Home

83/186/EEG: Besluit van de Raad van 28 maart 1983 tot het verlenen van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1969) (3e EOF) voor het begrotingsjaar 1981

83/186/EEG: Besluit van de Raad van 28 maart 1983 tot het verlenen van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1969) (3e EOF) voor het begrotingsjaar 1981

++++

BESLUIT VAN DE RAAD

van 28 maart 1983

tot het verlenen van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds ( 1969 ) ( 3e EOF ) voor het begrotingsjaar 1981

( 83/186/EEG )

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op de Associatieovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de met deze Gemeenschap geassocieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar ( 1 ) , ondertekend te Jaoende op 29 juli 1969 ,

Gelet op Besluit 70/549/EEG van de Raad van 29 september 1970 inzake de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Economische Gemeenschap ( 2 ) ,

Gelet op het Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap ( 3 ) ondertekend te Jaoende op 29 juli 1969 , inzonderheid op artikel 22 ,

Gelet op het Financieel Reglement van het Europees Ontwikkelingsfonds ( 1969 ) , ingesteld bij het Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap ( 4 ) , inzonderheid op de artikelen 7 en 8 ,

Gezien de jaarrekening en de balans betreffende de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds ( 1969 ) ( 3e EOF ) , die op 31 december 1981 zijn vastgesteld ,

Gezien de besluiten van de Raad van 30 mei 1972 en 30 oktober 1978 betreffende overboeking en de aanwending van de saldi van het eerste en het tweede EOF ,

Gezien het verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 1981 , waaraan de antwoorden van de Commissie zijn gehecht ( 5 ) ,

Eraan herinnerend dat volgens de bepalingen die van toepassing zijn op de uitvoering van het Europees Ontwikkelingsfonds ( 1969 ) ( 3e EOF ) , alleen de Raad , die besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen , de Commissie kwijting verleent voor het financiële beheer van het Fonds ,

Overwegende dat de ontvangsten betreffende het begrotingsjaar 1981 bestonden uit bijdragen van de Lid-Staten , welke 905 000 000 Europese rekenheden beliepen , en uit diverse eigen inkomsten van het Fonds ;

Overwegende dat er een voorschot van 66 772 482,81 Europese rekeneenheden is gestort in het Europees Ontwikkelingsfonds ( 1975 ) ( 4e EOF ) ;

Overwegende dat ter toepassing van voornoemde besluiten van de Raad van 30 mei 1972 en 30 oktober 1978 een bedrag van 8 076 615,11 Europese rekeneenheden is overgeboekt als saldo van het eerste en het tweede EOF naar het derde EOF ;

Overwegende dat over het geheel genomen , de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds ( 1969 ) ( 3e EOF ) tijdens het begrotingsjaar 1981 door de Commissie zodanig is geweest dat haar kwijting dient te worden verleend voor de uitvoering van deze verrichtingen ,

BESLUIT :

Artikel 1

De Raad stelt de jaarrekening van het Europees Ontwikkelingsfonds ( 1969 ) ( 3e EOF ) op 31 december 1981 als volgt vast :

- ontvangsten , op een bedrag van 913 076 615,11 Europese rekeneenheden ;

- uitgaven ( betalingen ) , op een bedrag van 841 767 002,29 Europese rekeneenheden .

Artikel 2

De Raad verleent de Commissie kwijting inzake de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds ( 1969 ) ( 3e EOF ) voor het begrotingsjaar 1981 .

Gedaan te Brussel , 28 maart 1983 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . ERTL

( 1 ) PB nr . L 282 van 28 . 12 . 1970 , blz . 2 .

( 2 ) PB nr . L 282 van 28 . 12 . 1970 , blz . 83 .

( 3 ) PB nr . L 282 van 28 . 12 . 1970 , blz . 47 .

( 4 ) PB nr . L 31 van 8 . 2 . 1971 , blz . 1 .

( 5 ) PB nr . C 344 van 31 . 12 . 1982 , blz . 1 .