *

29.14-77 * B III b * * Zouten en esters , van oliezuur * 513.79 * - *

* B IV * * andere : * * *

29.14-81 * B IV a * * Hexa-2,4-dieenzuur ( sorbinezuur ) en acrylzuur andere * 513.79 * - *

29.14-83 * B IV b * * andere * 513.79 * - *

29.14-86 * C * * alicyclische en hydroaromatische eenwaardige carbonzuren * 513.79 * - *

* D * * eenwaardige aromatische carbonzuren : * * *

29.14-91 * D I * * Benzoëzuur , alsmede zouten en esters daarvan * 513.79 * - *

29.14-93 * D II * * Benzoylchloride * 513.79 * - *

29.14-95 * D III * * Fenylazijnzuur , alsmede zouten en esters daarvan * 513.79 * - *

* D IV * * andere : * * *

29.14-96 * * a * Dibenzoylperoxyde ( benzoylperoxyde ) * 513.79 * - *

29.14-98 * * b * andere * 513.79 * - *

29.15

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 29.15 * * Meerwaardige carbonzuren , daarvan afgeleide zuuranhydriden , zuurhalogeniden , acylperoxyden en perzuren , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan : * * *

* A * * meerwaardige carbonzuren met open koolstofketen ( acyclische ) : * * *

29.15-11 * A I * * Oxaalzuur , alsmede zouten en esters daarvan * 513.89 * - *

* A II * * Malonzuur en adipinezuur , alsmede zouten en esters daarvan : * * *

29.15-12 * * a * Malonzuur , alsmede zouten en esters daarvan * 513.89 * - *

29.15-14 * * b * Adipinezuur en zouten daarvan * 513.89 * - *

29.15-16 * * c * Esters van adipinezuur * 513.89 * - *

29.15-17 * A III * * Maleïnezuuranhydride * 513.81 * - *

* A IV * * Azelaïnezuur en sebacinezuur , alsmede zouten en esters daarvan : * * *

29.15-21 * A IV a * * Azelaïnezuur en sebacinezuur * 513.89 * - *

29.15-23 * A IV b * * Zouten en esters , van azelaïnezuur en van sebacinezuur * 513.89 * - *

29.15-27 * A V * * andere * 513.89 * - *

29.15-30 * B * * alicyclische en hydroaromatische meerwaardige carbonzuren * 513.89 * - *

* C * * meerwaardige aromatische carbonzuren : * * *

29.15-40 * C I * * Ftaalzuuranhydride * 513.82 * - *

* C II * * Tereftaalzuur , alsmede zouten en esters daarvan : * * *

29.15-51 * * a * Tereftaalzuur en zouten daarvan * 513.89 * - *

29.15-59 * * b * Esters van tereftaalzuur * 513.84 * - *

* C III * * andere : * * *

29.15-61 * * a * Dibutylftalaten ( ortho ) * 513.89 * - *

29.15-63 * * b * Dioctylorthoftalaten * 513.83 * - *

29.15-65 * * c * Diisooctyl - , diisononyl - , diisodecylftalaat * 513.89 * - *

29.15-71 * * d * andere esters van ftaalzuren * 513.89 * - *

29.15-75 * * e * andere * 513.89 * - *

* 29.16 * * Carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen , fenolische hydroxylgroepen , aldehyd - of ketongroepen en andere carbonzuren met een of verscheidene zuurstofhoudende groepen , van deze verbindingen afgeleide zuuranhydriden , zuurhalogeniden , acylperoxyden en perzuren , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan : * * *

* A * * Carbonzuren met alcoholische hydroxylgroepen : * * *

29.16-11 * A I * * Melkzuur , alsmede zouten en esters daarvan * 513.90 * - *

29.16-13 * A II * * Appelzuur , alsmede zouten en esters daarvan * 513.90 * - *

* A III * * Wijnsteenzuur , alsmede zouten en esters daarvan : * * *

29.16-16 * * a * Wijnsteenzuur * 513.90 * - *

29.16-18 * * b * andere * 513.90 * - *

* A IV * * Citroenzuur , alsmede zouten en esters daarvan : * * *

29.16-21 * A IV a * * Citroenzuur * 513.90 * - *

29.16

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 29.16 A IV ( vervolg ) * * * * *

29.16-29 * A IV b * * andere * 513.90 * - *

29.16-31 * A V * * Gluconzuur , alsmede zouten en esters daavan * 513.90 * - *

29.16-33 * A VI * * Amandelzuur ( fenylglycolzuur ) , alsmede zouten en esters daarvan * 513.90 * - *

29.16-36 * A VII * * Cholzuur en 3a,12a-dihydroxy - 5b-cholaan-24-zuur ( desoxycholzuur ) , alsmede zouten en esters daarvan * 513.90 * - *

* A VIII * * andere : * * *

29.16-41 * A VIII a * * met open koolstofketen ( acyclische ) * 513.90 * - *

29.16-45 * A VIII b * * cyclische * 513.90 * - *

* B * * Carbonzuren met fenolische hydroxylgroepen : * * *

* B I * * Salicylzuur en O-acetylsalicylzuur , alsmede zouten en esters daarvan : * * *

29.16-51 * B I a * * Salicylzuur * 513.90 * - *

29.16-53 * B I b * * Zouten van salicylzuur * 513.90 * - *

* B I c * * Esters van salicylzuur : * * *

29.16-55 * B I c 1 * * Methylsalicylaat en fenylsalicylaat * 513.90 * - *

29.16-57 * B I c 2 * * andere * 513.90 * - *

29.16-59 * B I d * * O-Acetylsalicylzuur , alsmede zouten en esters daarvan * 513.90 * - *

29.16-61 * B II * * Sulfosalicylzuren , alsmede zouten en esters daarvan * 513.90 * - *

29.16-63 * B III * * 4-Hydroxybenzoëzuur , alsmede zouten en esters daarvan * 513.90 * - *

* B IV * * Galluszuur ( 3,4,5-trihydroxybenzoëzuur ) , alsmede zouten en esters daarvan : * * *

29.16-65 * B IV a * * Galluszuur ( 3,4,5-trihydroxybenzoëzuur ) * 513.90 * - *

29.16-67 * B IV b * * Zouten en esters , van galluszuur ( 3,4,5-trihydroxybenzoëzuur ) * 513.90 * - *

29.16-71 * B V * * Hydroxynaftoëzuren , alsmede zouten en esters daarvan * 513.90 * - *

29.16-75 * B VI * * andere * 513.90 * - *

* C * * Carbonzuren met aldehyd - of ketongroepen : * * *

29.16-81 * C I * * Dehydrocholzuur ( INN ) , alsmede zouten daarvan * 513.90 * - *

29.16-85 * C II * * Ethylacetoacetaat , alsmede zouten daarvan * 513.90 * - *

29.16-89 * C III * * andere * 513.90 * - *

29.16-90 * D * * andere carbonzuren met een of verscheidene zuurstofhoudende groepen * 513.90 * - *

* * * VIII . ESTERS VAN ANORGANISCHE ZUREN , ALSMEDE ZOUTEN , HALOGEEN - , SULFO - , NITRO - EN NITROSODERIVATEN DAARVAN * * *

* 29.19 * * Fosforzure esters en zouten daarvan , lactofosfaten daaronder begrepen , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrisoderivaten van fosforzure esters en zouten daarvan : * * *

29.19-10 * A * * myo-Inositolhexakis(dihydrogeenfosfaat ) ( fytinezuur ) en zouten daarvan ( fytaten ) en lactofosfaten * 516.31 * - *

29.19

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 29.19 ( vervolg ) * * * * *

* B * * Tributylfosfaten , trifenylfosfaat , tritolylfosfaten , trixylylfosfaten en tris(2-chloorethyl)fosfaat : * * *

29.19-31 * * I * Tritolylfosfaten * 516.31 * - *

29.19-39 * * II * Tributylfosfaten , trifenylfosfaat , trixylylfosfaten en tris(2-chloorethyl)fosfaat * 516.31 * - *

* C * * andere : * * *

29.19-91 * * I * Glycerofosforzuren en glycerofosfaten ; o-methoxyfenylfosfaat ( guajakolfosfaat ) * 516.31 * - *

29.19-99 * * II * andere * 516.31 * - *

* 29.21 * * Andere esters van anorganische zuren ( met uitzondering van halogeenwaterstofzure esters ) , alsmede zouten , halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan : * * *

29.21-10 * A * * zwavelzure en koolzure esters , alsmede zouten , halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan * 516.39 * - *

* B * * andere produkten : * * *

29.21-20 * B I * * Ethyleendinitraat ( ethyleenglycoldinitraat ) , D-mannitolhexanitraat , glyceroltrinitraat , pentaerytritoltetranitraat ( pentriet ) en oxydiëthyleendinitraat ( diëthyleenglycoldinitraat ) * 516.39 * - *

29.21-90 * B II * * andere * 516.39 * - *

* * * IX . VERBINDINGEN MET STIKSTOFHOUDENDE GROEPEN * * *

* 29.22 * * Aminoverbindingen : * * *

* A * * eenwaardige aminoverbindingen met open koolstofketens ( acyclische ) : * * *

29.22-11 * A I * * Methylamine , dimethylamine en trimethylamine , alsmede zouten daarvan * 514.50 * - *

29.22-13 * A II * * Diëthylamine en zouten daarvan * 514.50 * - *

* A III * * andere : * * *

29.22-14 * * a * Triëthylamine en zouten daarvan * 514.50 * - *

29.22-16 * * b * Isopropylamine en zouten daarvan * 514.50 * - *

29.22-18 * * c * andere * 514.50 * - *

* B * * meerwaardige aminoverbindingen met open koolstofketens ( acyclische ) : * * *

29.22-21 * B I * * Hexamethyleendiamine en zouten daarvan * 514.50 * - *

* B II * * andere : * * *

29.22-25 * * a * Ethyleendiamine ( diaminoëthaan ) en zouten daarvan * 514.50 * - *

29.22-29 * * b * andere * 514.50 * -

* C * * alicyclische en hydroaromatische eenwaardige en meerwaardige aminoverbindingen : * * *

29.22-31 * C I * * Cyclohexylamine en cyclohexyldimethylamine , alsmede zouten daarvan * 514.50 * - *

29.22-39 * C II * * andere * 514.50 * - *

29.22

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 29.22 ( vervolg ) * * * * *

* D * * eenwaardige aromatische aminoverbindingen : * * *

* D I * * Aniline , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan , zouten van deze verbindingen daaronder begrepen : * * *

29.22-43 * * a * Aniline en zouten daarvan * 514.50 * - *

29.22-49 * * b * andere * 514.50 * - *

29.22-51 * D II * * N-Methyl-N,2,4,6-tetranitroaniline ( tetryl ) * 514.50 * - *

* D III * * Toluïdinen , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan , zouten van deze verbindingen daaronder begrepen : * * *

29.22-52 * * a * Toluïdinen en zouten daarvan * 514.50 * - *

29.22-54 * * b * andere * 514.50 * - *

29.22-55 * D IV * * Xylidinen , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan , zouten van deze verbindingen daaronder begrepen * 514.50 * - *

* D V * * Difenylamine , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan , zouten van deze verbindingen daaronder begrepen : * * *

29.22-61 * D V a * * Dipicrylamine ( hexyl ) * 514.50 * - *

29.22-69 * D V b * * andere * 514.50 * - *

* D VI * * 1-Naftylamine , 2-naftylamine , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan , zouten van deze verbindingen daaronder begrepen : * * *

29.22-71 * D VI a * * 2-Naftylamine en zouten daarvan * 514.50 * - *

29.22-79 * D VI b * * andere * 514.50 * - *

29.22-80 * D VII * * andere * 514.50 * - *

* E * * meerwaardige aromatische aminoverbindingen : * * *

29.22-91 * E I * * Fenyleendiaminen en methylfenyleendiaminen ( diaminotoluenen ) , alsmede halogeen - , sulfo - , nitro - en nitrosoderivaten daarvan , zouten van deze verbindingen daaronder begrepen * 514.50 * - *

29.22-99 * E II * * andere * 514.50 * - *

* 29.23 * * Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen : * * *

* A * * Aminoalcoholen ; aminoëthers ; aminoësters : * * *

29.23-11 * A I * * 2-Aminoëthanol ( ethanolamine ) en zouten daarvan * 514.60 * - *

* A II * * andere : * * *

29.23-14 * * a * Diëthanolamine en zouten daarvan * 514.60 * - *

29.23-16 * * b * 2,2',2''-Nitrilotriëthanol ( triëthanolamine ) en zouten daarvan * 514.60 * - *

29.23-17 * * c * Aminoarylethanolen en zouten daarvan * 514.60 * - *

29.23-19 * * d * andere * 514.60 * - *

* B * * Aminonaftolen en andere aminofenolen ; aminoarylethers ; aminoarylesters : * * *

29.23-31 * B I * * Anisidinen , dimethoxybifenylyleendiaminen ( bianisidinen ) en fenetidinen , alsmede zouten daarvan * 514.60 * - *

29.23

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 29.23 B ( vervolg ) * * * * *

29.23-39 * B II * * andere * 514.60 * - *

29.23-50 * C * * Aminoaldehyden ; aminoketonen ; aminochinonen * 514.60 * - *

* D * * Aminozuren : * * *

29.23-71 * D I * * Lysine en esters daarvan , alsmede zouten van deze verbindingen * 514.60 * - *

29.23-73 * D II * * Sarcosine en zouten daarvan * 514.60 * - *

29.23-75 * D III * * Glutaminezuur en zouten daarvan * 514.60 * - *

29.23-77 * D IV * * Glycine * 514.60 * - *

* D V * * andere : * * *

29.23-78 * * a * 4-Aminobenzoëzuur ( p-aminobenzoëzuur ) , alsmede zouten en esters daarvan * 514.60 * - *

