Home

Verordening (EEG) nr. 3622/82 van de Raad van 21 december 1982 betreffende de toepassing van Besluit nr. 1/82 van het Gemengd Comité EEG-Zwitserland tot wijziging, met betrekking tot post 84.59, van lijst A gehecht aan Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong' ' en de methoden van administratieve samenwerking

Verordening (EEG) nr. 3622/82 van de Raad van 21 december 1982 betreffende de toepassing van Besluit nr. 1/82 van het Gemengd Comité EEG-Zwitserland tot wijziging, met betrekking tot post 84.59, van lijst A gehecht aan Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong' ' en de methoden van administratieve samenwerking

Verordening (EEG) nr. 3622/82 van de Raad van 21 december 1982 betreffende de toepassing van Besluit nr. 1/82 van het Gemengd Comité EEG-Zwitserland tot wijziging, met betrekking tot post 84.59, van lijst A gehecht aan Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong' ' en de methoden van administratieve samenwerking

Publicatieblad Nr. L 382 van 31/12/1982 blz. 0023 - 0023


++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 3622/82 VAN DE RAAD

van 21 december 1982

betreffende de toepassing van Besluit nr . 1/82 van het Gemengd Comité EEG-Zwitserland tot wijziging , met betrekking tot post 84.59 , van lijst A gehecht aan Protocol nr . 3 betreffende de definitie van het begrip " produkten van oorsprong " en de methoden van administratieve samenwerking

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 113 ,

Gezien het voorstel van de Commissie ,

Overwegende dat de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat ( 1 ) op 22 juli 1972 is ondertekend en op 1 januari 1973 in werking is getreden ;

Overwegende dat het Gemengd Comité op grond van artikel 28 van Protocol nr . 3 betreffende de definitie van het begrip " produkten van oorsprong " en de methoden van administratieve samenwerking , dat een integrerend deel van de Overeenkomst uitmaakt , Besluit nr . 1/82 tot wijziging , met betrekking tot post 84.59 , van de aan genoemd Protocol gehechte lijst A heeft vastgesteld ;

Overwegende dat dit besluit in de Gemeenschap dient te worden toegepast ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

Voor de toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat is Besluit nr . 1/82 van het Gemengd Comité van toepassing in de Gemeenschap .

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 21 december 1982 .

Voor de Raad

De Voorzitter

O . MOELLER

( 1 ) PB nr . L 300 van 31 . 12 . 1972 , blz . 189 .

BESLUIT Nr . 1/82 VAN HET GEMENGD COMITE

van 17 september 1982

tot wijziging , met betrekking tot post 84.59 , van lijst A gehecht aan Protocol nr . 3 betreffende de definitie van het begrip " produkten van oorsprong " en de methoden van administratieve samenwerking

HET GEMENGD COMITE ,

Gelet op de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat , die op 22 juli 1972 te Brussel werd ondertekend ,

Gelet op Protocol nr . 3 betreffende de definitie van het begrip " produkten van oorsprong " en de methoden van administratieve samenwerking , hierna te noemen Protocol nr . 3 , inzonderheid op artikel 28 ,

Overwegende dat de voetnoot waarbij ten aanzien van kernsplijtstofelementen een uitzondering wordt gemaakt op de regel betreffende de oorsprong die van toepassing is op hoofdstuk 84 van de IDR-nomenclatuur en die is opgenomen in lijst A van Protocol nr . 3 , slechts geldig is tot en met 31 december 1984 ; dat splijtstofelementen van post 84.59 vervaardigd van in de Gemeenschap verrijkt uranium dat niet van oorsprong is vooralsnog niet voldoen aan de basiseisen van de regels betreffende de oorsprong die van toepassing zijn op hoofdstuk 84 en er waarschijnlijk niet binnen afzienbare tijd aan zullen voldoen ; dat het daarom noodzakelijk is de geldigheidsduur van de uitzonderingsbepaling met een nieuwe termijn te verlengen ;

Overwegende dat in de splijtstofindustrie geruime tijd voordat met de leveringen wordt begonnen langlopende contracten worden gesloten ; dat het wenselijk is de rechtszekerheid te waarborgen in dit opzicht ; dat het derhalve dienstig is de geldigheidsduur van de uitzonderingsbepaling reeds nu te verlengen ,

BESLUIT :

Artikel 1

De voetnoot die thans met betrekking tot post 84.59 is opgenomen in de aan Protocol nr . 3 gehechte lijst A wordt gelezen als volgt :

" Deze bepalingen zijn niet van toepassing op splijtstofelementen van post 84.59 tot en met 31 december 1988 . " .

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 1982 .

Gedaan te Brussel , 17 september 1982 .

Voor het Gemengd Comité

De Voorzitter

Pierre DUCHATEAU