Home

83/600/EEG: Beschikking van de Commissie van 29 november 1983 houdende goedkeuring van een programma voor de schapensector in Ierland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

83/600/EEG: Beschikking van de Commissie van 29 november 1983 houdende goedkeuring van een programma voor de schapensector in Ierland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

83/600/EEG: Beschikking van de Commissie van 29 november 1983 houdende goedkeuring van een programma voor de schapensector in Ierland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 347 van 09/12/1983 blz. 0054 - 0054


*****

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 29 november 1983

houdende goedkeuring van een programma voor de schapensector in Ierland overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

(83/600/EEG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 355/77 van de Raad van 15 februari 1977 inzake een gemeenschappelijke actie ter verbetering van de voorwaarden inzake de verwerking en afzet van landbouwprodukten (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3164/82 (2), en met name op artikel 5,

Overwegende dat de Ierse Regering op 11 januari 1983 het programma voor de schapensector heeft medegedeeld, en op 20 maart en 6 mei 1983 aanvullende gegevens heeft verstrekt;

Overwegende dat het genoemde programma gericht is op het moderniseren en heruitrusten van de schapevleesindustrie inclusief het valoriseren van bijprodukten en bovendien op het creëren van koelcapaciteit om de bedrijfskosten te drukken en het economische rendement van de betrokken sector op te voeren; dat het derhalve een programma in de zin van artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 355/77 is;

Overwegende dat het programma de nodige gegevens als bedoeld in artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 355/77 bevat, waaruit blijkt dat de in artikel 1 van deze verordening genoemde doeleinden voor de schapevleessector bereikt kunnen worden; dat de voorgenomen duur van het programma de in artikel 3, lid 1, sub g), van die verordening genoemde termijn niet overschrijdt;

Overwegende dat nog niet bekend is onder welke voorwaarden de bij Verordening (EEG) nr. 355/77 ingestelde gemeenschappelijke actie zal worden voortgezet na afloop van de in artikel 16, lid 1, van die verordening bepaalde termijn; dat derhalve de goedkeuring van het programma dient te worden beperkt tot de in artikel 24, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 355/77 bedoelde verzoeken;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstructuur,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1. Het programma voor de schapevleessector dat de Ierse Regering op 11 januari 1983 overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 355/77 heeft medegedeeld en op 20 maart 1983 en 6 mei 1983 heeft aangevuld, wordt goedgekeurd.

2. De goedkeuring van het programma geldt slechts voor de vóór 1 mei 1984 ingediende projecten.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot Ierland.

Gedaan te Brussel, 29 november 1983.

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 51 van 23. 2. 1977, blz. 1.

(2) PB nr. L 332 van 27. 11. 1982, blz. 1.