29.23-79 * * b * andere * 514.60 * - *

29.23-90 * E * * Aminofenolalcoholen ; aminofenolzuren ; andere aminoverbindingen met een of verscheidene zuurstofhoudende groepen * 514.60 * - *

* 29.24 * * Quaternaire ammoniumzouten en -hydroxyden , lecithinen en andere fosfoaminolipiden daaronder begrepen : * * *

29.24-10 * A * * Lecithinen en andere fosfoaminolipiden * 514.81 * - *

29.24-90 * B * * andere * 514.81 * - *

* 29.25 * * Amidoverbindingen van carbonzuren en van koolzuur : * * *

* A * * Amidoverbindingen met open koolstofketens ( acyclische ) : * * *

* A I * * Asparagine en zouten daarvan : * * *

29.25-13 * A I a * * Asparagine * 514.70 * - *

29.25-15 * A I b * * Zouten van asparagine * 514.70 * - *

29.25-19 * A II * * andere * 514.70 * - *

* B * * cyclische amidoverbindingen : * * *

* B I * * Ureïnen : * * *

29.25-31 * B I a * * 4-Ethoxyfenylureum ( dulcine ) * 514.70 * - *

29.25-39 * B I b * * andere * 514.70 * - *

* B II * * Ureïden : * * *

29.25-41 * B II a * * Fenobarbital ( INN ) en zouten daarvan * 514.70 * - *

29.25-45 * B II b * * Barbital ( INN ) en zouten daarvan * 514.70 * - *

29.25-49 * B II c * * andere * 514.70 * - *

* B III * * andere cyclische amidoverbindingen : * * *

29.25-51 * B III a * * Lidocaïne ( INN ) * 514.70 * - *

* B III b * * andere : * * *

29.25-53 * * 1 * Paracetamol ( INN ) * 514.70 * - *

29.25-99 * * 2 * andere * 514.70 * - *

29.26

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 29.26 * * Imidoverbindingen van carbonzuur ( orthosulfobenzoëzuurimide en zouten daarvan daaronder begrepen ) en iminoverbindingen ( hexamethyleentetramine en trimethyleentrinitramine daaronder begrepen ) : * * *

* A * * Imidoverbindingen : * * *

29.26-11 * A I * * 1,2-Benzisothiazool-3-on-1,1-dioxyde ( o-benzoësulfimide , saccharine ) en zouten daarvan * 514.82 * - *

29.26-19 * A II * * andere * 514.82 * - *

* B * * Iminoverbindingen : * * *

29.26-31 * B I * * Aldiminen * 514.82 * - *

* B II * * andere iminoverbindingen : * * *

29.26-35 * B II a * * Methenamine ( INN ) ( hexamethyleentetramine ) * 514.82 * - *

29.26-37 * B II b * * Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5 - triazine ( hexogeen , trimethyleentrinitramine ) * 514.82 * - *

* B II c * * andere : * * *

29.26-38 * * 1 * Guanidine en zouten daarvan * 514.82 * - *

29.26-39 * * 2 * andere * 514.82 * - *

* 29.27 * * Cyanoverbindingen : * * *

29.27-10 * * A * Acrylonitril * 514.83 * - *

29.27-50 * * B * 2-Hydroxy-2-methylpropiononitril ( acetoncyaanhydrine ) * 514.84 * - *

29.27-90 * * C * andere * 514.84 * - *

29.28-00 * 29.28 * * Diazonium - ( diazo - ) , azo - en azooxyverbindingen * 514.85 * - *

29.29-00 * 29.29 * * Organische derivaten van hydrazine of van hydroxylamine * 514.86 * - *

29.30-00 * 29.30 * * Andere verbindingen met stikstofhoudende groepen * 514.89 * - *

* * * X . ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN METALLOIDEN EN VAN METALEN , HETEROCYCLISCHE VERBINDINGEN * * *

* 29.31 * * Organische zwavelverbindingen : * * *

29.31-10 * A * * Xanthaten ( xanthogenaten ) * 515.40 * - *

* B * * andere : * * *

29.31-30 * * I * Thiocarbaminaten en dithiocarbaminaten * 515.40 * - *

29.31-50 * * II * Thiuraamsulfiden * 515.40 * - *

29.31-60 * * III * Cysteine en cystine , alsmede derivaten daarvan * 515.40 * - *

29.31-90 * * IV * andere * 515.40 * - *

29.33-00 * 29.33 * * Organische kwikverbindingen * 515.51 * - *

* 29.34 * * Andere organische verbindingen van metalloïden en van metalen : * * *

29.34-01 * A * * organische arseenverbindingen * 515.59 * - *

29.34-10 * B * * Tetraëthyllood * 515.59 * - *

29.34-90 * C * * andere * 515.59 * - *

29.35

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 29.35 * * Heterocyclische verbindingen , nucleïnezuren daaronder begrepen : * * *

29.35-01 * A * * 2-Furaldehyd ( furfuraldehyd , furfural , furfurol ) en benzofuraan ( cumaron ) * 515.69 * - *

29.35-15 * B * * Furfurylalcohol en tetrahydrofurfurylalcohol * 515.69 * - *

29.35-17 * C * * Thiofeen * 515.69 * - *

29.35-25 * D * * Pyridine en zouten daarvan 515.69 * - *

29.35-27 * E * * Indool en 3-methylindool ( skatol ) , alsmede zouten daarvan * 515.69 * - *

29.35-31 * F * * Esters van nicotinezuur ( INN ) ; nikethamide ( INN ) en zouten daarvan * 515.69 * - *

29.35-35 * G * * Chinoline en zouten daarvan * 515.69 * - *

* H * * Fenazon ( INN ) en aminofenazon ( INN ) ( amidopyrine ) , alsmede derivaten daarvan : * * *

29.35-41 * H I * * Propyfenazon ( INN ) * 515.69 * - *

* H II * * andere : * * *

29.35-47 * * a * Fenazon ( INN ) en aminofenazon ( INN ) ( amidopyrine ) , en zouten daarvan * 515.69 * - *

29.35-49 * * b * andere * 515.69 * - *

29.35-51 * IJ * * Nucleïnezuren en zouten daarvan * 515.69 * - *

29.35-55 * K * * 3-Picoline * 515.69 * - *

* L * * Di(benzothiazool-2-yl)disulfide ; benzimidazool-2-thiol ( mercaptobenzimidazool ) ; benzothiazool-2-thiol ( mercaptobenzothiazool ) en zouten daarvan : * * *

29.35-61 * * I * Benzimidazool-2-thiol ( mercaptobenzimidazool ) * 515.69 * - *

29.35-63 * * II * Di(benzothiazool-2-yl)disulfide * 515.69 * - * 29.35-67 * * III * Benzothiazool-2-thiol ( mercaptobenzothiazool ) en zouten daarvan * 515.69 * - *

29.35-71 * M * * Santonine * 515.69 * - *

29.35-76 * N * * Cumarine , methylcumarinen en ethylcumarinen * 515.69 * - *

29.35-85 * O * * Fenolftaleïne * 515.69 * - *

29.35

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 29.35 ( vervolg ) * * * * *

* P * * 6-Allyl-6,7-dihydro-5 H-dibenzo(c,e)azepine ( azapetine ) en zouten daarvan ; * * *

* * * Atrazine ( ISO ) : * * *

* * * Chloordiazepoxyde ( INN ) en zouten daarvan ; * * *

* * * Chloorprothixeen ( INN ) ; * * *

* * * Dextromethorfan ( INN ) en zouten daarvan ; * * *

* * * Diazinon ( ISO ) ; * * *

* * * Halogeenderivaten van chinoline ; * * *

* * * Imipraminehydrochloride ( INNM ) ; * * *

* * * Iproniazide ( INN ) ; * * *

* * * Ketobemidonhydrochloride ( INNM ) ; * * *

* * * Nafazolinehydrochloride ( INNM ) en nafazolinenitraat ( INNM ) ; * * *

* * * Fenindamine ( INN ) en zouten daarvan ; * * *

* * * Fentolamine ( INN ) ; * * *

* * * Fenylbutazon ( INN ) ; * * *

* * * Propazine ( ISO ) ; * * *

* * * Pyridostigminebromide ( INN ) ; * * *

* * * Derivaten van chinolinecarbonzuren ; * * *

* * * Simazine ( ISO ) ; * * *

* * * Thenalidine ( INN ) en tartraten en maleïnaten daarvan ; * * *

* * * Thiëthylperazine ( INN ) ; * * *

* * * Thioridazine ( INN ) en zouten daarvan ; * * *

* * * Tolazolinehydrochloride ( INNM ) : * * *

29.35-86 * * I * Halogeenderivaten van chinoline ; derivaten van chinolinecarbonzuren * 515.69 * - *

29.35-87 * * II * andere * 515.69 * - *

* Q * * andere : * * *

29.35-88 * * I * Furazolidoon ( INN ) * 515.69 * - *

29.35-89 * * II * Ethoxychinolinen ; 5-nitro-2-furaldehydesemicarbazon ( nitrofurazon ) * 515.69 * - *

29.35-91 * * III * Verbindingen met lactamringen * 515.61 * - *

29.35-92 * * IV * Melamine * 515.69 * - *

29.35-93 * * V * Piperazine ( diëthyleendiamine ) en 2,5-dimethylpiperazine ( 2,5-dimethyldiëthyleendiamine ) en zouten daarvan * 515.69 * - *

29.35-94 * * VI * Tetrahydrofuraan * 515.69 * - *

29.35-96 * * VII * Cocarboxylase ( INN ) * 515.69 * - *

29.35-97 * * VIII * Derivaten van benzothiazool-2-thiol ( mercaptobenzothiazool ) ( met uitzondering van de zouten van benzothiazool-2-thiol ) * 515.69 * - *

29.35-99 * * IX * andere * 515.69 * - *

29.36-00 * 29.36 * * Sulfonamidoverbindingen * 515.71 * - *

29.37

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

29.37-00 * 29.37 * * Verbindingen met sultouringen en verbindingen met sultamringen * 515.72 * - *

* * * XI . PROVITAMINEN , VITAMINEN EN HORMONEN , NATUURLIJKE OF DOOR SYNTHESE GEREPRODUCEERD * * *

* 29.38 * * Provitaminen en vitaminen , natuurlijke of door synthese gereproduceerd ( natuurlijke concentraten daaronder begrepen ) , alsmede derivaten daarvan , welke hoofdzakelijk als vitaminen worden gebruikt , ook indien deze stoffen onderling zijn vermengd of in oplossingen zijn gebracht : * * *

29.38-10 * A * * Provitaminen , niet vermengd , ook indien in water opgelost * 541.10 * - *

* B * * Vitaminen , niet vermengd , ook indien in water opgelost : * * *

29.38-21 * B I * * Vitaminen A * 541.10 * - *

* B II * * Vitaminen B2 , B3 , B6 , B12 en H : * * *

29.38-25 * * a * Vitamine B12 * 541.10 * - *

29.38-31 * * b * Vitamine B2 * 541.10 * - *

29.38-33 * * c * Vitamine B3 * 541.10 * - *

29.38-35 * * d * Vitamine B6 en vitamine H * 541.10 * - *

29.38-40 * B III * * Vitamine B9 * 541.10 * - *

29.38-50 * B IV * * Vitamine C * 541.10 * - *

29.38-60 * B V * * andere vitaminen * 541.10 * - *

* C * * natuurlijke concentraten van vitaminen : * * *

29.38-71 * C I * * natuurlijke concentraten van vitaminen A + D * 541.10 * - *

29.38-79 * C II * * andere * 541.10 * - *

29.38-80 * D * * Mengsels , ook indien in oplossingen ; oplossingen , andere dan die in water , van provitaminen of van vitaminen * 541.10 * - *

* 29.30 * * Hormonen , natuurlijke of door synthese gereproduceerd ; derivaten van die hormonen , welke hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt ; andere steroïden welke hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt : * * *

29.39-10 * A * * Adrenaline * 541.59 * g *

29.39-30 * B * * Insuline * 541.51 * g *

* C * * Hormonen van de voorkwab van de hersenklier en dergelijke hormonen : * * *

29.39-51 * C I * * gonadotrope hormonen * 541.52 * g *

29.39-59 * C II * * andere * 541.52 * g *

* D * * Hormonen uit de bijnierschors : * * *

29.39-71 * D I * * Cortison ( INN ) en hydrocortison ( INN ) , alsmede acetaten daarvan ; prednison ( INN ) en prednisolon ( INN ) * 541.53 * g *

* D II * * andere : * * *

29.39-75 * * a * Halogeenderivaten van hormonen uit de bijnierschors * 541.53 * g *

29.39

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 29.39 D II ( vervolg ) * * * * *

29.39-78 * * b * andere * 541.53 * g *

29.39-91 * E * * andere hormonen en andere steroïden * 541.59 * g *

* * * XII . GLUCOSIDEN ( HETEROSIDEN ) EN PLANTENALKALOIDEN , NATUURLIJKE OF DOOR SYNTHESE GEREPRODUCEERD , ALSMEDE ZOUTEN , ETHERS , ESTERS EN ANDERE DERIVATEN DAARVAN * * *

* 29.41 * * Glucosiden ( heterosiden ) , natuurlijke of door synthese gereproduceerd , alsmede zouten , ethers , esters en andere derivaten daarvan : * * *

29.41-10 * A * * Digitalisglucosiden * 541.61 * - *

29.41-30 * B * * Glycyrrizine en glycyrrizinaten * 541.61 * - *

29.41-50 * C * * Rutine en derivaten daarvan * 541.61 * - *

29.41-90 * D * * andere * 541.61 * - *

* 29.42 * * Plantenalkaloïden , natuurlijke of door synthese gereproduceerd , alsmede zouten , ethers , esters en andere derivaten daarvan : * * *

