Home

Verordening (EEG) nr. 3461/82 van de Raad van 21 december 1982 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2925/78 voor wat betreft de periode van schorsing van de toepassing van de voorwaarde betreffende de prijs waaraan de invoer in de Gemeenschap van sommige citrusvruchten van oorsprong uit Spanje is onderworpend

Verordening (EEG) nr. 3461/82 van de Raad van 21 december 1982 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2925/78 voor wat betreft de periode van schorsing van de toepassing van de voorwaarde betreffende de prijs waaraan de invoer in de Gemeenschap van sommige citrusvruchten van oorsprong uit Spanje is onderworpend

Verordening (EEG) nr. 3461/82 van de Raad van 21 december 1982 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2925/78 voor wat betreft de periode van schorsing van de toepassing van de voorwaarde betreffende de prijs waaraan de invoer in de Gemeenschap van sommige citrusvruchten van oorsprong uit Spanje is onderworpend

Publicatieblad Nr. L 365 van 24/12/1982 blz. 0005 - 0005


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 3461/82 VAN DE RAAD

van 21 december 1982

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2925/78 voor wat betreft de periode van schorsing van de toepassing van de voorwaarde betreffende de prijs waaraan de invoer in de Gemeenschap van sommige citrusvruchten van oorsprong uit Spanje is onderworpen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europese Parlement (1),

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 2925/78 (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3589/81 (3), de toepassing van artikel 7, leden 2 en 3, van bijlage I van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Spanje (4), voor bepaalde verse citrusvruchten van de posten 08.02 A I en ex B van het gemeenschappelijk douanetarief, alsmede de toepassing van Verordening (EEG) nr. 2047/70 van de Raad van 13 oktober 1970 betreffende de invoer van citrusvruchten van oorsprong uit Spanje (5), tot en met 31 december 1982 zijn geschorst;

Overwegende dat nog steeds voldaan is aan de voorwaarden die tot deze schorsing hebben geleid; dat deze schorsing derhalve dient te worden verlengd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De datum in artikel 3, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 2925/78 wordt vervangen door 31 december 1983.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1983.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 december 1982.

Voor de Raad

De Voorzitter

O. MOELLER

(1) Advies uitgebracht op 17 december 1982 (nog niet verschenen in het Publikatieblad).

(2) PB nr. L 350 van 14. 12. 1978, blz. 4.

(3) PB nr. L 361 van 16. 12. 1981, blz. 1.

(4) PB nr. L 182 van 16. 8. 1970, blz. 4.

(5) PB nr. L 228 van 15. 10. 1970, blz. 2.