* A * * Alkaloïden van de opiumgroep : * * *

29.42-11 * A I * * Thebaïne en zouten daarvan * 541.40 * g *

29.42-19 * A II * * andere * 541.40 * g *

* B * * Kina-alkaloïden : * * *

29.42-21 * B I * * Kinine en kininesulfaat * 541.40 * - *

29.42-29 * B II * * andere * 541.40 * - *

* C * * andere alkaloïden : * * *

29.42-30 * C I * * Cafeïne en zouten daarvan * 541.40 * - *

* C II * * Cocaïne en zouten daarvan : * * *

29.42-41 * C II a * * ruwe cocaïne * 541.40 * g *

29.42-49 * C II b * * andere * 541.40 * g *

29.42-51 * C III * * Emetine en zouten daarvan * 541.40 * - *

29.42-55 * C IV * * Efedrinen en zouten daarvan * 541.40 * - *

29.42-64 * C V * * Theobromine en derivaten daarvan * 541.40 * - *

29.42-70 * C VI * * Theofylline en aminofylline ( INN ) , alsmede zouten daarvan * 541.40 * - *

* C VII * * andere : * * *

29.42-81 * * a * Alkaloïden van moederkoren * 541.40 * - *

29.42-89 * * b * andere * 541.40 * - *

* * * XIII . ANDERE ORGANISCHE VERBINDINGEN * * *

* 29.43 * * Suikers , chemisch zuiver , met uitzondering van saccharose , van glucose en van lactose ; ethers en esters van suikers en zouten daarvan , andere dan de produkten bedoeld bij de posten 29.39 , 29.41 en 29.42 : * * *

29.43-50 * A * * Ramnose , raffinose en mannose * 516.92 * - *

29.43

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 29.43 ( vervolg ) * * * * *

* B * * andere : * * *

29.43-91 * * I * Fructose ( levulose ) * 516.92 * - *

29.43-98 * * II * andere * 516.92 * - *

* 29.44 * * Antibiotica : * * *

29.44-10 * A * * Penicillinen * 541.31 * - *

29.44-20 * B * * Chlooramfenicol ( INN ) * 541.39 * - *

* C * * andere antibiotica : * * *

* * I * Streptomycinen : * * *

29.44-35 * * I a * Dihydrostreptomycine * 541.32 * - *

29.44-39 * * I b * andere streptomycinen * 541.32 * - *

29.44-91 * * II * Tetracyclinen * 541.33 * - *

29.44-99 * * III * andere antibiotica * 541.39 * - *

29.45-00 * 29.45 * * Andere organische verbindingen * 516.99 * - *

29.97-00 * * * Goederen van Hoofdstuk 29 , vervoerd per post * 911.00 * - *

HOOFDSTUK 30

FARMACEUTISCHE PRODUKTEN

Aantekeningen

1 . Onder geneesmiddelen in de zin van post 30.03 worden verstaan :

a ) produkten , welke met het oog op therapeutisch of profylactisch gebruik gemengd zijn ;

b ) onvermengde produkten , welke geschikt zijn voor hetzelfde gebruik en welke met het oog op dat gebruik hetzij zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein , hetzij voorkomen in afgemeten hoeveelheden .

Bovenstaande bepalingen gelden niet ten aanzien van voedingsmiddelen en dranken ( zoals dieetvoeding , veredelde voedingsmiddelen , voedingsmiddelen voor diabetici , opwekkende dranken en mineraalwater ) , noch ten aanzien van produkten bedoeld bij de posten 30.02 en 30.04 .

Voor de toepassing van vorenstaande bepalingen en van Aantekening 3 d ) op dit Hoofdstuk , worden aangemerkt :

A . als onvermengde produkten :

1 ) onvermengde produkten opgelost in water ;

2 ) alle produkten bedoeld bij een der posten van Hoofdstuk 28 of van Hoofdstuk 29 ;

3 ) enkelvoudige plantenextracten bedoeld bij post 13.03 , welke maar zijn getitreerd of opgelost in ongeacht welk oplosmiddel ;

B . als vermengde produkten :

1 ) colloïdale oplossingen en suspensies ( andere dan colloïdale zwavel ) ;

2 ) plantenextracten , welke verkregen zijn door behandeling van mengsels van plantaardige stoffen ; en

3 ) zouten en concentraten , welke verkregen zijn door verdamping van natuurlijke mineraalwaters .

2 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) medicinaal gedistilleerd aromatisch water en medicinale oplossingen van etherische oliën in water ( post 33.06 ) ;

b ) tandreinigingsmiddelen van alle soorten , ook die met profylactische of therapeutische eigenschappen , welke onder post 33.06 worden ingedeeld ;

c ) zeep en andere produkten bedoeld bij post 34.01 , waaraan medicinale zelfstandigheden zijn toegevoegd .

3 . Onder post 30.05 worden uitsluitend ingedeeld :

a ) steriel catgut en andere steriele hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik ;

b ) steriele laminaria ;

c ) steriele bloedstelpende artikelen , welke door het lichaam geresorbeerd worden , voor de chirurgie en voor de tandheelkunde ;

d ) rontgencontrastmiddelen , alsmede reageermiddelen voor het stellen van een diagnose ( andere dan die bedoeld bij post 30.02 ) , welke bestemd zijn om aan de patiënten zelf te worden toegediend en welke bestaan uit een onvermengd produkt in afgemeten hoeveelheden ofwel uit een mengsel van twee of meer produkten ;

e ) reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloedfactoren ;

f ) tandcement en andere produkten voor tandvulling ;

g ) tassen , dozen , trommels en dergelijke , gevuld met artikelen voor eerste hulp bij ongelukken .

30.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 30.01 * * Klieren en andere organen , voor opotherapeutisch gebruik , gedroogd , ook indien in poedervorm ; extracten van klieren , van andere organen of van afscheidingsprodukten daarvan , voor opotherapeutisch gebruik ; andere dierlijke stoffen , elders genoemd noch elders onder begrepen , voor therapeutische of profylactische doeleinden : * * *

* A * * Klieren en andere organen , gedroogd : * * *

30.01-10 * A I * * in poedervorm * 541.62 * - *

30.01-30 * A II * * niet in poedervorm * 541.62 * - *

* B * * andere : * * *

30.01-40 * B I * * van menselijke oorsprong * 541.62 * - *

* B II * * overige : * * *

30.01-91 * * a * Extracten van klieren , van andere organen of van afscheidingsprodukten daarvan * 541.62 * - *

30.01-98 * * b * andere * 541.62 * - *

* 30.02 * * Sera van geïmmuniseerde dieren of personen ; vaccins , toxinen , cultures van micro-organismen ( fermenten , andere dan gist , daaronder begrepen ) en andere dergelijke produkten : * * *

* A * * Sera en vaccins : * * *

30.02-11 * * I * Sera * 541.64 * - *

* * II * Vaccins : * * *

30.02-13 * * II a * tegen mond - en klauwzeer * 541.64 * - *

* * II b * andere : * * *

30.02-17 * * II b 1 * voor dieren * 541.64 * - *

30.02-19 * * II b 2 * andere * 541.64 * - *

30.02-40 * B * * Cultures van micro-organismen * 541.65 * - *

30.02-90 * C * * andere * 541.65 * - *

* 30.03 * * Gemeensmiddelen voor mennen en dieren : * * *

* A * * niet gereed voor de verkoop in het klein : * * *

30.03-11 * A I * * bevattende jood ( jodium ) of joodverbindingen ( jodiumverbindingen ) * 541.79 * - *

* A II * * andere : * * *

* A II a * * bevattende penicilline , streptomycine of derivaten van deze produkten : * * *

* A II a 1 * * bevattende penicilline of derivaten daarvan : * * *

30.03-13 * * aa * bevattende in onderlinge vermenging penicilline of derivaten daarvan met streptomycine of derivaten daarvan * 541.71 * - *

30.03-15 * * bb * andere * 541.71 * - *

30.03-17 * A II a 2 * * andere * 541.71 * - *

* A II b * * overige : * * *

30.03-21 * * 1 * bevattende antibiotica of derivaten daarvan , andere dan bedoeld bij onderverdeling A II a * 541.71 * - *

30.03

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 30.03 A II b ( vervolg ) * * * * *

* * 2 * andere : * * *

30.03-23 * * 2 aa * bevattende hormonen of produkten met hormonale werking * 541.72 * - *

* * 2 bb * andere : * * *

30.03-25 * * 2 bb 11 * bevattende alkaloïden of derivaten daarvan * 541.73 * - *

30.03-29 * * 2 bb 22 * andere * 541.79 * - *

* B * * gereed voor de verkoop in het klein : * * *

30.03-31 * B I * * bevattende jood ( jodium ) of joodverbindingen ( jodiumverbindingen ) * 541.79 * - *

* B II * * andere : * * *

* B II a * * bevattende penicilline , streptomycine of derivaten van deze produkten : * * *

30.03-32 * * 1 * bevattende in onderlinge vermenging penicilline of derivaten daarvan met streptomycine of derivaten daarvan * 541.71 * - *

* * 2 * andere : * * *

30.03-34 * * 2 aa * bevattende penicilline of derivaten daarvan * 541.71 * - *

30.03-36 * * 2 bb * bevattende streptomycine of derivaten daarvan * 541.71 * - *

* B II b * * overige : * * *

30.03-41 * * 1 * bevattende antibiotica of derivaten daarvan , andere dan bedoeld bij onderverdeling B II a * 541.71 * - *

* * 2 * andere : * * *

30.03-43 * * 2 aa * bevattende hormonen of produkten met hormonale werking * 541.72 * - *

* * 2 bb * andere : * * *

30.03-45 * * 2 bb 11 * bevattende alkaloïden of derivaten daarvan * 541.73 * - *

30.03-49 * * 2 bb 22 * andere * 541.79 * - *

* 30.04 * * Watten , gaas , verband en dergelijke artikelen , geïmpregneerd of bedekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor de verkoop in het klein voor gemeeskundige of voor chirurgische doeleinden ( zwanchtels en pleisters , mosterdpleisters , enz . ) , andere dan de in Aantekening 3 op Hoofdstuk 30 genoemde artikelen : * * *

30.04-10 * * A * Hechpleisters en andere artikelen met een zelfklevende laag * 541.91 * - *

* * B * Watten : * * *

30.04-21 * * B I * van viscoserayon of van hydrofiel katoen * 541.91 * - *

30.04-29 * * B II * andere * 541.91 * - *

* * C * andere : * * *

* * C I * van textielstoffen : * * *

30.04-31 * * C I a * van gaas * 541.91 * - *

30.04

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 30.04 ( vervolg ) * C I * * * *

* * C I b * andere : * * *

30.04-35 * * C I b 1 * van gebonden textielvlies * 541.91 * - *

30.04-39 * * C I b 2 * andere * 541.91 * - *

30.04-99 * * C II * andere * 541.91 * - *

* 30.05 * * Andere farmaceutische preparaten en artikelen : * * *

30.05-10 * * A * steriel catgut * 541.99 * - *

30.05-20 * * B * andere steriele hechtmiddelen voor chirurgisch gebruik , steriele laminaria en steriele resorberende bloedstelpende artikelen * 541.99 * - *

30.05-25 * * C * Reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloedfactoren * 541.99 * - *

30.05-30 * * D * Rontgencontrastmiddelen en reageermiddelen voor het stellen van een diagnose * 541.99 * - *

30.05-40 * * E * Tandcement en andere produkten voor tandvulling * 541.99 * - *

30.05-90 * * F * Tassen , dozen , trommels en dergelijke , gevuld met artikelen voor eerste hulp bij ongelukken * 541.99 * - *

30.97-00 * * * Goederen van Hoofdstuk 30 , vervoerd per post * 541.00 * - *

HOOFDSTUK 31

MESTSTOFFEN

Aantekeningen

1 . Post 31.02 omvat uitsluitend de navolgende produkten , voor zover zij niet zijn opgemaakt op de in post 31.05 bedoelde wijze , te weten :

A . 1 ) natriumnitraat met niet meer dan 16,3 gewichtspercenten stikstof ;

2 ) ammoniumnitraat , ook indien zuiver ;

3 ) ammoniumsulfonitraat , ook indien zuiver ;

4 ) ammoniumsulfaat , ook indien zuiver ;

5 ) calciumnitraat met niet meer dan 16 gewichtspercenten stikstof ;

6 ) calciummagnesiumnitraat , ook indien zuiver ;

7 ) calciumcyaanamide ( kalkstikstof ) met niet meer dan 25 gewichtspercenten stikstof , ook indien geïmpregneerd met olie ;

8 ) ureum ook indien zuiver ;

B . meststoffen , welke bestaan uit mengsels van de onder A hiervoor genoemde produkten ( de voor deze produkten vastgestelde gehaltebegrenzingen blijven in dit geval buiten beschouwing ) ;

C . meststoffen , welke bestaan uit mengsels van ammoniumchloride of van onder A en B hiervoor genoemde produkten ( de voor deze produkten vastgestelde gehaltebegrenzingen blijven eveneens buiten beschouwing ) en krijt , gips of andere niet vruchtbaar makende anorganische stoffen ;

D . vloeibare meststoffen , welke bestaan uit de produkten van de onderverdelingen A 2 ) of A 8 ) hiervoor of uit mengsels van deze produkten , opgelost in water of in ammoniakwater .

2 . Post 31.03 omvat uitsluitend de navolgende produkten , voor zover zij niet zijn opgemaakt op de in post 31.05 bedoelde wijze , te weten :

A . 1 ) fosfaatslakken ;

2 ) gloeifosfaten ( smeltfosfaten ) en gebrand natuurlijk aluminiumcalciumfosfaat ;

3 ) superfosfaat ( gewoon , dubbel , tripel ) ;

4 ) dicalciumfosfaat met ten minste 0,2 gewichtspercent fluor ;

B . meststoffen , welke bestaan uit mengsels van de onder A hiervoor genoemde produkten ( de voor deze produkten vastgestelde gehaltebegrenzingen blijven in dit geval buiten beschouwing ) ;

C . meststoffen , welke bestaan uit mengsels van de onder A en B hiervoor genoemde produkten ( de voor deze produkten vastgestelde gehaltebegrenzingen blijven eveneens buiten beschouwing ) en krijt , gips of andere niet vruchtbaar makende anorganische stoffen .

3 . Post 31.04 omvat uitsluitend de navolgende produkten , voor zover zij niet zijn opgemaakt op de in post 31.05 bedoelde wijze , te weten :

A . 1 ) ruwe natuurlijke kalizouten ( carnalliet , kaïniet , sylviniet en andere ) ;

2 ) uit melassespoeling gewonnen potas ;

3 ) kaliumchloride , ook indien zuiver , onder voorbehoud van de bepalingen van Aantekening 6 c ) ;

4 ) kaliumsulfaat met een K2O-gehalte van niet meer dan 52 gewichtspercenten ;

31.01

5 ) kaliummagnesiumsulfaat met een K2O-gehalte van niet meer dan 30 gewichtspercenten ;

B . meststoffen , welke bestaan uit mengsels van de onder A hiervoor genoemde produkten ( de voor deze produkten vastgestelde gehaltebegrenzingen blijven in dit geval buiten beschouwing ) .

4 . Mono - en diammoniumorthofosfaten , ook indien zuiver , alsmede mengsels daarvan , worden ingedeeld onder post 31.05 .

5 . De in de Aantekeningen 1 A , 2 A , 3 A genoemde percentages hebben betrekking op het gewicht van het droge kristalwatervrije produkt ,

6 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) dierlijk bloed bedoeld bij post 05.15 ;

b ) geïsoleerde produkten van welbepaalde chemische samenstelling , andere dan die welke genoemd zijn in de Aantekeningen 1 A , 2 A , 3 A en 4 hiervoor ;

c ) gecultiveerde kristallen van kaliumchloride ( geen optische elementen zijnde ) , wegende per stuk 2,5 g of meer ( post 38.19 ) ; optische elementen van kaliumchloride ( post 90.01 ) .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

31.01-00 * 31.01 * * Guano en andere natuurlijke meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong , ook indien onderling vermengd , doch niet chemisch bereid * 271.10 * - *

* 31.02 * * Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen : * * *

31.02-10 * A * * natuurlijk natriumnitraat * 271.20 * - *

31.02-15 * B * * Ureum met een gehalte aan stikstof van meer dan 45 gewichtspercenten , berekend op het watervrije droge produkt * 562.16 * kg N *

* C * * andere : * * *

31.02-20 * * I * Ammoniumnitraat * 562.11 * kg N *

31.02-30 * * II * Kalkammonsalpeter ( mengsel van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat ) * 562.19 * kg N *

31.02-40 * * III * Ammoniumsulfonitraat * 562.12 * kg N *

31.02-50 * * IV * Ammoniumsulfaat ( zwavelzure ammoniak ) * 562.13 * kg N *

31.02-60 * * V * Calciumnitraat ( kalksalpeter ) met een gehalte aan stikstof van niet meer dan 16 gewichtspercenten stikstof ; calciummagnesiumnitraat * 562.14 * kg N *

31.02-70 * * VI * Calciumcyaanamide ( kalkstikstof ) met een gehalte aan stikstof van niet meer dan 25 gewichtspercenten stikstof * 562.15 * kg N *

31.02-80 * * VII * Ureum met een gehalte aan stikstof van niet meer dan 45 gewichtspercenten , berekend op het watervrije droge produkt * 562.16 * kg N *

31.02-90 * * VIII * andere * 562.19 * kg N *

* 31.03 * * Minerale of chemische fosfaatmeststoffen : * * *

* A * * bedoeld bij Aantekening 2 , letter A , op Hoofdstuk 31 : * * *

31.03-15 * A I * * Superfosfaat * 562.22 * kg P2O5 *

* A II * * andere : * * *

31.03-17 * * a * Fosfaatslakken * 562.21 * kg P2O5 *

31.03-19 * * b * andere * 562.29 * kg P2O5 *

31.03

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 31.03 ( vervolg ) * * * * *

31.03-30 * B * * bedoeld bij Aantekening 2 , letters B en C , op Hoofdstuk 31 * 562.29 * kg P2O5 *

* 31.04 * * Minerale of chemische kalimeststoffen : * * *

* A * * bedoeld bij Aantekening 3 , letter A , op Hoofdstuk 31 : * * *

31.04-11 * * I * ruwe natuurlijke kalizouten ( carnalliet , kaïniet , sylviniet en andere ) * 271.40 * kg K2O *

* * II * Kaliumchloride met een K2O gehalte : * * *

31.04-14 * * II a * van 40 gewichtspercenten of minder * 562.31 * kg K2O *

31.04-16 * * II b * van meer dan 40 gewichtspercenten doch niet meer dan 62 gewichtspercenten * 562.31 * kg K2O *

31.04-18 * * II c * van meer dan 62 gewichtspercenten * 562.31 * kg K2O *

31.04-21 * * III * Kaliumsulfaat met een K2O gehalte van niet meer dan 52 gewichtspercenten * 562.32 * kg K2O *

31.04-29 * * IV * andere * 562.39 * kg K2O *

31.04-30 * B * * bedoeld bij Aantekening 3 , letter B , op Hoofdstuk 31 * 562.39 * kg K2O *

* 31.05 * * Andere meststoffen ; produkten bedoeld bij een der posten van dit Hoofdstuk , in tabletten of in dergelijke vormen , dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg : * * *

* A * * andere meststoffen : * * *

* A I * * bevattende de drie vruchtbaarmakende zelfstandigheden : stikstof , fosfor en kalium : * * *

31.05-04 * * a * met een gehalte aan stikstof van meer dan 10 gewichtspercenten * 562.91 * - *

31.05-06 * * b * andere * 562.91 * - *

* A II * * bevattende de twee vruchtbaarmakende zelfstandigheden : stikstof en fosfor : * * *

31.05-12 * A II a * * Mono - en diammoniumorthofosfaten en mengsels daarvan * 562.92 * - *

31.05-14 * A II b * * bevattende fosfaten en nitraten * 562.92 * - *

* A II c * * andere : * * *

31.05-16 * A II c 1 * * met een gehalte aan stikstof van meer dan 10 gewichtspercenten * 562.92 * - *

31.05-19 * A II c 2 * * overige * 562.92 * - *

* A III * * bevattende de twee vruchtbaarmakende zelfstandigheden : stikstof en kalium : * * *

31.05-21 * A III a * * natuurlijk kaliumhoudend natriumnitraat zijnde een natuurlijk mengsel van natriumnitraat en kaliumnitraat ( waarvan het gedeelte aan kaliumnitraat ten hoogste 44 gewichtspercenten bedraagt ) met een totaal gehalte aan stikstof van niet meer dan 16,30 gewichtspercenten * 562.93 * - *

* A III b * * andere : * * *

31.05-23 * A III b 1 * * met een gehalte aan stikstof van meer dan 10 gewichtspercenten * 562.93 * - *

31.05-25 * A III b 2 * * overige * 562.93 * - *

31.05

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 31.05 A ( vervolg ) * * * * *

* IV * * andere : * * *

31.05-41 * IV a * * met een gehalte aan stikstof van meer dan 10 gewichtspercenten * 562.99 * - *

* IV b * * overige : * * *

31.05-46 * * 1 * Kaliumsuperfosfaat * 562.99 * - *

31.05-48 * * 2 * andere * 562.99 * - *

31.05-50 * B * * Produkten bedoeld bij een der posten van dit Hoofdstuk , in tabletten of in dergelijke vormen , dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg * 562.99 * - *

32.01

HOOFDSTUK 32

LOOI - EN VERFEXTRACTEN ; LOOIZUUR ( TANNINE ) EN DERIVATEN DAARVAN ; KLEUR - EN VERFSTOFFEN , VERF EN VERNIS EN VERFMIDDELEN ; MASTIEK ; INKT

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen , met uitzondering van die , welke zijn begrepen onder post 32.04 of onder post 32.05 , van anorganische stoffen van de soorten , welke worden gebruikt als lichtgevende stoffen of luminoforen ( post 32.07 ) en van verfmiddelen in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein ( post 32.09 ) ;

b ) tannaten en andere looizuurderivaten van de produkten bedoeld bij de posten 29.38 tot en met 29.42 , 29.44 en 35.01 tot en met 35.04 .

2 . Mengsels van gestabiliseerde diazozouten en koppelmiddelen , bestemd voor de vervaardiging van azokleurstoffen , worden onder post 32.05 ingedeeld .

3 . Onder de posten 32.05 , 32.06 en 32.07 worden eveneens ingedeeld , preparaten van synthetische organische kleurstoffen ( pigmentkleurstoffen daaronder begrepen ) , van verflakken of van andere verfstoffen , van de soorten welke worden gebruikt voor het in de specie kleuren van kunstmatige plastische stoffen , van rubber of van dergelijke stoffen of welke gebruikt worden als bestanddelen van preparaten voor het bedrukken van textiel . Daarentegen omvatten deze posten niet de onder post 32.09 in te delen bereide pigmenten .

4 . Oplossingen van produkten bedoeld bij de posten 39.01 tot en met 39.06 ( andere dan collodion ) in vluchtige organische oplosmiddelen vallen onder post 32.09 , indien zij meer dan 50 gewichtspercenten oplosmiddelen bevatten .

5 . De in dit Hoofdstuk gebezigde uitdrukkingen " kleurstoffen " en " verfstoffen " omvatten niet produkten van de soorten , welke worden gebruikt als vulstof in olieverf , ook niet indien zij geschikt zouden zijn om als pigment voor waterverf ( sausen ) te dienen .

6 . Met " stempelfoliën " in de zin van post 32.09 worden uitsluitend bedoeld foliën voor het stempelen van boekbanden , van lederwaren , van hoedbanden , enz . en welke bestaan uit :

a ) metaalpoeder ( stuifpoeder ) , ook van edel metaal , of pigmenten , gebonden met lijm , met gelatine of met andere bindmiddelen ;

b ) metalen ( edele metalen daaronder begrepen ) of pigmenten , door elektrolyse , verstuiving of een dergelijke werkwijze aangebracht op een drager van papier , van kunstmatige plastische stof of van andere stoffen .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 32.01 * * Loolextracten van plantaardige oorsprong ; tannine ( loolzuur ) , met water geëxtraheerde galnotentannine daaronder begrepen , alsmede zouten , ethers , esters en andere derivaten daarvan : * * *

* A * * Looiextracten van plantaardige oorsprong : * * *

32.01-10 * A I * * van mimosabast * 532.21 * - *

32.01-30 * A II * * van quebracho * 532.21 * - *

32.01-40 * A III * * van sumak , van valonea's , van de eik of van de kastanje * 532.21 * - *

32.01-50 * A IV * * andere * 532.21 * - *

32.01-80 * B * * andere * 532.21 * - *

32.03

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 32.03 * * Synthetische organische looistoffen en anorganische looistoffen ; preparaten voor het looien , ook indien zij natuurlijke looistoffen bevatten ; enzympreparaten voor de looierij ( bijvoorbeeld looierbijts vervaardigd met enzymen , uit de pancreas of met behulp van bacteriën ) : * * *

32.03-10 * * A * synthetische organische looistoffen en anorganische looistoffen ; preparaten voor het looien , ook indien zij natuurlijke looistoffen bevatten * 532.30 * - *

32.03-30 * * B * Enzympreparaten voor de looierij ( bijvoorbeeld looierbeits vervaardigd met enzymen , uit de pancreas of met behulp van bacteriën ) * 532.30 * - *

* 32.04 * * Kleurstoffen van plantaardige oorsprong ( extracten van verfhout of van terfplanten daaronder begrepen , doch met uitzondering van indigo ) en kleurstoffen van dierlijke oorsprong : * * *

* A * * Kleurstoffen van plantaardige oorsprong : * * *

32.04-11 * A I * * Cachou ( catechu of cutch ) * 532.22 * - *

32.04-13 * A II * * Extracten van geelbessen ( avignonbessen ) en extracten van meekrap ; pastel * 532.22 * - *

32.04-15 * A III * * Lakmoes * 532.22 * - *

32.04-19 * A IV * * andere * 532.22 * - *

32.04-30 * B * * Kieurstoffen van dierlijke oorsprong * 532.22 * - *

* 32.05 * * Synthetische organische kleurstoffen ; synthetische organische produkten van de soorten , welke als lichtgevende stoffen ( luminotoren ) worden gebezigd ; zogenaamde optische bleekmiddelen , welke zich aan de vezels hechten ; natuurlijke indigo : * * *

32.05-10 * A * * synthetische organische kleurstoffen * 531.10 * - *

32.05-20 * B * * Preparaten bedoeld bij Aantekening 3 op Hoofdstuk 32 * 531.21 * - *

32.05-30 * C * * synthetische organische produkten van de soorten , welke als lichtgevende stoffen ( luminoforen ) worden gebezigd * 531.21 * - *

32.05-40 * D * * zogenaamde optische bleekmiddelen , welke zich aan de vezels hechten * 531.21 * - *

32.05-50 * E * * natuurlijke indigo * 531.21 * -

32.06-00 * 32.06 * * Verflakken * 531.22 * - *

* 32.07 * * Andere verfstoffen ; anorganische produkten van de soorten , welke als lichtgevende stoffen ( luminoforen ) worden gebezigd : * * *

* A * * andere verfstoffen : * * *

32.07-10 * A I * * mineraal zwartsel , elders genoemd noch elders onder begrepen * 533.10 * - *

32.07-20 * A II * * oplosbaar Kasselerbruin en dergelijke produkten * 533.10 * - *

32.07-30 * A III * * Zinksulfidepigmenten ( lithopone en dergelijke ) * 533.10 * - *

32.07-40 * A IV * * Titaanoxydepigmenten * 533.10 * - *

32.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 32.07 A ( vervolg ) * * * * *

* A V * * Loodchromaatpigmenten , bariumchromaatpigmenten , zinkchromaatpigmenten en strontiumchromaatpigmenten : * * *

32.07-55 * A V a * * Molybdeenrood * 533.10 * - *

32.07-65 * A V b * * andere * 533.10 * - *

* A VI * * andere : * * *

32.07-71 * A VI a * * Magnetiet * 533.10 * - *

* A VI b * * overige : * * *

32.07-75 * * 1 * Ultramarijn * 533.10 * - *

32.07-76 * * 2 * Cadmiumpigmenten * 533.10 * - *

32.07-77 * * 3 * Ferrocyanide - en ferricyanidepigmenten * 533.10 * - *

32.07-79 * * 4 * andere * 533.10 * - *

32.07-80 * B * * Preparaten bedoeld bij Aantekening 3 op Hoofdstuk 32 * 533.10 * - *

32.07-90 * C * * anorganische produkten van de soorten , welke als lichtgevende stoffen ( luminoforen ) worden gebezigd * 533.10 * - *

* 32.08 * * Bereide pigmenten , bereide opacifieermiddelen , bereide verfstoffen , verglaarbare samenstellingen , vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten , voor keramiek , voor het emailleren of voor glaswerk ; engobes ( slips ) ; glasfritten en ander glas in de vorm van poeder , van korreltjes , van schilfers of van vlokken : * * *

* A * * bereide pigmenten , bereide opacifieermiddelen en bereide verfstoffen : * * *

32.08-11 * * I * edele metalen of verbindingen daarvan bevattend * 533.51 * - *

32.08-19 * * II * andere * 533.51 * - *

32.08-30 * B * * verglaasbare samenstellingen * 533.51 * - *

32.08-50 * C * * vloeibare glansmiddelen en dergelijke preparaten ; engobes * 533.51 * - *

* D * * Glasfritten en ander glas in de vorm van poeder , van korreltjes , van schilfers of van vlokken : * * *

32.08-71 * * I * Glazuurglas ( email ) * 533.51 * - *

32.08-79 * * II * andere * 533.51 * - *

32.09

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 32.09 * * Vernis ; waterverf ; bereide waterverfpigmenten van de soorten , welke gebruikt worden voor het afwerken van leder ( lederverven ) ; andere verf ; pigmenten aangemaakt met lijnolie , met terpentijn , met white spirit , met vernis of met andere middelen van de soorten , welke worden gebruikt voor de vervaardiging van verf ; stempelfoliën ; verfmiddelen in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein ; oplossingen bedoeld bij Aantekening 4 op dit Hoofdstuk : * * *

* A * * Vernis ; waterverf ; bereide waterverfpigmenten van de soorten , welke gebruikt worden voor het afwerken van leder ( lederverven ) ; andere verf ; pigmenten aangemaakt met lijnolie , met terpentijn , met white spirit , met vernis of met andere middelen van de soorten , welke worden gebruikt voor de vervaardiging van verf ; oplossingen bedoeld bij Aantekening 4 op dit Hoofdstuk : * * *

32.09-11 * A I * * Parelessence ( essence d'Orient ) * 533.42 * - *

* A II * * andere : * * *

32.09-15 * * a * Oplossingen bedoeld bij Aantekening 4 op dit Hoofdstuk * 533.42 * - *

32.09-20 * * b * Waterverf ; dispersieverven ( verven met waterige oplosmiddelen als verdunner ) en emulsieverven * 533.41 * - *

* * c * andere : * * *

32.09-30 * * c 1 * Celluloseverf en -vernis * 533.42 * - *

32.09-40 * * c 2 * Verf en vernis , bereid met synthetische harsen * 533.42 * - *

32.09-50 * * c 3 * Olieverf en -vernis * 533.42 * - *

* * c 4 * aangemaakte pigmenten voor de vervaardiging van verf : * * *

32.09-61 * c 4 aa * op basis van aluminiumpoeder * 533.43 * - *

32.09-69 * * c 4 bb * andere * 533.43 * - *

32.09-75 * * c 5 * andere * 533.42 * - *

* B * * Stempelfoliën : * * *

32.09-81 * * I * op basis van onedele metalen * 533.44 * - *

32.09-89 * * II * andere * 533.44 * - *

32.09-90 * C * * Verfmiddelen in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein * 533.44 * - *

* 32.10 * * Verf voor kunstschilders , voor onderwijsdoeleinden of voor vermaak , plakkantverf en kleurpasta's , in tuben , in potten , in flesjes , in bakjes of in dergelijke verpakkingsmiddelen , ook indien in pastillevorm ; assortimenten van bedoelde verven , ook indien met penselen , met doezelaars , met bakjes en ander toebehoren : * * *

32.10-10 * * A * Dozen gevuld met assortimenten * 533.52 * - *

32.10-90 * * B * andere * 533.52 * - *

32.11-00 * 32.11 * * Bereide siccatieven * 533.53 * - *

32.12

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 32.12 * * Stopverf , mastiek ( kit ) en plamuur , harsmastiek en harscement daaronder begrepen ; niet vuurvaste preparaten van de soort welke voor het bestrijken of bepleisteren van metselwerk gebezigd wordt : * * *

32.12-10 * * A * Glazenmakersstopverf * 533.54 * - *

32.12-30 * * B * andere stopverf , mastiek , harsmastiek en harscement daaronder begrepen * 533.54 * - *

32.12-50 * * C * Plamuur * 533.54 * - *

32.12-90 * * D * andere * 533.54 * - *

* 32.13 * * Schrijfinkt , tekeninkt , drukinkt en andere inktsoorten : * * *

* A * * Schrijfinkt en tekeninkt : * * *

32.13-11 * * I * Oostindische inkt * 895.91 * - *

32.13-19 * * II * andere * 895.91 * - *

* B * * Drukinkt : * * *

32.13-31 * * I * zwarte * 533.20 * - *

32.13-39 * * II * andere * 533.20 * - *

* C * * andere inktsoorten : * * *

32.13-50 * * I * Hectografeninkt en andere kopieerinkt ; inkt voor stencilmachines , stempelinkt en inkt voor inktlinten * 895.91 * - *

* * II * andere , in verpakkingen , inhoudende : * * *

32.13-91 * * II a * 1 l of minder * 895.91 * - *

32.13-99 * * II b * meer dan 1 l * 895.91 * - *

33.01

HOOFDSTUK 33

ETHERISCHE OLIEN EN HARSAROMA'S ; PARFUMERIEEN , TOILETARTIKELEN EN KOSMETISCHE PRODUKTEN

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) samengestelde alcoholische preparaten ( " geconcentreerde extracten " ) voor het vervaardigen van dranken , bedoeld bij post 22.09 ;

b ) zeep en andere produkten , bedoeld bij post 34.01 ;

c ) terpentijnolie en andere produkten , bedoeld bij post 38.07 .

2 . Als " parfumerieën , toiletartikelen en kosmetische produkten " in de zin van post 33.06 worden onder meer aangemerkt :

a ) preparaten voor het neutraliseren van geuren in vertrekken ( deodorantia ) , ook indien niet geparfumeerd ;

b ) al dan niet vermengde produkten ( andere dan gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën ) , welke geschikt zijn om als parfumerieën , toiletartikelen , kosmetische produkten of deodorantia te worden gebruikt , mits zij met het oog op dit gebruik opgemaakt zijn voor de verkoop in het klein .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 33.01 * * Etherische oliën ( ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst ) , vast of vloeibaar ; harsaroma's ; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet , in vette oliën , in was of in dergelijke stoffen , welke zijn verkregen door enfleurage of door maceratie ; terpeenhoudende bijprodukten , afgesplitst uit etherische oliën : * * *

* A * * etherische oliën , waaruit de terpenen niet zijn afgesplitst : * * *

* A I * * van citrusvruchten : * * *

33.01-12 * * a * Sinaasappelolie * 551.30 * - *

33.01-15 * * b * Citroenolie * 551.30 * - *

33.01-17 * * c * Bergamotolie * 551.30 * - *

33.01-19 * * d * andere * 551.30 * - *

* A II * * andere : * * *

* A II a * * Geraniumolie , kruidnagelolie , niaouliolie en ylang-ylangolie : * * *

33.01-22 * * 1 * Geraniumolie * 551.30 * - *

33.01-23 * * 2 * Kruidnagelolie , niaouliolie en ylang-ylangolie * 551.30 * - *

* A II b * * overige : * * *

33.01-25 * * 1 * Muntolie * 551.30 * - *

33.01-33 * * 2 * Vetiverolie * 551.30 * - *

33.01-37 * * 3 * Citronellaolie * 551.30 * - *

33.01-41 * * 4 * Eucalyptusolie * 551.30 * - *

33.01-42 * * 5 * Jasmijnolie * 551.30 * - *

33.01

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 33.01 A II b ( vervolg ) * * * * *

33.01-43 * * 6 * Lavendel - en lavandinolie * 551.30 * - *

33.01-44 * * 7 * Rozenolie * 551.30 * - *

33.01-46 * * 8 * andere * 551.30 * - *

* B * * etherische oliën , waaruit de terpenen zijn afgesplitst : * * *

33.01-48 * B I * * van citrusvruchten * 551.30 * - *

33.01-49 * B II * * andere * 551.30 * - *

33.01-50 * C * * Harsaroma's * 551.30 * - *

33.01-60 * D * * geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet , in vette oliën , in was of in dergelijke stoffen , welke zijn verkregen door enfleurage of door maceratie * 551.30 * - *

33.01-80 * E * * terpeenhoudende bijprodukten , afgesplitst uit etherische oliën * 551.30 * - *

* 33.04 * * Mengsels van twee of meer natuurlijke of kunstmatige reukstoffen en mengsels van één of meer van deze zelfstandigheden met andere stoffen ( oplossingen in alcohol daaronder begrepen ) , zijnde grondstoffen voor de parfumerie-industrie , voor de voedselindustrie of voor de andere industrieën : * * *

33.04-10 * * A * voor voedingsmiddelen en drunken * 551.40 * - *

33.04-90 * * B * andere * 551.40 * - *

* 33.06 * * Parfumerieën , toiletartikelen en kosmetische produkten ; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën , ook indien medicinaal : * * *

* A * * Parfumerieën , toiletartikelen en kosmetische produkten : * * *

33.06-01 * A I * * Scheercrème * 553.00 * - *

* A II * * andere : * * *

33.06-11 * * a * Assortimenten van verschillende produkten bedoeld bij onderverdeling 33.06 A II , opgemaakt in verpakkingen voor de verkoop in het klein * 553.00 * - *

* * b * andere : * * *

* * b 1 * Parfums ( extraits ) , reuk - en toiletwaters ( haarwaters daaronder begrepen ) : * * *

33.06-21 * * b 1 aa * Parfums ( extraits ) , in vaste of vloeibare vorm * 553.00 * - *

33.06-29 * * b 1 bb * andere * 553.00 * - *

* * b 2 * Mondverzorgingsmiddelen : * * *

33.06-31 * * b 2 aa * Tandpasta , tandpoeaer en tandzeep * 553.00 * - *

33.06-39 * * b 2 bb * andere * 553.00 * - *

* * b 3 * Haarverzorgingsmiddelen ( met uitzondering van haarwaters ) : * * *

33.06-41 * * b 3 aa * Haarwasmiddelen * 553.00 * - *

33.06-43 * * b 3 bb * Permanent-haargolfpreparaten * 553.00 * - *

33.06-48 * * b 3 cc * andere * 553.00 * - *

33.06

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 33.06 A II ( vervolg ) * b * * * *

33.06-60 * * b 4 * Preparaten voor het neutraliseren van geuren in vertrekken ( deodorantia ) * 553.00 * - *

33.06-70 * * b 5 * Deodorantia voor lichaamsverzorging * 553.00 * - *

33.06-80 * * b 6 * geparfumeerde badzouten en andere badpreparaten * 553.00 * - *

* * b 7 * andere : * * *

33.06-91 * * b 7 aa * Poeder , ook indien in vorm geperst * 553.00 * - *

33.06-93 * * b 7 bb * Crèmes , emulsies en oliën * 553.00 * - *

33.06-98 * * b 7 cc * andere * 553.00 * - *

33.06-99 * B * * gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën , ook indien medicinaal * 553.00 * - *

33.97-02 * * * Goederen van Hoofdstuk 33 , vervoerd per post * 551.30 * - *

34.01

HOOFDSTUK 34

ZEEP , ORGANISCHE TENSIO-ACTIEVE PRODUKTEN , WASMIDDELEN , SMEERMIDDELEN , KUNSTWAS , BEREIDE WAS , POETS - EN ONDERHOUDSMIDDELEN , KAARSEN EN DERGELIJKE ARTIKELEN , MODELLEERPASTA'S EN TANDTECHNISCHE WASPREPARATEN

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) geïsoleerde chemische welbepaalde verbindingen ;

b ) tandpasta , scheercrème en shampoo , ook indien zeep of tensio-actieve stoffen bevattende ( post 33.06 ) .

2 . Post 34.01 heeft uitsluitend betrekking op zeep , welke oplosbaar is in water . Zeep en andere onder post 34.01 in te delen produkten mogen toegevoegde zelfstandigheden bevatten ( bijvoorbeeld ontsmettingsmiddelen , schuurmiddelen , vulstoffen en medicinale produkten ) . Indien schuurmiddelen zijn toegevoegd is post 34.01 echter alleen van toepassing op produkten in de vorm van staven , gestempelde stukken , gestempelde fantasievormen of broden . In andere vormen worden de produkten aangemerkt als schuurpasta's , schuurpoeders en dergelijke preparaten , bedoeld bij post 34.05 .

3 . Met de in post 34.03 genoemde " aardoliën en oliën verkregen uit bitumineuze mineralen " worden bedoeld de produkten , welke zijn omschreven in Aantekening 3 op Hoofdstuk 27 .

4 . Als " bereide was , niet geëmulgeerd en zonder oplosmiddelen " , genoemd in post 34.04 , worden uitsluitend aangemerkt :

A . onderling gemengde dierlijke wassoorten , onderling gemengde plantaardige wassoorten , onderling gemengde kunstwassoorten ;

B . onderling gemengde wassoorten ( dierlijke , plantaardige , minerale , kunstmatige ) en mengsels van paraffine en dierlijke , plantaardige of kunstmatige wassoorten ;

C . wasachtige mengsels , welke behalve was of paraffine , bovendien vetten , harsen , minerale of andere stoffen bevatten , mits bedoelde mengsels niet geëmulgeerd zijn en geen oplosmiddelen bevatten .

Post 34.04 omvat daarentegen niet :

a ) wassoorten bedoeld bij post 27.13 ;

b ) onvermengde dierlijke wassoorten en onvermengde plantaardige wassoorten , ook indien enkel gekleurd .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 34.01 * * Zeep ; als zeep te gebruiken organische tensio-actieve produkten en organische tensio-actieve bereidingen , in de vorm van staven , gestempelde stukken , gestempelde fantasievormen of broden ( al dan niet zeep bevattend ) : * * *

34.01-20 * * A * Toiletzeep en medicinale zeep ; als toiletzeep of medicinale zeep te gebruiken organische tensio-actieve produkten en bereidingen * 554.10 * - *

* * B * andere : * * *

34.01-40 * * B I * harde * 554.10 * - *

34.01-80 * * B II * andere * 554.10 * - *

34.02

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 34.02 * * Organische tensio-actieve produkten ; wasmiddelen en tensio-actieve bereidingen , ook indien zeep bevattende : * * *

* * A * organische tensio-actieve produkten : * * *

34.02-11 * * A I * anionactief * 554.20 * - *

34.02-13 * * A II * kationactief * 554.20 * - *

34.02-15 * * A III * niet ionisch * 554.20 * - *

34.02-19 * * A IV * andere * 554.20 * - *

34.02-50 * * B * tensio-actieve bereidingen * 554.20 * - *

34.02-70 * * C * Wasmiddelen * 554.20 * - *

* 34.03 * * Smeermiddelen , alsmede preparaten van de soorten welke worden gebruikt voor het smouten , vetten of oliën , van textiel , van leder of van andere stoffen , met uitzondering van die smeermiddelen en preparaten , welke 70 gewichtspercenten of meer aardoliën of oliën uit bitumineuze mineralen bevatten : * * *

* A * * bevattende aardoliën of oliën uit bitumineuze mineralen : * * *

34.03-11 * * I * Smeermiddelen voor het behandelen van textielstoffen , huiden , leder en pelterijen * 334.52 * - *

34.03-15 * * II * Smeermiddelen voor machines , apparaten en voertuigen * 334.52 * - *

34.03-19 * * III * andere * 334.52 * - *

* B * * andere : * * *

34.03-91 * * I * Smeermiddelen voor het behandelen van textielstoffen , huiden , leder en pelterijen * 334.52 * - *

34.03-95 * * II * Smeermiddelen voor machines , apparaten en voertuigen * 334.52 * - *

34.03-99 * * III * andere * 334.52 * - *

* 34.04 * * Kunstwas , ook indien oplosbaar in water ; bereide was , niet geëmulgeerd en zonder oplosmiddelen : * * *

* * A * Kunstwas , ook indien oplosbaar in water : * * *

34.04-11 * * A I * Polyethyleenglycolen * 598.31 * - *

34.04-15 * * A II * Montaanwas , chemisch gewijzigd * 598.31 * - *

34.04-19 * * A III * andere * 598.31 * - *

34.04-30 * * B * bereide was , niet geëmulgeerd en zonder oplosmiddelen * 598.31 * - *

* 34.05 * * Schoensmeer , boenwas , poetsmiddelen voor metalen , schuurpasta's en -poeders en dergelijke preparaten , met uitzondering van bereide was bedoeld bij post 34.04 : * * *

34.05-11 * * A * Schoensmeer , pasta's en andere onderhoudsmiddelen voor schoeisel * 554.30 * - *

34.05

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 34.05 ( vervolg ) * * * * *

34.05-15 * * B * Boenwas en dergelijke preparaten voor meubelen , vloeren en parket * 554.30 * - *

34.05-91 * * C * Onderhoudsmiddelen voor automobielcarrosserieën * 554.30 * - *

34.05-93 * * D * Schuurpasta's en -poeders * 554.30 * - *

* * E * andere : * * *

34.05-95 * * E I * Poetsmiddelen voor metalen * 554.30 * - *

34.05-99 * * E II * andere * 554.30 * - *

* 34.06 * * Kaarsen , theelichtjes , devotielichtjes , nachtlichtjes en dergelijke artikelen : * * *

* * A * Kaarsen : * * *

34.06-11 * * A I * met glad oppervlak en niet geparfumeerd * 899.31 * - *

34.06-19 * * A II * andere * 899.31 * - *

34.06-50 * * B * Theelichtjes , devotielichtjes , nachtlichtjes en dergelijke artikelen * 899.31 * - *

* 34.07 * * Modelleerpasta's , ook indien in assortimenten of opgemaakt als kinderspeelgoed ; tandtechnische waspreparaten en dergelijke preparaten , in plaat - , staaf - of hoefijzervorm of in dergelijke vormen ( bijtplaatjes , enz . ) : * * *

34.07-10 * * A * Modelleerpasta's * 598.95 * - *

34.07-90 * * B * Tandtechnische waspreparaten en dergelijke preparaten * 598.95 * - *

35.01

HOOFDSTUK 35

EIWITSTOFFEN ; LIJM ; ENZYMEN

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) gist ( post 21.06 ) ;

b ) geneesmiddelen ( post 30.03 ) ;

c ) enzympreparaten voor de looierij ( post 32.03 ) ;

d ) enzympreparaten voor het inweken of voor het wassen en andere produkten bedoeld bij Hoofdstuk 34 ;

e ) produkten van de grafische industrie , op gelatine ( Hoofdstuk 49 ) .

2 . Voor de toepassing van post 35.05 worden onder " dextrine " verstaan afbraakprodukten van zetmeel met een gehalte , berekend op de droge stof , aan reducerende suikers , uitgedrukt als dextrose , van niet meer dan 10 % .

Indien de desbetreffende produkten een hoger gehalte aan reducerende suikers hebben , worden zij onder post 17.02 ingedeeld .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 35.01 * * Caseïne , caseïnaten en andere derivaten van caseïne ; lijm van caseïne : * * *

* A * * Caseïne : * * *

35.01-11 * A I * * bestemd voor het vervaardigen van kunstmatige textielvezels * 592.21 * - *

35.01-15 * A II * * bestemd voor andere industriële doeleinden dan voor de vervaardiging van produkten voor menselijke consumptie of van veevoeder * 592.21 * - *

35.01-19 * A III * * andere * 592.21 * - *

35.01-30 * B * * Lijm van caseïne * 592.21 * - *

35.01-90 * C * * andere * 592.21 * - *

* 35.02 * * Albuminen , albuminaten en andere derivaten van albuminen : * * *

* A * * Albuminen : * * *

35.02-11 * A I * * ongeschikt of ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie * 592.22 * - *

* A II * * andere : * * *

* A II a * * Ovoalbumine en lactoalbumine : * * *

35.02-21 * A II a 1 * * gedroogd ( in de vorm van bladen , schilfers , kristallen , poeder , enz . ) * 592.22 * - *

35.02-29 * A II a 2 * * andere * 592.22 * - *

35.02-40 * A II b * * overige * 592.22 * - *

35.02-50 * B * * Albuminaten en andere derivaten van albuminen * 592.22 * - *

35.03

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 35.03 * * Gelatine ( daaronder begrepen : gelatine in vierkante of rechthoekige bladen of vellen , ook indien gekleurd of aan het oppervlak bewerkt ) en derivaten daarvan ; lijm van beenderen , van huiden , van pezen en van zenen of van dergelijke zelfstandigheden en vislijm ; " Isiuglass " : * * *

35.03-10 * A * * Isinglass * 592.23 * - *

* B * * andere : * * *

35.03-91 * * I * Gelatine en derivaten daarvan * 592.23 * - *

35.03-93 * * II * Beenderlijm ( zuiver ) * 592.23 * - *

35.03-98 * * III * andere lijm * 592.23 * - *

35.04-00 * 35.04 * * Peptonen en andere proteïnestoffen ( met uitzondering van enzymen bedoeld bij post 35.07 ) , alsmede derivaten daarvan ; al dan niet met chroom behandeld poeder van huiden * 592.24 * - *

* 35.05 * * Dextrine en lijm van dextrine ; oplosbaar of geroost zetmeel ; lijm van zetmeel : * * *

* A * * Dextrine ; oplosbaar of geroost zetmeel : * * *

35.05-11 * * I * Dextrine * 592.25 * - *

35.05-15 * * II * oplosbaar of geroost zetmeel * 592.25 * - *

* B * * Lijm van dextrine en lijm van zetmeel met een gehalte aan dextrine of aan zetmeel : * * *

35.05-60 * B I * * van minder dan 25 gewichtspercenten * 592.25 * - *

35.05-70 * B II * * van 25 of meer , doch minder dan 55 gewichtspercenten * 592.25 * - *

35.05-80 * B III * * van 55 of meer , doch minder dan 80 gewichtspercenten * 592.25 * - *

35.05-90 * B IV * * van 80 of meer gewichtspercenten * 592.25 * - *

* 35.06 * * Lijm , elders genoemd noch elders onder begrepen ; als lijm te gebruiken produkten van alle soorten , opgemaakt voor de verkoop in het klein in verpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan 1 kg : * * *

* A * * Lijm , elders genoemd noch elders onder begrepen : * * *

* A I * * plantaardige lijm : * * *

35.06-11 * A I a * * van natuurlijke gommen * 592.29 * - *

* A I b * * andere : * * *

35.06-12 * * 1 * van natuurlijke hersen * 592.29 * - *

35.06-14 * * 2 * andere * 592.29 * - *

35.06-15 * A II * * andere lijm * 592.29 * - *

* B * * als lijm te gebruiken produkten van alle soorten , opgemaakt voor de verkoop in het klein in verpakkingen met een nettogewicht van niet meer dan 1 kg : * * *

35.06-31 * * I * Celluloselijm * 592.29 * -

35.06-39 * * II * andere * 592.29 * - *

35.07

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 35.07 * * Enzymen ; bereide enzymen , elders genoemd noch elders onder begrepen : * * *

* * A * Leb : * * *

35.07-11 * * A I * vloeibaar * 516.91 * - *

35.07-19 * * A II * andere * 516.91 * - *

35.07-99 * * B * andere * 516.91 * - *

36.01

HOOFDSTUK 36

KRUIT EN SPRINGSTOFFEN ; PYROTECHNISCHE ARTIKELEN ; LUCIFERS ; VONKENDE LEGERINGEN ; ONTVLAMBARE STOFFEN

Aantekeningen

1 . Behoudens het bepaalde in Aantekening 2 , letters a ) en b ) hierna , omvat dit Hoofdstuk geen geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen .

2 . Als " artikelen uit ontvlambare stoffen " in de zin van post 36.08 worden uitsluitend aangemerkt :

a ) metaldehyd , hexamethyleentetramine en dergelijke produkten , in tabletten , in staafies of in dergelijke vormen , welke wijzen op het gebruik daarvan als brandstof en voorts alcoholhoudende brandstoffen en andere dergelijke bereide brandstoffen , in vaste vorm of in pasta ;

b ) vloeibare brandstof ( benzine , enz . ) van de soort , welke wordt gebruikt in aanstekers , in verpakkingsmiddelen met een inhoudsruimte van niet meer dan 300 cm3 ;

c ) harstoortsen en harsfakkels , vuurmakers en dergelijke .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 36.01 * * Buskruit : * * *

36.01-10 * A * * zwart kruit * 572.11 * - *

36.01-90 * B * * ander * 572.11 * - *

36.02-00 * 36.02 * * Bereide springstoffen * 572.12 * - *

* 36.04 * * Lonten ; slagkoorden ; slaghoedjes en percussiedopjes ; ontstekingsapparaten ; ontstekingspatronen : * * *

36.04-10 * A * * Lonten ; slagkoorden * 572.20 * - *

36.04-90 * B * * andere * 572.20 * - *

* 36.05 * * Pyrotechnische artikelen ( vuurwerk , voetzoekers en knalsignalen , geparaffineerde amorcebanden , antihagelraketten en dergelijke ) : * * *

36.05-10 * A * * Amorcebanden of amorcerollen , voor aanstekers , voor mijnwerkerslampen , en dergelijke * 572.30 * - *

* B * * andere : * * *

36.05-50 * * I * Feestartikelen en artikelen voor het geven van lichtseinen * 572.30 * - *

36.05-80 * * II * andere * 572.30 * - *

36.06-00 * 36.06 * * Lucifers ( met uitzondering van Bengaalse en dergelijke lucifers ) * 899.32 * - *

* 36.08 * * Ferrocerium en andere vonkende legeringen , ongeacht de vorm ; artikelen uit ontvlambare stoffen : * * *

36.08-01 * A * * Ferrocerium en andere vonkende legeringen , ongeacht de vorm * 899.39 * - *

* B * * andere : * * *

36.08-10 * * I * vloeibare brandstof voor aanstekers * 899.39 * - *

36.08-90 * * II * andere * 899.39 * - *

37.01

HOOFDSTUK 37

PRODUKTEN VOOR FOTOGRAFIE EN CINEMATOGRAFIE

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat geen afvallen of resten van goederen .

2 . Post 37.08 omvat uitsluitend :

a ) chemische produkten , welke met het oog op het gebruik voor de fotografie zijn gemengd , zoals ontwikkelmiddelen , fixeermiddelen , kleurmiddelen , emulsies , enz . ;

b ) onvermengde produkten , welke voor hetzelfde gebruik dienen en welke met het oog op dat gebruik , hetzij zijn opgemaakt voor de verkoop in het klein , hetzij voorkomen in afgemeten hoeveelheden .

Van post 37.08 zijn uitgezonderd : vernis , lijm en dergelijke bereidingen , welke naar hun aard worden ingedeeld .

Aanvullende Aantekeningen

1 . Bijeenbehorende films , op één waarvan enkel geluid is vastgelegd , terwijl op de andere enkel beelden zijn vastgelegd , worden niet te zamen , doch afzonderlijk naar hun aard ingedeeld .

2 . Voor de toepassing van post 37.07 B II a ) worden onder filmjournaals verstaan , films met een lengte van minder dan 330 m , welke betrekking hebben op actualiteiten van politieke , sportieve , militaire , wetenschappelijke , literaire , folkloristische , toeristische , mondaine of dergelijke aard .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 37.01 * * Fotografische platen en vlakfilm , lichtgevoelig , onbelicht , van andere stoffen dan papier , karton of weefsel : * * *

37.01-02 * A * * Vlakfilm , aangebracht op een schijf en gemonteerd in een cassette * 882.21 * Stuk *

* B * * andere : * * *

* * I * voor radiografie : * * *

37.01-04 * * I a * voor medisch of tandheelkundig gebruik * 882.21 * m2 *

37.01-09 * * I b * andere * 882.21 * m2 *

37.01-20 * * II * voor grafische doeleinden * 882.21 * - *

* * III * andere : * * *

37.01-92 * * III a * voor opnamen in kleuren * 882.21 * - *

37.01-96 * * III b * andere * 882.21 * - *

* 37.02 * * Films , lichtgevoelig , onbelicht , ook indien geperforeerd , op rollen of in stroken : * * *

* A * * met een breedte van 35 mm of minder : * * *

* A I * * Microfilms ; films voor radiografie of voor grafische doeleinden : * * *

37.02-01 * * a * Microfilms * 882.22 * - *

37.02-03 * * b * Films voor radiografie * 882.22 * m2 *

37.02

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 37.02 A I ( vervolg ) * * * * *

37.02-05 * * c * Films voor grafische doeleinden * 882.22 * - *

* II * * andere : * * *

* * a * voor opnamen in kleuren : * * *

* * a 1 * met een breedte van 16 mm of minder , met een lengte : * * *

37.02-31 * * a 1 aa * van 5 m of minder * 882.22 * Stuk *

37.02-35 * * a 1 bb * van meer dan 5 m , doch niet meer dan 30 m * 882.22 * Stuk *

37.02-38 * * a 1 cc * van meer dan 30 m * 882.22 * m *

* * a 2 * met een breedte van meer dan 16 mm , doch niet meer dan 35 mm , met een lengte : * * *

* * a 2 aa * van 30 m of minder : * * *

37.02-41 * * a 2 aa 11 * Omkeerfilms * 882.22 * Stuk *

37.02-43 * * a 2 aa 22 * andere * 882.22 * Stuk *

37.02-48 * * a 2 bb * van meer dan 30 m * 882.22 * m *

* * b * andere : * * *

* * b 1 * met een breedte van 16 mm of minder , met een lengte : * * *

37.02-72 * * b 1 aa * van 30 m of minder * 882.22 * Stuk *

37.02-78 * * b 1 bb * van meer dan 30 m * 882.22 * m *

* * b 2 * met een breedte van meer dan 16 mm , doch niet meer dan 35 mm , met een lengte : * * *

37.02-82 * * b 2 aa * van 30 m of minder * 882.22 * Stuk *

37.02-85 * * b 2 bb * van meer dan 30 m * 882.22 * m *

* B * * met een breedte van meer dan 35 mm : * * *

37.02-87 * * I * Microfilms * 882.22 * - *

37.02-89 * * II * Films voor radiografie * 882.22 * m2 *

37.02-90 * * III * Films voor grafische doeleinden * 882.22 * - *

* * IV * andere : * * *

* * IV a * voor opnamen in kleuren , met een lengte : * * *

37.02-92 * * IV a 1 * van 30 m of minder * 882.22 * Stuk *

37.02-94 * * IV a 2 * van meer dan 30 m * 882.22 * m *

* * IV b * andere , met een lengte : * * *

37.02-96 * * IV b 1 * van 30 m of minder * 882.22 * Stuk *

37.02-99 * * IV b 2 * van meer dan 30 m * 882.22 * m *

* 37.03 * * Papier , karton en weefsel , lichtgevoelig , ook indien belicht , doch niet ontwikkeld : * * *

37.03-01 * * A * voor de reproduktie van documenten , technische tekeningen en dergelijke * 882.23 * - *

* * B * ander : * * *

* * B I * voor opnamen in kleuren : * * *

37.03-21 * * B I a * voor het afdrukken van omkeerfilms * 882.23 * - *

37.03

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 37.03 ( vervolg ) * B I * * * *

37.03-29 * * B I b * ander * 882.23 * - *

* * B II * ander : * * *

37.03-95 * * B II a * lichtgevoelig gemaakt met zilver - of met platinazouten * 882.23 * - *

37.03-99 * * B II b * ander * 882.23 * - *

* 37.04 * * Platen en films , belicht , niet ontwikkeld ( negatieve en positieve ) : * * *

* A * * cinematografische films : * * *

37.04-11 * A I * * negatieve ; positieve werkkopieën voor filmlaboratoria ( duplicaatpositieven of masterprints ) * 882.24 * m *

37.04-15 * A II * * andere positieve * 882.24 * m *

37.04-90 * B * * overige * 882.24 * - *

* 37.05 * * Platen , niet geperforeerde films en geperforeerde films ( andere dan cinematografische films ) , belicht en ontwikkeld ( negatieve en positieve ) : * * *

37.05-10 * A * * Microfilms * 882.25 * - *

* B * * andere : * * *

37.05-91 * * I * voor offsetreproduktie * 882.25 * - *

37.05-99 * * II * andere * 882.25 * - *

* 37.07 * * Cinematografische films , belicht en ontwikkeld , waarop al dan niet geluid is vastgelegd of waarop uitsluitend geluid is vastgelegd ( negatieve en positieve ) : * * *

37.07-01 * A * * waarop uitsluitend geluid is vastgelegd * 883.00 * m *

* B * * andere : * * *

37.07-10 * B I * * negatieve ; positieve werkkopieën voor filmlaboratoria ( dupplicaatpositieven of masterprints ) * 883.00 * m *

* B II * * andere positieve : * * *

37.07-30 * B II a * * Filmjournaals * 883.00 * m *

* B II b * * overige , met een breedte : * * *

37.07-51 * B II b 1 * * van minder dan 10 mm * 883.00 * m *

37.07-53 * B II b 2 * * van 10 mm of meer , doch minder dan 34 mm * 883.00 * m *

37.07-55 * B II b 3 * * van 34 mm of meer , doch minder dan 54 mm * 883.00 * m *

37.07-57 * B II b 4 * * van 54 mm of meer * 883.00 * m *

* 37.08 * * Chemische produkten voor fotografisch gebruik , produkten voor flitslicht daaronder begrepen : * * *

37.08-10 * * A * Emulsies voor beeldlagen * 882.10 * - *

* * B * Ontwikkel - en fixeermiddelen : * * *

* * B I * voor kleuren : * * *

37.08-21 * * B I a * voor films en fotografische platen * 882.10 * - *

37.08-29 * * B I b * andere * 882.10 * - *

37.08-40 * * B II * andere * 882.10 * - *

37.08

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 37.08 ( vervolg ) * * * * *

37.08-90 * * C * andere * 882.10 * - *

37.97-00 * * * Goederen van Hoofdstuk 37 , vervoerd per post * 882.00 * - *

38.01

HOOFDSTUK 38

DIVERSE PRODUKTEN VAN DE CHEMISCHE INDUSTRIE

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) geïsoleerde chemisch welbepaalde verbindingen andere dan de hierna genoemde :

1 ) kunstmatig grafiet ( post 38.01 ) ;

2 ) ontsmettingsmiddelen , insektendodende middelen , schimmelwerende middelen , rattenbestrijdingsmiddelen onkruidbestrijdingsmiddelen , middelen om het kiemen tegen te gaan , middelen om de plantengroei te regelen en dergelijke produkten , opgemaakt in de in post 38.11 omschreven vormen of verpakkingen ;

3 ) brandblusmiddelen in de vorm van ladingen voor brandblusapparaten of in de vorm van brandblusbommen ( post 38.17 ) ;

4 ) in de Aantekening 2 , letters a ) , c ) , d ) en f ) , hierna bedoelde produkten ;

b ) mengsels van chemicaliën en voedingsstoffen , van de soort welke gebruikt wordt bij de bereiding van produkten voor menselijke consumptie ( in het algemeen post 21.07 ) ;

c ) geneesmiddelen ( post 30.03 ) .

2 . Post 38.19 omvat de navolgende goederen , welke niet onder een andere post van het Tarief mogen worden ingedeeld , te weten :

a ) gecultiveerde kristallen ( andere dan optische elementen ) , wegende per stuk 2,5 g of meer , van magnesiumoxyde of van alkalimetaalhalogeniden of van aardalkalimetaalhalogeniden ;

b ) foezelolie ;

c ) radeervloeistoffen in verpakkingen voor de verkoop in het klein ;

d ) produkten voor het corrigeren van stencils , in verpakkingen voor de verkoop in het klein ;

e ) Segerkegels en dergelijke artikelen ;

f ) tandtechnisch gips ;

g ) gemische elementen bedoeld bij Hoofdstuk 28 , zoals silicium en seleen ( selenium ) , gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden , in de vorm van schijven , plaatjes of dergelijke , ook indien gepolijst en ook indien bedekt met een gelijkvormige epitaxiale laag .

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 38.01 * * Kunstmatig grafiet en colloïdaal grafiet , met uitzondering van suspensies in olie : * * *

* A * * kunstmatig grafiet : * * *

38.01-11 * A I * * in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddelijke verpakking van 1 kg of minder * 598.32 * - *

38.01-19 * A II * * ander * 598.32 * - *

38.01-30 * B * * natuurlijk of kunstmatig grafiet in colloïdale staat * 598.32 * - *

* 38.03 * * Actieve kool ; geactiveerde natuurlijke minerale produkten ; dierlijk zwartsel , afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder begrepen : * * *

38.03-10 * A * * actieve kool * 598.92 * - *

38.03-90 * B * * geactiveerde natuurlijke minerale produkten * 598.92 * - *

38.03

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 38.03 ( vervolg ) * * * * *

38.03-98 * C * * dierlijk zwartsel , afgewerkt dierlijk zwartsel daaronder begrepen * 598.92 * - * * 38.05 * * Tall-olie : * * *

38.05-10 * A * * ruw * 598.11 * - *

38.05-90 * B * * andere * 598.11 * - *

38.06-00 * 38.06 * * Sulfietlogen * 598.12 * - *

* 38.07 * * Terpentijnolie ; houtterpentijnolie , sulfaatterpentijnolie en andere terpeenhoudende oplosmiddelen , verkregen bij distillatie of andere verwerking van naaldhout ; ruw dipenteen , sulfietterpentijnolie ; pijnolie : * * *

38.07-10 * A * * Terpentijnolie * 598.13 * - *

38.07-91 * B * * Sulfaatterpentijnolie ; ruw dipenteen * 598.13 * - *

38.07-99 * C * * andere * 598.13 * - *

* 38.08 * * Colofonium en harszuren , alsmede derivaten daarvan , andere dan gomesters bedoeld bij post 39.05 ; essences en oliën , van colofonium : * * *

* A * * Colofonium , harspek daaronder begrepen : * * *

38.08-11 * * I * Gomhars ( gum rosin ) * 598.14 * - *

38.08-15 * * II * Houthars ( wood rosin ) * 598.14 * - *

38.08-19 * * III * andere * 598.14 * - *

38.08-30 * B * * Essences en oliën , van colofonium * 598.14 * - *

* C * * andere : * * *

* * I * Zouten van harszuren : * * *

38.08-51 * * I a * Alkaliresinaten * 598.14 * - *

38.08-58 * * I b * andere * 598.14 * - *

* * II * andere : * * *

38.08-91 * * II a * Derivaten van colofonium * 598.14 * - *

38.08-99 * * II b * andere * 598.14 * - *

* 38.09 * * Houtteer ; houtteeroliën ( andere dar samengestelde oplosmiddelen en verdunners bedoeld bij post 38.18 ) ; creosootolie van hout ; ruwe houtgeest ; acetonoliën ; plantaardig pek van alle soorten ; brouwerspek en andere dergelijke preparaten van colofonium of van plantaardig pek ; bindmiddelen voor gietkernen , op basis van natuurlijke harshoudende produkten : * * *

38.09-10 * A * * Houtter * 598.19 * - *

38.09-90 * B * * andere * 598.19 * - *

38.11

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 38.11 * * Ontsmettingsmiddelen , insektendodende middelen , schimmelwerende middelen , rattenbestrijdingsmiddelen , onkruidbestrijdingsmiddelen , middelen om het kiemen tegen te gaan , middelen om de plantengroei te regelen en dergelijke produkten , voorkomend als preparaten ( mengsels ) of in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein , dan wel in de vorm van artikelen , zoals zwevelbanden , zwavelloaten , zwavelkaarsen en vliegenvangers : * * *

38.11-10 * A * * Zwavel , in vormen gereed voor de verkoop in het klein of in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 1 kg of minder * 591.41 * - *

38.19-30 * B * * Preparaten met koperverbindingen * 591.20 * - *

38.11-35 * C * * Middelen om de plantengroei te regelen * 591.49 * - *

* D * * andere : * * *

38.11-40 * * I * Ontsmettingsmiddelen * 591.41 * - *

38.11-50 * * II * Insektenbestrijdingsmiddelen * 591.10 * - *

38.11-60 * * III * schimmelwerende middelen * 591.20 * - *

38.11-70 * * IV * Onkruidbestrijdingsmiddelen * 591.30 * - *

38.11-80 * * V * andere * 591.49 * - *

* 38.12 * * Preparaten voor het appreteren of voor het beitsen , van de soorten , welke worden gebruikt in de textielindustrie , in de papierindustrie , in de lederindustrie of in dergelijke industrieën : * * *

* A * * Preparaten voor het appreteren : * * *

* A I * * op basis van zetmeel of van zetmeeldirivaten , met een gehalte aan deze stoffen : * * *

38.12-11 * A I a * * van minder dan 55 gewichtspercenten * 598.91 * - *

38.12-11 * A I b * * van 55 of meer , doch minder dan 70 gewichtspercenten * 598.91 * - *

38.12-11 * A I c * * van 70 of meer , doch minder dan 83 gewichtspercenten * 598.91 * - *

38.12-11 * A I d * * van 83 of meer gewichtspercenten * 598.91 * - *

* A II * * andere : * * *

38.12-21 * * a * voor de textielindustrie * 598.91 * - *

38.12-25 * * b * voor de lederindustrie * 598.91 * - *

38.12-29 * * c * voor andere industrieën * 598.91 * - *

38.12-30 * B * * Preparaten voor het beitsen * 598.91 * - *

* 38.13 * * Preparaten voor het beitsen van metalen ; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van metalen ; soldeer - en laspoeder en soldeer - en laspasta's , samengesteld uit metaal en andere stoffen ; preparaten voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer - en lasstaafjes : * * *

38.13-10 * A * * Preparaten voor het beitsen van metalen ; soldeer - en laspoeder en soldeer - en laspasta's , samengesteld uit metaal en andere stoffen * 598.96 * - *

38.13-91 * b * * Preparaten voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer - en lasstaafjes * 598.96 * - *

38.13

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 38.13 ( vervolg ) * * * * *

* C * * andere : * * *

38.13-93 * * I * Vloeimiddelen voor het solderen en het lassen van metalen * 598.96 * - *

38.13-98 * * II * andere hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van metalen * 598.96 * - *

* 38.14 * * Dopes ( anti-klopmiddelen , oxydatievertragers , peptisatiemiddelen , middelen ter verbetering van de viscositeit , corrosievertragers en dergelijke preparaten ) , voor minerale oliën : * * *

38.14-10 * A * * Anti-kopmiddelen op basis van tetraethyllood * 598.20 * - *

* B * * andere : * * *

* B I * * voor smeermiddelen : * * *

38.14-31 * B I a * * bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen * 598.20 * - *

38.14-33 * B I b * * andere * 598.20 * - *

38.14-37 * B II * * Anti-klopmiddelen op basis van tetramethyllood , van ethylmethyllood en van mengsels van tetraethylen tetraniethyllood * 598.20 * - *

38.14-39 * B III * * overige * 598.20 * - *

38.15-00 * 38.15 * * Rubbervulcanisatieversnellers van gemengde samenstelling * 598.33 * - *

38.16-00 * 38.16 * * Bereide voedingsbodems voor het cultiveren van microorganismen * 598.93 * - *

38.17-00 * 38.17 * * Preparaten en ladingen , voor brandblusapparaten ; brandblusbommen * 598.94 * - *

* 38.18 * * Preparaten voor het oplossen of voor het verdunnen van vernissen of van dergelijke produkten : * * *

38.18-10 * * A * op basis van butylacetaat * 598.97 * - *

38.18-90 * * B * andere * 598.97 * - *

* 38.19 * * Chemische produkten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën ( mengsels van natuurlijke produkten daaronder begrepen ) , elders genoemd noch elders onder begrepen ; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën , elders genoemd noch elders onder begrepen : * * *

38.19-01 * A * * Foezeloliën ; dippelolie * 598.99 * - *

38.19-03 * B * * Nafteenzuren * 598.99 * - *

38.19-04 * C * * niet in water oplosbare zouten van nafteenzuren ; esters van nafteenzuren * 598.99 * - *

38.19

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 38.19 ( vervolg ) * * * *

38.19-06 * D * * Petroleumsulfonaten , met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen , ammonium of ethanolaminen ; thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen , alsmede zouten daarvan * 598.99 * - *

* E * * Alkylbenzenen en alkylnaftalenen , van gemengde samenstelling : * * *

38.19-07 * * I * Dodecylbenzeen * 598.99 * - *

38.19-09 * * II * andere * 598.99 * - *

* F * * Ionenwisselaars : * * *

38.19-12 * F I * * op basis van gesulfoneerde kool of van natuurlijke minerale stoffen * 598.99 * - *

38.19-14 * F II * * andere * 598.99 * - *

38.19-16 * G * * Katalysatoren * 598.98 * - *

38.19-18 * H * * Gasbinders ( getters ) voor elektrische lampen en buizen * 598.99 * - *

38.19-22 * IJ * * Mengsels van niet samengesinterde metaalcarbiden * 598.99 * - *

38.19-24 * K * * vuurvast cement , vuurvaste mortel en dergelijke vuurvaste preparaten * 662.33 * - *

38.19-26 * L * * gealkaliseerde ijzeroxyden voor het zuiveren van gas * 598.99 * - *

38.19-28 * M * * Pasta's voor elektroden , op basis van koolstofhoudende stoffen * 598.99 * - *

38.19-32 * N * * Preparaten voor accumulatoren , op basis van cadmiumoxyde of op basis van nikkelhydroxyde * 598.99 * - *

38.19-33 * O * * Kool of grafiet ( andere dan die bedoeld bij onderverdeling A van post 38.01 ) , vermengd met metaalpoeders of met andere stoffen , in de vorm van platen , staven of andere halffabrikaten * 598.99 * - *

38.19-35 * P * * Remvloeistoffen en dergelijke preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging welke geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardoliën of oliën uit bitumineuze mineralen bevatten * 598.99 * - *

38.19-37 * Q * * Bindmiddelen voor gietkernen , op basis van synthetische harsen * 598.99 * - *

38.19-39 * R * * roestwerende preparaten , welke aminen als werkzame bestanddelen bevatten * 598.99 * - *

* S * * Chemische elementen bedoeld bij Aantekening 2 g ) op Hoofdstuk 38 : * * *

38.19-41 * * I * gedoopt silicium * 598.99 * - *

38.19-43 * * II * andere * 598.99 * - *

* T * * D-Glucitol ( sorbitol ) , andere dan die bedoeld bij onderverdeling C III van post 29.04 : * * *

* T I * * in waterige oplossing : * * *

38.19-45 * T I a * * met een gehalte aan D-mannitol van 2 of minder gewichtspercenten berekend op het D-glucitolgehalte * 598.99 * - *

38.19-46 * T I b * * andere * 598.99 * - *

38.19

NIMEXE-code * Verwijzing naar het GDT * Statistische onderverdeling * Omschrijving van de goederen * TCIH-code * Bijzondere maatstaf *

* 38.19 T ( vervolg ) * * * * *

* T II * * andere : * * *

38.19-48 * T II a * * met een gehalte aan D-mannitol van 2 of minder gewichtspercenten , berekend op het D-glucitolgehalte * 598.99 * - *

38.19-49 * T II b * * overige * 598.99 * - *

38.19-50 * U * * Pyrolignieten ( calciumpyroligniet , enz . ) * 598.99 * - *

38.19-53 * V * * ruw calciumtartraat * 598.99 * - *

38.19-55 * W * * ruw calciumcitraat * 598.99 * - *

* X * * andere : * * *

38.19-57 * * I * Antivriesmiddelen * 598.99 * - *

38.19-59 * * II * Preparaten voor ketelsteenbestrijding en dergelijke * 598.99 * - *

38.19-60 * * III * Antioxydanten voor rubber * 598.99 * - *

38.19-61 * * IV * Weekmakers , hardingsmiddelen en stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling voor kunstmatige plastische stoffen * 598.99 * - *

38.19-62 * * V * Reageermiddelen voor diagnose en reagermiddelen voor laboratoriumgebruik met uitzondering van reagentia voor het bepalen van bloedgroepen of van bloedfactoren bedoeld bij post 30.05 * 598.99 * - *

38.19-66 * * VI * Preparaten voor de galvanotechniek * 598.99 * - *

38.19-68 * * VII * vloeibare polychloordifenylen , vloeibare chloorparaffinen ; polyleenglycolen van gemengde samenstelling * 598.99 * - *

38.19-72 * * VIII * Mengsels van mono - , di - en triglycerolstearaten ( emulgeermiddelen voor vetstoffen ) * 598.99 * - *

38.19-74 * * IX * Produkten en preparaten gebruikt voor farmaceutische en chirurgische doeleinden , tandtechnisch gips en tandtechnische gipspreparaten daaronder begrepen * 598.99 * - *

38.19-76 * * X * Hulpmiddelen van de soorten die worden gebruik in de textielindustrie * 598.99 * - *

38.19-78 * * XI * Hulpmiddelen van de soorten die worden gebruikt in de leder - en pelsindustrie * 598.99 * - *

38.19-82 * * XII * Hulpmiddelen van de soorten die worden gebruikt in de papierindustrie * 598.99 * - *

38.19-84 * * XIII * Hulpmiddelen van de soorten die worden gebruikt in de gieterij ( andere dan die bedoeld bij rubriek 38.19-37 ) * 598.99 * - *

38.19-86 * * XIV * stortklare beton * 598.99 * - *

38.19-88 * * XV * niet-vuurvaste mortel * 598.99 * - *

38.19-96 * * XVI * Toevoegmiddelen voor beton , cement en mortel ; vlamwerende , waterwerende en andere preparaten , gebruikt voor de bescherming van bouwwerken * 598.99 * - *

38.19-99 * * XVII * andere * 598.99 * - *

AFDELING VII

KUNSTMATIGE PLASTISCHE STOFFEN , ETHERS EN ESTERS VAN CELLULOSE , KUNSTHARSEN EN WERKEN DAARVAN ; RUBBER ( NATUURLIJKE EN SYNTHETISCHE RUBBER EN FACTIS ) EN WERKEN DAARVAN

Aantekening

Goederen aangeboden in stelien of assortimenten en bestaande uit twee of meer bestanddelen , die geheel of gedeeltelijk tot een der posten van deze Afdeling behoren en waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om , door vermenging , een produkt bedoeld bij Afdeling VI of VII te verkrijgen , worden ingedeeld onder de post die betrekking heeft op dat produkt , mits :

a ) duidelijk kan worden onderkend dat zij , gezien de wijze van opmaak , bestemd zijn om gezamenlijk te worden gebruikt , zonder eerst opnieuw te worden verpakt ;

b ) zij gelijktijdig worden aangeboden ;

c ) onderkend kan worden dat zij , gezien aard hoeveelheid , elkaars complement zijn .

HOOFDSTUK 39

KUNSTMATIGE PLASTISCHE STOFFEN , ETHERS EN ESTERS VAN CELLULOSE , KUNSTHARSEN EN WERKEN DAARVAN

Aantekeningen

1 . Dit Hoofdstuk omvat niet :

a ) stempelfoliën bedoeld bij post 32.09 ;

b ) kunstwas ( post 34.04 ) ;

c ) synthetische rubber , omschreven in Hoofdstuk 40 , alsmede werken daarvan ;

d ) zadel - en tuigmakerswerk ( post 42.01 ) , marokijnwerk , foedraalwerk , reisartikelen en andere artikelen bedoeld bij post 42.02 ;

e ) vlechtwerk en mandenmakerswerk bedoeld bij Hoofdstuk 46 ;

f ) de onder Afdeling XI in te delen goederen ( textielstoffen en textielwaren ) ;

g ) schoeisel en delen daarvan , hoofddeksels en delen daarvan , paraplu's , parasols , wandelstokken , zwepen , rijzwepen en delen daarvan en andere artikelen bedoeld bij een der posten van Afdeling XII ;

h ) fancybijouterieën bedoeld bij post 71.16 ;

ij ) artikelen ( machines en toestellen , elektrotechnisch materieel ) bedoeld bij een der posten van Afdeling XVI ;

k ) delen en onderdelen , van vervoermaterieel bedoeld bij een der posten van Afdeling XVII ;